Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 721/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THƯỞNG CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI CHO CÁC XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TIÊU BIỂU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định số 342/QĐ-TT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1555/TTr-BNN-VPĐP ngày 15 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thưởng công trình phúc lợi:

1. Thưởng 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mỗi xã 01 công trình phúc lợi trị giá 01 tỷ đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Mục IV Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ban hành kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Kinh phí thưởng được trích từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này, bảo đảm việc sử dụng nguồn kinh phí nêu trên đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan và các tập thể có tên trong Danh sách Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, KTTH, TH;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). NĐ. Hào, 155 b.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

DANH SÁCH

CÁC XÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI
(Kèm theo Quyết định số: 721/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Nhân dân và cán bộ xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

2. Nhân dân và cán bộ xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;

3. Nhân dân và cán bộ xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

4. Nhân dân và cán bộ xã Hưng Đạo, Huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;

5. Nhân dân và cán bộ xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;

6. Nhân dân và cán bộ xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng;

7. Nhân dân và cán bộ xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc;

8. Nhân dân và cán bộ xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam;

9. Nhân dân và cán bộ xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định;

10. Nhân dân và cán bộ xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

11. Nhân dân và cán bộ xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

12. Nhân dân và cán bộ xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

13. Nhân dân và cán bộ xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An;

14. Nhân dân và cán bộ xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;

15. Nhân dân và cán bộ xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

16. Nhân dân và cán bộ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng;

17. Nhân dân và cán bộ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

18. Nhân dân và cán bộ xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum;

19. Nhân dân và cán bộ xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng;

20. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

21. Nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang;

22. Nhân dân và cán bộ xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long;

23. Nhân dân và cán bộ xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang;

24. Nhân dân và cán bộ xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ;

25. Nhân dân và cán bộ xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

26. Nhân dân và cán bộ xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh;

27. Nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu,

Đã có nhiều thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản