209385

Quyết định 726/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2013

209385
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 726/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2013

Số hiệu: 726/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lê Dũng
Ngày ban hành: 15/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 726/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
Người ký: Lê Dũng
Ngày ban hành: 15/05/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 15 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3888/QĐ-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 32/TTr-STP ngày 10/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP.HCM;
- Cục Trợ giúp pháp lý;
- TT Tnh ủy, HĐND tnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC( A);
-
Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
726/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Quyết định số 3888/QĐ-BTP ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 trin khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật.

Tăng cường năng lực và hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật trên địa bàn tỉnh được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ pháp lý miễn phí, đảm bảo 90% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có nhu cu.

2. Yêu cầu:

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tchức có liên quan trong quá trình trin khai thực hiện Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; lng ghép với Đề án khác vtrợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020.

Cụ thể các hoạt động về công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2013 đảm bảo tính khả thi, lộ trình, thời gian thực hiện phù hợp với Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

1. Công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật:

Hoạt động 1: Xây dựng nội dung trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong chuyên mục chung về trợ giúp pháp lý trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau; Đài Truyền thanh huyện, thành phố Cà Mau; Báo Cà Mau, Bản tin Tư pháp tỉnh Cà Mau, để chuyển tải thông tin, tuyên truyền về hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Đơn vthực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phi hợp Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cà Mau; Đài Truyền thanh huyện, thành phố Cà Mau.

Thời gian thực hiện: Quý III - IV năm 2013.

Hoạt động 2: Xây dựng và lắp đặt Bảng thông tin và Hộp tin về hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại các địa điểm như: Trụ sở Trung tâm Bảo trợ xã hội, Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội), Hội Người mù tỉnh Cà Mau (phường 6, thành phố Cà Mau), Hội Nạn nhân chất độc da cam (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật - mồ côi Nhân Ái, Trường nuôi dạy trẻ khuyết tt thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và những tổ chức về ngưi khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Quý II - IV năm 2013.

Hoạt động 3: Biên soạn, in ấn, phát hành sách Hỏi - Đáp pháp luật; tờ gấp pháp luật; băng cassette; đĩa CD và các ấn phẩm khác về chính sách cho người khuyết tật, để truyền thông sâu, rộng các chính sách đặc thù đối với người khuyết tật trong cộng đng dân cư, nht là đối với cá nhân người khuyết tật.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông.

Thời gian thực hiện: Quý II - IV năm 2013.

Hoạt động 4: Kết hợp triển khai chuyên đề chính sách cho người khuyết tật để lồng ghép vào đợt trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là những địa bàn có nhiều người khuyết tật sinh sống.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

Thi gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Hoạt động 1: Xây dựng kế hoạch, tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, các chương trình liên quan đến chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Củng cố và bổ sung các tài liệu pháp luật về chính sách cho người khuyết tật để đảm bảo cho tủ sách pháp luật của các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đầy đủ, nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân nói chung và người khuyết tật nói riêng trên từng địa bàn xã, phường, thị trấn có Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

Hoạt động 2: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho ngưi khuyết tật đối với cán bộ thực hiện trợ giúp pháp lý và các thành viên Ban chnhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã thường xuyên theo định kỳ hàng năm (01 ln/năm).

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

3. Thực hin trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật:

Hoạt động 1: Trung tâm Trợ giúp pháp lý chủ động phối hợp Trung tâm bảo trợ xã hội, Trường khuyết tật, Hội người khuyết tật của các huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đông người khuyết tật khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Thời gian thực hiện: Quý II - IV năm 2013.

Hoạt động 2: Chủ động tiếp cận và thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức (tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác) cho người khuyết tật khi có yêu cầu.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp phápnhà nước, các Chi nhánh thuộc Trung tâm và các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Quý II - IV năm 2013.

Hoạt động 3: Tăng cường tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại Trung tâm bảo trợ xã hội, Trường khuyết tật, Hội người khuyết tật của các huyện và tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Thời gian thực hiện: Quý II - IV năm 2013.

Hoạt động 4: Tăng cường sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý có nội dung liên quan đến người khuyết tật.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm, các Chi nhánh, các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Trung tâm Bảo trợ xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện.

Thời gian thực hiện: Quý II - IV năm 2013.

4. Kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch qua từng năm:

- Kiểm tra, theo dõi, đánh giá, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mc, bt cập của địa phương trong quá trình thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Sơ kết, báo cáo kết quthực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo định kỳ mỗi năm một lần.

- Đơn vị thực hiện: S Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp để tổng hợp chung.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Cung cấp danh sách người khuyết tật cư trú trên địa bàn tỉnh, địa chỉ nơi có nhiều người khuyết tật sinh sống, làm việc cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

- Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên tuyên truyền, phbiến chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật, kịp thời phát hiện và giới thiệu đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý những người khuyết tật có nhu cu được trợ giúp pháp lý.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

Tham mưu để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để Sở Tư pháp tổ chức thực hiện.

3. Trách nhiệm của Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình:

Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước cho người khuyết tật, kịp thời phản ánh với Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý) và các cơ quan chức năng có liên quan những trường hợp người khuyết tật có nhu cầu được trợ giúp pháp lý.

4. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai các nội dung sau đây để thực hiện Kế hoạch này.

a. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

b. Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tham mưu lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ở địa phương để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c. Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá, đề xuất, kiến nghị việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này ở địa phương.

d. Tổ chức sơ kết, tổng hp và báo cáo Bộ Tư pháp hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch này. Thời hạn và nội dung báo cáo định kỳ, đột xut theo yêu cu của Bộ Tư pháp.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản