10226

Quyết định 72/1999/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch điều chỉnh năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

10226
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 72/1999/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch điều chỉnh năm 1999 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 72/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Huy Côn
Ngày ban hành: 10/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 72/1999/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Lê Huy Côn
Ngày ban hành: 10/11/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 1999

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 252/1998/QĐ-TTg ngày 26/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999; Quyết định số 868/1998/QĐ-BKH ngày 29/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1999; Quyết định số 06/1999/QĐ-BCN ngày 25/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp xin điều chỉnh kế hoạch năm 1999; tại công văn số 440/CV-KH ngày 05/11/1999;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư,
 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các chỉ tiêu kế hoạch chính thức năm 1999 (điều chỉnh) cho Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp như phụ lục Quyết định này.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp có trách nhiệm tổ chức và tìm mọi biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện tốt kế hoạch./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 1 và 3,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Lưu VP, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Lê Huy Côn

 

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 1999 CỦA TCTY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 72/1999/QĐ-KHĐT ngày 10/11/1999)

Chỉ tiêu kế hoạch

Đơn

vị

KH giao theo Quyết định số 06/1999/QĐ-BCN

Kế hoạch điều chỉnh 1999

I- Giá trị sản lượng công nghiệp

Tr.đồng

316.408

245.000

II- Sản lượng SP chủ yếu

 

 

 

1. Máy công cụ

Cái

360

228

2. Bơm công nghiệp

-

843

843

3. Bơm nông nghiệp

-

627

627

4. Hàng quy chế

Tấn

1.040

920

5. Dụng cụ cầm tay

1000 cái

3.200

3.200

6. Thép cán các loại

Tấn

16.500

13.500

III- Tổng doanh thu

Tr.đồng

540.421

450.000

Trong đó: Doanh thu SXCN

-

394.541

300.000

Doanh thu khác

-

145.880

150.000

 

 

 

 

IV- Giá trị xuất khẩu

1000 USD

6.530

6.530

V- Giá trị nhập khẩu

-

25.900

25.900Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản