Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 736/QĐ-BKHĐT năm 2020 về thành lập Hội đồng quản lý trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 736/QĐ-BKHĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 736/QĐ-BKHĐT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 736/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25/05/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BKHĐT ngày 17/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia;

Căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1849/BNV-TCBC ngày 13/4/2020 về việc thành lập Hội đồng quản lý của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 05-TTr/VPBCSĐ ngày 29/4/2020 của Văn phòng Ban cán sự Đảng;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng quản lý trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Hội đồng quản lý), gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng, Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu - Thành viên;

5. Ông Vũ Quốc Huy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Thành viên;

Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Hội đồng quản lý quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân sự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Hội đồng quản lý có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Người đứng đầu các đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Trung tâm tin học;
- TTĐMST QG;
- Lưu: VT, TCCB (40).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản