440757

Quyết định 722/QĐ-BGTVT về giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

440757
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 722/QĐ-BGTVT về giao nhiệm vụ triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 722/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 20/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 722/QĐ-BGTVT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 20/04/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 722/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị tại Phụ lục kèm theo.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục để tổ chức thực hiện bảo đảm mục tiêu, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu tại Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; định kỳ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện (tổng hợp chung trong báo cáo cải cách hành chính định kỳ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (S).

BỘ TRƯỞNG
N
guyễn Văn Thể

 

PHỤ LỤC

GIAO NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 722/QĐ-BGTVT ngày 20/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Mã nhiệm vụ

Nhiệm vụ

Thi gian

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1a.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016, Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017. Tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giải quyết các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương.

Năm 2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

1b.

Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Năm 2020 và các năm tiếp theo

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

B. XÂY DỰNG THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I. NHÓM NHIỆM VỤ CHUNG

9.

Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đồng bộ, khả thi; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Năm 2020

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

12.

Xử lý dt điểm các văn bản có quy định trái pháp luật của Bộ đã được phát hiện qua công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong các năm 2017, 2018 va 2019.'

Năm 2020

Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện và tổng hợp chung; các cơ quan được giao chủ trì xây dựng thực hiện theo nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

II. VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

13a.

Theo dõi, tổng hợp kết quả, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước.

Năm 2020

Vụ Kế hoạch - Đầu tư

Các cơ quan, đơn vị liên quan

13b.

Theo dõi, tổng hợp kết quả, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Năm 2020

Vụ Quản lý doanh nghiệp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

13c.

Theo dõi, báo cáo, tổng hợp kết quả, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Năm 2020

Vụ Vận tải

Các cơ quan, đơn vị liên quan

14a.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính.

Năm 2020

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan

14b.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện kinh doanh.

Năm 2020

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

15.

Đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, như: hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Năm 2020

Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện và tổng hợp chung; Vụ QLDN chủ trì thực hiện công tác liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

16.

Đơn giản hóa, công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thực hiện và giám sát, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không còn phù hợp gây vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Năm 2020

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

17.

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; không để phát sinh điều kiện kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành không cần thiết; không lồng ghép, bổ sung các điều kiện kinh doanh mới vào các văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Năm 2019

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ KH- CN theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

18a.

Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện căn bản các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh (theo nhiệm vụ mà Bộ GTVT được giao).

Năm 2020

Vụ Vận tải

Vụ Kế hoạch - Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan

18b.

Tối thiểu 01 lần/quý, tổ chức đối thoại, gặp mặt, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải về khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Năm 2020

Vụ Vận tải chủ trì thực hiện và tổng hợp chung; Tổng cục, các Cục theo nhiệm vụ được giao

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan

19.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện theo quy định; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Năm 2020

Văn phòng Bộ chủ trì thực hiện và tổng hợp chung; Tổng cục, các Cục được giao nhiệm vụ trong Đề án

Các cơ quan, đơn vị liên quan

21

Thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

Năm 2020

Văn phòng Bộ

Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

22.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính.

Năm 2020

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

23.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ- TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Năm 2020

Văn phòng Bộ chủ trì thực hiện và tổng hợp chung; Tổng cục, các Cục thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Các cơ quan, đơn vị liên quan

24.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban chỉ đạo Đề án 896.

Năm 2020

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

III. VỀ XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

26.

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Năm 2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

27.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016- 2025.

Năm 2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

28.

Tiếp tục thực hiện vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Năm 2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

IV. VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

35.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 599/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2018 của Bộ GTVT ban hành Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Năm 2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

36.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trên cơ sở thực hiện Quyết định số 599/QĐ- BGTVT ngày 27/3/2018 của Bộ GTVT.

Năm 2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

V. VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

37.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT trong lĩnh vực tài chính.

Năm 2020

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

39.

Sắp xếp lại, đổi mới cơ chế tài chính đặc thù đối với cơ quan, đơn vị trong ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Năm 2020

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

41.

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định về cơ chế tự chủ về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm 2020

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

42.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với tổ chức sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Năm 2020

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

43.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ về tài chính của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Năm 2020

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

VI. VỀ HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

44.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Năm 2020

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

47.

Nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức.

Năm 2020

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

48.

Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục hoàn thiện các hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh; thực hiện tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thiết yếu của Bộ trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Năm 2020

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

49.

Đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Tháng 6 năm 2020

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

51.

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

Tháng 6 năm 2020

Trung tâm CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

52.

Triển khai báo cáo theo Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Tháng 10

năm 2020

Trung tâm CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

55.

Triển khai phần mềm một cửa điện tử tiêu chuẩn.

Tháng 4 năm 2020

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

56.

Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Năm 2020

Trung tâm CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

57.

Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải

Năm 2020

Trung tâm CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

58.

Tập hợp, số hóa và cập nhật vào các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt.

Năm 2020

Trung tâm CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

61.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ. Nâng tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền lên 100%; tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng của các vụ, cục và tương đương thuộc Bộ đạt 80%.

Năm 2020

Trung tâm CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục và các cơ quan, đơn vị liên quan

63.

Tiếp tục hướng dẫn, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; từng bước hướng dẫn, triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 ở các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Năm 2020 và những năm tiếp theo

Vụ Khoa học - Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

C. CÔNG TÁC KIỂM TRA, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

64.

Kiểm tra chuyên đề đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Năm 2020

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản