214142

Quyết định 71/2013/QĐ-TTg về Quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

214142
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 71/2013/QĐ-TTg về Quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 71/2013/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/12/2013 Số công báo: 883-884
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 71/2013/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/12/2013
Số công báo: 883-884
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 71/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY HOẠCH PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN QUỐC GIA

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia,

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam.

Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia quy định việc phân chia phổ tần số vô tuyến điện thành: các băng tần dành cho các nghiệp vụ vô tuyến điện và quy định mục đích, điều kiện để sử dụng đối với từng băng tần.

Điều 3. Mục tiêu của quy hoạch

1. Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia nhằm phát triển mạng thông tin vô tuyến điện theo hướng hiện đại, đồng bộ và ổn định lâu dài, phù hợp với xu hướng phát triển của quốc tế, đáp ứng các nhu cầu về thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia là cơ sở để các Bộ, ngành, các tổ chức và cá nhân định hướng trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất, nhập khẩu, lắp đặt và khai thác các thiết bị vô tuyến điện trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 4. Phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội

1. Căn cứ vào Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đề xuất việc phân bổ chi tiết tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội áp dụng trong thời bình trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Ưu tiên phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh để ứng dụng các công nghệ vô tuyến điện sử dụng hiệu quả phổ tần, phù hợp với xu hướng phát triển của quốc tế.

3. Trong thời bình, ưu tiên dành các băng tần được sử dụng phổ cập toàn cầu cho mục đích kinh tế - xã hội vào mục đích kinh tế - xã hội.

Điều 5. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Bộ Thông tin và Truyền thông, căn cứ vào Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, có trách nhiệm:

a) Ban hành các quy hoạch tần số vô tuyến điện, các quy định cụ thể về quản lý, khai thác và sử dụng tần số vô tuyến điện theo thẩm quyền;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng phương án phân bố băng tần phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo từng thời kỳ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

c) Tổ chức hướng dẫn việc thực hiện Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy hoạch tần số vô tuyến điện, các quy định tại Điểm a Khoản này.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý, sử dụng các tần số vô tuyến điện được phân bổ phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, theo nguyên tắc tiết kiệm, đúng mục đích và phù hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông bảo đảm các quy định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng có liên quan đến sử dụng tần số vô tuyến điện phù hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy hoạch tần số vô tuyến điện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy hoạch tần số vô tuyến điện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này trong phạm vi địa phương theo phân cấp.

Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện

Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện có trách nhiệm:

1. Sử dụng đúng mục đích, nghiệp vụ vô tuyến điện, điều kiện sử dụng quy định cho băng tần trong Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định khác của pháp luật về tần số vô tuyến điện.

2. Thực hiện việc chuyển đổi tần số vô tuyến điện trong trường hợp sử dụng thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện từ trước khi Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia có hiệu lực mà không còn phù hợp với Quy hoạch. Việc chuyển đổi được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn cụ thể của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 7. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện để sử dụng tại Việt Nam (trừ trường hợp thiết bị thuộc diện tạm nhập, tái xuất; thiết bị để giới thiệu công nghệ trong triển lãm, hội chợ) có trách nhiệm bảo đảm thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có băng tần hoạt động và các tính năng kỹ thuật phù hợp với nghiệp vụ vô tuyến điện và điều kiện sử dụng được quy định trong Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia và các quy định khác của pháp luật về tần số vô tuyến điện.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014 và thay thế Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

QUY HOẠCH

PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

MỤC 1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ

Điều 1. Các thuật ngữ chung

1. Cơ quan quản lý (Administration):

Là cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nghiệp vụ có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong Hiến chương, Công ước của Liên minh Viễn thông quốc tế và trong Thể lệ vô tuyến điện.

Ở Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện.

2. Viễn thông (Telecommunication):

Là bất cứ sự truyền dẫn, phát xạ hay thu nhận các ký hiệu, tín hiệu, chữ viết, hình ảnh và âm thanh hoặc các thông tin khác qua các hệ thống dây dẫn, vô tuyến điện, quang học hoặc các hệ thống điện từ khác.

3. Vô tuyến điện (Radio):

Là thuật ngữ chung áp dụng khi sử dụng sóng vô tuyến điện.

4. Thể lệ vô tuyến điện (Radio Regulations):

Thể lệ vô tuyến điện được đề cập trong Quy hoạch này là Thể lệ vô tuyến điện do Liên minh Viễn thông quốc tế ban hành, phiên bản năm 2012.

5. Sóng vô tuyến điện hoặc sóng Héc (Radio waves or Hertzian waves):

Là các sóng điện từ có tần số thấp hơn 3.000 GHz truyền lan tự do trong không gian, không có dẫn sóng nhân tạo.

6. Thông tin vô tuyến điện (Radiocommunication):

Là viễn thông dùng sóng vô tuyến điện.

7. Thông tin vô tuyến mặt đất (Terrestrial Radiocommunication):

Là bất cứ loại thông tin vô tuyến điện nào ngoài thông tin vô tuyến vũ trụ hay vô tuyến thiên văn.

8. Thông tin vô tuyến vũ trụ (Space Radiocommunication):

Là thông tin vô tuyến điện có sử dụng một hay nhiều đài vũ trụ, hoặc dùng một hay nhiều vệ tinh phản xạ hay các vật thể khác trong vũ trụ.

9. Vô tuyến xác định (Radiodetermination):

Là việc xác định vị trí, vận tốc hoặc các thông số khác của một vật thể hay thu thập các thông tin liên quan đến các thông số đó qua tính chất truyền lan của sóng vô tuyến.

10. Vô tuyến dẫn đường (Radio Navigation):

Là vô tuyến xác định dùng cho mục đích dẫn đường, kể cả cảnh báo chướng ngại.

11. Vô tuyến định vị (Radiolocation):

Là vô tuyến xác định dùng cho các mục đích khác với mục đích của vô tuyến dẫn đường.

12. Vô tuyến định hướng (Radio - Direction Finding):

Là vô tuyến xác định dùng việc thu sóng vô tuyến để xác định hướng của một đài hay một vật thể.

13. Vô tuyến thiên văn (Radio Astronomy).

Là việc nghiên cứu thiên văn dựa trên việc thu sóng điện từ có nguồn gốc từ vũ trụ.

14. Giờ phối hợp quốc tế (Coordinated Universal Time (UTC)):

Thang thời gian, lấy giây làm đơn vị (SI), được định nghĩa trong Khuyến nghị ITU-R TF.460-6. (WRC-03)

15. Các ứng dụng năng lượng tần số vô tuyến điện trong công nghiệp, khoa học và y tế (Industrial, Scientific and Medical (ISM) Applications (of radio frequency energy)):

Là việc khai thác các thiết bị tạo ra và sử dụng cục bộ các năng lượng tần số vô tuyến điện nhằm phục vụ công nghiệp, khoa học, y tế, gia dụng hay các mục đích tương tự, trừ các ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông.

16. Khu vực (Region):

Thế giới được phân chia thành 3 Khu vực như sau:

Khu vực 1:

Khu vực 1 bao gồm các vùng có giới hạn bởi đường A ở phía Đông và đường B ở phía Tây, không kể lãnh thổ của I-ran nằm giữa các đường giới hạn này. Khu vực 1 cũng bao gồm cả phần lãnh thổ của Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Gru-di-a, Ca-dắc-xtan, Mông Cổ, U-dơ-bê-ki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Nga, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan, Thổ Nhĩ Kỳ, U-crai-na và vùng phía Bắc của Nga nằm giữa các đường A và C.

Khu vực 2:

Khu vực 2 bao gồm các vùng có giới hạn bởi đường B ở phía Đông và đường C ở phía Tây.

Khu vực 3:

Khu vực 3 bao gồm các vùng có giới hạn bởi đường C ở phía Đông và đường A ở phía Tây, không kể lãnh thổ của Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Gru-di-a, Ca-dắc-xtan, Mông Cổ, U-dơ-bê-ki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Nga, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan, Thổ Nhĩ Kỳ, U-crai-na và vùng lãnh thổ bắc Nga. Khu vực 3 cũng bao gồm cả lãnh thổ I-ran nằm ngoài các đường giới hạn này.

Việt Nam thuộc Khu vực 3 theo phân chia của Liên minh Viễn thông quốc tế.

Điều 2. Các thuật ngữ liên quan đến quản lý tần số vô tuyến điện

1. Phân chia (một băng tần) (Allocation (of a frequency band)):

Là việc quy định trong Bảng phân chia tần số vô tuyến điện một băng tần xác định với mục đích sử dụng cho một hay nhiều nghiệp vụ Thông tin vô tuyến điện mặt đất hoặc vũ trụ, hay nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn với những điều kiện cụ thể. Thuật ngữ này cũng được áp dụng cho băng tần liên quan.

2. Phân bổ (một tần số hay kênh tần số vô tuyến điện) (Allotment (of a radio/requency or radio/requency channel)):

Phân bổ tần số vô tuyến điện là việc dành băng tần, kênh tần số xác định cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng theo những điều kiện cụ thể đối với một loại nghiệp vụ vô tuyến điện.

3. Ấn định (một tần số hay một kênh tần số vô tuyến điện) (Assignment (of a radio frequency or radio frequency channel)):

Là việc cơ quan quản lý cho phép một đài vô tuyến điện được quyền sử dụng một tần số hay một kênh tần số vô tuyến điện theo những điều kiện cụ thể.

4. Phân chia bổ sung (Additional Allocation):

Việc một băng tần được xác định trong một chú thích của Bảng phân chia tần số là “đồng thời được phân chia” cho một nghiệp vụ trong một vùng nhỏ hơn một Khu vực hoặc tại một nước cụ thể. Nghiệp vụ này được “bổ sung” thêm cho vùng hoặc nước đó, ngoài (các) nghiệp vụ đã được chỉ ra trong Bảng phân chia tần số.

(1) Nếu trong chú thích không chỉ ra hạn chế nào khác đối với (các) nghiệp vụ này, ngoài việc nghiệp vụ chỉ được hoạt động trong một vùng hoặc một nước cụ thể, thì hoạt động của các đài thuộc (các) nghiệp vụ trên có quyền ngang bằng với (các) đài thuộc (các) nghiệp vụ chính khác trong đoạn băng tần này.

(2) Nếu “phân chia bổ sung” còn bị áp đặt các hạn chế khác, ngoài việc chỉ được hoạt động trong một vùng hoặc một nước cụ thể, thì các hạn chế này sẽ được chỉ rõ trong cùng một chú thích.

5. Phân chia thay thế (Alternative Allocation):

Việc một băng tần được xác định trong một chú thích của Bảng phân chia tần số là được “phân chia” cho một hoặc nhiều nghiệp vụ trong một vùng nhỏ hơn một Khu vực, hoặc tại một nước cụ thể. Nghiệp vụ này “thay thế” tại vùng hoặc nước đó, cho (các) nghiệp vụ đã được chỉ ra trong Bảng phân chia tần số

(1) Nếu trong chú thích không chỉ ra hạn chế nào khác đối với các đài thuộc (các) nghiệp vụ này, ngoài việc nghiệp vụ chỉ được hoạt động trong một vùng hoặc một nước cụ thể, thì hoạt động của các đài thuộc (các) nghiệp vụ trên có quyền ngang bằng với (các) đài thuộc (các) nghiệp vụ chính khác được phân chia trong Bảng phân chia tần số cho các vùng hoặc nước khác.

(2) Nếu các đài thuộc (các) nghiệp vụ “phân chia thay thế còn bị áp đặt các hạn chế khác, ngoài việc chỉ được hoạt động trong một vùng hoặc một nước cụ thể, thì các hạn chế này sẽ được chỉ rõ trong cùng một chú thích.

Điều 3. Các nghiệp vụ vô tuyến điện

1. Nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện (Radiocommunication Service):

Là việc truyền dẫn, phát xạ và/hoặc thu sóng vô tuyến điện cho những mục đích viễn thông cụ thể.

Trong Quy hoạch này, trừ khi nêu rõ, mọi nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện đều liên quan tới thông tin vô tuyến điện mặt đất

2. Nghiệp vụ Cố định (Fixed Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến giữa các điểm cố định đã xác định trước.

3. Nghiệp vụ Cố định qua vệ tinh (Fixed - Satellite Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến giữa các đài trái đất ở các vị trí xác định thông qua một hoặc nhiều vệ tinh, vị trí xác định đó có thể là một điểm cố định xác định hay bất kỳ điểm cố định nào đó trong các vùng xác định; trong một số trường hợp thì nghiệp vụ này bao gồm các đường thông tin từ vệ tinh tới vệ tinh; nghiệp vụ cố định qua vệ tinh cũng có thể bao gồm các đường tiếp sóng đối với các nghiệp vụ Thông tin vô tuyến vũ trụ khác.

4. Nghiệp vụ Giữa các vệ tinh (Inter - Satellite Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến cung cấp các đường thông tin giữa các vệ tinh nhân tạo.

5. Nghiệp vụ Khai thác vũ trụ (Space Operation Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến liên quan đến hoạt động của tàu vũ trụ, đặc biệt để theo dõi, đo đạc từ xa và điều khiển từ xa trong vũ trụ.

Các chức năng này thông thường nằm trong nghiệp vụ mà đài vũ trụ đang khai thác.

6. Nghiệp vụ Di động (Mobile Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện giữa các đài di động và các đài mặt đất, hoặc giữa các đài di động với nhau.

7. Nghiệp vụ Di động qua vệ tinh (Mobile - Satellite Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện:

- Giữa các đài trái đất di động với một hoặc nhiều đài vũ trụ, hoặc giữa các đài vũ trụ với nhau được sử dụng bởi nghiệp vụ này.

- Giữa các đài trái đất di động thông qua một hay nhiều đài vũ trụ.

Nghiệp vụ này cũng có thể bao gồm các đường tiếp sóng cần thiết cho hoạt động của nghiệp vụ.

9. Nghiệp vụ Di động mặt đất (Land Mobile Service):

Là nghiệp vụ Di động giữa các đài gốc và đài di động mặt đất, hoặc giữa các đài di động mặt đất với nhau.

10. Nghiệp vụ Di động mặt đất qua vệ tinh (Land Mobile - Satellite Service):

Là nghiệp vụ Di động qua vệ tinh mà các đài trái đất di động được đặt trên đất liền.

11. Nghiệp vụ Di động hàng hải (Maritime Mobile Service).

Là nghiệp vụ Di động giữa các đài bờ và các đài tàu, hoặc giữa các đài tàu với nhau, hoặc giữa các đài thông tin trên tàu. Các đài tàu cứu nạn và các đài phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp cũng có thể thuộc nghiệp vụ này.

12. Nghiệp vụ Di động hàng hải qua vệ tinh (Maritime Mobile - Satellite Service):

Là nghiệp vụ Di động qua vệ tinh trong đó các đài trái đất di động đặt trên tàu; các đài tàu cứu nạn và các đài phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp cũng có thể thuộc nghiệp vụ này.

13. Nghiệp vụ Điều hành cảng (Port Operation Service):

Là nghiệp vụ Di động hàng hải khai thác ở trong cảng hoặc khu vực gần cảng, giữa các đài bờ với các đài tàu hoặc giữa các đài tàu với nhau, trong đó nội dung thông tin chỉ giới hạn trong việc điều hành khai thác, sự di chuyển và an toàn của tàu biển, sự an toàn tính mạng của con người trong trường hợp khẩn cấp.

Các bức điện thông tin công cộng không thuộc nghiệp vụ này.

14. Nghiệp vụ Điều động tàu (Ship Movement Service):

Là nghiệp vụ an toàn trong nghiệp vụ Di động hàng hải, khác với nghiệp vụ Điều hành cảng, giữa các đài bờ và các đài tàu, hoặc giữa các đài tàu với nhau, trong đó các nội dung thông tin chỉ giới hạn trong việc điều động tàu.

Các bức điện thông tin công cộng không thuộc nghiệp vụ này.

15. Nghiệp vụ Di động hàng không (Aeronautical Mobile Service):

Là nghiệp vụ Di động giữa các đài hàng không và các đài tàu bay hay giữa các đài tàu bay với nhau, trong đó có cả các đài cứu nạn tàu bay, các đài pha vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp cũng có thể tham gia vào nghiệp vụ này trên các tần số cứu nạn và khẩn cấp.

15A. Nghiệp vụ Di động hàng không (R)* (Aeronautical Mobile Service (R)*):

Là nghiệp vụ Di động hàng không được dành riêng cho thông tin liên quan đến sự an toàn và hoạt động bình thường của tàu bay, chủ yếu theo các tuyến hàng không dân dụng quốc gia hoặc quốc tế.

15B. Nghiệp vụ Di động hàng không (OR)** (Aeronautical Mobile Service (OR)**):

Là nghiệp vụ Di động hàng không dành cho thông tin liên quan đến điều phối tàu bay, chủ yếu bên ngoài các tuyến hàng không dân dụng quốc gia hoặc quốc tế.

16. Nghiệp vụ Di động hàng không qua vệ tinh (Aeronautical Mobile - Satellite Service):

Là nghiệp vụ Di động qua vệ tinh trong đó các đài trái đất di động được đặt trên tàu bay; các đài cứu nạn tàu bay và các đài pha vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp cũng có thể thuộc nghiệp vụ này.

16A. Nghiệp vụ Di động hàng không qua vệ tinh (R) (Aeronautical Mobile - Satellite Service (R)*):

Là nghiệp vụ Di động hàng không qua vệ tinh dành riêng cho thông tin liên quan đến sự an toàn và hoạt động bình thường của tàu bay, chủ yếu theo các tuyến hàng không dân dụng quốc gia hoặc quốc tế.

16B. Nghiệp vụ Di động hàng không qua vệ tinh (OR) (Aeronautical Mobile - Satellite Service (OR)**):

Một nghiệp vụ Di động hàng không qua vệ tinh dành cho thông tin liên quan đến việc điều phối tàu bay, chủ yếu bên ngoài các tuyến hàng không dân dụng quốc gia và quốc tế.

17. Nghiệp vụ Quảng bá (Broadcasting Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến trong đó sự phát sóng dành cho toàn thể công chúng thu trực tiếp. Nghiệp vụ này có thể bao gồm phát thanh, phát hình, truyền thanh không dây hoặc các loại truyền dẫn khác.

18. Nghiệp vụ Quảng bá qua vệ tinh (Broadcasting - Satellite Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến, trong đó các tín hiệu được phát hoặc phát lại bởi các đài vũ trụ dành cho toàn thể công chúng thu trực tiếp.

Trong nghiệp vụ Quảng bá qua vệ tinh, thuật ngữ “thu trực tiếp” bao gồm cả thu riêng lẻ và thu tập trung.

19. Nghiệp vụ Vô tuyến xác định (Radiodetermination Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến với mục đích xác định bằng vô tuyến.

20. Nghiệp vụ Vô tuyến xác định qua vệ tinh (Radiodetermination - Satellite Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến với mục đích xác định bằng vô tuyến có sử dụng một hoặc nhiều đài vũ trụ.

Nghiệp vụ này cũng có thể bao gồm cả các đường tiếp sóng cần thiết cho hoạt động của một hoặc nhiều đài vũ trụ.

21. Nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường (Radionavigation Service):

Là nghiệp vụ Vô tuyến xác định sử dụng với mục đích dẫn đường bằng vô tuyến.

22. Nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường qua vệ tinh (Radionavigation - Satellite Service):

Là nghiệp vụ Vô tuyến xác định qua vệ tinh với mục đích dẫn đường bằng vô tuyến.

Nghiệp vụ này cũng có thể bao gồm cả các đường tiếp sóng cần thiết cho hoạt động của nó.

23. Nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng hải (Maritime Radionavigation Service):

Là nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường phục vụ các lợi ích và hoạt động an toàn của tàu biển.

24. Nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng hải qua vệ tinh (Maritime Radionavigation - Satellite Service):

Là nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường qua vệ tinh trong đó các đài trái đất được đặt trên tàu biển.

25. Nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không (Aeronautical Radionavigation Service):

Là nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường phục vụ các lợi ích và hoạt động an toàn của tàu bay.

26. Nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không qua vệ tinh (Aeronautical Radionavigation - Satellite Service):

Là nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường qua vệ tinh trong đó các đài trái đất được đặt trên tàu bay.

27. Nghiệp vụ Vô tuyến định vị (Radiolocation Service):

Là nghiệp vụ Vô tuyến xác định với mục đích định vị.

27A. Nghiệp vụ Vô tuyến định vị qua vệ tinh (Radiolocation - Satellite Service):

Là nghiệp vụ Vô tuyến xác định qua vệ tinh được sử dụng với mục đích định vị.

Nghiệp vụ này cũng có thể bao gồm cả các đường tiếp sóng cần thiết cho hoạt động của nó.

28. Nghiệp vụ Trợ giúp khí tượng (Meteorological Aids Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện dùng cho việc quan sát và thăm dò khí tượng, thủy văn.

29. Nghiệp vụ Thăm dò trái đất qua vệ tinh (Earth Exploration - Satellite Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến giữa các đài trái đất với một hoặc nhiều đài vũ trụ, có thể bao gồm cả các đường liên lạc giữa các đài vũ trụ, trong đó:

- Thông tin liên quan đến các đặc tính và các hiện tượng tự nhiên của trái đất, bao gồm các dữ liệu liên quan đến tình trạng môi trường, được thu nhận từ các bộ cảm biến chủ động hoặc thụ động đặt trên các vệ tinh của trái đất.

- Thông tin tương tự được thu thập từ các đài trên không hoặc trên trái đất.

- Thông tin đó có thể được phân phối tới các đài trái đất trong hệ thống liên quan.

- Có thể bao gồm việc thăm dò của các đài.

Nghiệp vụ này cũng có thể bao gồm các đường tiếp sóng cần thiết cho hoạt động của nó.

30. Nghiệp vụ Khí tượng qua vệ tinh (Meteorological - Satellite Service):

Là nghiệp vụ Thăm dò trái đất qua vệ tinh với mục đích phục vụ khí tượng.

31. Nghiệp vụ Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian (Standard frequency and Time Signal Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến với mục đích khoa học, kỹ thuật và các mục đích khác, phát ra các tần số, tín hiệu thời gian xác định, hoặc phát cả hai với độ chính xác cao và thu được rộng rãi.

32. Nghiệp vụ Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (Standard /requency and Time Signal - Satellite Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến sử dụng các đài vũ trụ đặt trên các vệ tinh trái đất với cùng mục đích như nghiệp vụ Tần số chuẩn tín hiệu thời gian. Nghiệp vụ này có thể bao gồm các đường tiếp sóng cần thiết cho hoạt động của nó.

33. Nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ (Space Reseach Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến trong đó tàu vũ trụ hoặc các vật thể khác trong vũ trụ được dùng cho nghiên cứu khoa học, kỹ thuật

34. Nghiệp vụ Nghiệp dư (Amateur Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến nhằm mục đích tự đào tạo, trao đổi thông tin và các khảo sát kỹ thuật được tiến hành bởi những khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư, là những người chỉ quan tâm đến kỹ thuật vô tuyến vì sở thích cá nhân chứ không vì mục đích lợi nhuận.

35. Nghiệp vụ Nghiệp dư qua vệ tinh (Amateur - Satellite Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến sử dụng các đài vũ trụ đặt trên các vệ tinh của trái đất với cùng mục đích như của nghiệp vụ Nghiệp dư.

36. Nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn (Radio Astronomy Service):

Là nghiệp vụ liên quan đến việc sử dụng vô tuyến thiên văn (nghĩa là dựa trên việc thu nhận sóng vô tuyến điện có nguồn gốc từ vũ trụ).

37. Nghiệp vụ an toàn (Safety Service):

Là bất kỳ nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện nào được sử dụng thường xuyên hoặc tạm thời để bảo vệ sinh mạng và tài sản của con người.

38. Nghiệp vụ đặc biệt (Special Service):

Là nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện, không được định nghĩa theo cách khác ở phần này, được thực hiện cho những nhu cầu đặc biệt của công ích và không dùng cho thông tin công cộng.

Điều 4. Các đài và các hệ thống vô tuyến điện

1. Đài [Station]:

Một hay nhiều máy phát hay máy thu hoặc tổ hợp các máy phát và máy thu, bao gồm các phụ kiện kèm theo tại một địa điểm để thực hiện một nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện hoặc nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn.

Mỗi đài sẽ được phân loại bởi một nghiệp vụ mà nó hoạt động thường xuyên hay tạm thời.

2. Đài trên mặt đất [Terrestrial station]:

Một đài thực hiện việc thông tin vô tuyến mặt đất. Trong Quy hoạch này, trừ khi có chú thích riêng, thì tất cả các đài đều là đài mặt đất.

3. Đài trái đất [Earth station]:

Một đài được đặt trên bề mặt trái đất hoặc trong phần chính của khí quyển trái đất dùng để thông tin:

- Với một hoặc nhiều đài vũ trụ; hoặc

- Với một hoặc nhiều đài cùng loại thông qua một hay nhiều vệ tinh phản xạ hay các vật thể khác trong không gian.

4. Đài vũ trụ [Space station]:

Một đài đặt trên một vật thể ở bên ngoài, có xu hướng đi ra bên ngoài hoặc đã ở ngoài phần chính của khí quyển trái đất

5. Đài tàu cứu nạn [Survival craft station]:

Một đài di động trong nghiệp vụ Di động hàng hải hoặc Di động hàng không chỉ sử dụng cho mục đích cứu nạn và được đặt trên xuồng cứu nạn, bè cứu nạn hoặc các phương tiện cứu nạn khác.

6. Đài cố định [Fixed station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ cố định.

6A. Đài đặt trên cao [High altitude platform station]:

Một đài đặt trên một vật thể ở độ cao từ 20 km đến 50 km và ở một điểm cố định xác định, tương đối đối với trái đất.

7. Đài di động [Mobile station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Di động được sử dụng trong khi chuyển động hay tạm dừng ở những điểm không xác định.

8. Đài trái đất di động [Mobile earth station]:

Một đài trái đất thuộc nghiệp vụ Di động qua vệ tinh được sử dụng trong khi chuyển động hay dừng lại ở những điểm không xác định trước.

9. Đài mặt đất [Land station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Di động nhung không sử dụng trong khi chuyển động.

10. Đài trái đất mặt đất [Land earth station]:

Một đài trái đất thuộc nghiệp vụ cố định qua vệ tinh hoặc, trong một số trường hợp, thuộc nghiệp vụ Di động qua vệ tinh, được đặt tại một điểm hoặc trong một khu vực nhất định trên đất liền để cung cấp một đường tiếp sóng cho nghiệp vụ Di động qua vệ tinh.

11. Đài gốc [Base station]:

Một đài mặt đất thuộc nghiệp vụ Di động mặt đất.

12. Đài gốc trái đất [Base earth station]:

Một đài trái đất thuộc nghiệp vụ cố định qua vệ tinh hoặc, trong một số trường hợp, thuộc nghiệp vụ Di động qua vệ tinh, được đặt tại một điểm hoặc trong một khu vực nhất định trên đất liền để cung cấp một đường tiếp sóng cho nghiệp vụ Di động mặt đất qua vệ tinh.

13. Đài di động mặt đất [Land moblie station]:

Một đài di động thuộc nghiệp vụ Di động mặt đất có khả năng di chuyển trên mặt đất trong phạm vi địa lý của một quốc gia hoặc một lục địa.

14. Đài trái đất di động mặt đất [Land mobile earth station]:

Một đài trái đất di động thuộc nghiệp vụ Di động mặt đất qua vệ tinh có khả năng di chuyển trên mặt đất trong phạm vi địa lý của một quốc gia hoặc một lục địa.

15. Đài bờ [Coast station]:

Đài mặt đất dùng trong nghiệp vụ Di động hàng hải.

16. Đài bờ trái đất [Coast earth station]:

Một đài trái đất thuộc nghiệp vụ cố định qua vệ tinh hoặc, trong một số trường hợp, thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải qua vệ tinh, được đặt tại một điểm nhất định trên đất liền để cung cấp một đường tiếp sóng cho nghiệp vụ Di động hàng hải qua vệ tinh.

17. Đài tàu [Ship station]:

Một đài di động thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải được đặt trên tàu mà không thường xuyên thả neo, không phải đài cứu nạn.

18. Đài tàu trái đất [ship earth station]:

Một đài di động trái đất thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải qua vệ tinh được đặt trên tàu thuyền.

19. Đài thông tin trên tàu [On-board communication station]:

Một đài di động công suất thấp thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải được sử dụng cho thông tin nội bộ trên tàu hoặc giữa tàu với các xuồng hoặc bè cứu nạn trong khi xuồng cứu nạn đang tập luyện hoặc đang hoạt động, hoặc dùng để thông tin giữa một nhóm các thuyền đang được dắt hoặc đẩy, cũng như dùng cho việc chỉ dẫn theo luồng và thả neo.

20. Đài cảng [Port station]:

Đài bờ thuộc nghiệp vụ Điều hành cảng.

21. Đài hàng không [Aeronautical station]:

Đài mặt đất thuộc nghiệp vụ Di động hàng không. Trong một số trường hợp nhất định, một đài hàng không có thể được đặt trên tàu thuyền hoặc trên một giá đỡ trên biển.

22. Đài trái đất hàng không [Aeronautical earth station]:

Một đài trái đất thuộc nghiệp vụ cố định qua vệ tinh, hoặc trong một số trường hợp thuộc nghiệp vụ Di động hàng không qua vệ tinh, được đặt trên một điểm nhất định trên đất liền để cung cấp một đường tiếp sóng cho nghiệp vụ Di động hàng không qua vệ tinh.

23. Đài tàu bay [Aircraft station]:

Một đài di động thuộc nghiệp vụ Di động hàng không, không phải đài tàu bay cứu nạn, được đặt trên tàu bay.

24. Đài trái đất trên tàu bay [Aircraft earth station]:

Một đài trái đất di động thuộc nghiệp vụ Di động hàng không qua vệ tinh được đặt trên tàu bay.

25. Đài quảng bá [Broadcasting station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Quảng bá.

26. Đài vô tuyến xác định [Radiodetermination station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến xác định.

27. Đài vô tuyến dẫn đường di động hàng không [Radionavigation mobile station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường được sử dụng trong khi chuyển động hoặc khi dừng tại những điểm bất kỳ.

28. Đài vô tuyến dẫn đường mặt đất [Radionavigation land station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường nhưng không sử dụng trong khi chuyển động.

29. Đài vô tuyến định vị di động [Radiolocation mobile station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến định vị được sử dụng trong lúc chuyển động hoặc lúc dừng lại tại những điểm bất kỳ.

30. Đài vô tuyến định vị mặt đất [Radiolocation land station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến định vị không được sử dụng trong khi chuyển động.

31. Đài vô tuyến định hướng [Radio direction finding station]:

Một đài vô tuyến xác định sử dụng vô tuyến định hướng.

32. Đài pha vô tuyến [Radiobeacon station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường phát xạ với mục đích giúp cho các đài di động có thể xác định được vị trí và phương hướng của nó so với đài pha vô tuyến.

33. Đài pha vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp [Emergency position - indicating radiobeacon station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Di động phát xạ với mục đích trợ giúp cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

34. Đài pha vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp qua vệ tinh [Satellite emergency position - indicating radiobeacon station]:

Một đài trái đất thuộc nghiệp vụ Di động qua vệ tinh phát xạ với mục đích hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

35. Đài phát tần số chuẩn và tín hiệu thời gian [Standard frequency and time signal station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian.

36. Đài nghiệp dư [Amateur station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Nghiệp dư.

37. Đài vô tuyến thiên văn [Radio astronomy station]:

Một đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn.

38. Đài thử nghiệm [Experimental station]:

Một đài sử dụng sóng vô tuyến điện để thử nghiệm với mục đích phát triển khoa học, kỹ thuật Định nghĩa này không bao hàm các đài nghiệp dư.

39. Máy phát khẩn cấp của tàu [Ship's emergency transmitter]:

Một máy phát của tàu chỉ được sử dụng trên tần số cứu nạn với mục đích cứu nạn, khẩn cấp hoặc an toàn.

40. Ra-đa [Radar]:

Một hệ thống vô tuyến xác định dựa trên sự so sánh các tín hiệu chuẩn với các tín hiệu vô tuyến được phản xạ hoặc được phát lại từ vị trí cần xác định.

41. Ra-đa sơ cấp [Primary radar]:

Một hệ thống vô tuyến xác định dựa trên sự so sánh các tín hiệu chuẩn với các tín hiệu được phản xạ từ vị trí cần xác định.

42. Ra-đa thứ cấp [Secondary radar]:

Một hệ thống vô tuyến xác định dựa trên sự so sánh các tín hiệu chuẩn với các tín hiệu vô tuyến được phát lại từ vị trí cần xác định.

43. Ra-đa mốc [Radar beacon (racon)]:

Một máy thu phát được kết hợp với một mốc dẫn đường cố định, mà khi bị kích thích bởi một ra-đa sẽ tự động trả lời bằng một tín hiệu đặc biệt, tín hiệu này có thể xuất hiện trên màn hiện sóng của ra-đa kích thích, để cung cấp các số liệu về khoảng cách, phương hướng và thông tin nhận dạng.

44. Hệ thống hạ cánh bằng thiết bị [Instrument landing system (ILS)]:

Một hệ thống vô tuyến dẫn đường cung cấp những chỉ dẫn về chiều ngang và chiều đứng trước và trong khi hạ cánh, và ở những điểm định trước, chỉ rõ khoảng cách đến điểm tham chiếu khi hạ cánh.

45. Hệ thống định hướng hạ cánh [Instrument landing system localizer]:

Một hệ thống chỉ dẫn hướng nằm ngang nằm trong hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (ILS), dùng để chỉ thị độ lệch ngang của tàu bay so với đường xuống tối ưu.

46. Hệ thống định góc hạ cánh [Instrument landing system glide path]:

Một hệ thống chỉ dẫn hướng thẳng đứng nằm trong hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (ILS), dùng để chỉ thị độ lệch theo phương thẳng đứng của tàu bay so với đường xuống tối ưu.

47. Pha làm mốc [Marker beacon]:

Một máy phát thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không có phát xạ dưới dạng một chùm tia theo hướng thẳng đứng để cung cấp thông tin về vị trí cho các tàu bay.

48. Thiết bị đo độ cao bằng vô tuyến [Radio altimeter]:

Một thiết bị vô tuyến dẫn đường, đặt trên tàu bay hoặc tàu vũ trụ, được dùng để xác định độ cao của tàu bay hoặc của tàu vũ trụ so với mặt đất hoặc so với bề mặt nào đó.

49. Vô tuyến thám không [Radiosonde]:

Một máy phát vô tuyến tự động trong nghiệp vụ Trợ giúp khí tượng thường được đặt trên tàu bay, các bóng bay tự do, trên diều hoặc dù để truyền đưa các số liệu khí tượng.

49A. Hệ thống thích ứng [Adaptive system]:

Một hệ thống thông tin vô tuyến thay đổi các đặc tính vô tuyến theo chất lượng kênh truyền.

50. Hệ thống vũ trụ [Space system]:

Một nhóm liên kết các đài trái đất và/hoặc các đài vũ trụ sử dụng thông tin vô tuyến điện vũ trụ cho những mục đích xác định.

51. Hệ thống vệ tinh [Satellite system]:

Một hệ thống vũ trụ sử dụng một hay nhiều vệ tinh nhân tạo của trái đất.

52. Mạng vệ tinh [Satellite network]:

Một hệ thống vệ tinh hoặc một phần của hệ thống vệ tinh chỉ bao gồm một vệ tinh và các đài trái đất liên kết.

53. Đường thông tin vệ tinh [Satellite link]:

Một đường kết nối vô tuyến giữa một đài trái đất phát và một đài trái đất thu thông qua một vệ tinh.

Một đường thông tin vệ tinh bao gồm một đường lên và một đường xuống.

54. Đường thông tin nhiều vệ tinh [Multi-satellite link]:

Một đường vô tuyến điện giữa một đài trái đất phát đến một đài trái đất thu thông qua hai hay nhiều vệ tinh, không phải qua đài trái đất trung gian khác.

Một đường thông tin nhiều vệ tinh gồm một đường lên, một hoặc nhiều đường nối giữa các vệ tinh và một đường xuống.

55. Đường tiếp sóng [Feeder link]:

Một đường vô tuyến điện từ một đài trái đất tại một vị trí cho trước tới một đài vũ trụ hay ngược lại, dùng để truyền thông tin cho một nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện vũ trụ nhưng không phải nghiệp vụ Cố định qua vệ tinh. Vị trí cho trước có thể là một điểm nhất định hoặc bất cứ điểm nào trong một khu vực nhất định.

Điều 5. Các đặc tính của các phát xạ và thiết bị vô tuyến điện

1. Bức xạ [Radiation]:

Năng lượng sinh ra từ một nguồn bất kỳ ở dạng sóng vô tuyến điện.

2. Phát xạ [Emission]:

Bức xạ được phát ra, hoặc sự sản sinh ra bức xạ, bởi một đài phát vô tuyến điện. Ví dụ: năng lượng phát xạ từ một bộ dao động nội của một máy thu vô tuyến thì không phải là phát xạ (emission) mà là bức xạ (radiation).

3. Loại phát xạ [Class of emission]:

Tập hợp các đặc tính của một phát xạ, được quy ước bằng những ký hiệu tiêu chuẩn, chẳng hạn như kiểu điều chế sóng mang chính, tín hiệu điều chế, loại tin tức được truyền đi và có thể kèm theo các đặc tính bổ sung của tín hiệu.

4. Phát xạ đơn biên [Single-sideband emission (SSB)]:

Một phát xạ điều biên chỉ có một biên tần.

5. Phát xạ đơn biên có đủ sóng mang [Full carrier single-sideband emission]:

Một phát xạ đơn biên không triệt sóng mang.

6. Phát xạ đơn biên nén sóng mang [Reduce carrier single-sideband emission]:

Một phát xạ đơn biên trong đó mức độ nén sóng mang có thể cho phép sóng mang được khôi phục lại và được dùng cho giải điều chế.

7. Phát xạ đơn biên loại bỏ sóng mang [Suppressed carrier single-sideband emission]:

Một phát xạ đơn biên trong đó sóng mang được loại bỏ hoàn toàn và không được dùng cho giải điều chế.

8. Phát xạ ngoài băng [Out of band emission]:

Phát xạ trên một hay nhiều tần số nằm ngay ngoài độ rộng băng tần cần thiết do kết quả của quá trình điều chế nhưng không bao gồm phát xạ giả.

9. Phát xạ giả [Spurious emission]:

Phát xạ trên một hay nhiều tần số nằm ngoài độ rộng băng tần cần thiết và mức của các phát xạ này có thể bị suy giảm mà không ảnh hưởng đến sự truyền dẫn tương ứng của thông tin. Phát xạ giả bao gồm các phát xạ hài, các phát xạ ký sinh, các sản phẩm xuyên điều chế và các sản phẩm biến đổi tần số, nhưng không bao gồm các phát xạ ngoài băng.

10. Phát xạ không mong muốn [Unwanted emission]:

Bao gồm các phát xạ giả và phát xạ ngoài băng.

11. Miền ngoài băng (của một phát xạ) [Out-of-band domain]:

Dải tần số, ngay ngoài độ rộng băng tần cần thiết nhưng không bao gồm vùng phát xạ giả, trong đó các phát xạ ngoài băng nhìn chung là chiếm ưu thế. Các phát xạ ngoài băng, được định nghĩa trên cơ sở nguồn phát xạ của nó, xuất hiện trong miền ngoài băng và, trong một phạm vi hẹp hơn, trong miền phát xạ giả. Tương tự như vậy, các phát xạ giả có thể xuất hiện trong miền ngoài băng cũng như trong miền phát xạ giả.

12. Miền phát xạ giả (của một phát xạ) [Spurious domain]:

Dải tần số bên ngoài miền phát xạ ngoài băng trong đó các phát xạ giả nhìn chung chiếm ưu thế.

13. Băng tần số ấn định [Assigned frequency band]:

Băng tần số mà trong đó một đài được phép phát xạ: Độ rộng băng tần bằng độ rộng băng tần cần thiết cộng với hai lần giá trị tuyệt đối của sai số cho phép. Nếu là đài vũ trụ thì băng tần số ấn định bao gồm hai lần hiệu ứng Doppler lớn nhất có thể sinh ra đối với một điểm nào đó trên bề mặt trái đất.

14. Tần số ấn định [Assigned frequency]:

Tần số trung tâm của băng tần ấn định cho một đài.

15. Tần số đặc trưng [Characteristic frequency]:

Một tần số mà có thể được đo và nhận dạng một cách dễ dàng trong một phát xạ cho trước. Thí dụ một tần số mang có thể được coi như tần số đặc trưng.

16. Tần số tham chiếu [Reference frequency]:

Một tần số có một vị trí cố định và xác định so với tần số ấn định. Sự xê dịch của tần số này so với tần số ấn định có cùng dấu và độ lớn như sự xê dịch của tần số đặc trưng so với tần số trung tâm của băng tần bị chiếm dụng bởi phát xạ.

17. Dung sai tần số cho phép [Frequency tolerance]:

Sự dịch chuyển cho phép lớn nhất của tần số trung tâm của băng tần bị chiếm dụng bởi một phát xạ so với tần số ấn định hoặc của tần số đặc trưng của phát xạ so với tần số tham chiếu. Sai lệch tần số được biểu thị bằng Megahéc (MHz) hoặc bằng Héc (Hz).

18. Độ rộng băng tần cần thiết [Necessary bandwidth]:

Là độ rộng của băng tần, đối với mỗi phát xạ, vừa đủ để đảm bảo truyền đưa tin tức với tốc độ và chất lượng yêu cầu trong những điều kiện định trước.

19. Độ rộng băng tần chiếm dụng [Occupied bandwidth]:

Độ rộng của băng tần số, thấp hơn giới hạn tần số thấp và cao hơn giới hạn tần số cao, mà công suất phát xạ trung bình bằng số phần trăm cho trước b/2 của toàn bộ công suất trung bình của một phát xạ cho trước.

Ngoài giá trị được nêu ra trong một khuyến nghị của ITU-R cho loại phát xạ thích hợp, giá trị của b/2 nên chọn là 0.5%.

20. Sóng phân cực thuận (hay theo chiều kim đồng hồ) [Right hand (or Clockwise) polarized wave]:

Một sóng phân cực elip hoặc tròn mà vectơ điện trường, quan sát trên một mặt phẳng cố định bất kỳ vuông góc với hướng truyền lan, khi nhìn theo hướng truyền lan thì vectơ ấy quay theo hướng tay phải hoặc cùng chiều kim đồng hồ.

21. Sóng phân cực nghịch (hay ngược chiều kim đồng hồ) [Left hand (or Anticlockwise polarized wave]:

Một sóng phân cực elip hoặc tròn mà vectơ điện trường, quan sát trên một mặt phẳng cố định bất kỳ hay vuông góc với hướng truyền lan, khi nhìn theo hướng truyền lan thì vectơ ấy quay theo hướng tay trái hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

22. Công suất [Power]:

Công suất của một máy phát vô tuyến điện phải được hiển thị bằng một trong những dạng sau đây, tùy theo loại phát xạ, và dùng các ký hiệu viết tắt sau:

- Công suất bao đỉnh (PX hay pX)

- Công suất trung bình (PY hay pY)

- Công suất sóng mang (PZ hay pZ).

Đối với các loại phát xạ khác nhau thì quan hệ giữa công suất bao đỉnh, công suất trung bình và công suất sóng mang, trong những điều kiện khai thác bình thường và không điều chế, được ghi trong các khuyến nghị của ITU-R có thể được sử dụng như một tài liệu hướng dẫn.

Để sử dụng trong công thức, ký hiệu “p” hiển thị công suất tính bằng oát (W) và ký hiệu “P” hiển thị công suất tính bằng decibel (dB) so với mức tham khảo.

23. Công suất bao đỉnh (của một máy phát vô tuyến điện) [Peak envelope power (of a radio transmitter)]:

Công suất trung bình đưa ra đường truyền dẫn cung cấp cho anten từ một máy phát trong một chu kỳ tần số vô tuyến điện tại đỉnh của biên điều chế trong những điều kiện làm việc bình thường.

24. Công suất trung bình (của một máy phát vô tuyến điện) [Mean power (of a radio transmitter)]:

Công suất trung bình đưa ra đường truyền dẫn cung cấp cho anten từ một máy phát trong khoảng thời gian đủ dài so với tần số điều chế thấp nhất trong những điều kiện làm việc bình thường.

25. Công suất sóng mang (của một máy phát vô tuyến điện) [Carrier power (of radio transmitter)]:

Công suất trung bình đưa ra đường truyền dẫn cung cấp cho anten từ một máy phát trong một chu kỳ tần số vô tuyến điện trong những điều kiện không điều chế.

26. Độ tăng ích anten [Gain of an antenna]:

Là tỷ số, thường tính bằng decibel (dB), giữa công suất cần thiết tại đầu vào của một anten chuẩn không suy hao với công suất cung cấp ở đầu vào một anten cho trước sao cho ở một hướng cho trước tạo ra cường độ trường hay mật độ thông lượng công suất như nhau tại cùng một cự ly. Nếu không có ghi chú thêm, thì độ tăng ích anten được tính đối với hướng phát xạ lớn nhất. Độ tăng ích có thể được xem xét cho một phân cực nhất định.

Tùy thuộc vào sự lựa chọn anten chuẩn, có các loại tăng ích anten như sau:

a) Tăng ích tuyệt đối hoặc tăng ích đẳng hướng (Gi), khi anten chuẩn là một anten đẳng hướng biệt lập trong không gian.

b) Độ tăng ích ứng với một dippol nửa bước sóng (Gd), khi một anten chuẩn là một dippol nửa bước sóng biệt lập trong không gian và mặt phẳng vuông góc của nó chứa hướng phát xạ.

c) Độ tăng ích ứng với một anten thẳng đứng ngắn (Gv), khi anten chuẩn là một dây dẫn thẳng ngắn hơn nhiều so với một phần tư bước sóng, vuông góc với mặt phẳng dẫn điện lý tưởng chứa hướng phát xạ.

27. Công suất phát xạ đẳng hướng tương đương [Equivalent Isotropically Radiated power (e.i.r.p)]:

Tích số của công suất sinh ra để cung cấp cho một anten với tăng tích của anten đó ở hướng nhất định ứng với anten đẳng hướng (độ tăng ích tuyệt đối hay tăng ích đẳng hướng).

28. Công suất phát xạ hiệu dụng (trên một hướng cho trước) [Effective Radiated Power (e.r.p)]:

Tích số của công suất sinh ra cung cấp cho một anten với tăng ích của nó ứng với một dippol nửa bước sóng ở một hướng cho trước.

29. Công suất phát xạ đơn cực hiệu dụng (tại một hướng cho trước) [Effective Monopole Radiated Power (e.m.r.p)]:

Tích số của công suất sinh ra cung cấp cho một anten với độ tăng tích của nó ứng với một anten ngắn thẳng đứng tại một hướng cho trước.

30. Tán xạ tầng đối lưu [Tropospheric scatter]:

Truyền lan sóng vô tuyến điện do tán xạ bởi những sự không đồng nhất và không liên tục về đặc tính vật lý của tầng đối lưu.

31. Tán xạ tầng điện ly [Ionspheric scatter]:

Truyền lan sóng vô tuyến điện do tán xạ bởi sự không đồng nhất và không liên tục trong quá trình ion hóa tầng điện ly.

Điều 6. Chia sẻ tần số giữa các nghiệp vụ vô tuyến điện

1. Nhiễu [Interference]:

Ảnh hưởng của năng lượng không cần thiết bởi một hoặc nhiều nguồn phát xạ, bức xạ hoặc những cảm ứng trên máy thu trong hệ thống thông tin vô tuyến điện, dẫn đến làm giảm chất lượng, gián đoạn hoặc bị mất hẳn thông tin mà có thể khôi phục được nếu không có những năng lượng không cần thiết đó.

2. Nhiễu cho phép [Permissible interference]:

Nhiễu thấy được hoặc dự tính được trước mà thỏa mãn nhiễu định lượng và các điều kiện dùng chung trong Quy hoạch này, trong các khuyến nghị của ITU-R hoặc trong những thỏa thuận đặc biệt được cung cấp trong Thể lệ vô tuyến điện.

3. Nhiễu chấp nhận được [Accepted interference]:

Nhiễu ở mức độ cao hơn mức nhiễu cho phép và đã được sự đồng ý của hai hay nhiều cơ quan quản lý mà không làm tổn hại đến các cơ quan quản lý khác.

Thuật ngữ “nhiễu cho phép” và “nhiễu chấp nhận được” được sử dụng trong việc phối hợp ấn định tần số giữa các cơ quan quản lý.

4. Nhiễu có hại [Harmful interference]:

Nhiễu làm nguy hại đến hoạt động của nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hoặc các nghiệp vụ an toàn khác hoặc làm hỏng, làm cản trở nghiêm trọng hoặc làm gián đoạn nhiều lần một nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện đang khai thác theo đúng Quy hoạch này.

5. Tỷ số bảo vệ [Protection Ratio (R.F)]:

Giá trị nhỏ nhất của tỷ số giữa tín hiệu mong muốn và tín hiệu không mong muốn, thường biểu thị bằng decibel, tại đầu vào một máy thu, được xác định trong những điều kiện nhất định cho phép đạt được chất lượng thu cho trước đối với tín hiệu mong muốn tại đầu ra máy thu.

6. Vùng phối hợp [Coordination area]:

Khi xác định yêu cầu phối hợp, diện tích bao quanh một đài trái đất dùng chung băng tần với các đài trên mặt đất, hay xung quanh một đài trái đất phát dùng chung băng tần được phân chia theo hai hướng với các đài trái đất thu, mà ngoài phạm vi đó mức nhiễu không vượt quá mức nhiễu cho phép và do đó không yêu cầu phối hợp.

7. Đường biên vùng phối hợp [Coordination contour]:

Đường bao quanh vùng phối hợp.

8. Khoảng cách phối hợp [Coordination distance]:

Khi xác định yêu cầu phối hợp, khoảng cách ở một góc phương vị cho trước từ một đài trái đất dùng chung băng tần với các đài trên mặt đất hay từ một đài trái đất phát dùng chung băng tần được phân chia theo hai hướng với các đài trái đất thu, mà ngoài khoảng cách đó mức nhiễu không vượt quá mức nhiễu cho phép và do đó không yêu cầu phối hợp.

9. Nhiệt độ tạp âm tương đương của một đường thông tin vệ tinh [Equivalent satellite link noise temperature]:

Nhiệt độ tạp âm đầu ra của anten thu của một đài trái đất tương ứng với công suất tạp âm vô tuyến điện mà sinh ra tạp âm tổng đo được ở đầu ra của một đường thông tin vệ tinh, không kể tạp âm do nhiễu từ các đường vệ tinh sử dụng các vệ tinh khác và từ các hệ thống mặt đất.

10. Vùng búp sóng hiệu dụng (của một búp sóng vệ tinh có thể lái được) [Effective boresight area]:

Một vùng trên bề mặt trái đất, trong đó tâm của một búp sóng vệ tinh có thể lái được dự định nhắm tới.

Có thể có nhiều hơn một vùng hiệu dụng không liên thông mà tại đó một búp sóng vệ tinh đơn có thể điều khiển được định nhắm tới.

11. Đường tăng ích anten hiệu dụng (của một búp sóng vệ tinh có thể điều khiển được) [Effective antenna gain contour]:

Một đường bao của các đường tăng ích anten tạo ra từ sự di chuyển búp tâm sóng của một búp sóng vệ tinh có thể lái được dọc theo các giới hạn của vùng búp sóng hiệu dụng.

Điều 7. Các thuật ngữ kỹ thuật về thông tin vũ trụ

1. Vũ trụ xa [Deep space]:

Khoảng không gian ở cách trái đất một khoảng bằng hoặc xa hơn 2 x 106 km.

2. Tàu vũ trụ [Space craft]:

Một con tàu nhân tạo dùng để đi ra ngoài vùng chủ yếu của khí quyển trái đất.

3. Vệ tinh [Satellite]:

Một vật thể bay quanh một vật thể khác có khối lượng lớn hơn nó nhiều lần và chuyển động của nó được xác định một cách vĩnh viễn theo lực hấp dẫn của vật thể đó đối với vật thể khác.

4. Vệ tinh chủ động [Active satelite]:

Một vệ tinh mang theo một đài để phát hoặc phát lại những tín hiệu thông tin vô tuyến điện.

5. Vệ tinh phản xạ [Reflecting satellite]:

Vệ tinh dùng để phản xạ các tín hiệu thông tin vô tuyến điện.

6. Bộ cảm biến chủ động [Active sensor]:

Một thiết bị đo lường thuộc nghiệp vụ Thăm dò trái đất qua vệ tinh hoặc nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ nhờ nó mà lấy được số liệu bằng cách phát và thu sóng vô tuyến điện.

7. Bộ cảm biến thụ động [Passive sensor]:

Một thiết bị thuộc nghiệp vụ Thăm dò trái đất qua vệ tinh hoặc nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ nhờ nó mà lấy được các số liệu bằng cách thu sóng vô tuyến điện từ các nguồn tự nhiên.

8. Quỹ đạo [Orbit]:

Một đường chuyển động, đối với một hệ quy chiếu xác định, được vẽ bởi trọng tâm của vệ tinh hoặc một vật thể không gian khác thường xuyên chịu tác dụng của những lực tự nhiên, đặc biệt là lực hấp dẫn.

9. Độ nghiêng quỹ đạo của vệ tinh trái đất [Inclination of an orbit (of an earth satellite)]:

Góc xác định bởi mặt phẳng chứa quỹ đạo và mặt phẳng của xích đạo trái đất được đo theo đơn vị độ giữa 0° và 180° theo hướng ngược chiều kim đồng hồ từ mặt phẳng xích đạo đến đỉnh của quỹ đạo.

10. Chu kỳ (của một vệ tinh) [Period (of a satellite)]:

Khoảng thời gian giữa hai vòng quay liên tiếp của một vệ tinh qua một điểm riêng trên quỹ đạo của nó.

11. Độ cao của viễn điểm hay cận điểm [Altitude of the apogee or of the perigee]:

Là độ cao của điểm cao nhất hoặc thấp nhất nằm phía trên một mặt phẳng tham chiếu nhất định đóng vai trò bề mặt trái đất.

12. Vệ tinh đồng bộ trái đất [Geosynchronous satellite]:

Một vệ tinh của trái đất mà chu kỳ quay bằng chu kỳ quay của trái đất quay quanh trục của nó.

13. Vệ tinh địa tĩnh [Geostationnary satellite]:

Một vệ tinh đồng bộ trái đất có quỹ đạo tròn và thuận chiều nằm trên mặt phẳng của xích đạo trái đất, do đó duy trì vị trí tương đối cố định so với trái đất; nói cách khác, là một vệ tinh đồng bộ trái đất duy trì được vị trí tương đối cố định so với trái đất.

14. Quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh [Geostationary- Satellite orbit]:

Quỹ đạo của một vệ tinh đồng bộ trái đất có quỹ đạo tròn và thuận chiều nằm trên mặt phẳng xích đạo của trái đất

15. Búp sóng vệ tinh có thể lái được [Steerable satellite beam]:

Một búp sóng của anten vệ tinh mà có thể chỉnh lại hướng được.

MỤC 2. PHÂN CHIA PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN CHO CÁC NGHIỆP VỤ

Điều 8. Cấu trúc bảng phân chia phổ tần số cho các nghiệp vụ

1. Cột 1: Các băng tần số sắp xếp theo thứ tự từ 0 kHz đến 3.000 GHz được chia nhỏ và phân chia cho các nghiệp vụ vô tuyến điện.

2. Cột 2: Các nghiệp vụ vô tuyến điện được phép khai thác trong một băng tần xác định với các điều kiện cụ thể do Liên minh Viễn thông quốc tế quy định cho Khu vực 3.

3. Cột 3: Các nghiệp vụ vô tuyến điện được phép khai thác trong một băng tần xác định với các điều kiện cụ thể theo quy định của Việt Nam.

4. Trong mỗi ô của cột 2 và cột 3:

- Gồm các nghiệp vụ được phép khai thác trong cùng băng tần của ô đó.

- Các nghiệp vụ được phân thành hai loại: nghiệp vụ chính và nghiệp vụ phụ. Trong bảng phân chia tần số:

+ Nghiệp vụ chính được in bằng chữ in hoa (Ví dụ: CỐ ĐỊNH), phần chú thích thêm được in bằng chữ in thường (Ví dụ: DI ĐỘNG trừ di động hàng không).

+ Nghiệp vụ phụ được in bằng chữ in thường (Ví dụ: Cố định).

- Các nghiệp vụ được sắp xếp theo nguyên tắc nghiệp vụ chính trước, nghiệp vụ phụ sau.

- Thứ tự của các nghiệp vụ cùng loại trong ô không thể hiện mức độ ưu tiên của các nghiệp vụ trong ô đó.

- Các đài thuộc nghiệp vụ phụ:

+ Không được gây nhiễu có hại cho các đài thuộc nghiệp vụ chính mà tần số của các đài này đã được ấn định hoặc có thể được ấn định muộn hơn.

+ Không thể kháng nghị nhiễu có hại từ các đài thuộc nghiệp vụ chính mà tần số của các đài này đã được ấn định hoặc có thể được ấn định muộn hơn.

+ Có thể kháng nghị nhiễu có hại từ các đài cùng nghiệp vụ hoặc thuộc các nghiệp vụ phụ khác mà tần số của các đài này có thể được ấn định muộn hơn.

- Các ký hiệu “VTN” kèm theo số thứ tự ở hàng dưới cùng trong một ô của cột 3 để chỉ dẫn các chú thích riêng của Việt Nam và áp dụng cho tất cả các nghiệp vụ trong ô. Các chú thích này được ghi tại khoản 2 Điều 9 của Quy hoạch này.

- Các ký hiệu “VTN” kèm theo số thứ tự ở bên phải một nghiệp vụ vô tuyến điện trong ô để chỉ dẫn các chú thích riêng của Việt Nam và chỉ áp dụng riêng nghiệp vụ đó. Các chú thích này được ghi tại khoản 2 Điều 9 của Quy hoạch này.

- Các số ghi ở hàng dưới cùng trong một ô để chỉ dẫn phần chú thích tương ứng trong Điều 5 của Thể lệ vô tuyến điện của Liên minh Viễn thông quốc tế và được áp dụng cho tất cả các nghiệp vụ trong ô. Các chú thích này được ghi tại khoản 3 Điều 9 của Quy hoạch này.

- Các số ghi ở bên phải một nghiệp vụ trong ô để chỉ dẫn phần chú thích tương ứng trong Điều 5 của Thể lệ vô tuyến điện của Liên minh Viễn thông quốc tế và chỉ áp dụng riêng cho nghiệp vụ đó. Các chú thích này được ghi tại khoản 3 Điều 9 của Quy hoạch này.

- Trong mỗi ô, các dòng được căn lề phải. Khi nội dung cần thể hiện vượt quá chiều dài của một dòng thì phần xuống dòng được viết lùi vào một khoảng.

5. Các nghị quyết, phụ lục, khuyến nghị và chú thích được nhắc đến trong khoản 3 Điều 9 của Quy hoạch này nhưng không có trong Quy hoạch này xem trong Thể lệ vô tuyến điện của Liên minh Viễn thông quốc tế.

6. Theo phân chia khu vực của Liên minh Viễn thông quốc tế, Việt Nam nằm trong Khu vực 3 nên các vấn đề phối hợp tần số với các nước láng giềng tuân theo phân chia của Khu vực 3.

Điều 9. Bảng phân chia phổ tần số vô tuyến điện cho các nghiệp vụ

1. Bảng phân chia

Tần số (kHz)

Phân chia của Khu vực 3

Phân chia của Việt Nam

Dưới 8,3

(Chưa được phân chia)

5.53 5.54

(Chưa được phân chia)

5.53 5.54

8,3-9

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

5.54A 5.54B 5.54C

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

5.54A 5.54B 5.54C

9-11,3

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG 5.54A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG 5.54A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

11,3-14

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

14-19,95

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.57

5.55 5.56

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.57

5.56

19,95-20,05

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (20 kHz)

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (20 kHz)

20,05-70

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.57

5.56 5.58

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.57

5.56

70-72

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

Cố định

Di động hàng hải 5.57

5.59

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

Cố định

Di động hàng hải 5.57

72-84

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.57

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.57

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

84-86

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

Cố định

Di động hàng hải 5.57

5.59

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

Cố định

Di động hàng hải 5.57

86-90

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.57

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.57

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

90-110

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.62

Cố định

5.64

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.62

5.64

110-112

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

5.64

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

5.64

112-117,6

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

Cố định

Di động hàng hải

5.64 5.65

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

Cố định

Di động hàng hải

5.64

117,6-126

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

5.64

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

5.64

126-129

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

Cố định

Di động hàng hải

5.64 5.65

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

Cố định

Di động hàng hải

5.64

129-130

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

5.64

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.60

5.64

130-135,7

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

5.64

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

5.64

135,7-137,8

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

Nghiệp dư 5.67A

5.64 5.67B

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

Nghiệp dư 5.67A

5.64 5.67B

137,8-160

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

5.64

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

5.64

160-190

CỐ ĐỊNH

Vô tuyến dẫn đường hàng không

CỐ ĐỊNH

Vô tuyến dẫn đường hàng không

190-200

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

200-285

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Di động hàng không

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Di động hàng không

285-315

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI (phao vô tuyến) 5,73

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI (phao vô tuyến) 5.73

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

315-325

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI (phao vô tuyến) 5.73

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI (phao vô tuyến) 5.73

325-405

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Di động hàng không

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Di động hàng không

405-415

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.76

Di động hàng không

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.76

Di động hàng không

415-472

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.79

Vô tuyến dẫn đường hàng không 5.77 5.80

5.78 5.82

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.79

Vô tuyến dẫn đường hàng không 5.77 5.80

5.78 5.82

472-479

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.79

Nghiệp dư 5.80A

Vô tuyến dẫn đường hàng không 5.77 5.80

5.80B 5.82

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.79

Nghiệp dư 5.80A

Vô tuyến dẫn đường hàng không 5.77 5.80

5.80B 5.82

479-495

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.79 5.79A

Vô tuyến dẫn đường hàng không 5.77 5.80

5.82

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.79 5.79A

Vô tuyến dẫn đường hàng không 5.77 5.80

5.82

495-505

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

505-526,5

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

5.79 5.79A 5.84

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Di động hàng không

Di động mặt đất

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

5.79 5.79A 5.84

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Di động hàng không

Di động mặt đất

526,5-535

QUẢNG BÁ

Di động

5.88

QUẢNG BÁ

535-1606,5

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ

1606,5-1800

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

5.91

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

1800-2000

NGHIỆP DƯ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

Vô tuyến định vị

5.97

NGHIỆP DƯ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

Vô tuyến định vị

5.97

2000-2065

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

2065-2107

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.105

5.106

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

5.106

2107-2170

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

2170-2173,5

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

2173,5-2190,5

DI ĐỘNG (cứu nạn và gọi)

5.108 5.109 5.110 5.111

DI ĐỘNG (cứu nạn và gọi)

5.108 5.109 5.1105.111

2190,5-2194

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

2194-2300

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.112

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

2300-2495

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ 5.113

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ 5.113

2495-2501

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (2500 kHz)

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (2500 kHz)

2501-2502

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

Nghiên cứu vũ trụ

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

Nghiên cứu vũ trụ

2502-2505

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

2505-2850

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

2850-3025

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

5.111 5.115

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

5.111 5-115

3025-3155

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

3155-3200

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không (R)

5.116 5.117

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không (R)

5.116

3200-3230

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không (R)

QUẢNG BÁ 5.113

5.116

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không (R)

QUẢNG BÁ 5.113

5.116

3230-3400

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

QUẢNG BÁ 5.113

5.116 5.118

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

QUẢNG BÁ 5.113

5.116

3400-3500

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

3500-3900

NGHIỆP DƯ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

NGHIỆP DƯ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

3900-3950

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG QUẢNG BÁ

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG QUẢNG BÁ

3950-4000

CỐ ĐỊNH

QUẢNG BÁ

5.126

CỐ ĐỊNH

QUẢNG BÁ

5.126

4000-4063

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.127

5.126

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.127

5.126

4063-4438

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132

5.128 VTN19

4438-4488

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị 5.132A

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị VTN1B

VTN1A

4488-4650

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không VTN1A

4650-4700

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

4700-4750

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

4750-4850

CỐ ĐỊNH

QUẢNG BÁ 5.113

Di động mặt đất

CỐ ĐỊNH

QUẢNG BÁ 5.113

4850-4995

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG MẶT ĐẤT

QUẢNG BÁ 5.113

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG MẶT ĐẤT

QUẢNG BÁ 5.113

4995-5003

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (5000 kHz)

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (5000 kHz)

5003-5005

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

Nghiên cứu vũ trụ

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

Nghiên cứu vũ trụ

5005-5060

CỐ ĐỊNH

QUẢNG BÁ 5.113

CỐ ĐỊNH

QUẢNG BÁ 5.113

5060-5250

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không 5.133

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không

5250-5275

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị 5.132A

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị VTN1B

VTN1A

5275-5450

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

VTN1A

5450-5480

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

DI ĐỘNG MẶT ĐẤT

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

DI ĐỘNG MẶT ĐẤT

5480-5680

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

5.111 5.115

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

5.111 5.115

5680-5730

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

5.111 5.115

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

5.111 5.115

5730-5900

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

5900-5950

QUẢNG BÁ 5.134

5.136

QUẢNG BÁ 5.134

5.136

5950-6200

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ

6200-6525

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.109 5.110 5.130 5.132

5.137

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.109 5.110 5.130 5.132

5.137 VTN19

6525-6685

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

6685-6765

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

6765-7000

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không (R)

5.138

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không (R)

5.138 VTN1

7000-7100

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

5.140 5.141 5.141A

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

7100-7200

NGHIỆP DƯ

5.141A 5.141B

NGHIỆP DƯ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không (R)

5.141B VTN1A

7200-7300

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ

7300-7400

QUẢNG BÁ 5.134

5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D

QUẢNG BÁ 5.134

5.143 5.143A

7400-7450

QUẢNG BÁ

5.143A 5.143C

QUẢNG BÁ

5.143A

7450-8100

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không (R)

5.144

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không (R)

VTN1 VTN1A 5.144

8100-8195

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

8195-8815

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.109 5.110 5.132 5.145

5.111

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.109 5.110 5.132 5.145

5.111 VTN1 VTN19

8815-8965

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

8965-9040

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

9040-9305

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH

9305-9355

CỐ ĐỊNH

Vô tuyến định vị 5.145A

CỐ ĐỊNH

Vô tuyến định vị VTN1B

VTN1

9355-9400

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH

9400-9500

QUẢNG BÁ 5.134

5.146

QUẢNG BÁ 5.134

5.146

9500-9900

QUẢNG BÁ

5.147

QUẢNG BÁ

5.147

9900-9995

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH

9995-10003

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (10000 kHz)

5.111

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (10000 kHz)

5.111

10003-10005

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

Nghiên cứu vũ trụ

5.111

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

Nghiên cứu vũ trụ

5.111

10005-10100

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R) 5.111

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R) 5.111

10100-10150

CỐ ĐỊNH

Nghiệp dư

CỐ ĐỊNH

Nghiệp dư

10150-11175

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

11175-11275

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

11275-11400

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

11400-11600

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH

11600-11650

QUẢNG BÁ 5.134

5.146

QUẢNG BÁ 5.134

5.146

11650-12050

QUẢNG BÁ

5.147

QUẢNG BÁ

5.147

12050-12100

QUẢNG BÁ 5.134

5.146

QUẢNG BÁ 5.134

5.146

12100-12230

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH

12230-13200

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.109 5.110 5.132 5.145

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.109 5.110 5.132 5.145 VTN19

VTN1

13200-13260

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

13260-13360

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

13360-13410

CỐ ĐỊNH

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149

CỐ ĐỊNH

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149

13410-13450

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R) VTN1 VTN1A

13450-13550

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

Vô tuyến định vị 5.132A

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

Vô tuyến định vị VTN1B

VTN1A

13550-13570

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

5.150

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

5.150

13570-13600

QUẢNG BÁ 5.134

5.151

QUẢNG BÁ 5.134

5.151

13600-13800

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ

13800-13870

QUẢNG BÁ 5.134

5.151

QUẢNG BÁ 5.134

5.151

13870-14000

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

14000-14250

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

14250-14350

NGHIỆP DƯ 5.152

NGHIỆP DƯ

14350-14990

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R) VTN1A

14990-15005

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (15000 kHz)

5.111

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (15000 kHz)

5.111

15005-15010

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

Nghiên cứu vũ trụ

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

Nghiên cứu vũ trụ

15010-15100

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

15100-15600

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ

15600-15800

QUẢNG BÁ 5.134

5.146

QUẢNG BÁ 5.134

5.146

15800-16100

CỐ ĐỊNH 5.153

CỐ ĐỊNH 5.153

16100-16200

CỐ ĐỊNH

Vô tuyến định vị 5.145A

CỐ ĐỊNH

Vô tuyến định vị VTN1B

16200-16360

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH

16360-17410

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.109 5.110 5.132 5.145

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.109 5.110 5.132 5.145 VTN19

17410-17480

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH

17480-17550

QUẢNG BÁ 5.134

5.146

QUẢNG BÁ 5.134

5.146

17550-17900

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ

17900-17970

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

17970-18030

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

18030-18052

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH

18052-18068

CỐ ĐỊNH

Nghiên cứu vũ trụ

CỐ ĐỊNH

Nghiên cứu vũ trụ

18068-18168

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

5.154

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

18168-18780

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không

18780-18900

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

DI ĐỘNG HÀNG HẢI VTN19

18900-19020

QUẢNG BÁ 5.134

5.146

QUẢNG BÁ 5.134

5.146

19020-19680

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH

19680-19800

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.132

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.132 VTN19

19800-19990

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH

19990-19995

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

Nghiên cứu vũ trụ

5.111

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

Nghiên cứu vũ trụ

5.111

19995-20010

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (20000 kHz)

5.111

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (20000 kHz)

5.111

20010-21000

CỐ ĐỊNH

Di động

CỐ ĐỊNH

Di động

21000-21450

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

21450-21850

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ

21850-21870

CỐ ĐỊNH 5.155A

5.155

CỐ ĐỊNH

21870-21924

CỐ ĐỊNH 5.155B

CỐ ĐỊNH 5.155B

21924-22000

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

22000-22855

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.132 5.156

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.132 VTN19

22855-23000

CỐ ĐỊNH

5.156

CỐ ĐỊNH

23000-23200

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

5.156

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không (R)

23200-23350

CỐ ĐỊNH 5.156A

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

CỐ ĐỊNH 5.156A

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (OR)

23350-24000

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.157

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.157

24000-24450

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG MẶT ĐẤT

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG MẶT ĐẤT

24450-24600

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG MẶT ĐẤT

Vô tuyến định vị 5.132A

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG MẶT ĐẤT

Vô tuyến định vị VTN1B

24600-24890

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG MẶT ĐẤT

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG MẶT ĐẤT

24890-24990

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

24990-25005

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN (25000 kHz)

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HỆU THỜI GIAN (25000 kHz)

25005-25010

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

Nghiên cứu vũ trụ

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN

Nghiên cứu vũ trụ

25010-25070

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

25070-25210

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

DI ĐỘNG HÀNG HẢI VTN19

25210-25550

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

25550-25670

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149

25670-26100

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ

26100-26175

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.132

DI ĐỘNG HÀNG HẢI 5.132 VTN19

26175-26200

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

26200-26350

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị 5.132A

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị VTN1B

26350-27500

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

5.150

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

5.150

27,5-28

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

28-29,7

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

29,7-30,005

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

30,005-30,01

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

KHAI THÁC VŨ TRỤ

(nhận dạng vệ tinh)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Khai thác vũ trụ

(nhận dạng vệ tinh)

Nghiên cứu vũ trụ

30,01-37,5

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

37,5-38,25

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Vô tuyến thiên văn

5.149

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.149

38,25-39,5

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

39,5-39,986

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.132A

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ VTN1B

39,986-40

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.132A

Nghiên cứu vũ trụ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ VTN1B

Nghiên cứu vũ trụ

40-40,02

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ

40,02-40,98

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.150

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.150

40,98-41,015

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ

5.160 5.161

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

41,015-42

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.160 5.161 5.161A

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

42-42,5

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.161

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

42,5-44

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.160 5.161 5.161A

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

44-47

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.162 5.162A

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

47-50

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ

5.162A

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ

50-54

NGHIỆP DƯ

5.162A 5,166 5.167 5.168 5.170

5.167A

NGHIỆP DƯ

Cố định VTN3

5.167A

54-68

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ

5.162A

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ

VTN3A

68-74,8

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.149 5.176 5.179

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.149

74,8-75,2

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.180 5.181

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.180

75,2-75,4

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.179

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

75,4-87

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.182 5.183 5.188

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VTN4

87-100

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ

100-108

QUẢNG BÁ

5.192 5.194

QUẢNG BÁ

108-117,975

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.197 5.197A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.197A

117,975-137

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

5.111 5.200 5.201 5.202

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R)

5.111 5.200 VTN5

137-137,025

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208A 5.209 5.347A

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Di động trừ Di động hàng không (R)

Cố định

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208A 5.209 5.347A

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Di động trừ Di động hàng không (R)

5.208

137,025-137,175

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Di động qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208A 5.209 5.347A

Di động trừ Di động hàng không (R)

Cố định

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Di động qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208A 5.209 5.347A

Di động trừ Di động hàng không (R)

5.208

137,175-137,825

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.208A 5.209 5.347A

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Cố định

Di động trừ Di động hàng không (R)

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.208A 5.209 5.347A

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Di động trừ Di động hàng không (R)

5.208

137,825-138

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Di động qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208A 5.209 5.347A

Di động trừ Di động hàng không (R)

Cố định

5.204 5.205 5.206 5.207 5.208

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Di động qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208A 5.209 5.347A

Di động trừ Di động hàng không (R)

5.208

138-143,6

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.207 5.213

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

143,6-143,65

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.207 5.213

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

143,65-144

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.207 5.213

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

144-146

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

5.216

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

146-148

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

NGHIỆP DƯ

5.217

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Nghiệp dư

148-149,9

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.209

5.218 5.219 5.221

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.209

5.218 5.219 5.221

149,9-150,05

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.209 5.224A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH 5.224B

5.220 5.222 5.223

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.209 5.224A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH 5.224B

5.220 5.222 5.223

150,05-154

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.225

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

154-156,4875

CỐ ĐỊNH

DI DỘNG

5.225A 5.226

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Cố định

5.225A 5.226 VTN1

156,4875-156,5625

DI ĐỘNG HÀNG HẢI (cứu nạn và gọi qua gọi chọn số DSC)

5.111 5.226 5.227

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

5.111 5.226 VTN5A VTN20

156,5625-156,7625

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

5.225 5.226

DI ĐỘNG

Cố định

5.226

156,7625-156,7875

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.111 5.226 5.228

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.111 5.226 5.228 VTN20

156,7875-156,8125

DI ĐỘNG HÀNG HẢI (Cứu nạn và gọi)

5.111 5.226

DI ĐỘNG HÀNG HẢI (Cứu nạn và gọi)

5.111 5.226 VTN20

156,8125-156,8375

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.111 5.226 5.228

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.111 5.226 5.228 VTN20

156,8375-161,9625

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.226

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.226 VTN1

161,9625-161,9875

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

Di động hàng không (OR) 5.228E

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5,228F

5.226

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

Di động hàng không (OR) 5.228E

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.228F

5.226 VTN20

161,9875-162,0125

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.226

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.226

162,0125-162,0375

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

Di động hàng không (OR) 5.228E

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.228F

5.226

DI ĐỘNG HÀNG HẢI

Di động hàng không (OR) 5.228E

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.228F

5.226 VTN20

162,0375-174

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.226 5.230 5.231 5.232

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.226 5.230 5.231

174-223

QUẢNG BÁ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.233 5.238 5.240 5.245

QUẢNG BÁ

Cố định

Di động

223-230

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Vô tuyến định vị

5.250

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Vô tuyến định vị

230-235

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.250

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

235-267

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.111 5.252 5.254 5.256 5.256A

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.111 5.254 5.256

267-272

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Khai thác vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.254 5.257

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Khai thác vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.254 5.257

272-273

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.254

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Khai thác vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.254

273-312

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.254

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.254

312-315

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.254 5.255

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.254 5.255

315-322

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.254

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.254

322-328,6

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Vô tuyến thiên văn

5.149

328,6-335,4

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.258 5.259

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.258

335,4-387

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.254

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.254

387-390

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Di động qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208A 5.254 5.255 5.208B

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Di động qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208A 5.254 5.255 5.208B

390-399,9

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.254

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.254

399,9-400,05

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.209 5.224A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH 5.222 5.224B 5.260

5.220

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.209 5.224A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH 5.222 5.224B 5.260

5.220

400,05-400,15

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN QUA VỆ TINH (400,1 MHz)

5.261 5.262

TẦN SỐ CHUẨN VÀ TÍN HIỆU THỜI GIAN QUA VỆ TINH (400,1 MHz)

5.261

400,15-401

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208A 5.209 5.347A

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.263

Khai thác vũ trụ (chiều từ vũ trụ đến trái đất)

5.262 5.264

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208A 5.209 5.347A

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.263

Khai thác vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.264

401-402

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Cố định

Di động trừ Di động hàng không

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Cố định

Di động trừ Di động hàng không

402-403

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Cố định

Di động trừ Di động hàng không

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Cố định

Di động trừ Di động hàng không

403-406

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG Cố định

Di động trừ Di động hàng không

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG Cố định

Di động trừ Di động hàng không

406-406,1

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.266 5.267

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.266 5.267

406,1-410

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến thiên văn

5.149

410-420

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ

(chiều từ vũ trụ tới vũ trụ) 5.268

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ) 5.268

420-430

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị

5.269 5.270 5.271

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị

430-432

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

5.271 5.276 5.278 5.279

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Nghiệp dư

432-438

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chủ động) 5.279A

5.271 5.276 5.278 5.279 5.281 5.282

432-435

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Nghiệp dư

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chủ động) 5.279A 5.282

435-438

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

CỐ ĐỊNH

Nghiệp dư

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chủ động) 5.279A

Di động

5.282

438-440

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

5.271 5.276 5.278 5.279

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Nghiệp dư

440-450

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị

5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị

5.286

450-455

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VTN6A 5.209 5.286 5.286A

455-456

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VTN6A 5.209 5.286A

456-459

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.271 5.287 5.288

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VTN6A 5.287

459-460

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VTN6A 5.209 5.286A

460-470

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.286AA

Khí tượng qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.287 5.288 5.289 5.290

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.286AA

Khí tượng qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

VTN6A 5.287 5.289

470-585

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ

5.291 5.298

QUẢNG BÁ

Cố định

Di động

5.291

585-610

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

5.149 5.305 5.306 5.307

QUẢNG BÁ

Cố định

Di động

Vô tuyến Dẫn đường

5.149 5.306

610-890

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.313A 5.317A

QUẢNG BÁ

5.149 5.305 5.306-5.307 5.311A 5.320

610-694

QUẢNG BÁ

Cố định

Di động

5.149 5.306 5.311A5.320

694-806

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.317A

QUẢNG BÁ

VTN7A VTN7B VTN8B 5.149 5.306 5.311A 5.320

806-824

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.317A

Quảng bá

VTN8B 5.149 5.306 5.311A 5.320

824-890

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.317A

VTN8 VTN8B 5.149 5.306 5.311A 5.320

890-942

DI ĐỘNG 5.317A

CỐ ĐỊNH

QUẢNG BÁ

Vô tuyến định vị

5.327

890-915

DI ĐỘNG 5.317A

Cố định

Vô tuyến định vị

VTN8 VTN8B

915-935

DI ĐỘNG 5.317A

CỐ ĐỊNH

Vô tuyến định vị

VTN8 VTN8B

935-942

DI ĐỘNG 5.317A

Cố định

Vô tuyến định vị

VTN8 VTN8B

942-960

DI ĐỘNG 5.317A

CỐ ĐỊNH

QUẢNG BÁ

5.320

DI ĐỘNG 5.317A

Cố định

VTN8 VTN8B 5.320

960-1164

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R) 5.327A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.328

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R) VTN8A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.328

1164-1215

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.328

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (vũ trụ tới vũ trụ) 5.328B

5.328A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.328

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (vũ trụ tới vũ trụ) 5.328B

5.328A

1215-1240

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (vũ trụ tới vũ trụ) 5.328B 5.329 5.329A

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

5.330 5.331 5.332

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (vũ trụ tới vũ trụ) 5.328B 5.329 5.329A

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

5.331 5.332

1240-1300

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (vũ trụ tới vũ trụ) 5.328B 5.329 5.329A

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

Nghiệp dư

5.282 5.330 5.331 5.332 5.335 5.335A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (vũ trụ tới vũ trụ) 5.328B 5.329 5.329A

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

Nghiệp dư

5.282 5.331 5.332 5.335A

1300-1350

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.337

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.149 5.337A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.337

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.149 5.337A

1350-1400

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.338A

5.149 5.334 5.339

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.338A

5.149 5.339

1400-1427

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.341

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.341

1427-1429

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.341 5.338A

CỐ ĐỊNH

Di động trừ Di động hàng không

Khai thác vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.341 5.338A

1429-1452

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.343

5.339A 5.341 5.338A

CỐ ĐỊNH

Di động

5.339A 5.341 5.338A

1452-1492

CỐ ĐỊNH

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH 5.208B

DI ĐỘNG 5.343

5.341 5.344 5.345

CỐ ĐỊNH

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH 5.208B

Di động

5.341 5.345

1492-1518

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.341

CỐ ĐỊNH

Di động

5.341

1518-1525

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.348 5.348A 5.348B 5.531A

DI ĐỘNG

5.341

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.348 5.348A 5.348B 5.531A

Di động

5.341

1525-1530

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208B 5.351A

Thăm dò trái đất qua vệ tinh

Di động 5.349

5.341 5.351 5.352A 5.354

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208B 5.351A

Thăm dò trái đất qua vệ tinh

Di động

5.341 5.351 5.352A 5.354

1530-1535

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208B 5.351A 5.353A

Thăm dò trái đất qua vệ tinh

Cố định

Di động 5.343

5.341 5.351 5.354

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208B 5.351A 5.353A

Thăm dò trái đất qua vệ tinh

Cố định

Di động

5.341 5.351 5.354

1535-1559

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A

1559-1610

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ) 5.328B 5.329A 5.347A

5.341 5.362B 5.362C

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ) 5.328B 5.329A 5.347A

5.341

1610-1610,6

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Vô tuyến xác định qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Vô tuyến xác định qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372

1610,6-1613,8

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Vô tuyến xác định qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Vô tuyến xác định qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372

1613,8-1626,5

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A

Vô tuyến xác định qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Di động qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208B

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A

Vô tuyến xác định qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Di động qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.208B

5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.372

1626,5-1660

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.357A 5.374 5.375 5.376

1660-1660,5

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.341 5.351 5.354 5.376A

1660,5-1668

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

Cố định

Di động trừ Di động hàng không

5.149 5.341 5.379 5.379A

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

Cố định

Di động trừ Di động hàng không

5.149 5.341 5.379A

1668-1668,4

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.348C 5.379B 5.379C 5.351A

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

Cố định

Di động trừ Di động hàng không

5.149 5.341 5.379 5.379A

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.348C 5.379B 5.379C 5.351A

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

Cố định

Di động trừ Di động hàng không

5.149 5.341 5.379A

1668,4-1670

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.348C 5.379B 5.379C 5.351A

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.341 5.379D 5.379E

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.348C 5.379B 5.379C 5.351A

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.341 5.379D 5.379E

1670-1675

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

CỐ ĐỊNH

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.379B 5.351A

5.341 5.379D 5.379E 5.380A

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

CỐ ĐỊNH

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.379B 5.351A

5.341 5.379D 5.379E 5.380A

1675-1690

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

CỐ ĐỊNH

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

5.341

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

CỐ ĐỊNH

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

5.341

1690-1700

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.289 5.341 5.381

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.289 5.341

1700-1710

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.289 5.341 5.384

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.289 5.341

1710-1930

DI ĐỘNG 5.384A 5.388A 5.388B

CỐ ĐỊNH

5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388

DI ĐỘNG 5.384A 5.388A 5.388B

Cố định

VTN8 VTN9 5.149 5.341 5.385 5.388

1930-1970

DI ĐỘNG 5.388A 5.388B

CỐ ĐỊNH

5.388

DI ĐỘNG 5.388A 5.388B

Cố định

VTN9 5.388

1970-1980

DI ĐỘNG 5.388A 5.388B

CỐ ĐỊNH

5.388

DI ĐỘNG 5.388A 5.388B

Cố định

VTN9 5.388

1980-2010

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A

CỐ ĐỊNH

5.388 5.389A 5.389B 5.389F

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A

Cố định

5.388 5.389A 5.389B

2010-2025

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.388A 5.388B

5.388

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.388A 5.388B

5.388

2025-2110

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.391

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ)

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ)

5.392

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.391

Khai thác vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ)

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH

(chiều từ trái đất tới vũ trụ) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ)

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ)

5.392

2110-2120

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.388A 5.388B

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (không gian xa)

(chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.388

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.388A 5.388B

Nghiên cứu vũ trụ (không gian xa)

(chiều từ trái đất tới vũ trụ)

VTN9 5.388

2120-2160

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.388A 5.388B

5.388

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.388A 5.388B

VTN9 5.388

2160-2170

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.388A 5.388B 5.388

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.388A 5.388B VTN9 5.388

2170-2200

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.351A

CỐ ĐỊNH

5.388 5.389A 5.389F

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.351A

Cố định

5.388 5.389A

2200-2290

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.391

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ)

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ)

5.392

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.391

KHAI THÁC VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ)

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ)

5.392

2290-2300

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (không gian xa) (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Nghiên cứu vũ trụ (không gian xa) (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

2300-2450

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.384A

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

5.150 5.282 5.393 5.394 5.396

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.384A

Vô tuyến định vị

Nghiệp dư

VTN9A VTN11 5.150 5.282 5.396

2450-2483,5

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.150

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Vô tuyến định vị

VTN11 5.150

2483,5-2500

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.351A

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN XÁC ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.398

5.150 5.401 5.402

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.351A

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN XÁC ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.398

5.150 5.401 5.402

2500-2520

CỐ ĐỊNH 5.410

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.415

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.351A 5.407 5.414 5.414A

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.384A

5.404 5.415A

CỐ ĐỊNH 5.410

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.415

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.351A 5.414 5.414A

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.384A

VTN12

2520-2535

CỐ ĐỊNH 5.410

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5 415

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.384A

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH 5.413 5.416

5.403 5.415A 5.414A

CỐ ĐỊNH 5.410

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.415

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.384A

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH 5.413 5.416

VTN12 5.403

2535-2655

CỐ ĐỊNH 5.410

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.384A

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH 5.413 5.416

5.339 5.417A 5.417B 5.417C 5.417D 5.418 5.418A 5.418B 5.418C

CỐ ĐỊNH 5.410

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.384A

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH 5.413 5.416

VTN12 5.339 5.417A 5.417C 5.417D 5.418B 5.418C

2655-2670

CỐ ĐỊNH 5.410

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.384A

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.415

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH 5.208B 5.413 5.416

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (thụ động)

Vô tuyến thiên văn

Nghiên cứu vũ trụ (thụ động)

5.149 5.420

CỐ ĐỊNH 5.410

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.384A

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.415

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH 5.208B 5.413 5.416

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (thụ động)

Vô tuyến thiên văn

Nghiên cứu vũ trụ (thụ động)

VTN12 5.149 5.420

2670-2690

CỐ ĐỊNH 5.410

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.415

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.384A

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A 5.419

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (thụ động)

Vô tuyến thiên văn

Nghiên cứu vũ trụ (thụ động)

5.149

CỐ ĐỊNH 5.410 CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.415

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.384A

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.351A 5.419

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (thụ động)

Vô tuyến thiên văn

Nghiên cứu vũ trụ (thụ động)

VTN12 5.149

2690-2700

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.422

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

VTN15 5.340

2700-2900

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.337

Vô tuyến định vị

5.423 5.424

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.337

Vô tuyến định vị

5.423

2900-3100

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.426

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.424A 5.425 5.427

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.426

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.424A 5.425 5.427

3100-3300

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chủ động)

Nghiên cứu vũ trụ (chủ động)

5.149 5.428

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chủ động)

Nghiên cứu vũ trụ (chủ động)

5.149

3300-3400

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

5.149 5.429

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

VTN15A 5.149

3400-3500

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

CỐ ĐỊNH

Nghiệp dư

Di động 5.432B

Vô tuyến định vị 5.433

5.282 5.432 5.432A

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

CỐ ĐỊNH

Nghiệp dư

Di động 5.432B

Vô tuyến định vị 5.433

VTN16 5.282 5.432A

3500-3600

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.433A

Vô tuyến định vị 5.433

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.433A

Vô tuyến định vị 5.433

VTN16

3600-3700

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị 5.433

5.435

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị 5.433

VTN16

3700-4200

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

4200-4400

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.438

5.439 5.440

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

HÀNG KHÔNG 5.438

5.440

4400-4500

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.440A

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

4500-4800

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.441

DI ĐỘNG 5.440A

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH

(chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.441

DI ĐỘNG

4800-4990

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.442 5.440A

Vô tuyến thiên văn

5.149 5.339 5.443

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG 5.442

Vô tuyến thiên văn

5.149 5.339 VTN18

4990-5000

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

Nghiên cứu vũ trụ (thụ động)

5.149

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

Nghiên cứu vũ trụ (thụ động)

5.149

5000-5010

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG QUA VỆ TINH (R) 5.443AA

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG QUA VỆ TINH (R) 5.443AA

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5010-5030

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG QUA VỆ TINH (R) 5.443AA

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ) 5.328B 5.443B

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG QUA VỆ TINH (R) 5.443AA

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ) 5.328B 5.443B

5030-5091

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R) 5.443C

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG QUA VỆ TINH (R) 5.443D

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.444

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG (R) 5.443C

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG QUA VỆ TINH (R) 5.443D

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.444

5091-5150

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG 5.444B

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG QUA VỆ TINH (R) 5.443AA

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.444 5.444A

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG 5.444B

DI ĐỘNG HÀNG KHÔNG QUA VỆ TINH (R) 5.443AA

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.444 5.444A

5150-5250

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.447A

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.446A 5.446B 5.446 5.447 5.447B 5.447C 5.446C

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.447A

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không VTN14 5.446A 5.446B 5.446 5.447B 5.447C

5250-5255

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ 5.447D

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.446A 5.447F

5.447E 5.448 5.448A

CỐ ĐỊNH VTN13

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ 5.447D

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không VTN14 5.446A 5.447F

5.447E 5.448A

5255-5350

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.446A 5.447F

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

5.447E 5.448 5.448A

CỐ ĐỊNH VTN13

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không VTN14 5.446A 5.447F

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

5.447E 5.448A

5350-5460

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động) 5.448C

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động) 5.448B

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.449

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.448D

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động) 5.448C

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động) 5.448B

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.449

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.448D

5460-5470

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.449

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.448D 5.448B

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.449

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.448D 5.448B

5470-5570

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.446A 5.450A

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.450B

5.448B 5.450 5.451

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không VTN14 5.446A 5.450A

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.450B

5.448B

5570-5650

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.446A 5.450A

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.450B

5.450 5.451 5.452

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không VTN14 5.446A 5.450A

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.450B

5.452

5650-5725

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không 5.446A 5.450A

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiên cứu vũ trụ (không gian xa)

5.282 5.451 5.453 5.454 5.455

CỐ ĐỊNH VTN13

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không VTN14 5.446A 5.450A

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiên cứu vũ trụ (không gian xa)

5.282 5.453

5725-5830

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

5.150 5.453 5.455

CỐ ĐỊNH VTN13

DI ĐỘNG VTN14

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

5.150 5.453

5830-5850

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.150 5.453 5.455

CỐ ĐỊNH VTN13

DI ĐỘNG VTN14

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.150 5.453

5850-5925

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

Vô tuyến định vị

5.150

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

Vô tuyến định vị

5.150

5925-6700

CỐ ĐỊNH 5.457

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.457A 5.457B

DI ĐỘNG 5.457C

5.149 5.440 5.458

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.457A 5.457B

DI ĐỘNG

VTN16 5.149 5.440 5.458

6700-7075

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.441

DI ĐỘNG

5.458 5.458A 5.458B 5.458C

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.441

DI ĐỘNG

VTN16 5.458 5.458A 5.458B 5.458C

7075-7145

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.458 5.459

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.458

7145-7235

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.460

5.458 5.459

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.460

5.458

7235-7250

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.458

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

5.458

7250-7300

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

5.461

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

5.461

7300-7450

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

5.461

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

5.461

7450-7550

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

5.461A

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

5.461A

7550-7750

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ tru tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

7750-7900

CỐ ĐỊNH

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.461B

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

CỐ ĐỊNH

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.461B

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

7900-8025

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

5.461

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

5.461

8025-8175

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG 5.463

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ đến trái đất)

5.462A

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG 5.463

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.462A

8175-8215

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG 5.463

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.462A

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

KHÍ TƯỢNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG 5.463

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.462A

8215-8400

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG 5.463

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.462A

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG 5.463

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.462A

8400-8500

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.465 5.466

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.465

8500-8550

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.468 5.469

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

8550-8650

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (tích cực)

5.468 5.469 5.469A

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (tích cực)

5.469A

8650-8750

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.468 5.469

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

8750-8850

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.470

5.471

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.470

8850-9000

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI 5.472

5.473

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI 5.472

9000-9200

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.337

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.471 5.473A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.337

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.473A

9200-9300

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI 5.472

5.473 5.474

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG HẢI 5.472

5.474

9300-9500

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.476

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.427 5.474 5.475 5.475B 5.476A 5.475A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.476

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.427 5.474 5.475 5.475B 5.476A 5.475A

9500-9800

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

5.476A

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

5.476A

9800-9900

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chủ động)

Nghiên cứu vũ trụ

Cố định

5.477 5.478 5.478A 5.478B

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chủ động)

Nghiên cứu vũ trụ

Cố định

5.478A 5.478B

9900-10 000

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Cố định

5.477 5.478 5.479

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Cố định

5.479

10-10,45

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

5.479

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

5.479

10,45-10,5

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh

5.481

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh

10,5-10,55

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

10,55-10,6

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến định vị

10,6-10,68

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

Vô tuyến định vị

5.149 5.482 5.482A

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

Vô tuyến định vị

5.149 5.482 5.482A

10,68-10,7

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.483

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

10,7-11,7

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.441 5.484A

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.441 5.484A

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

VTN16

11,7-12,2

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH

5.487 5.487A 5.492

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH

5.487 5.487A 5.492

12,2-12,5

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

QUẢNG BÁ

5.487

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

QUẢNG BÁ

5.487

12,5-12,75

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH 5.493

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH 5.493

12,75-13,25

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.441

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ (không gian xa) (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.441

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ (không gian xa) (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

VTN16

13,25-13,4

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.497

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

5.498A 5.499

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.497

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

5.498A

13,4-13,75

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ 5.501A

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.499 5.500 5.501 5.501B

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ 5.501A

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.501B

13,75-14

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.484A

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Thăm dò trái đất qua vệ tinh

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Nghiên cứu vũ trụ

5.499 5.500 5.501 5.502 5.503

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.484A

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Thăm dò trái đất qua vệ tinh

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Nghiên cứu vũ trụ

VTN16 5.502 5.503

14-14,25

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.504

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.504C 5.506A

Nghiên cứu vũ trụ

5.504A 5.505

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.457A 5.484A 5.506

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.504

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.506A

Nghiên cứu vũ trụ

5.504A

14,25-14,3

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.504

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.506A 5.508A

Nghiên cứu vũ trụ

5.504A 5.505 5.508

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.457A 5.484A 5.506

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG 5.504

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.506A

Nghiên cứu vũ trụ

VTN16 5.504A

14,3-14,4

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.457A 5.484A 5.506 5.506B

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Vô tuyến dẫn đường qua vệ tinh Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.506A 5.509A

5.504A

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.457A 5.484A 5.506

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không Vô tuyến dẫn đường qua vệ tinh Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.506A 5.509A

VTN16 5.504A

14,4-14,47

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.506A 5.509A

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.504A

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.457A 5.484A 5.506

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.506A 5.509A

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

VTN16 5.504A

14,47-14,5

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.457A 5.457B 5.484A 5.506 5.506B

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.504B 5.506A 5.509A

Vô tuyến thiên văn

5.149 5.504A

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.457A 5.484A 5.506

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.504B 5.506A 5.509A

Vô tuyến thiên văn

VTN16 5.149 5.504A

14,5-14,8

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.510

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.510

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ

14,8-15,35

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ

5.339

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Nghiên cứu vũ trụ

5.339

15,35-15,4

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.511

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

15,4-15,43

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.511E 5.511F

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.511D

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.511E 5.511F

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.511D

15,43-15,63

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.511A

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.511E 5.511F

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 5.511C

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.511A

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.511E 5.511F

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.511C

15,63-15,7

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.511E 5.511F

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.511D

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.511E 5.511F

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

5.511D

15,7-16,6

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.512 5.513

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

16,6-17,1

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiên cứu vũ trụ (không gian xa) (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.512 5.513

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiên cứu vũ trụ (không gian xa) (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

17,1-17,2

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.512 5.513

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

17,2-17,3

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

5.512 5.513 5.513A

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

5.513A

17,3-17,7

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.516

Vô tuyến định vị

5.514

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.516

Vô tuyến định vị

17,7-18,1

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.516

(chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.516

(chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A

DI ĐỘNG

18,1-18,4

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.520 (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A 5.516B

DI ĐỘNG

5.519 5.521

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.520 (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A 5.516B

DI ĐỘNG

5.519

18,4-18,6

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A 5.516B

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A 5.516B

DI ĐỘNG

18,6-18,8

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.522B

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

Nghiên cứu vũ trụ (thụ động)

5.522A

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.522B

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

Nghiên cứu vũ trụ (thụ động)

5.522A

18,8-19,3

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.516B 5.523A

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.516B 5.523A

DI ĐỘNG

19,3-19,7

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E

DI ĐỘNG

19,7-20,1

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A 5.516B

Di động qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.524

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A 5.516B

Di động qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

20,1-20,2

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A 5.516B

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.524 5.525 5.526 5.527 5.528

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.484A 5.516B

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.525 5.526 5.527 5.528

20,2-21,2

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.524

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

21,2-21,4

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

21,4-22

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH 5.208B

5.530A 5.530B 5.530C 5.530D 5.531

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH 5.208B

5.530A 5.530C

22-22,21

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

5.149

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

5.149

22,21-22,5

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.149 5.532

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.149 5.532

22,5-22,55

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

22,55-23,15

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.338A

DI ĐỘNG

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.532A

5.149

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.338A

DI ĐỘNG

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.532A

5.149

23,15-23,55

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.338A

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.338A

DI ĐỘNG

23,55-23,6

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

23,6-24

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT

QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

24-24,05

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

5.150

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

5.150

24,05-24,25

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chủ động)

5.150

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chủ động)

5.150

24,25-24,45

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

24,45-24,65

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

GIỮA CÁC VỆ TINH

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

5.533

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

GIỮA CÁC VỆ TINH

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

5.533

24,65-24,75

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.532B

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG

5.533

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.532B

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG

5.533

24,75-25,25

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.535

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.535

25,25-25,5

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.536

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.536

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

25,5-27

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.536

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.536A 5.536B

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.536A 5.536C

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.536

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.536A 5.536B

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.536A

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

27-27,5

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.536 5.537

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.536 5.537

27,5-28,5

CỐ ĐỊNH 5.537A

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.484A 5.516B 5.539

DI ĐỘNG

5.538 5.540

CỐ ĐỊNH 5.537A

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.484A 5.516B 5.539

DI ĐỘNG

5.538 5.540

28,5-29,1

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539

DI ĐỘNG

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.541

5.540

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.484A 5.516B 5.523A 5.539

DI ĐỘNG

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.541

5.540

29,1-29,5

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A

DI ĐỘNG

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.541

5.540

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.516B 5.523C 5.523E 5.535A 5.539 5.541A

DI ĐỘNG

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.541

5.540

29,5-29,9

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.484A 5.516B 5.539

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.541

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.540 5.542

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.484A 5.516B 5.539

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.541

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.540

29,9-30

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.484A 5.516B 5.539

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.484A 5.516B 5.539

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540

30-31

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.338A

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.542

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.338A

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

31-31,3

CỐ ĐỊNH 5.543A 5.338A

DI ĐỘNG

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Nghiên cứu vũ trụ 5.544 5.545

5.149

CỐ ĐỊNH 5.543A 5.338A

DI ĐỘNG

Tần số chuẩn và tín hiệu thời gian qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Nghiên cứu vũ trụ 5.544

5.149

31,3-31,5

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

31,5-31,8

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

Cố định

Di động trừ Di động hàng không

5.149

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

Cố định

Di động trừ Di động hàng không

5.149

31,8-32

CỐ ĐỊNH 5.547A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (không gian xa) (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.547 5.547B 5.548

CỐ ĐỊNH 5.547A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (không gian xa) (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.547 5.548

32-32,3

CỐ ĐỊNH 5.547A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (không gian xa) (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.547 5.547C 5.548

CỐ ĐỊNH 5.547A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (không gian xa) (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.547 5.548

32,3-33

CỐ ĐỊNH 5.547A

GIỮA CÁC VỆ TINH

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

5.547 5.547D 5.548

CỐ ĐỊNH 5.547A

GIỮA CÁC VỆ TINH

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

5.547 5.548

33-33,4

CỐ ĐỊNH 5.547A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

5.547 5.547E

CỐ ĐỊNH 5.547A

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

5.547

33,4-34,2

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.549

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

34,2-34,7

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (không gian xa) (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

5.549

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (không gian xa) (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

34,7-35,2

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiên cứu vũ trụ 5.550

5.549

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiên cứu vũ trụ

35,2-35,5

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.549

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

35,5-36

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

5.549 5.549A

TRỢ GIÚP KHÍ TƯỢNG

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

5.549A

36-37

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT

QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.149 5.550A

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT

QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.149 5.550A

37-37,5

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.547

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.547

37,5-38

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.547

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.547

38-39,5

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH

(chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.547

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.547

39,5-40

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.516B

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.547

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.516B

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.547

40-40,5

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.516B

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.516B

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

40,5-41

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH

QUẢNG BÁ

Di động

5.547

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH

QUẢNG BÁ

Di động

5.547

41-42,5

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.516B

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH

Di động

5.547 5.551F 5.551H 5.551I

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất) 5.516B

QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH

Di động

5.547 5.551H 5.551I

42,5-43,5

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.552

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.547

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.552

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.547

43,5-47

DI ĐỘNG 5.553

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

5.554

DI ĐỘNG 5.553

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

5.554

47-47,2

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

47,2-47,5

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.552

DI ĐỘNG

5.552A

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.552

DI ĐỘNG

5.552A

47,5-47,9

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.552

DI ĐỘNG

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.552

DI ĐỘNG

47,9-48,2

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.552

DI ĐỘNG

5.552A

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.552

DI ĐỘNG

5.552A

48,2-50,2

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.516B 5.552 5.338A

DI ĐỘNG

5.149 5.340 5.555

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.516B 5.552 5.338A

DI ĐỘNG

5.149 5.340 5.555

50,2-50,4

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

50,4-51,4

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.338A

DI ĐỘNG

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.338A

DI ĐỘNG

Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

51,4-52,6

CỐ ĐỊNH 5.338A

DI ĐỘNG

5.547 5.556

CỐ ĐỊNH 5.338A

DI ĐỘNG

5.547 5.556

52,6-54,25

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.556

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.556

54,25-55,78

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.556A

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.556B

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.556A

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

55,78-56,9

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH 5.557A

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.556A

DI ĐỘNG 5.558

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.547 5.557

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH 5.557A

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.556A

DI ĐỘNG 5.558

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.547

56,9-57

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.558A

DI ĐỘNG 5.558

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.547 5.557

THĂM DÒ TRÁI ĐẮT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.558A

DI ĐỘNG 5.558

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.547

57-58,2

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.556A

DI ĐỘNG 5.558

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.547 5.557

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.556A

DI ĐỘNG 5.558

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.547

58,2-59

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.547 5.556

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.547 5.556

59-59,3

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.556A

DI ĐỘNG 5.558

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.559

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.556A

DI ĐỘNG 5.558

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.559

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

59,3-64

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.558

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.559

5.138

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.558

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ 5.559

5.138

64-65

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

5.547 5.556

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

5.547 5.556

65-66

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

CỐ ĐỊNH

5.547

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG trừ Di động hàng không

CỐ ĐỊNH

5.547

66-71

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.553 5.558

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

5.554

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.553 5.558

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

5.554

71-74

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

74-76

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.561

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUẢNG BÁ

QUẢNG BÁ QUA VỆ TINH

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.561

76-77,5

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.149

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.149

77,5-78

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

Vô tuyến thiên văn

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.149

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

Vô tuyến thiên văn

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.149

78-79

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh

Vô tuyến thiên văn

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.149 5.560

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh

Vô tuyến thiên văn

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.149 5.560

79-81

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.149

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.149

81-84

CỐ ĐỊNH 5.338A

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.149 5.561A

CỐ ĐỊNH 5.338A

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

5.149 5.561A

84-86

CỐ ĐỊNH 5.338A

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.561B

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149

CỐ ĐỊNH 5.338A

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ) 5.561B

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149

86-92

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

92-94

CỐ ĐỊNH 5.338A

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.149

CỐ ĐỊNH 5.338A

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.149

94-94,1

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

Vô tuyến thiên văn

5.562 5.562A

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động)

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (chủ động)

Vô tuyến thiên văn

5.562 5.562A

94,1-95

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.149

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.149

95-100

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.149 5.554

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.149 5.554

100-102

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.341

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.341

102-105

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.341

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.341

105-109,5

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động) 5.562B

5.149 5.341

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động) 5.562B

5.149 5.341

109,5-111,8

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.341

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.341

111,8-114,25

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động) 5.562B

5.149 5.341

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động) 5.562B

5.149 5.341

114,25-116

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.341

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.341

116-119,98

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.562C

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.341

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.562C

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.341

119,98-122,25

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.562C

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.138 5.341

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.562C

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.138 5.341

122,25-123

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.558

Nghiệp dư

5.138

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.558

Nghiệp dư

5.138

123-130

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

Vô tuyến thiên văn 5.562D

5.149 5.554

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

Vô tuyến thiên văn

5.149 5.554

130-134

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động) 5.562E

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.558

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.562A

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (chủ động) 5.562E

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.558

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.562A

134-136

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

Vô tuyến thiên văn

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

Vô tuyến thiên văn

136-141

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh

5.149

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh

5.149

141-148,5

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.149

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.149

148,5-151,5

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

151,5-155,5

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.149

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

5.149

155,5-158,5

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động) 5.562F

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động) 5.562B

5.149 5.562G

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động) 5.562F

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động) 5.562B

5.149 5.562G

158,5-164

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

164-167

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

167-174,5

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.558

5.149 5.562D

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.558

5.149

174,5-174,8

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.558

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.558

174,8-182

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.562H

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.562H

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

182-185

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

185-190

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.562H

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

GIỮA CÁC VỆ TINH 5.562H

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

190-191,8

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

191,8-200

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.558

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

5.149 5.341 5.554

CỐ ĐỊNH

GIỮA CÁC VỆ TINH

DI ĐỘNG 5.558

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

5.149 5.341 5.554

200-202

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.341 5.563A

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.341 5.563A

202-209

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.341 5.563A

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.341 5.563A

209-217

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.341

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.341

217-226

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động) 5.562B

5.149 5.341

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động) 5.562B

5.149 5.341

226-231,5

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340

231,5-232

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Vô tuyến định vị

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

Vô tuyến định vị

232-235

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

Vô tuyến định vị

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

Vô tuyến định vị

235-238

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.563A 5.563B

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.563A 5.563B

238-240

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ vũ trụ tới trái đất)

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

240-241

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

241-248

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh

5.138 5.149

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN ĐỊNH VỊ

Nghiệp dư

Nghiệp dư qua vệ tinh

5.138 5.149

248-250

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

Vô tuyến thiên văn

5.149

NGHIỆP DƯ

NGHIỆP DƯ QUA VỆ TINH

Vô tuyến thiên văn

5.149

250-252

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.563A

THĂM DÒ TRÁI ĐẤT QUA VỆ TINH (thụ động)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ (thụ động)

5.340 5.563A

252-265

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

5.149 5.554

CỐ ĐỊNH

DI ĐỘNG

DI ĐỘNG QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG

VÔ TUYẾN DẪN ĐƯỜNG QUA VỆ TINH

5.149 5.554

265-275

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.563A

CỐ ĐỊNH

CỐ ĐỊNH QUA VỆ TINH (chiều từ trái đất tới vũ trụ)

DI ĐỘNG

VÔ TUYẾN THIÊN VĂN

5.149 5.563A

275-3000

(Chưa được phân chia)

5.565

(Chưa được phân chia)

5.565

2. Các chú thích của Việt Nam

VTN1

Các kênh tần số 7903 kHz được dành riêng cho chức năng gọi, cứu nạn và trực canh cấp cứu hàng hải quốc gia, tần số 7906 kHz, 8294 kHz, 13434 kHz và 161,500 MHz được dành cho thông tin an toàn, sử dụng phương thức thoại. Các kênh tần số 6973 kHz, 9339 kHz được sử dụng để liên lạc giữa Đồn Biên phòng và tàu thuyền. Các kênh tần số 12251 kHz/13098 kHz (tàu/bờ), 156,425 MHz để liên lạc giữa Đài canh dân sự Hải quân và tàu thuyền. Việc khai thác, sử dụng các kênh tần số này phải tuân thủ quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nghiêm cấm sử dụng sai mục đích và gây nhiễu trên các kênh tần số này.

VTN1A

Các hệ thống thông tin vô tuyến điện dành cho phương tiện nghề cá và đài bờ liên lạc với các phương tiện nghề cá được sử dụng các băng tần 4438-4538 kHz, 5250-5350 kHz, 7100-7200 kHz, 7900-8100 kHz, 13410-13510 kHz, 14350-14450 kHz. Cơ quan quản lý xác định các đoạn băng tần và các điều kiện sử dụng cụ thể để phù hợp với thực tế.

VTN1B

Các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến định vị không được gây nhiễu có hại cho, hoặc kháng nghị nhiễu có hại từ các đài hoạt động thuộc nghiệp vụ Cố định, Di động. Các ứng dụng của nghiệp vụ Vô tuyến định vị chỉ giới hạn cho ra-đa hải dương học hoạt động tuân theo Nghị quyết 612 (Rev. WRC-12).

VTN3

Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý, các hệ thống thuộc nghiệp vụ Cố định đang khai thác trong băng tần 50-54 MHz phải ngừng hoạt động để ưu tiên dành băng tần cho nghiệp vụ chính được phân chia băng tần này.

VTN3A

Băng tần 54-68 MHz được ưu tiên sử dụng cho các đài truyền thanh không dây tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Các đài thuộc nghiệp vụ cố định và Di động trong băng tần này không được gây nhiễu có hại cho và không được bảo vệ khỏi nhiễu có hại từ các đài truyền thanh không dây.

VTN4

Tại Tam Đảo, máy phát hình của Đài Truyền hình Việt Nam được phép duy trì sử dụng tần số kênh 3 theo tiêu chuẩn PAL D/K OIRT và phải ngừng phát sóng theo kế hoạch số hóa của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

VTN5

Băng tần 132-137 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động hàng không (OR) là nghiệp vụ chính. Khi ấn định tần số cho các đài thuộc nghiệp vụ Di động hàng không (OR), cơ quan quản lý tần số phải chú ý đến các tần số được ấn định cho các đài thuộc nghiệp vụ Di động hàng không (R).

VTN5A

Phân chia bổ sung: các băng tần 156,4875-156,5125 MHz và 156,5375-156,5625 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động mặt đất làm nghiệp vụ chính, nghiệp vụ Cố định làm nghiệp vụ phụ. Các hệ thống thuộc nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất trong băng tần này không được gây can nhiễu có hại cho hoặc kháng nghị nhiễu đến từ các hệ thống thông tin VHF thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải.

VTN6A

Băng tần 450-470 MHz được xác định cho các hệ thống thông tin di động IMT. Hạn chế triển khai thêm các hệ thống vô tuyến điện khác phục vụ mục đích kinh tế - xã hội trong băng tần này.

VTN7A

Đến năm 2020 đoạn băng tần 694-790 MHz được ưu tiên sử dụng cho truyền hình mặt đất. Sau năm 2020 băng tần này sẽ được giải phóng để sử dụng cho thông tin di động IMT.

VTN7B

Sau năm 2020 băng tần 694-806 MHz sẽ được sử dụng cho các hệ thống thông tin di động IMT. Không sản xuất, không nhập mới để sử dụng tại Việt Nam các hệ thống vô tuyến điện khác trong đoạn băng tần 790-806 MHz. Các tổ chức, cá nhân hiện đang sử dụng các hệ thống vô tuyến điện hoạt động trong băng tần 694-806 MHz phải có kế hoạch chuyển đổi.

VTN8

Các băng tần 824-845 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz được dành cho các hệ thống thông tin di động IMT. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý sẽ điều chỉnh các đoạn băng tần cụ thể trong các quy hoạch băng tần có liên quan.

VTN8A

Việc sử dụng băng tần 960-1164 MHz cho nghiệp vụ Di động hàng không (R) được giới hạn cho các hệ thống hoạt động tuân theo các tiêu chuẩn hàng không quốc tế. Việc sử dụng này phải tuân thủ Nghị quyết 417 (Rev.WRC-12). Khi ấn định tần số cho nghiệp vụ Di động hàng không (R), cần lưu ý phối hợp để đảm bảo không gây can nhiễu tới nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không đã được triển khai ở băng tần này.

VTN8B

Các hệ thống vô tuyến dẫn đường hiện đang hoạt động trong băng tần 750-820MHz và 870-960MHz chỉ được tiếp tục sử dụng trên cơ sở phối hợp với các hệ thống vô tuyến điện được phân chia trong các băng tần này để hạn chế nhiễu có hại. Không triển khai mới hệ thống vô tuyến dẫn đường trong các băng tần này.

VTN9

Các băng tần 1900-1980 MHz và 2110-2170 MHz được dành cho các hệ thống thông tin di động IMT.

VTN9A

Băng tần 2300-2400 MHz sẽ được sử dụng cho hệ thống thông tin di động IMT. Không triển khai thêm các hệ thống vô tuyến điện khác trong băng tần này. Các tổ chức, cá nhân hiện đang sử dụng các hệ thống thông tin vô tuyến điện hoạt động trong băng tần này phải chuyển đổi hoặc ngừng sử dụng trước khi băng tần này được triển khai cho các hệ thống IMT theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

VTN11

Băng tần 2400-2483,5 MHz được dành cho các ứng dụng công nghiệp, khoa học, y tế (ISM), các hệ thống vi ba trải phổ và các hệ thống truy nhập vô tuyến. Các hệ thống thông tin vô tuyến khai thác trong băng tần này phải chấp nhận nhiễu có hại từ các ứng dụng ISM.

VTN12

Băng tần 2500-2690 MHz sẽ được sử dụng cho các hệ thống thông tin di động IMT. Không triển khai thêm các hệ thống vô tuyến điện khác trong băng tần này. Các tổ chức, cá nhân hiện đang sử dụng các hệ thống vô tuyến điện khác hoạt động trong băng tần này phải chuyển đổi hoặc ngừng sử dụng trước khi băng tần này được triển khai cho các hệ thống IMT theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

VTN13

Nghiệp vụ Cố định trong các băng tần 5250-5255 MHz, 5255-5350 MHz và 5650-5850 MHz chỉ giới hạn để triển khai các hệ thống truy nhập vô tuyến cố định (FWA).

VTN14

Nghiệp vụ Di động trong các băng tần 5150-5350 MHz, 5470-5725 MHz và 5725-5850 MHz chỉ giới hạn để triển khai các hệ thống truy nhập vô tuyến (WAS) bao gồm cả các mạng LAN vô tuyến (WLAN).

VTN15

Nghiêm cấm triển khai thêm các hệ thống có phát xạ trong băng tần 2690-2700 MHz. Các hệ thống có phát xạ hiện đang khai thác trong băng tần này phải chấm dứt hoạt động khi có yêu cầu của cơ quan quản lý tần số.

VTN15A

Trong băng tần 3300-3400 MHz, nghiệp vụ Cố định và Di động chỉ giới hạn để triển khai các hệ thống truy cập vô tuyến băng rộng. Không nhập mới, không sản xuất để sử dụng tại Việt Nam các hệ thống thuộc nghiệp vụ khác trong băng tần này.

VTN16

Các băng tần số sau được ưu tiên sử dụng cho các hệ thống hoạt động trong nghiệp vụ cố định qua vệ tinh:

3400-3700 MHz (chiều từ vũ trụ tới trái đất);

6425-6725 MHz (chiều từ trái đất tới vũ trụ);

10700-11700 MHz (chiều từ vũ trụ tới trái đất);

12750-13250 MHz (chiều từ trái đất tới vũ trụ);

13750-14000 MHz (chiều từ trái đất tới vũ trụ);

14250-14500 MHz (chiều từ trái đất tới vũ trụ).

Các hệ thống thuộc nghiệp vụ Cố định qua vệ tinh nằm trong các băng tần xuống nêu trên (chiều từ vũ trụ tới trái đất) phải có bộ lọc thu đạt tiêu chuẩn về lọc các tín hiệu ngoài băng.

Các hệ thống thuộc các nghiệp vụ khác hoạt động trong băng tần này không được gây nhiễu có hại cho các hệ thống thuộc nghiệp vụ cố định qua vệ tinh và không được kháng nghị nhiễu đối với các hệ thống cố định qua vệ tinh.

VTN18

Băng tần 4940-4990 MHz cũng được sử dụng cho các hệ thống thông tin phục vụ an ninh công cộng và phòng chống thiên tai (PPDR).

VTN19

Kể từ ngày 01/01/2017, các hệ thống thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải hoạt động trong các băng tần 4063-4438 kHz, 6200-6525 kHz, 8195-8815 kHz, 12230-13200 kHz, 16360-17410 kHz, 18780-19800 kHz, 22000-22855 kHz, 25070-26175 kHz thực hiện việc chuyển đổi theo quy định tại Phụ lục 17 của Thể lệ vô tuyến điện.

VTN20

Các hệ thống thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải hoạt động trong các băng tần 156,00-157,45 MHz và 160,60-162,05 MHz thực hiện việc chuyển đổi theo quy định tại Phụ lục 18 của Thể lệ vô tuyến điện.

3. Các chú thích của liên minh viễn thông quốc tế có liên quan

5.53. Các cơ quan quản lý cho phép sử dụng các tần số dưới 8,3 kHz phải đảm bảo không gây nhiễu có hại cho các nghiệp vụ được phân chia ở các băng tần trên 8,3 kHz. (WRC-12)

5.54. Các cơ quan quản lý tiến hành nghiên cứu khoa học sử dụng các tần số dưới 8,3 kHz phải thông báo cho các cơ quan quản lý khác có liên quan để đảm bảo nghiên cứu đó được bảo vệ phù hợp khỏi nhiễu có hại. (WRC-12)

5.54A. Các đài hoạt động ở băng tần 8,3-11,3 kHz thuộc nghiệp vụ Trợ giúp khí tượng chỉ được phép hoạt động ở chế độ thụ động. Ở băng 9-11,3 kHz, các đài Trợ giúp khí tượng không được kháng nghị nhiễu từ các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường đăng ký với Cục Vô tuyến điện (The Bureau of ITU-R) trước ngày 1 tháng 1 năm 2013, Áp dụng phiên bản mới nhất của Khuyến nghị ITU-R RS.1881 đối với việc dùng chung giữa các đài thuộc nghiệp vụ Trợ giúp khí tượng và các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường đăng ký sau ngày nêu trên. (WRC-12)

5.54B. Phân chia bổ sung: ở An-giê-ri, A-rập Xê-Út, Ai Cập, A-rập Thống nhất, Liên bang Nga, I-rắc, Li-băng, Ma-rốc, Ca-ta, Cộng hòa A-rập Xy-ri, Xu-đăng và Tuy-ni-di, băng tần 8,3-9 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường, Cố định, Di động làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.54C. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc, băng tần 8,3-9 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng hải và nghiệp vụ Di động hàng hải làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.55. Phân chia bổ sung: ở Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Gru-di-a, Nga, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan, băng tần 14-17 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường làm nghiệp vụ chính. (WRC-07)

5.56. Các đài thuộc các nghiệp vụ đã được phân chia ở các băng tần 14-19,95 kHz và 20,05-70 kHz và ở Khu vực 1 là các băng tần 72-84 kHz và 86-90 kHz có thể phát tần số chuẩn và tín hiệu thời gian. Các đài này phải được bảo vệ khỏi nhiễu có hại. Ở Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Bê-la-rút, Nga, Giê-oóc-gi-a, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan và Tuốc-mê-ni-xtan, các tần số 25 kHz và 50 kHz sẽ được sử dụng cho mục đích này trong những điều kiện tương tự. (WRC-12)

5.57. Việc sử dụng các băng tần 14-19,95 kHz, 20,5-70 kHz và 70-90 kHz (72-84 kHz và 86-90 kHz ở Khu vực 1) cho nghiệp vụ Di động hàng hải được giới hạn cho các đài bờ thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện báo (chỉ sử dụng phương thức phát A1A và F1B). Trong trường hợp đặc biệt, các phát xạ loại J2B hoặc J7B được cho phép với điều kiện độ rộng băng tần cần thiết không vượt quá độ rộng băng tần thường được sử dụng cho các phát xạ loại A1A hoặc F1B trong băng tần tương ứng.

5.58. Phân chia bổ sung: ở Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Nga, Gru-di-a, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan và Tuốc-mê-ni-xtan, băng tần 67-70 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường làm nghiệp vụ chính. (WRC-2000)

5.59. Loại nghiệp vụ khác: ở Băng-la-đét và Pa-ki-xtan các băng tần 70-72 kHz và 84-86 kHz được phân chia cho các nghiệp vụ cố định và Di động hàng hải làm nghiệp vụ chính (xem chú thích 5.33). (WRC-2000)

5.60. Trong các băng tần 70-90 kHz (70-86 kHz ở Khu vực 1) và 110-130 kHz (112-130 kHz ở Khu vực 1), các hệ thống vô tuyến dẫn đường bằng cách tạo xung có thể được khai thác với điều kiện không gây nhiễu có hại cho các nghiệp vụ khác được phân chia các băng tần này.

5.62. Các cơ quan quản lý đang khai thác các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường trong băng tần 90-110 kHz cần phối hợp các đặc tính kỹ thuật và khai thác để tránh nhiễu có hại cho các nghiệp vụ được cung cấp bởi các đài này.

5.64. Chỉ các loại phát xạ A1A hoặc F1B, A2C, A3C, F1C hoặc F3C được phép sử dụng cho các đài thuộc nghiệp vụ cố định trong các băng tần đã được phân chia cho nghiệp vụ này trong khoảng giữa 90 kHz và 160 kHz (148,5 kHz ở Khu vực 1) và cho các đài thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải trong các băng tần đã được phân chia cho nghiệp vụ này trong khoảng giữa 110 kHz và 160 kHz (148,5 kHz ở Khu vực 1). Trong trường hợp đặc biệt, các loại phát xạ J2B hoặc J7B cũng được phép sử dụng ở các băng tần trong khoảng giữa 110 kHz và 160 kHz (148,5 ở Khu vực 1) cho các đài thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải.

5.65. Loại nghiệp vụ khác: ở Băng-la-đét, băng tần 112-117,6 kHz và băng tần 126-129 kHz được phân chia cho nghiệp vụ Cố định và Di động hàng hải làm nghiệp vụ chính (xem chú thích 5.33). (WRC-2000)

5.67. Phân chia bổ sung: ở Mông Cổ, Cư-rơ-gư-xtan và Tuốc-mê-ni-xtan, các băng tần 130-148,5 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường làm nghiệp vụ phụ. Ở trong và giữa các nước này, nghiệp vụ này có quyền hoạt động như nhau.

5.67A. Các đài thuộc nghiệp vụ Nghiệp dư sử dụng các tần số trong băng 135,7-137,8 kHz không được vượt quá mức công suất phát xạ tối đa 1 W (e.i.r.p) và không được gây nhiễu có hại cho các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hoạt động tại các nước có danh sách tại chú thích 5.67. (WRC-07)

5.67B. Việc sử dụng các băng tần 135,7-137,8 kHz ở An-giê-ri, Ai Cập, I-ran, I-rắc, Li-băng, Xy-ri, Xu-đăng, Nam Xu-đăng và Tuy-ni-di được giới hạn cho các nghiệp vụ Cố định và Di động hàng hải. Nghiệp vụ Nghiệp dư không được sử dụng tại các nước trên trong băng tần 135,7-137,8 kHz, các quốc gia cho phép sử dụng nghiệp vụ này phải lưu ý vấn đề trên. (WRC-12)

5.68. Phân chia thay thế: ở Ăng-gô-la, Cộng hòa Công-gô, Cộng hòa Dân chủ Công-gô và Nam Phi, băng tần 160-200 kHz được phân chia cho nghiệp vụ Cố định làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.70. Phân chia thay thế: ở Ăng-gô-la, Bốt-xoa-na, Bu-run-đi, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Công-gô, Ê-ti-ô-pi-a, Kê-ni-a, Lê-xô-thô, Ma-đa-gát-xca, Ma-la-uy, Mô-đăm-bích, Nam-mi-bi-a, Ni-giê-ri-a, Ô-man, Cộng hòa Dân chủ Công-gô, Nam Phi, Xoa-di-len, Tan-da-ni-a. Sát, Dăm-bi-a và Dim-ba-bu-ê, băng tần 200-283,5 kHz được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.73. Băng tần 285-325 kHz (283,5-325 kHz ở Khu vực 1) thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng hải có thể được sử dụng để truyền thông tin dẫn đường bổ trợ sử dụng kỹ thuật băng hẹp, với điều kiện không gây nhiễu có hại cho các đài dẫn đường đang hoạt động thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường. (WRC-97)

5.76. Tần số 410 kHz được dành riêng cho vô tuyến định hướng trong nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng hải. Các nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường khác được phân chia băng tần 405-415 kHz không được gây nhiễu có hại cho vô tuyến định hướng trong băng tần 406,5-413,5 kHz.

5.77. Loại nghiệp vụ khác: ở Ô-xtơ-rây-li-a, Trung Quốc, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Khu vực 3, Hàn Quốc, Ấn Độ, I-ran, Nhật Bản, Pa-ki-xtan, Pa-pu-a Niu Ghi-nê và Xri Lan-ca, băng tần 415-495 kHz được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không làm nghiệp vụ chính. Ở Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-dan, Bê-la-rút, Liên bang Nga, Ca-dắc-xtan, Lát-vi-a, U-dơ-bê-ki-xtan và Cư-rơ-gư-xtan, băng tần 435-495 kHz được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không làm nghiệp vụ chính. Các cơ quan quản lý ở các nước nêu trên phải có những biện pháp phù hợp để đảm bảo các đài vô tuyến dẫn đường hàng không trong băng tần 435-495 kHz không được gây nhiễu có hại cho việc thu tín hiệu của các đài bờ từ các đài tàu đang phát trên các tần số được dành riêng trên toàn cầu. (WRC-12)

5.78. Loại nghiệp vụ khác: ở Cu-ba, Hoa Kỳ và Mê-hi-cô, băng tần 415-435 kHz được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không làm nghiệp vụ chính.

5.79. Việc sử dụng các băng tần 415-495 kHz và 505-526,5 kHz (505-510 kHz ở Khu vực 2) cho nghiệp vụ Di động hàng hải được giới hạn cho vô tuyến điện báo.

5.79A. Khi thiết lập các đài bờ cung cấp dịch vụ NAVTEX trên các tần số 490 kHz, 518 kHz và 4209,5 kHz, khuyến nghị các cơ quan quản lý phối hợp các đặc tính khai thác phù hợp với các thủ tục của tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) (xem Nghị quyết 339 (Rev.WRC-07)). (WRC-07)

5.80. Ở Khu vực 2, việc sử dụng băng tần 435-495 kHz cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không được giới hạn cho các pha vô tuyến vô hướng không sử dụng để truyền tín hiệu thoại.

5.80A. Công suất phát xạ đẳng hướng tương đương cực đại (e.i.r.p.) của các đài phát thuộc nghiệp vụ Nghiệp dư dùng các tần số trong băng 472-479 kHz không được vượt quá 1 W. Cơ quan quản lý có thể tăng giới hạn của e.i.r.p. tới 5 W tỷ lệ với lãnh thổ khi cách xa hơn 800 km tính từ biên giới của An-giê-ri, A-rập Xê-út, A-déc-bai-dan, Ba-ranh, Bê-la-rút, Trung Quốc, Cômô, Gi-bu-ti, Ai Cập, A-rập Thống nhất, Liên bang Nga, I-ran (Cộng hòa hồi giáo), I-rắc, Gióoc-đa-ni, Ca-dắc-xtan, Cô-oét, Li-băng, Li-bi, Ma-rốc, Mô-ri-ta-ni, Ô-man, U-dơ-bê-ki-xtan, Ca-ta, Cộng hòa A-rập Xy-ri, Cư-rơ-gư-xtan, Xô-ma-li, Xu-đăng, Tuy-ni-di, U-crai-na và Y-ê-men. Ở băng tần này, các đài thuộc nghiệp vụ Nghiệp dư không được gây nhiễu có hại cho, hoặc kháng nghị nhiễu có hại từ các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không. (WRC-12)

5.80B. Việc sử dụng băng tần 472-479 kHz ở An-giê-ri, A-rập Xê-út, A-déc-bai-dan, Ba-ranh, Bê-la-rút, Trung Quốc, Cômô, Gi-bu-ti, Ai Cập, A-rập Thống nhất, Liên bang Nga, I-rắc, Gióoc-đa-ni, Ca-dắc-xtan, Cô-oét, Li-băng, Li-bi, Mô-ri-ta-ni, Ô-man, U-dơ-bê-ki-xtan, Ca-ta, Cộng hòa A-rập Xy-ri, Cư-rơ-gư-xtan, Xô-ma-li, Xu-đăng, Tuy-ni-di và Y-ê-men được giới hạn cho các nghiệp vụ Di động hàng hải và Vô tuyến dẫn đường hàng không. Nghiệp vụ Nghiệp dư không được sử dụng trong băng tần này ở các quốc gia nêu trên, và các quốc gia cho phép sử dụng nghiệp vụ này phải lưu ý vấn đề trên. (WRC-12)

5.82. Trong nghiệp vụ Di động hàng hải, tần số 490 kHz được sử dụng riêng cho các đài bờ truyền dẫn cảnh báo khí tượng, dẫn đường và thông tin khẩn cấp cho các tàu bằng điện báo truyền chữ trực tiếp băng hẹp. Các điều kiện để sử dụng tần số 490 kHz được quy định tại các Điều 3152. Khi sử dụng băng tần 415-495 kHz cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không, các cơ quan quản lý phải đảm bảo không gây nhiễu có hại tần số 490 kHz. Khi sử dụng băng tần 472-479 kHz cho nghiệp vụ Nghiệp dư, các cơ quan quản lý phải đảm bảo không gây nhiễu có hại tần số 490 kHz. (WRC-12)

5.84. Các điều kiện để sử dụng tần số 518 kHz bởi nghiệp vụ Di động hàng hải được quy định tại các Điều 3152. (WRC-07)

5.88. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc, băng tần 526,5-535 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không làm nghiệp vụ phụ.

5.91. Phân chia bổ sung: ở Phi-líp-pin và Xri Lan-ca, băng tần 1606,5-1705 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Quảng bá làm nghiệp vụ phụ. (WRC-97)

5.97. Ở Khu vực 3, hệ thống Loran cũng được khai thác trên tần số 1850 kHz hoặc 1950 kHz, băng tần chiếm dụng tương ứng là 1825-1875 kHz và 1925-1975 kHz. Các nghiệp vụ khác được phân chia băng tần 1800-2000 kHz có thể sử dụng bất cứ tần số nào trong đó, với điều kiện không được gây nhiễu có hại cho hệ thống Loran đang khai thác trên tần số 1850 kHz hoặc 1950 kHz.

5.105. Ở Khu vực 2, trừ Băng đảo, các đài bờ và đài tàu sử dụng vô tuyến điện thoại trong băng tần 2065-2107 kHz chỉ được sử dụng loại phát xạ J3E với công suất đường bao đỉnh không vượt quá 1 kW. Tốt nhất là nên sử dụng các tần số sóng mang sau: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz, và 2103,5 kHz. Ở Ác-hen-ti-na và U-ru- goay, các tần số sóng mang 2068,5 kHz và 2075,5 kHz cũng được sử dụng cho mục đích này, trong khi các tần số nằm trong băng tần 2072-2075,5 kHz được sử dụng theo quy định trong khoản 52.165.

5.106. Ở Khu vực 2 và 3, với điều kiện không gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Di động hàng hải, các tần số trong khoảng 2065 kHz và 2107 kHz có thể được sử dụng cho các đài thuộc nghiệp vụ cố định và chỉ liên lạc trong phạm vi biên giới quốc gia với công suất trung bình không vượt quá 50 W. Về việc thông báo các tần số, Cục Vô tuyến điện phải chú ý đến các điều khoản này.

5.108. Tần số sóng mang 2182 kHz là tần số cứu nạn và gọi quốc tế cho vô tuyến điện thoại. Các điều kiện để sử dụng băng tần 2173,5-2190,5 kHz được quy định tại các Điều 31, 52. (WRC-07)

5.109. Các tần số 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz và 16804,5 kHz là các tần số cứu nạn quốc tế sử dụng kỹ thuật gọi chọn số. Điều kiện để sử dụng các tần số này quy định tại Điều 31.

5.110. Các tần số 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz và 16695 kHz là các tần số cứu nạn quốc tế sử dụng kỹ thuật điện báo truyền chữ trực tiếp băng hẹp. Điều kiện để sử dụng tần số này quy định tại Điều 31.

5.111. Các tần số sóng mang 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz và các tần số 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz, 243 MHz cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn liên quan đến các tàu vũ trụ có người điều khiển phù hợp với các thủ tục có hiệu lực đối với nghiệp vụ thông tin vô tuyến mặt đất. Các điều kiện để sử dụng tần số này quy định tại Điều 31.

Áp dụng tương tự cho các tần số 10003 kHz, 14993 kHz và 19993 kHz, nhưng trong mọi trường hợp các phát xạ phải được giới hạn trong khoảng ±3 kHz xung quanh tần số này. (WRC-07)

5.112. Phân chia thay thế: ở Đan Mạch và Xri Lan-ca, băng tần 2194-2300 kHz được phân chia cho nghiệp vụ Cố định và Di động, trừ Di động hàng không, làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.113. Về điều kiện để sử dụng các băng tần 2300-2495 kHz (2498 kHz ở Khu vực 1), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz và 5005-5060 kHz cho nghiệp vụ Quảng bá, xem các chú thích từ 5.16 đến 5.20, 5.21 và từ 23.3 đến 23.10.

5.115. Các tần số sóng mang (chuẩn) 3023 kHz và 5680 kHz cũng có thể được sử dụng bởi các đài thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải đang phối hợp tìm kiếm và cứu nạn phù hợp với Điều 31. (WRC-07)

5.116. Yêu cầu các cơ quan quản lý cho phép sử dụng băng tần 3155-3195 kHz để cung cấp một kênh chung trên toàn cầu cho các thiết bị trợ thính sử dụng vô tuyến điện công suất thấp. Các kênh bổ sung cho các thiết bị này có thể được các cơ quan quản lý ấn định trong các băng tần giữa 3155 kHz và 3400 kHz để đáp ứng các nhu cầu cục bộ.

Cần chú ý rằng các tần số trong dải tần từ 3000 kHz đến 4000 kHz thích hợp với các thiết bị trợ thính được thiết kế để hoạt động ở cự ly ngắn trong phạm vi trường cảm ứng.

5.117. Phân chia thay thế: ở Bờ Biển Ngà, Đan Mạch, Ai Cập, Li-bê-ri-a, Xri Lan-ca và Tô-gô, băng tần 3155-3200 kHz được phân chia cho nghiệp vụ Cố định và Di động, trừ Di động hàng không, làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.118. Phân chia bổ sung: ở Hoa Kỳ, Mê-hi-cô, Pê-ru và U-ru-goay, băng tần 3230-3400 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến định vị làm nghiệp vụ phụ. (WRC-03)

5.126. Ở Khu vực 3, các đài thuộc các nghiệp vụ được phân chia băng tần 3995-4005 kHz có thể phát tần số chuẩn và tín hiệu thời gian.

5.127. Việc sử dụng băng tần 4000-4063 kHz cho nghiệp vụ Di động hàng hải được giới hạn cho các đài tàu sử dụng phương thức vô tuyến điện thoại (xem khoản 52.220 và Phụ lục 17).

5.128. Các tần số trong các băng tần 4063-4123 kHz và 4130-4438 kHz được sử dụng ngoại lệ bởi các đài thuộc nghiệp vụ cố định chỉ liên lạc trong phạm vi biên giới quốc gia mà các đài này được lắp đặt, với công suất trung bình không vượt quá 50 W, với điều kiện không được gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Di động hàng hải. Ngoài ra, ở Áp-ga-ni-xtan, Ác-hen-ti-na, Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Bê-la-rút, Bốt-xoa-na, Buốc-ki-na Pha-xô, Cộng hòa Trung Phi, Trung Quốc, Nga, Giê-oóc-gi-a, Ấn Độ, Ca-dắc-xtan, Ma-li, Ni-giê, Pa-ki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan, Sát, Tuốc-mê-ni-xtan và U-crai-na, trong các băng tần 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz và 4408-4438 kHz, các đài thuộc nghiệp vụ Cố định, với công suất trung bình không vượt quá 1 kW, có thể được khai thác với điều kiện chúng được đặt cách bờ biển ít nhất 600 km và không gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Di động hàng hải. (WRC-07)

5.130. Điều kiện để sử dụng các tần số sóng mang 4125 kHz và 6215 kHz được quy định tại các Điều 3152. (WRC-07)

5.131. Tần số 4209,5 kHz được dùng riêng cho việc phát các thông tin thông báo khí tượng, dẫn đường và thông tin khẩn cấp của các đài bờ cho các đài tàu bằng kỹ thuật điện báo truyền chữ trực tiếp băng hẹp. (WRC-97)

5.132. Các tần số 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz, 22376 kHz và 26100,5 kHz là các tần số quốc tế để truyền phát thông tin an toàn hàng hải (MSI) (xem Phụ lục 17).

5.132A. Các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến định vị không được gây nhiễu có hại cho, hoặc kháng nghị nhiễu có hại từ các đài đang hoạt động thuộc nghiệp vụ Cố định hoặc Di động. Các ứng dụng của nghiệp vụ Vô tuyến định vị được giới hạn cho ra-đa hải dương học hoạt động phù hợp với Nghị quyết 612 (Rev.WRC-12). (WRC-12)

5.133. Loại nghiệp vụ khác: ở Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Bê-la-rút, Nga, Giê-oóc-gi-a, Ca-dắc-xtan, Lát-vi-a, Lít-va, Ni-giê, U-dơ-bê-ki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan và U-crai-na, băng tần 5130-5250 kHz được phân chia cho nghiệp vụ Di động, trừ Di động hàng không, làm nghiệp vụ chính (xem chú thích 5.33). (WRC-12)

5.134. Việc sử dụng các băng tần 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz và 18900-19020 kHz cho nghiệp vụ Quảng bá phải tuân theo các thủ tục trong Điều 12. Khuyến nghị các cơ quan quản lý sử dụng các băng tần này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các phát xạ điều chế số phù hợp với các điều khoản của Nghị quyết 517 (Rev.WRC 07). (WRC-07)

5.136. Phân chia bổ sung: các tần số trong băng tần 5900-5950 kHz có thể được sử dụng cho các đài chỉ liên lạc trong phạm vi biên giới quốc gia mà các đài này được lắp đặt, và thuộc các nghiệp vụ sau: ở cả ba Khu vực, cho nghiệp vụ Cố định, ở Khu vực 1, nghiệp vụ Di động mặt đất, ở Khu vực 2 và 3, nghiệp vụ Di động trừ Di động hàng không (R) với điều kiện không gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Quảng bá. Khi sử dụng tần số cho các nghiệp vụ này, khuyến nghị các cơ quan quản lý sử dụng công suất tối thiểu cần thiết và lưu ý đến việc sử dụng tần số theo mùa bởi nghiệp vụ Quảng bá đã được công bố phù hợp với Thể lệ vô tuyến điện. (WRC-07)

5.137. Với điều kiện không gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Di động hàng hải, các băng tần 6200-6213,5 kHz và 6220,5-6525 kHz có thể được sử dụng ngoại lệ cho các đài thuộc nghiệp vụ cố định, chỉ liên lạc trong phạm vi biên giới quốc gia với công suất trung bình không vượt quá 50 W. Khi thông báo các tần số này, Cục vô tuyến điện phải chú ý đến các điều kiện trên.

5.138. Các băng tần sau đây:

6765-6795 kHz

(tần số trung tâm 6780 kHz),

433,05-434,79 MHz

(tần số trung tâm 433,92 MHz) ở Khu vực 1 trừ các nước được nêu trong khoản 5.280

61-61,5 GHz

(tần số trung tâm 61,25 GHz),

122-123 GHz

(tần số trung tâm 122,5 GHz), và

244-246 GHz

(tần số trung tâm 245 GHz)

Được dành cho các ứng dụng Công nghiệp, Khoa học và Y tế (ISM). Việc sử dụng các băng tần này cho các ứng dụng ISM phải được sự cho phép đặc biệt của cơ quan quản lý liên quan, theo sự thỏa thuận với các cơ quan quản lý khác có các nghiệp vụ thông tin vô tuyến có thể bị ảnh hưởng. Khi áp dụng điều khoản này, các cơ quan quản lý cần lưu ý đến các Khuyến nghị ITU-R mới nhất có liên quan.

5.140. Phân chia bổ sung: ở Ăng-gô-la, I-rắc, Kê-ni-a, Xô-ma-li-a và Tô-gô, băng tần 7000-7050 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Cố định làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.141. Phân chia thay thế: ở Ai Cập, Ê-ri-tơ-rê-a, Ê-ti-ô-pi-a, Ghi-nê, Li-bi, Ma-đa-gát-xca và Ni-giê, băng tần 7000-7050 kHz được phân chia cho nghiệp vụ Cố định làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.141A. Phân chia bổ sung: ở U-dơ-bê-ki-xtan và Cư-rơ-gư-xtan, các băng tần 7000-7100 kHz và 7100-7200 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ cố định và Di động mặt đất làm nghiệp vụ phụ. (WRC-03)

5.141B. Phân chia bổ sung: ở An-giê-ri, A-rập Xê-út, Ô-xtơ-rây-Ii-a, Ba-ranh, Bốt-xoa-na, Bru-nây, Trung Quốc, Cô-mô-rốt, Hàn Quốc, Đi-ê-gô Gác-xi-a, Gi-bu-ti, Ai Cập, A-rập Thống nhất, Ê-ri-tơ-rê-a, In-đô-nê-xi-a, I-ran, Nhật Bản, Gioóc-đa-ni, Cô-oét, Li-bi, Ma-rốc, Mô-ri-ta-ni, Ni-giê, Niu Di-lân, Ô-man, Pa-pu-a Niu Ghi-nê, Ca-ta, Xy-ri, Xing-ga-po, Xu-đăng, Nam Xu-đăng, Tuy-ni-di, Việt Nam và Y-ê-men, băng tần 7100-7200 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Cố định và Di động, trừ Di động hàng không (R), làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.143. Phân chia bổ sung: các tần số thuộc băng tần 7300-7350 kHz có thể sử dụng cho các đài thuộc nghiệp vụ cố định và nghiệp vụ Di động mặt đất chỉ liên lạc trong phạm vi biên giới quốc gia mà các đài này được lắp đặt, với điều kiện không gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Quảng bá. Khi sử dụng tần số cho các nghiệp vụ này, khuyến nghị các cơ quan quản lý sử dụng công suất tối thiểu cần thiết và lưu ý việc đến sử dụng các tần số theo mùa bởi nghiệp vụ Quảng bá đã được công bố phù hợp với Thể lệ vô tuyến điện. (WRC-07)

5.143A. Ở Khu vực 3, các tần số thuộc băng tần 7350-7450 kHz có thể được sử dụng bởi các đài thuộc nghiệp vụ cố định là nghiệp vụ chính và nghiệp vụ Di động mặt đất là nghiệp vụ phụ, chỉ liên lạc trong phạm vi biên giới quốc gia mà các đài này được lắp đặt, với điều kiện không gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Quảng bá. Khi sử dụng tần số cho các nghiệp vụ này, khuyến nghị các cơ quan quản lý sử dụng công suất tối thiểu cần thiết và lưu ý đến việc sử dụng các tần số theo mùa của nghiệp vụ Quảng bá đã được công bố theo Thể lệ vô tuyến điện. (WRC-12)

5.143B. Ở Khu vực 1, các tần số thuộc băng tần 7350-7450 kHz có thể được sử dụng bởi các đài thuộc nghiệp vụ cố định và nghiệp vụ Di động mặt đất, chỉ liên lạc trong phạm vi biên giới quốc gia mà các đài này được lắp đặt, với điều kiện không gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Quảng bá. Tổng công suất bức xạ của mỗi đài không được vượt quá 24 dBW. (WRC-12)

5.143C. Phân chia bổ sung: ở An-giê-ri, A-rập Xê-út, Ba-ranh, Cô-mô-rốt, Gi-bu-ti, Ai Cập, A-rập Thống nhất, I-ran, Gioóc-đa-ni, Cô-oét, Li-bi, Ma-rốc, Mô-ri-ta-ni, Ni-giê, Ô-man, Ca-ta, Xy-ri, Xu-đăng, Nam Xu đăng, Tuy-ni-di và Y-ê-men, các băng tần 7350-7400 kHz và 7400-7450 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ cố định làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.143D. Ở Khu vực 2, các tần số thuộc băng tần 7350-7400 kHz có thể được sử dụng cho các đài thuộc nghiệp vụ Cố định và nghiệp vụ Di động mặt đất, chỉ liên lạc trong phạm vi biên giới quốc gia mà các đài này được lắp đặt, với điều kiện không gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Quảng bá. Khi sử dụng tần số cho các nghiệp vụ này, khuyến nghị các cơ quan quản lý sử dụng công suất tối thiểu cần thiết và lưu ý việc đến sử dụng các tần số theo mùa của nghiệp vụ Quảng bá đã được công bố phù hợp với Thể lệ vô tuyến điện. (WRC-12)

5.144. Ở Khu vực 3, các đài thuộc các nghiệp vụ được phân chia ở băng tần 7995-8005 kHz có thể phát tần số chuẩn và tín hiệu thời gian.

5.145. Điều kiện để sử dụng các tần số sóng mang 8291 kHz, 12290 kHz và 16420 kHz được quy định tại các Điều 3152. (WRC-07)

5.145A. Các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến định vị không được gây nhiễu có hại cho, hoặc kháng nghị nhiễu có hại từ các đài đang hoạt động thuộc nghiệp vụ Cố định. Các ứng dụng của nghiệp vụ Vô tuyến định vị được giới hạn cho ra-đa hải dương học hoạt động phù hợp với Nghị quyết 612 (Rev.WRC-12). (WRC-12)

5.146. Phân chia bổ sung: các tần số thuộc các băng tần 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz và 18900-19020 kHz có thể được sử dụng cho các đài thuộc nghiệp vụ cố định, chỉ liên lạc trong phạm vi biên giới quốc gia mà các đài được lắp đặt, với điều kiện không gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Quảng bá. Khi sử dụng các tần số cho nghiệp vụ Cố định, khuyến nghị các cơ quan quản lý sử dụng công suất tối thiểu cần thiết và lưu ý việc sử dụng các tần số theo mùa cho nghiệp vụ Quảng bá đã được công bố phù hợp với Thể lệ vô tuyến điện. (WRC-07)

5.147. Với điều kiện không gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Quảng bá, các tần số trong các băng tần 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz và 11975-12050 kHz có thể được sử dụng cho các đài thuộc nghiệp vụ cố định chỉ liên lạc trong phạm vi biên giới quốc gia mà các đài được lắp đặt, mỗi đài sử dụng tổng công suất bức xạ không vượt quá 24 dBW.

5.149. Khi ấn định các tần số cho các đài thuộc các nghiệp vụ khác mà các băng tần:

13360-13410 kHz,

4990-5000 MHz,

94,1-100 GHz,

25550-25670 kHz,

6650-6675,2 MHz,

102-109,5 GHz,

37,5-38,25 MHz,

10,6-10,68 GHz,

111,8-114,25 GHz,

73-74,6 MHz ở Khu vực 1 và 3,

14,47-14,5 GHz,

128,33-128,59 GHz,

150,05-153 MHz ở Khu vực 1,

22,01-22,21 GHz,

129,23-129,49 GHz,

322-328,6 MHz,

22,21-22,5 GHz,

130-134 GHz,

406,1-410 MHz,

22,81-22,86 GHz,

136-148,5 GHz,

608-614 MHz ở Khu vực 1 và 3,

23,07-23,12 GHz,

151,5-158,5 GHz,

1330-1400 MHz,

31,2-31,3 GHz,

168,59-168,93 GHz,

1610,6-1613,8 MHz,

31,5-31,8 GHz ở Khu vực 1 và 3,

171,11-171,45 GHz,

1660-1670 MHz,

36,43-36,5 GHz,

172,31-172,65 GHz,

1718,8-1722,2 MHz,

42,5-43,5 GHz,

173,52-173,85 GHz,

2655-2690 MHz,

42,77-42,87 GHz,

195,75-196,15 GHz,

3260-3267 MHz,

43,07-43,17 GHz,

209-226 GHz,

3332-3339 MHz,

43,37-43,47 GHz,

241-250 GHz,

3345,8-3352,5 MHz,

48,94-49,04 GHz,

252-275 GHz

4825-4835 MHz,

76-86 GHz,

 

4950-4990 MHz,

92-94 GHz,

 

được phân chia, khuyến nghị các cơ quan quản lý thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để bảo vệ nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn khỏi nhiễu có hại. Các phát xạ từ các đài vũ trụ hoặc từ các đài đặt trên vật thể bay có thể là các nguồn nhiễu đặc biệt nghiêm trọng cho nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn (xem các khoản 4.5, 4.6 và Điều 29). (WRC-07)

5.150. Các băng tần sau đây:

13553-13567 kHz (tần số trung tâm 13560 kHz),

26957-27283 kHz (tần số trung tâm 27120 kHz),

40,66-40,70 MHz (tần số trung tâm 40,68 MHz),

902-928 MHz ở Khu vực 2 (tần số trung tâm 915 MHz),

2400-2500 MHz (tần số trung tâm 2450 MHz),

5725-5875 MHz (tần số trung tâm 5800 MHz), và

24-24,5 GHz (tần số trung tâm 24,125 GHz)

cũng được dành cho các ứng dụng Công nghiệp, Khoa học và Y tế (ISM). Các nghiệp vụ thông tin vô tuyến khai thác trong băng tần này phải chấp nhận nhiễu có hại do các ứng dụng này có thể gây ra. Thiết bị ISM khai thác trong các băng tần này phải tuân theo các quy định trong khoản 15.13.

5.151. Phân chia bổ sung: các tần số thuộc các băng tần 13570-13600 kHz và 13800-13870 kHz có thể được sử dụng bởi các đài thuộc các nghiệp vụ Cố định và nghiệp vụ Di động trừ Di động hàng không (R) chỉ liên lạc trong phạm vi biên giới quốc gia mà các đài được lắp đặt với điều kiện không gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Quảng bá. Khi sử dụng các tần số trên cho các nghiệp vụ này, khuyến nghị các cơ quan quản lý sử dụng công suất tối thiểu cần thiết và lưu ý đến việc sử dụng các tần số theo mùa bởi nghiệp vụ Quảng bá đã được công bố phù hợp với Thể lệ vô tuyến điện. (WRC-07)

5.152. Phân chia bổ sung: Ở Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Trung Quốc, Bờ Biển Ngà, Nga, Gru-di-a, I-ran, Ca-dắc-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan và U-crai-na, băng tần 14250-14350 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ cố định làm nghiệp vụ chính. Các đài thuộc nghiệp vụ cố định không được sử dụng công suất bức xạ vượt quá 24 dBW. (WRC-03)

5.153. Ở Khu vực 3, các đài thuộc các nghiệp vụ được phân chia băng tần 15995-16005 kHz có thể phát tần số chuẩn và tín hiệu thời gian.

5.154. Phân chia bổ sung: ở Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Nga, Gru-di-a, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan và U-crai-na, băng tần 18068-18168 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ cố định làm nghiệp vụ chính để sử dụng trong phạm vi biên giới của các nước này, với công suất đường bao đỉnh không được vượt quá 1 kW. (WRC-03)

5.155. Phân chia bổ sung: ở Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Bê-la-rút, Nga, Gru-di-a, Ca-dắc-xtan, Môn-đô-va, Mông Cổ, U-dơ-bê-ki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Xlô-va-ki-a, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan và U-crai-na, băng tần 21850-21870 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động hàng không (R) làm nghiệp vụ chính. (WRC-07)

5.155A. Ở Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Bê-la-rút, Gru-di-a, Ca-dắc-xtan, Môn-đô-va, Mông Cổ, U-dơ-bê-ki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Xlô-va-ki-a, Nga, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan và U-crai-na, việc sử dụng băng tần 21850-21870 kHz của nghiệp vụ Cố định bị giới hạn bởi điều khoản của các nghiệp vụ liên quan đến an toàn bay. (WRC-07)

5.155B. Băng tần 21870-21924 kHz được sử dụng cho nghiệp vụ Cố định để cung cấp các dịch vụ liên quan đến an toàn chuyến bay.

5.156. Phân chia bổ sung: ở Ni-giê-ri-a, băng tần 22720-23200 kHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Trợ giúp khí tượng (vô tuyến viễn thám) làm nghiệp vụ chính.

5.156A. Việc sử dụng băng tần 23200-23350 kHz cho nghiệp vụ cố định được giới hạn cho cung cấp các dịch vụ liên quan đến an toàn chuyến bay.

5.157. Việc sử dụng băng tần 23350-24000 kHz bởi nghiệp vụ Di động hàng hải được giới hạn cho vô tuyến điện báo giữa các đài tàu.

5.160. Phân chia bổ sung: ở Bốt-xoa-na, Bu-run-đi, Cộng hòa dân chủ Công-gô và Ru-an-đa, băng tần 41-44 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.161. Phân chia bổ sung: ở I-ran và Nhật Bản, băng tần 41-44 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến định vị làm nghiệp vụ phụ.

5.161A. Phân chia bổ sung: ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ, băng tần 41,015-41,665 MHz và 43,35-44 MHz được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến định vị làm nghiệp vụ chính. Các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến định vị không được gây nhiễu có hại cho, hoặc kháng nghị nhiễu có hại từ các đài đang hoạt động thuộc nghiệp vụ Cố định hoặc Di động. Các ứng dụng của nghiệp vụ Vô tuyến định vị được giới hạn cho ra-đa hải dương học hoạt động phù hợp với Nghị quyết 612 (Rev.WRC-12). (WRC-12)

5.162. Phân chia bổ sung: ở Ô-xtơ-rây-li-a, băng tần 44-47 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Quảng bá làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.162A. Phân chia bổ sung: ở Đức, Áo, Bỉ, Bô-xni-a, Héc-dê-gô-vi-na, Trung Quốc, Va-ti-căng, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Ê-xtô-ni-a, Nga, Phần Lan, Pháp, Ai-len, Ai-xơ-len, I-ta-li-a, Lát-vi-a, Cộng hòa Mac-xê-đô-ni-a thuộc Nam Tư cũ, Lít-ten-xơ-tên, Lít-va, Lúc-xăm-bua, Mô-na-cô, Môn-tê-nê-grô, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc, Anh, Séc-bi-a, Xlô-vê-ni- a, Thụy Điển và Thụy Sĩ, băng tần 46-68 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến định vị làm nghiệp vụ phụ. Việc sử dụng này được giới hạn cho hoạt động của các ra-đa theo dõi gió phù hợp với Nghị quyết 217 (WRC-97). (WRC-12)

5.166. Phân chia thay thế: ở Niu Di-lân, băng tần 50-51 MHz được phân chia cho nghiệp vụ cố định và Di động làm nghiệp vụ chính; băng tần 53-54 MHz được phân chia cho nghiệp vụ Cố định và Di động làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.167. Phân chia thay thế: ở Băng-la-đét, Bru-nây, Ấn Độ, I-ran, Pa-ki-xtan, Xing-ga-po và Thái Lan, băng tần 50-54 MHz được phân chia cho nghiệp vụ Cố định, Di động và Quảng bá làm nghiệp vụ chính. (WRC-07)

5.167A. Phân chia bổ sung: ở In-đô-nê-xi-a, băng tần 50-54 MHz cũng được phân chia cho các nghiệp vụ Cố định, Di động và Quảng bá làm nghiệp vụ chính.

5.168. Phân chia bổ sung: ở Ô-xtơ-rây-li-a, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên, băng tần 50-54 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Quảng bá làm nghiệp vụ chính.

5.170. Phân chia bổ sung: ở Niu Di-lân, băng tần 51-53 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ cố định và Di động làm nghiệp vụ chính.

5.176. Phân chia bổ sung: ở Ô-xtơ-rây-li-a, Trung Quốc, Hàn Quốc, Phi-líp-pin, CHDCND Triều Tiên và Xa-moa, băng tần 68-74 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Quảng bá làm nghiệp vụ chính. (WRC-07)

5.179. Phân chia bổ sung: ở Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Bê-la-rút, Trung Quốc, Nga, Giê-oóc-gi-a, Ca-dắc-xtan, Lít-va, Mông Cổ, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan và U-crai-na, các băng tần 74,6-74,8 MHz và 75,2-75,4 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không làm nghiệp vụ chính, chỉ áp dụng đối với các máy phát ở trên mặt đất. (WRC-12)

5.180. Tần số 75 MHz được ấn định cho các pha vô tuyến đánh dấu. Các cơ quan quản lý phải hạn chế ấn định các tần số ở gần các giới hạn của băng tần bảo vệ với các đài thuộc các nghiệp vụ khác do công suất hay vị trí địa lý của các đài này có thể gây nhiễu có hại hoặc hạn chế các pha vô tuyến đánh dấu.

Cần thực hiện mọi cố gắng để cải thiện hơn nữa các đặc tính của các máy thu đặt trên không và hạn chế công suất của các đài phát ở gần các tần số giới hạn 74,8 MHz và 75,2 MHz.

5.181. Phân chia bổ sung: ở Ai Cập, I-xra-en và Xy-ri, băng tần 74,8-75,2 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động làm nghiệp vụ phụ, tùy thuộc vào thỏa thuận đạt được theo khoản 9.21. Để đảm bảo rằng các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không không bị nhiễu có hại thì các đài thuộc nghiệp vụ Di động không được hoạt động trong băng tần này cho đến khi có bất kỳ một cơ quan quản lý nào được xác định theo khoản 9.21 cho rằng việc dành băng tần này cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không là không còn cần thiết (WRC-03)

5.182. Phân chia bổ sung: ở Tây Xa-moa, băng tần 75,4-87 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Quảng bá làm nghiệp vụ chính.

5.183. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Phi-líp-pin và CHDCND Triều Tiên, băng tần 76-87 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Quảng bá làm nghiệp vụ chính.

5.188. Phân chia bổ sung: ở Ô-xtơ-rây-li-a, băng tần 85-87 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Quảng bá làm nghiệp vụ chính. Việc triển khai nghiệp vụ Quảng bá ở Ô-xtơ-rây-li-a tùy thuộc vào thỏa thuận đặc biệt giữa các cơ quan quản lý liên quan.

5.192. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc và Hàn Quốc, băng tần 100-108 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ cố định và Di động làm nghiệp vụ chính. (WRC-97)

5.194. Phân chia bổ sung: ở A-déc-bai-gian, Cư-rơ-gư-xtan, Xô-ma-li-a và Tuốc-mê-ni-xtan, băng tần 104-108 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động, trừ Di động hàng không (R), làm nghiệp vụ phụ. (WRC-07)

5.197. Phân chia bổ sung: ở Xy-ri, băng tần 108-111,975 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động làm nghiệp vụ phụ, tùy thuộc vào thỏa thuận đạt được theo khoản 9.21. Để đảm bảo rằng các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không không bị nhiễu có hại thì các đài thuộc nghiệp vụ Di động không được hoạt động trong băng tần này cho đến khi có bất kỳ một cơ quan quản lý được xác định theo khoản 9.21 cho rằng việc dành băng tần này cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không là không còn cần thiết. (WRC-12)

5.197A. Phân chia bổ sung: băng tần 108-117,975 MHz cũng có thể được phân chia cho nghiệp vụ Di động hàng không (R) làm nghiệp vụ chính, giới hạn cho các hệ thống phù hợp với các tiêu chuẩn hàng không quốc tế đã được công nhận. Việc sử dụng đó phải phù hợp với Nghị quyết 413 (Rev.WRC-07). Việc sử dụng băng tần 108-112 MHz cho nghiệp vụ Di động hàng không (R) phải được giới hạn cho các hệ thống bao gồm các máy phát ở trên mặt đất và các máy thu kết hợp cung cấp các thông tin dẫn đường hỗ trợ cho chức năng dẫn đường hàng không phù hợp với các tiêu chuẩn hàng không quốc tế đã được công nhận. (WRC-07)

5.200. Trong băng tần 117,975-137 MHz, tần số 121,5 MHz là tần số khẩn cấp, cấp cứu hàng không và, khi cần thiết, tần số 123,1 MHz là tần số hàng không bổ trợ cho tần số 121,5 MHz. Các đài di động thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải có thể liên lạc với các đài thuộc nghiệp vụ Di động hàng không trên các tần số này theo các điều kiện quy định tại Điều 31 cho các mục đích an toàn và cứu nạn. (WRC-07)

5.201. Phân chia bổ sung: ở Ăng-gô-la, Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Bê-la-rút, Bun-ga-ri, Ê-xtô-ni-a, Nga, Giê-oóc-gi-a, Hung-ga-ri, I-ran, I-rắc, Nhật Bản, Ca-dắc-xtan, Lát-vi-a, Môn-đô-va, Mông Cổ, Mô-dăm-bích, U-dơ-bê-ki-xtan, Pa-pu-a Niu Ghi-nê, Ba Lan, Cư-rơ-gư-xtan, Ru-ma-ni, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan và U-crai-na, băng tần 132-136 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động hàng không (OR) làm nghiệp vụ chính. Khi ấn định các tần số cho các đài thuộc nghiệp vụ Di động hàng không (OR), các cơ quan quản lý tần số phải chú ý đến các tần số được ấn định cho các đài thuộc nghiệp vụ Di động hàng không (R). (WRC-12)

5.202. Phân chia bổ sung: ở A-rập Xê-Út, Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Bê-la-rút, Bun-ga-ri, A-rập Thống nhất, Nga, Giê-oóc-gi-a, I-ran, Gioóc-đa-ni, Lát-vi-a, Ô-man, U-dơ-bê-ki-xtan, Ba Lan, Xy-ri, Cư-rơ-gư-xtan, Ru-ma-ni, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan và U-crai-na, băng tần 136-137 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động hàng không (OR) làm nghiệp vụ chính. Khi ấn định các tần số cho các đài thuộc nghiệp vụ Di động hàng không (OR), các cơ quan quản lý tần số phải chú ý đến các tần số được ấn định cho các đài thuộc nghiệp vụ Di động hàng không (R). (WRC-12)

5.204. Loại nghiệp vụ khác: ở Áp-ga-ni-xtan, A-rập Xê-út, Ba-ranh, Băng-la-đét, Bru-nây, Trung Quốc, Cu-ba, A-rập Thống nhất, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, I-ran, I-rắc, Cô-oét, Môn-tê-nê-grô, Ô-man, Pa-ki-xtan, Phi-líp-pin, Ca-ta, Xéc-bi-a, Xing-ga-po, Thái Lan và Y-ê-men băng tần 137-138 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Cố định và Di động, trừ Di động hàng không (R), làm nghiệp vụ chính (xem chú thích 5.33). (WRC-07)

5.205. Loại nghiệp vụ khác: ở I-xra-en, và Gioóc-đa-ni, băng tần 137-138 MHz được phân chia cho nghiệp vụ cố định, và Di động, trừ Di động hàng không, làm nghiệp vụ chính (xem chú thích 5.33).

5.206. Loại nghiệp vụ khác: ở Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Bê-la-rút, Bun-ga-ri, Ai Cập, Nga, Phần Lan, Pháp, Gru-di-a, Hy Lạp, Ca-dắc-xtan, Li-băng, Môn-đô-va, Mông Cổ, U-dơ-bê-ki-xtan, Ba Lan, Cư-rơ-gư-xtan, Xy-ri, Xlô-va-ki-a, Cộng hòa Séc, Ru-ma-ni, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan và U-crai-na, băng tần 137-138 MHz được phân chia cho nghiệp vụ Di động hàng không (OR) làm nghiệp vụ chính (xem chú thích 5.33). (WRC-2000)

5.207. Phân chia bổ sung: ở Ô-xtơ-rây-li-a, băng tần 137-144 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Quảng bá làm nghiệp vụ chính cho đến khi nghiệp vụ này có thể được điều chỉnh trong phạm vi phân chia quảng bá của khu vực.

5.208. Việc sử dụng băng tần 137-138 MHz cho nghiệp vụ Di động qua vệ tinh phải thực hiện phối hợp theo khoản 9.11A. (WRC-97)

5.208A. Khi thực hiện các ấn định cho các đài vũ trụ thuộc nghiệp vụ Di động qua vệ tinh trong các băng tần 137-138 MHz, 387-390 MHz và 400,15-401 MHz, các cơ quan quản lý phải thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để bảo vệ nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn trong các băng tần 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz và 608-614 MHz khỏi bị nhiễu có hại từ các phát xạ không mong muốn. Các mức ngưỡng nhiễu gây hại cho nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn được trình bày trong các Khuyến nghị liên quan. (WRC-07)

5.208B. Trong các băng tần:

137-138 MHz,

387-390 MHz,

400,15-401 MHz,

1452-1492 MHz,

1525-1559 MHz,

1613,8-1626,5 MHz,

2655-2670 MHz,

2670-2690 MHz,

21,4-22 GHz,

Nghị quyết 739 (WRC-07) được áp dụng. (WRC-07)

5.209. Việc sử dụng các băng tần 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz và 459-460 MHz cho nghiệp vụ Di động qua vệ tinh được giới hạn cho các hệ thống vệ tinh phi địa tĩnh. (WRC-97)

5.213. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc, băng tần 138-144 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến định vị làm nghiệp vụ chính.

5.216. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc, băng tần 144-146 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động hàng không (OR) làm nghiệp vụ phụ.

5.217. Phân chia thay thế: ở Áp-ga-ni-xtan, Băng-la-đét, Cu-ba, Guy-a- na và Ấn Độ, băng tần 146-148 MHz được phân chia cho nghiệp vụ cố định và Di động làm nghiệp vụ chính.

5.218. Phân chia bổ sung: băng tần 148-149,9 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Khai thác vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) tùy thuộc vào thỏa thuận đạt được theo khoản 9.21. Độ rộng băng tần của một hệ thống truyền dẫn không được vượt quá ±25 kHz.

5.219. Việc sử dụng băng tần 148-149,9 MHz cho nghiệp vụ Di động qua vệ tinh phải thực hiện phối hợp theo khoản 9.11A. Nghiệp vụ Di động qua vệ tinh không được hạn chế sự hoạt động và phát triển của các nghiệp vụ cố định, Di động và Khai thác vũ trụ trong băng tần 148-149,9 MHz.

5.220. Việc sử dụng băng tần 149,9-150,05 MHz và 399,9-400,05 MHz cho nghiệp vụ Di động qua vệ tinh phải thực hiện phối hợp theo khoản 9.11A. Nghiệp vụ Di động qua vệ tinh không được hạn chế sự hoạt động và phát triển của nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường qua vệ tinh trong các băng tần 149,9-150,05 MHz và 399,9-400,05 MHz. (WRC-97)

5.221. Các đài thuộc nghiệp vụ Di động qua vệ tinh trong băng tần 148-149,9 MHz không được gây nhiễu có hại cho, hoặc kháng nghị nhiễu có hại từ các đài thuộc nghiệp vụ cố định và Di động đang hoạt động phù hợp với Bảng phân chia tần số ở các quốc gia sau đây: An-ba-ni, An-giê-ri, Đức, A-rập Xê-út, Ô-xtơ-rây-li-a, Áo, Ba-ranh, Băng-la-đét, Bác-ba-đốt, Bê-la-rút, Bỉ, Bê-nanh, Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na, Bốt-xoa-na, Bru-nây, Bun-ga-ri, Ca-mơ-run, Trung Quốc, Síp, Công-gô, Hàn Quốc, Bờ Biển Ngà, Crô-a-ti-a, Cu-ba, Đan Mạch, Gi-bu-ti, Ai Cập, A-rập Thống nhất, Ê-ri-tơ-rê-a, Tây Ban Nha, Ê-xtô- ni-a, Ê-ti-ô-pi-a, Nga, Phần Lan, Pháp, Ga-bông, Ga-na, Hy Lạp, Ghi-nê, Ghi-nê Bít-xao, Hung-ga-ri, Ấn Độ, I-ran, Ai-len, Ai-xơ-len, I-xra-en, I-ta-li-a, Gia-mai-ca, Nhật Bản, Gioóc-đa-ni, Ca-dắc-xtan, Kê-ni-a, Cô-oét, Mac-xê-đô-ni-a thuộc Nam Tư cũ, Lê-xô-thô, Lát-vi-a, Li-băng, Li-bi, Lít-ten-xơ-tên, Lít-va, Lúc-xăm-bua, Ma-lai-xi-a, Ma-li, Man-ta, Mô-ri-ta-ni, Môn-đô-va, Mông Cổ, Môn-tê-nê-grô, Mô-dăm-bích, Nam-mi-bi-a, Na Uy, Niu Di-lân, Ô-man, U-gan-đa, U-dơ-bê-ki-xtan, Pa-ki-xtan, Pa-na-ma, Pa-pu-a Niu Ghi-nê, Pa-ra-goay, Hà Lan, Phi-líp-pin, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Ca-ta, Xy-ri, Cư-rơ-gư-xtan, Triều Tiên, Xlô-va-ki-a, Ru-ma-ni, Anh, Xê-nê-gan, Xéc-bi-a, Xi-ê-ra Lê-ôn, Xing-ga-po, Xlô-vê-ni-a, Xu-đăng, Xri Lan-ca, Nam Phi, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Xoa-di-len, Tan-da-ni-a, Sát, Thái Lan, Tô-gô, Tôn-ga, Tơ-ri-ni-đát và Tô-ba-gô, Tuy-ni-di, Thổ Nhĩ Kỳ, U-crai-na, Việt Nam, Y-ê-men, Dăm-bi-a và Dim-ba-bu-ê. (WRC-12)

5.222. Các phát xạ của nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường qua vệ tinh trong các băng tần 149,9-150,05 MHz và 399,9-400,05 MHz cũng có thể được sử dụng bởi các đài mặt đất thu thuộc nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ.

5.223. Xét thấy rằng việc sử dụng băng tần 149,9-150,05 MHz cho nghiệp vụ cố định và Di động có thể gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường qua vệ tinh, khuyến nghị các cơ quan quản lý không cho phép việc sử dụng như vậy theo khoản 4.4.

5.224A. Việc sử dụng băng tần 149,9-150,05 MHz và 399,9-400,05 MHz cho nghiệp vụ Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) được giới hạn cho nghiệp vụ Di động mặt đất qua vệ tinh (chiều trừ trái đất tới vũ trụ) tới ngày 01/01/2015. (WRC-97)

5.224B. Việc phân chia các băng tần 149,9-150,05 MHz và 399,9-400,05 MHz cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường qua vệ tinh sẽ có hiệu lực đến ngày 01/01/2015. (WRC-97)

5.225. Phân chia bổ sung: ở Ô-xtơ-rây-li-a và Ấn Độ, băng tần 150,05-153 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn làm nghiệp vụ chính.

5.225A. Phân chia bổ sung: ở An-giê-ri, Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-dan, Bê-la-rút, Trung Quốc, Liên bang Nga, Pháp, I-ran (Cộng hòa hồi giáo), Ca-dắc-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan, U-crai-na và Việt Nam, băng tần 154-156 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến định vị làm nghiệp vụ chính. Việc sử dụng băng tần 154-156 MHz bởi nghiệp vụ Vô tuyến định vị phải được giới hạn cho các hệ thống hoạt động trên mặt đất để phát hiện vật thể trong vũ trụ. Hoạt động của các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến định vị trong băng tần 154-156 MHz phải tùy thuộc vào thỏa thuận đạt được theo khoản 9.21. Để nhận diện các cơ quan quản lý có thể bị ảnh hưởng ở Khu vực 1, áp dụng giá trị cường độ trường tức thời 12 dB (mV/m) trong 10% thời gian tạo ra ở độ cao 10 m trên mặt đất trong băng tần tham chiếu 25 kHz ở biên giới lãnh thổ của một cơ quan quản lý. Để nhận diện các cơ quan quản lý có thể bị ảnh hưởng ở Khu vực 3, áp dụng giá trị -6 dB (N = -161 dBW/4 kHz) của tỷ số can nhiễu trên tạp âm (I/N), hoặc -10 dB đối với các ứng dụng yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn, ví dụ như hệ thống an toàn cứu nạn (PPDR (N = -161 dBW/4 kHz)), 1% thời gian tạo ra ở độ cao 60 m trên mặt đất ở biên giới lãnh thổ của một cơ quan quản lý. Ở các băng tần 156,7625-156,8375 MHz, 156,5125-156,5375 MHz, 161,9625-161,9875 MHz, 162,0125-162,0375 MHz, e.i.r.p. ngoài băng của ra-đa giám sát vũ trụ không được vượt quá -16 dBW. U-crai-na không được ấn định tần số cho nghiệp vụ Vô tuyến định vị khi Môn-đô-va chưa đồng ý. (WRC-12)

5.226. Tần số 156,525 MHz là tần số gọi, cứu nạn và an toàn quốc tế sử dụng phương thức vô tuyến điện thoại gọi chọn số (DSC) trong băng tần VHF thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải. Các điều kiện để sử dụng tần số này và băng tần 156,4875-156,5625 MHz được quy định tại các Điều 31, Điều 52 và Phụ lục 18.

Tần số 156,8 MHz là tần số gọi, cứu nạn và an toàn quốc tế sử dụng phương thức vô tuyến điện thoại trong băng tần VHF thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải. Các điều kiện để sử dụng tần số này và băng tần 156,7625-156,8375 MHz được quy định tại Điều 31 và Phụ lục 18.

Trong các băng tần 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz và 161,475-162,05 MHz, mỗi cơ quan quản lý sẽ chỉ đưa ra mức ưu tiên cho nghiệp vụ Di động hàng hải trên các tần số được ấn định cho các đài thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải bởi cơ quan quản lý đó (xem các Điều 31, 52 và Phụ lục 18).

Các đài thuộc nghiệp vụ khác cũng được phân chia trong băng tần này không được phép sử dụng trong những vùng mà việc sử dụng các nghiệp vụ đó có thể gây nhiễu có hại cho thông tin vô tuyến thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải trên băng tần VHF.

Tuy nhiên, các tần số 156,8 MHz, 156,525 MHz và các băng tần được ưu tiên cho nghiệp vụ Di động hàng hải có thể được sử dụng cho thông tin vô tuyến trên các vùng nội thủy tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các cơ quan có liên quan và bị ảnh hưởng, lưu ý đến việc sử dụng tần số hiện tại và các thỏa thuận hiện hành. (WRC-07)

5.227. Phân chia bổ sung: các băng tần 156,4875-156,5125 MHZ và 156,5375-156,5625 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ cố định và nghiệp vụ Di động mặt đất làm nghiệp vụ chính. Các hệ thống thuộc nghiệp vụ cố định và Di động mặt đất trong băng tần này không được gây nhiễu có hại cho, hoặc kháng nghị nhiễu có hại từ các hệ thống thông tin VHP thuộc nghiệp vụ Di động hàng hải. (WRC-07)

5.228. Việc sử dụng các băng tần 156,7625-156,7875 MHz và 156,8125-156,8375 MHz bởi nghiệp vụ Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) được giới hạn cho việc thu phát xạ AIS của bản tin quảng bá AIS tầm xa (Bản tin 27, xem phiên bản mới nhất của Khuyến nghị ITU-RM.1371). Với ngoại lệ về phát xạ AIS, những phát xạ trong các băng tần này của các hệ thống hoạt động trong nghiệp vụ Di động hàng hải không được vượt quá 1W. (WRC-12)

5.228E. Việc sử dụng hệ thống nhận dạng tự động trong các băng tần 161,9625-161,9875 MHz và 162,0125-162,0375 MHz cho nghiệp vụ Di động hàng không (OR) được giới hạn cho các đài tàu bay cho mục đích tìm kiếm, cứu nạn và các thông tin liên quan đến an toàn khác. (WRC-12)

5.228F. Việc sử dụng các băng tần 161,9625-161,9875 MHz và 162,0125-162,0375 MHz bởi nghiệp vụ Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) chỉ được hạn chế cho thu phát xạ AIS từ các đài hoạt động trong nghiệp vụ Di động hàng hải. (WRC-12)

5.230. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc, băng tần 163-167 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Khai thác vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) làm nghiệp vụ chính tùy thuộc vào thỏa thuận đạt được theo khoản 9.21.

5.231. Phân chia bổ sung: ở Áp-ga-ni-xtan và Trung Quốc băng tần 167-174 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Quảng bá làm nghiệp vụ chính. Việc đưa nghiệp vụ Quảng bá vào băng tần này tùy thuộc vào thỏa thuận với các nước láng giềng trong Khu vực 3 mà các nghiệp vụ của các nước đó có khả năng bị ảnh hưởng. (WRC-12)

5.232. Phân chia bổ sung: ở Nhật Bản, băng tần 170-174 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Quảng bá làm nghiệp vụ chính.

5.233. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc, băng tần 174-184 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) và nghiệp vụ Khai thác vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) làm nghiệp vụ chính, tùy thuộc vào thỏa thuận đạt được theo khoản 9.21. Các nghiệp vụ này không được gây nhiễu có hại cho, hoặc yêu cầu được bảo vệ từ, các đài Quảng bá đang hoạt động hoặc dự kiến sẽ hoạt động.

5.238. Phân chia bổ sung: ở Băng-la-đét, Ấn Độ, Pa-ki-xtan và Phi-líp-pin, băng tần 200-216 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không làm nghiệp vụ chính.

5.240. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc và Ấn Độ, băng tần 216-223 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không làm nghiệp vụ chính và cho nghiệp vụ Vô tuyến định vị làm nghiệp vụ phụ.

5.245. Phân chia bổ sung: ở Nhật Bản, băng tần 222-223 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không làm nghiệp vụ chính và cho nghiệp vụ Vô tuyến định vị làm nghiệp vụ phụ.

5.250. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc, băng tần 225-235 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn làm nghiệp vụ phụ.

5.252. Phân chia thay thế: ở Bốt-xoa-na, Lê-xô-thô, Ma-la-uy, Mô-dăm-bích, Nam-mi-bi-a, Nam Phi, Xoa-di-len, Dăm-bi-a và Dim-ba-bu-ê, các băng tần 230-238 MHz và 246-254 MHz được phân chia cho nghiệp vụ Quảng bá làm nghiệp vụ chính, tùy thuộc vào thỏa thuận đạt được theo khoản 9.21.

5.254. Các băng tần 235-322 MHz và 335,4-399,9 MHz có thể được sử dụng cho nghiệp vụ Di động qua vệ tinh, tùy thuộc vào thỏa thuận đạt được theo khoản 9.21, với điều kiện là các đài thuộc nghiệp vụ này không gây nhiễu có hại cho các đài thuộc nghiệp vụ khác đang khai thác hoặc sắp được khai thác phù hợp với Bảng phân chia phổ tần số trừ phân chia bổ sung được nêu trong chú thích 5.256A. (WRC-03)

5.255. Các băng tần 312-315 MHz (chiều từ trái đất tới vũ trụ) và 387-390 MHz (chiều từ vũ trụ tới trái đất) thuộc nghiệp vụ Di động qua vệ tinh cũng có thể được sử dụng cho các hệ thống vệ tinh phi địa tĩnh. Việc sử dụng này phải thực hiện phối hợp theo khoản 9.11A.

5.256. Trong băng tần này tần số 243 MHz là tần số dùng cho các đài tàu bay cứu nạn và các thiết bị dùng cho các mục đích cứu nạn. (WRC-07)

5.256A. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc, Nga, Ca-dắc-xtan và U-crai- na, băng tần 258-261 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) và nghiệp vụ Khai thác vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) làm nghiệp vụ chính. Các đài thuộc nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) và Khai thác vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) không được gây nhiễu có hại cho, hoặc yêu cầu bảo vệ, hoặc hạn chế sự hoạt động và phát triển của các hệ thống thuộc nghiệp vụ Di động và Di động qua vệ tinh khai thác trong băng tần này. Các đài thuộc nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) và Khai thác vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) không được hạn chế sự phát triển trong tương lai của các hệ thống thuộc nghiệp vụ cố định của các nước khác. (WRC-03)

5.257. Các cơ quan quản lý trong phạm vi quốc gia của mình có thể sử dụng băng tần 267-272 MHz cho hoạt động đo đạc từ xa trong vũ trụ làm nghiệp vụ chính, tùy thuộc vào thỏa thuận đạt được theo khoản 9.21.

5.258. Việc sử dụng băng tần 328,6-335,4 MHz cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không chỉ giới hạn cho các hệ thống chỉ dẫn hạ cánh (đường lượn).

5.259. Phân chia bổ sung: ở Ai Cập và Xy-ri, băng tần 328,6-335,4 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động làm nghiệp vụ phụ, tùy thuộc vào thỏa thuận đạt được theo khoản 9.21. Để đảm bảo rằng các đài thuộc nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không không bị nhiễu có hại, các đài thuộc nghiệp vụ Di động sẽ không được phép hoạt động trong băng tần này cho đến khi nó được xác nhận là không cần thiết cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không nữa bởi bất kỳ một cơ quan quản lý nào xác định bằng việc áp dụng thủ tục tại khoản 9.21. (WRC-12)

5.260. Việc sử dụng băng tần 399,9-400,05 MHz bởi các nghiệp vụ cố định và Di động có thể gây ra nhiễu có hại cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường qua vệ tinh, yêu cầu các cơ quan quản lý không cấp phép cho các nghiệp vụ đó khi áp dụng chú thích 4.4.

5.261. Các phát xạ sẽ bị hạn chế trong khoảng ±25 kHz đối với tần số chuẩn 400,1 MHz.

5.262. Phân chia bổ sung: ở A-rập Xê-Út, Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Ba-ranh, Bê-la-rút, Bốt-xoa-na, Cô-lôm-bi-a, Cu-ba, Ai Cập, A-rập Thống nhất, Ê-cu-a-đo, Nga, Giê-oóc-gi-a, Hung-ga-ri, I-ran, I-rắc, I-xra-en, Gioóc-đa-ni, Ca-dắc-xtan, Cô-oét, Li-bê-ri-a, Ma-lay-xi-a, Môn-đô-va, Ô-man, U-dơ-bê-ki-xtan, Pa-ki-xtan, Phi-líp-pin, Ca-ta, Xy-ri, Cư-rơ-gư-xtan, Xing-ga-po, Xô-ma-li, Tát-gi-ki-xtan, Sát, Tuốc-mê-ni-xtan và U-crai-na, băng tần 400,05-401 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ cố định và nghiệp vụ Di động làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.263. Băng tần 400,15-401 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ) để liên lạc với các tàu vũ trụ. Trong ứng dụng này, nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ sẽ không được xem như một nghiệp vụ an toàn.

5.264. Việc sử dụng băng tần 400,15-401 MHz bởi nghiệp vụ Di động qua vệ tinh phải phối hợp theo khoản 9.11A. Giới hạn của mật độ thông lượng công suất được chỉ ra trong phần bổ sung 1 của Phụ lục 5 sẽ được áp dụng cho đến khi thời hạn của nó được Hội nghị thông tin vô tuyến thế giới có thẩm quyền sửa đổi.

5.266. Việc sử dụng băng tần 406-406,1 MHz bởi nghiệp vụ Di động qua vệ tinh chỉ giới hạn cho các pha vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp qua vệ tinh công suất thấp (xem Điều 31). (WRC-07)

5.267. Cấm tất cả các phát xạ có khả năng gây nhiễu cho các nghiệp vụ đã được cấp phép trong băng tần 406-406,1 MHz.

5.268. Việc sử dụng băng tần 410-420 MHz bởi nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ chỉ giới hạn để liên lạc trong phạm vi 5 km từ một tàu vũ trụ trên quỹ đạo. Mật độ thông lượng công suất trên bề mặt trái đất gây ra bởi các phát xạ từ các hoạt động của con tàu vũ trụ sẽ không vượt quá -153 dB(W/m2) cho 0° ≤ d ≤ 5°, -153 + 0,077 (d -5) dB(W/m2) cho 5° ≤ d ≤ 70° và -148 dB(W/m2) cho 70° ≤ d ≤ 90°, với d là góc tới của sóng vô tuyến và băng tần tham chiếu là 4 kHz. Chú thích 4.10 không áp dụng cho các hoạt động của tàu vũ trụ đang bay. Trong băng tần này nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới vũ trụ) sẽ không được yêu cầu bảo vệ từ, hoặc hạn chế việc sử dụng và phát triển của các đài thuộc nghiệp vụ Cố định và Di động. (WRC-97)

5.269. Loại nghiệp vụ khác: ở Ô-xtơ-rây-li-a, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Anh, các băng tần 420-430 MHz và 440-450 MHz được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến định vị làm nghiệp vụ chính (xem chú thích 5.33).

5.270. Phân chia bổ sung: ở Ô-xtơ-rây-li-a, Hoa Kỳ, Gia-mai-ca và Phi-líp-pin, các băng tần 420-430 MHz và 440-450 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Nghiệp dư làm nghiệp vụ phụ.

5.271. Phân chia bổ sung: ở Bê-la-rút, Trung Quốc, Ấn Độ, Cư-rơ-gư-xtan và Tuốc-mê-ni-xtan, băng tần 420-460 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không (cao kế vô tuyến) làm nghiệp vụ phụ. (WRC-07)

5.276. Phân chia bổ sung: ở Áp-ga-ni-xtan, An-giê-ri, A-rập Xê-út, Ba-ranh, Băng-la-đet, Bru-nây, Buốc-ki-na Pha-xô, Gi-bu-ti, Ai Cập, A-rập Thống nhất, Ê-cu-a-đo, Ê-ri-tơ-rê-a, Ê-ti-ô-pi-a, Hy Lạp, Ghi-nê, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, I-ran, I-rắc, I-xra-en, I-ta-li-a, Gioóc-đa-ni, Kê-ni-a, Cô-oét, Li-bi, Ma-Iai-xi-a, Ni-giê, Ni-giê-ri-a, Ô-man, Pa-ki-xtan, Phi-líp-pin, Ca-ta, Xy-ri, Bắc Triều Tiên, Xing-ga-po, Xô-ma-li, Xu-đăng, Thụy Sĩ, Tan-da-ni-a, Thái Lan, Tô-gô, Thổ Nhĩ Kỳ và Y-ê-men, băng tần 430-440 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ cố định làm nghiệp vụ chính và các băng tần 430-435 MHz và 438-440 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động, trừ Di động hàng không, làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.277. Phân chia bổ sung: ở Ăng-gô-la, Ác-mê-ni-a, A-déc-bai-gian, Bê-la-rút, Ca-mơ-run, Công-gô, Gi-bu-ti, Nga, Giê-oóc-gi-a, Hung-ga-ri, I-xra-en, Ca-dắc-xtan, Ma-li, Mông Cổ, U-dơ-bê-ki-xtan, Ba Lan, Cộng hòa Dân chủ Công-gô, Cư-rơ-gư-xtan, Xlô-va-ki-a, Ru-ma-ni, Ru-an-đa, Tát-gi-ki-xtan, Sát, Tuốc-mê-ni-xtan và U-crai-na, băng tần 430-440 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Cố định làm nghiệp vụ chính. (WRC-12)

5.278. Loại nghiệp vụ khác: ở Ác-hen-ti-na, Cô-lôm-bi-a, Cốt-xta-ri-ca, Cu-ba, Guy-a-na, Ôn-đu-rát, Pa-na-ma và Vê-nê-xu-ê-la, băng tần 430-440 MHz được phân chia cho nghiệp vụ Nghiệp dư làm nghiệp vụ chính (xem chú thích 5.33).

5.279. Phân chia bổ sung: ở Mê-hi-cô, các băng tần 430-435 MHz và 438-440 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động mặt đất làm nghiệp vụ chính, theo các thỏa thuận đạt được tại khoản 9.21.

5.279A. Việc sử dụng băng tần này bởi các bộ cảm biến thuộc nghiệp vụ Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chủ động) phải phù hợp với Khuyến nghị ITU-R SA.1260-1. Hơn nữa, nghiệp vụ Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chủ động) trong băng tần 432-438 MHz không được gây nhiễu có hại cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường hàng không ở Trung Quốc. Các điều khoản trong chú thích này không làm giảm bớt trách nhiệm của nghiệp vụ Thăm dò trái đất qua vệ tinh (chủ động) khi hoạt động như là một nghiệp vụ phụ theo các chú thích 5.295.30. (WRC-03)

5.281. Phân chia bổ sung: ở các cơ quan hải ngoại của Pháp trong Khu vực 2 và Ấn Độ, băng tần 433,75-434,25 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Khai thác vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) làm nghiệp vụ chính. Ở Pháp và Bra-xin, băng tần này được phân chia cho nghiệp vụ trên làm nghiệp vụ phụ.

5.282. Trong các băng tần 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (chỉ trong Khu vực 2 và 3) và 5650-5670 MHz, nghiệp vụ Nghiệp dư qua vệ tinh có thể hoạt động miễn là không gây nhiễu có hại cho các nghiệp vụ khác đang khai thác theo Bảng phân chia phổ tần số (xem chú thích 5.43). Các cơ quan quản lý cấp phép cho việc sử dụng đó phải đảm bảo rằng bất kỳ nhiễu có hại nào gây ra bởi một đài thuộc nghiệp vụ Nghiệp dư qua vệ tinh phải được loại bỏ ngay lập tức theo các quy định trong khoản 25.11 trong Thể lệ vô tuyến điện. Việc sử dụng các băng tần 1260-1270 MHz và 5650-5670 MHz bởi nghiệp vụ Nghiệp dư qua vệ tinh chỉ giới hạn cho chiều từ trái đất tới vũ trụ.

5.284. Phân chia bổ sung: ở Ca-na-đa, băng tần 440-450 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Nghiệp dư làm nghiệp vụ phụ.

5.285. Loại nghiệp vụ khác: ở Ca-na-đa, băng tần 440-450 MHz được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường làm nghiệp vụ chính.

5.286. Băng tần 449,75-450,25 MHz có thể được sử dụng cho nghiệp vụ Khai thác vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ) và nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ trái đất tới vũ trụ), theo các thỏa thuận đạt được trong chú thích 9.21.

5.286A. Việc sử dụng băng tần 454-456 MHz và 459-460 MHz bởi nghiệp vụ Di động qua vệ tinh phải thực hiện phối hợp theo khoản 9.11A. (WRC-97)

5.286B. Việc sử dụng băng tần 454-455 MHz ở các nước được liệt kê trong khoản 5.286D, 455-456 MHz và 459-460 MHz trong Khu vực 2, 454-456 MHz và 459-460 MHz ở các nước được liệt kê trong chú thích 5.286E, bởi các đài thuộc nghiệp vụ Di động qua vệ tinh, không được gây nhiễu có hại cho, hoặc yêu cầu bảo vệ từ các đài thuộc nghiệp vụ cố định hoặc Di động đang hoạt động phù hợp với Bảng phân chia phổ tần số. (WRC-97)

5.286C. Việc sử dụng băng tần 454-455 MHz ở các nước được liệt kê trong chú thích 5.286D, 455-456 MHz và 459-460 MHz trong Khu vực 2, và 454-456 MHz và 459-460 MHz ở các nước được liệt kê trong chú thích 5.286E, bởi các đài thuộc nghiệp vụ Di động qua vệ tinh, không được hạn chế sự hoạt động và phát triển của các nghiệp vụ cố định và Di động đang hoạt động phù hợp với Bảng phân chia phổ tần số. (WRC-97)

5.286D. Phân chia bổ sung: ở Ca-na-đa, Hoa Kỳ và Pa-na-ma, băng tần 454-455 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) làm nghiệp vụ chính. (WRC-07)

5.286E. Phân chia bổ sung: ở Cáp Ve, Nê-pan và Ni-giê-ri-a các băng tần 454-456 MHz và 459-460 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động qua vệ tinh (chiều từ trái đất tới vũ trụ) làm nghiệp vụ chính. (WRC-07)

5.286AA. Băng tần 450-470 MHz được xác định để các cơ quan quản lý có mong muốn triển khai hệ thống thông tin di động IMT sử dụng (xem Nghị quyết 224). Việc triển khai hệ thống IMT không ngăn cản việc sử dụng băng tần cho các hệ thống thuộc các nghiệp vụ đã được phân chia và không đặt ra ưu tiên trong Thể lệ vô tuyến điện.

5.287. Trong nghiệp vụ Di động hàng hải, các tần số 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz và 467,575 MHz có thể được sử dụng bởi các đài thông tin trên boong. Khi cần, các thiết bị được thiết kế với khoảng cách kênh 12,5 kHz có thể sử dụng các tần số bổ sung 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz, và 567,5625 MHz cho thông tin đặt trên tàu thuyền. Việc sử dụng các tần số đó trong các vùng lãnh hải phải tuân theo thể lệ Quốc gia của các nước liên quan. Các đặc tính của thiết bị được sử dụng phải phù hợp với Khuyến nghị ITU-R M.1174. (WRC-07)

5.288. Trong vùng lãnh hải của Hoa Kỳ và Phi-líp-pin, các tần số được ưu tiên sử dụng cho các đài thông tin trên boong là 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz và 457,600 MHz, được cặp tương ứng với các tần số 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz và 467,825 MHz. Các đặc tính của thiết bị phải phù hợp với Khuyến nghị ITU-R M.1174-1. (WRC-03)

5.289. Các ứng dụng của nghiệp vụ Thăm dò trái đất qua vệ tinh, khác với các ứng dụng của nghiệp vụ Khí tượng qua vệ tinh, cũng có thể được sử dụng trong các băng tần 460-470 MHz và 1690-1710 MHz cho các truyền dẫn chiều từ vũ trụ tới trái đất miễn là không gây nhiễu có hại cho các đài đang khai thác theo Bảng phân chia phổ tần số.

5.290. Loại nghiệp vụ khác: ở Áp-ga-ni-xtan, A-déc-bai-gian, Bê-la-rút, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan và Tuốc-mê-ni-xtan, băng tần 460-470 MHz được phân chia cho nghiệp vụ Khí tượng qua vệ tinh (chiều từ vũ trụ tới trái đất) làm nghiệp vụ chính (xem chú thích 5.33), theo các thỏa thuận đạt được trong khoản 9.21. (WRC-12)

5.291. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc, băng tần 470-485 MHz cũng được phân chia cho các nghiệp vụ Nghiên cứu vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) và Khai thác vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) làm nghiệp vụ chính theo các thỏa thuận đạt được trong khoản 9.21 và không được gây nhiễu cho các đài Quảng bá đang hoặc sẽ khai thác.

5.298. Phân chia bổ sung: ở Ấn Độ, băng tần 549,75-550,25 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Khai thác vũ trụ (chiều từ vũ trụ tới trái đất) làm nghiệp vụ phụ.

5.305. Phân chia bổ sung: ở Trung Quốc, băng tần 606-614 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn làm nghiệp vụ chính.

5.306. Phân chia bổ sung: ở Khu vực 1, trừ khu vực Quảng bá của châu Phi (xem các chú thích từ 5.10 đến 5.13), và ở Khu vực 3, băng tần 608-614 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn làm nghiệp vụ phụ.

5.307. Phân chia bổ sung: ở Ấn Độ, băng tần 608-614 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến thiên văn làm nghiệp vụ chính.

5.311A. Đối với băng tần 620-790 MHz, xem Nghị quyết 549. (WRC-07)

5.313A. Ở Băng-la-đet, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Niu Di-lân, Pa-ki-xtan, Pa-pu-a Niu Ghi-nê, Phi-lip-pin và Xing-ga-po, các cơ quan quản lý muốn triển khai hệ thống thông tin di động IMT được sử dụng băng tần 698-790 MHz hoặc một phần của băng tần này. Việc triển khai IMT không đặt ra ưu tiên trong Thể lệ vô tuyến điện và không ngăn cản việc sử dụng băng tần cho các hệ thống thuộc các nghiệp vụ đã được phân chia. Ở Trung Quốc việc sử dụng IMT trong băng tần này sẽ chưa thực hiện cho tới 2015. (WRC-12)

5.317A. Các phần của băng tần 698-960 MHz ở Khu vực 2 và băng tần 790-960 MHz ở Khu vực 1 và Khu vực 3 đã được phân chia cho nghiệp vụ Di động làm nghiệp vụ chính, được xác định dành cho các cơ quan quản lý (nếu có mong muốn) sử dụng để triển khai hệ thống thông tin di động IMT (xem Nghị quyết 224 (Rev.WRC-12)) và Nghị quyết 749 (Rev.WRC-12)). Việc triển khai IMT không hạn chế việc sử dụng các băng tần đó bởi bất kỳ ứng dụng nào của các nghiệp vụ đã được phân chia cho băng tần này và không đặt ra quyền ưu tiên trong Thể lệ vô tuyến điện. (WRC-12)

5.320. Phân chia bổ sung: ở Khu vực 3, các băng tần 806-890 MHz và 942-960 MHz cũng được phân chia cho nghiệp vụ Di động qua vệ tinh, trừ nghiệp vụ Vô tuyến dẫn đường qua vệ tinh (R), làm nghiệp vụ chính, theo các thỏa thuận đạt được trong khoản 9.21. Việc sử dụng nghiệp vụ này chỉ giới hạn cho hoạt động trong phạm vi biên giới quốc gia. Khi tìm kiếm các thỏa thuận với các nước, cần có biện pháp bảo vệ thích hợp đối với các nghiệp vụ đang khai thác phù hợp với Bảng phân chia phổ tần số để đảm bảo rằng không gây nhiễu có hại cho các nghiệp vụ đó.

5.327. Loại nghiệp vụ khác: ở Ô-xtơ-rây-li-a, băng tần 915-928 MHz được phân chia cho nghiệp vụ Vô tuyến định vị làm nghiệp vụ chính (xem chú thích 5.33).

5.327A. Việc sử dụng băng tần 960-1164 MHz cho nghiệp vụ Di động hàng không (R) được giới hạn cho các hệ thống hoạt động tuân theo các tiêu chuẩn hàng không quốc tế. Việc sử dụng này phải tuân thủ Nghị quyết 417 (Rev.WRC-12). (WRC-12)

5.328. Việc sử dụng băng tần 960-1215 MHz bởi nghiệp vụ Vô tu