Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 71/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 71/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/05/2004 Số công báo: 4-5
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 71/2004/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/04/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/05/2004
Số công báo: 4-5
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI HÀ NỘI THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ- CÔNG TY CON.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Vận tải Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, kinh doanh đa ngành, trong đó ngành chính là vận chuyển hành khách cộng cộng bằng xe buýt và vận tải hành khách liên tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả qui hoạch phát triển ngành vận tải công cộng đến năm 2010 có tính đến năm 2020 của thành phố Hà Nội.

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Vận tải Hà Nội (HANOI TRANSERCO) là doanh nghiệp nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Vận tải và Dịch vụ công cộng Hà Nội trực thuộc Sở Giao thông công chính thành phố Hà Nội.

2. Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, Công ty Liên doanh mà Công ty mẹ có vốn góp chi phối, bao gồm :

a) Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Công ty mẹ giữ 100% vốn Điều lệ :

Công ty Vận tải thủy Hà Nội.

b) Công ty cổ phần, trong đó Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối trên 50% vốn điều lệ :

- Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội,

- Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hoá Hà Nội,

- Công ty cổ phần Hà Nội taxi,

- Công ty cổ phần Xây dựng giao thông đô thị Hà Nội,

- Công ty cổ phần xe buýt Thủ Đô,

- Công ty cổ phần Xe khách Nam Hà Nội,

- Công ty cổ phần Kinh doanh tổng hợp Hà Nội,

- Công ty cổ phần Khai thác điểm đỗ Hà Nội,

- Công ty cổ phần Dịch vụ bến xe Hà Nội,

- Công ty cổ phần Vận tải đường biển Hà Nội,

- Công ty cổ phần Đóng tàu Hà Nội,

- Công ty cổ phần Xăng dầu - Chất đốt Hà Nội.

3. Công ty liên kết (Công ty mẹ giữ dưới 50% vốn điều lệ):

- Công ty cổ phần Taxi CP Hà Nội

- Công ty liên doanh TOYOTA Hà Nội,

- Công ty liên doanh SAKURA HANOI PLAZA,

- Công ty TNHH Phát triển Giảng Võ.

4. Tổng công ty Vận tải Hà Nội hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con thực hiện hạch toán kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế tài chính thí điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ :

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quy chế tài chính của Tổng công ty Vận tải Hà Nội, trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội :

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này; Quyết định thành lập công ty mẹ; chuyển các doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần nói tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Quyết định này thành các Công ty con và các công ty liên kết của công ty mẹ theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- Như Điều 3,
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- VPCP : BTCN, TBNC các PCN,
BNC các Vụ: TH, KTTH, CN,
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN,
- Công báo,
- Lưu : ĐMDN (3), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản