145470

Quyết định 724/QĐ-HQQNa năm 2012 công bố Mục tiêu chất lượng của Khối cơ quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ tháng 7 - 12/2012

145470
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 724/QĐ-HQQNa năm 2012 công bố Mục tiêu chất lượng của Khối cơ quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ tháng 7 - 12/2012

Số hiệu: 724/QĐ-HQQNa Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Văn Ánh
Ngày ban hành: 01/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 724/QĐ-HQQNa
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
Người ký: Nguyễn Văn Ánh
Ngày ban hành: 01/08/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 724/QĐ-HQQNa

Quảng Nam, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2012 CỦA KHỐI CƠ QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 7 - 12/2012

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-HQQNa ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về việc công bố Chính sách chất lượng của Khối cơ quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Mục tiêu chất lượng năm 2012 (Giai đoạn từ tháng 7 - 12/2012) của Khối cơ quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Khối I), phù hợp với yêu cầu ca Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm triển khai Mục tiêu chất lượng:

- Đại diện Lãnh đạo chất lượng và Thư ký ISO Khối I có trách nhiệm tham mưu cho Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam áp dụng các hình thức thích hợp và hiệu quả để truyền đạt Mục tiêu chất lượng năm 2012 (Giai đoạn từ tháng 7 - 12/2012) đến toàn thể cán bộ, công chức nhằm đảm bảo mọi người thấu hiểu và thực hiện.

- Trưởng các đơn vị trong Khối I thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 căn cứ vào Mục tiêu chất lượng 2012 của Khi I, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định này, phải thiết lập Mục tiêu cht lượng cho giai đoạn tương ứng của đơn vị mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Các mục tiêu chất lượng phải cụ thể, có thể đo lường, đánh giá mức độ thực hiện; phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Mục tiêu chất lượng của đơn vị; phân công trách nhiệm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo đến Đại diện Lãnh đạo chất lượng khi có yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR) và Thư ký ISO Khi I, Lãnh đạo các đơn vị thuộc phạm vi áp dụng hệ thống chất lượng của Khối I căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TCHQ (báo cáo);
- Ban chỉ đạo ISO;
- Lưu: VT, QMR.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ánh

 

PHỤ LỤC

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2012 CỦA KHỐI CƠ QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số 724/QĐ-HQQNa ngày 01/8/2012 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NAM
-------------

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG KHỐI CƠ QUAN CỤC HẢI QUAN
TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2012
(Giai đoạn tháng 7 - 12/2012)

 

Để thực hiện chính sách chất lượng và chức năng quản lý nhà nước về Hải quan được đảm bảo, tập thể và cán bộ công chức Khối cơ quan Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Khối I) cam kết thực hiện tốt các mục tiêu chất lượng sau:

1. Thực hiện giải quyết thủ tục hải quan theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quc tế; đảm bo quản lý hải quan minh bạch, đơn gin, hài hòa, thống nhất. Phấn đấu năm 2012, trin khai hải quan điện t tại Cục Hải quan tnh Quảng Nam.

2. Đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan, hàng quý đôn đc các chi cục thực hiện thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp ngân sách nhà nước kịp thời.

3. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại hành chính đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đúng quy định pháp luật.

4. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật ca Nhà nước và kỷ cương, kỷ luật của Ngành, không để xảy ra các hành vi tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu; 100% cán bộ công chức thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên ngôn phục vụ khách hàng: thời hạn gii quyết hồ sơ miễn thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ miễn thuế đầy đủ, hợp lệ; trả lời vướng mắc của khách hàng tối đa không quá 5 ngày làm việc (trừ trường hợp nội dung giải quyết vượt thẩm quyền).

5. Đảm bảo duy trì, cập nhật thường xuyên các thông tin về TTHC tại Trang thông tin điện tử của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam (http://www.haiquanquangnam.gov.vn) và duy trì liên kết đến trang CSDL thủ tục hành chính của Chính phủ.

6. Đảm bảo cử 100% cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do Tổng cục Hải quan tổ chức.

7. 100% cán bộ, công chức làm công tác nghiệp vụ giải quyết TTHC có thể sử dụng tốt các phần mềm điện tử đã triển khai tại Cục để phục vụ công tác.

8. Đảm bảo ít nhất 20% cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn được đào tạo nâng cao về nghiệp vụ về lĩnh vực thuế, trị giá, mã số, kế toán.

9. Hoàn thành cơ bản triển khai thực hành 5S đối với công tác quản lý tài liệu, hồ sơ nghiệp vụ tại tất cả các đơn vị thuộc, thực thuộc khối I.

10. Hệ thống quản lý chất lượng của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam được đánh giá chứng nhận phù hợp TCVN ISO 9001: 2008 vào tháng 12/2012.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản