275778

Quyết định 727/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

275778
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 727/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 727/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/06/2015 Số công báo: 587-588
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 727/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/05/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/06/2015
Số công báo: 587-588
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 727/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cảnh sát môi trường ngày 23 tháng 12 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 727/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai, phổ biến Pháp lệnh Cảnh sát môi trường đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đúng thời gian quy định.

2. Ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

3. Xác định trách nhiệm, nội dung công việc, thời gian thực hiện và phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương; kịp thời hướng dẫn và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

a) Nội dung:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân. Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2015 và năm 2016.

- Biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2015.

b) Phân công trách nhiệm:

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân; biên soạn, in, cấp phát sách, tài liệu, tổ chức hội nghị triển khai phổ biến, tập huấn chuyên sâu Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các lực lượng, đơn vị trong Công an nhân dân.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình dành thời lượng phù hợp để phổ biến Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành, địa phương và nhân dân.

2. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

a) Nội dung:

- Xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

- Xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

b) Phân công trách nhiệm:

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nghị định và văn bản pháp luật có liên quan; ban hành theo thẩm quyền các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mình, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

3. Kiện toàn tổ chức và bảo đảm các điều kiện để triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

a) Nội dung:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy Cảnh sát môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2015.

- Xây dựng Đề án nâng cao năng lực cho Cảnh sát môi trường giai đoạn 2016 - 2020, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vào quý IV năm 2015.

b) Phân công trách nhiệm:

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiện toàn tổ chức bộ máy Cảnh sát môi trường; xây dựng Đề án nâng cao năng lực cho Cảnh sát môi trường giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho Cảnh sát môi trường, đáp ứng yêu cầu công tác.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc quyền phối hợp với Cảnh sát môi trường trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường và tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường.

- Bộ Tài chính, cơ quan tài chính địa phương có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch này trên cơ sở dự toán kinh phí của Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan ở địa phương phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát môi trường trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường và tài nguyên, an toàn thực phẩm có liên quan đến môi trường theo chức năng, nhiệm vụ; tạo điều kiện bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất để Cảnh sát môi trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí triển khai thi hành Pháp lệnh Cảnh sát môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Riêng năm 2015, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao đầu năm để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản