118061

Quyết định 6941/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

118061
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 6941/QĐ-BCT năm 2010 phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 6941/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 30/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6941/QĐ-BCT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương
Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 30/12/2010
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6941/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ TỔNG THỂ, CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO VẬN HÀNH VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 6713/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009 phê duyệt Thiết kế Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 Thông tư Quy định Thị trường phát điện cạnh tranh;
Căn cứ công văn số 4659/EVN-TTĐ ngày 12 tháng 11 năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Đề án Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam với các nội dung sau đây:

1. Thiết kế tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin:

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành và giám sát hoạt động của Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam bao gồm 15 hệ thống công nghệ thông tin con, mỗi hệ thống con gồm các trang thiết bị phần cứng và phần mềm, được liên kết với nhau thông qua việc kết nối trực tiếp hoặc qua các giao thức kết nối thông tin mềm, nhằm đảm bảo các hoạt động vận hành, giao dịch trong thị trường phát điện cạnh tranh của các đơn vị tham gia thị trường điện. Cụ thể như sau:

a) Hệ thống mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện (VCGM WAN): Phục vụ kết nối trao đổi thông tin, truyền dẫn số liệu giữa các hệ thống công nghệ thông tin con với nhau;

b) Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm: Phục vụ lưu trữ toàn bộ các dữ liệu quá khứ, các số liệu đầu vào và kết quả tính toán của các chương trình phần mềm trong quá trình vận hành thị trường điện, vận hành hệ thống điện và tính toán thanh toán;

c) Hệ thống chào giá: Phục vụ lập, gửi, lưu trữ và quản lý các bản chào giá;

d) Hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM): Phục vụ truyền, nhận và lưu trữ các lệnh điều độ phục vụ vận hành hệ thống điện;

đ) Hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát, điều khiển và quản lý năng lượng (SCADA/EMS): Phục vụ điều khiển, giám sát và thu thập số liệu trạng thái hoạt động của các thiết bị tại từng thời điểm vận hành của hệ thống điện;

e) Hệ thống đo đếm điện năng: Phục vụ thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm của các nhà máy điện;

g) Các trang thông tin điện tử thị trường điện: Bao gồm Trang thông tin điện tử nội bộ phục vụ hoạt động giao dịch của các thành viên thị trường điện và Trang thông tin điện tử công cộng phục vụ công bố thông tin thị trường điện;

h) Hệ thống quản lý thông tin thành viên thị trường: Phục vụ quản lý các thông tin đăng ký và trạng thái tham gia vận hành thị trường điện của các thành viên thị trường;

i) Hệ thống lập kế hoạch vận hành hệ thống điện: Phục vụ lập kế hoạch vận hành hệ thống điện năm tới, tháng tới và tuần tới theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010;

k) Hệ thống lập kế hoạch vận hành thị trường điện: Phục vụ lập kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới, tháng tới và tuần tới theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010;

l) Hệ thống lập lịch huy động: Phục vụ lập lịch huy động các tổ máy phát điện cho ngày tới và giờ tới;

m) Hệ thống quản lý thông tin can thiệp và dừng thị trường: Phục vụ quản lý các thông tin vận hành thị trường điện và hệ thống điện trong các trường hợp có can thiệp và dừng thị trường điện;

n) Hệ thống tính toán thanh toán thị trường điện: Phục vụ tính toán các khoản thanh toán giá công suất, điện năng và các khoản thanh toán khác trong thị trường điện;

o) Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện: Phục vụ các hoạt động trong quá trình thanh toán giữa các đơn vị phát điện và Công ty Mua bán điện;

p) Hệ thống giám sát hoạt động thị trường điện: Phục vụ công tác giám sát các hoạt động vận hành, giao dịch trong Thị trường phát điện cạnh tranh.

Sơ đồ cấu trúc tổng thể cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh tại Phụ lục 1.

2. Trách nhiệm quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin:

a) Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện (hiện là Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia): Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành các hệ thống con sau:

- Hệ thống cơ sở dữ liệu trung tâm;

- Hệ thống chào giá;

- Hệ thống SCADA/EMS;

- Hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM);

- Hệ thống quản lý thông tin thành viên thị trường;

- Hệ thống lập kế hoạch vận hành hệ thống điện;

- Hệ thống lập kế hoạch vận hành thị trường điện;

- Hệ thống lập lịch huy động;

- Hệ thống quản lý thông tin can thiệp và dừng thị trường;

- Hệ thống tính toán thanh toán thị trường;

- Các trang thông tin điện tử thị trường điện: bao gồm Trang thông tin điện tử nội bộ và Trang thông tin điện tử công cộng.

b) Đơn vị mua buôn điện duy nhất (hiện là Công ty Mua bán điện): Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành các hệ thống con sau:

- Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện;

- Các trang thiết bị đầu cuối phục vụ vận hành hệ thống chào giá và hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM).

c) Đơn vị quản lý số liệu đo đếm (hiện là Trung tâm Công nghệ thông tin - EVNIT): Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành các hệ thống con sau:

- Mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện;

- Hệ thống đo đếm điện năng.

d) Các đơn vị phát điện: Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành các trang thiết bị đầu cuối và các phần mềm hỗ trợ được cài đặt tại đơn vị mình phục vụ vận hành các hệ thống con sau:

- Hệ thống chào giá (đối với các đơn vị phát điện giao dịch trực tiếp);

- Hệ thống đo đếm điện năng;

- Hệ thống hỗ trợ thanh toán thị trường điện;

- Hệ thống quản lý lệnh điều độ;

- Hệ thống SCADA/EMS.

đ) Đơn vị truyền tải điện (hiện là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia): Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành các trang thiết bị đầu cuối phục vụ vận hành hệ thống SCADA/EMS.

e) Cục Điều tiết điện lực: Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành hệ thống giám sát hoạt động thị trường điện.

3. Các giai đoạn thực hiện:

a) Giai đoạn 1 (đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2011): Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm;

b) Giai đoạn 2 (đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011): Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh hoàn chỉnh.

Các chức năng yêu cầu phải hoàn thành trong từng giai đoạn và trách nhiệm quản lý, vận hành của từng hệ thống con được quy định tại Phụ lục 2.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN):

a) Đầu tư xây dựng, lắp đặt và vận hành thử nghiệm các hệ thống con tại Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Đơn vị quản lý số liệu đo đếm, Đơn vị mua buôn duy nhất và hệ thống giám sát hoạt động thị trường điện tại Cục Điều tiết điện lực đáp ứng yêu cầu vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh các giai đoạn quy định tại Phụ lục 3;

b) Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn giao diện và giao thức kết nối với mạng kết nối thông tin nội bộ thị trường điện, hệ thống đo đếm điện năng, hệ thống chào giá, hệ thống quản lý lệnh điều độ và công bố cho các đơn vị tham gia thị trường điện trước ngày 31 tháng 01 năm 2011;

c) Tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực) kế hoạch và tiến độ đầu tư xây dựng các hệ thống con tại các đơn vị tham gia thị trường điện; đề xuất các cơ chế cần thiết để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, đáp ứng tiến độ được duyệt.

2. Các đơn vị phát điện:

a) Đầu tư xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị đầu cuối và vận hành thử nghiệm hệ thống đo đếm điện năng, hệ thống chào giá, hệ thống quản lý lệnh điều độ (DIM) và hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát, điều khiển và quản lý năng lượng (SCADA/EMS) đáp ứng yêu cầu vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh các giai đoạn quy định tại Phụ lục 3;

b) Báo cáo Cục Điều tiết điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam kế hoạch và tiến độ đầu tư xây dựng các hệ thống con tại các nhà máy điện thuộc quản lý của đơn vị phát điện.

3. Đơn vị truyền tải điện: Đầu tư xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị đầu cuối của hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát, điều khiển và quản lý năng lượng (SCADA/EMS) đáp ứng yêu cầu vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh các giai đoạn quy định tại Phụ lục 3.

4. Cục Điều tiết điện lực: Theo dõi và tổng hợp các kiến nghị của các đơn vị có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, báo cáo Bộ Công Thương giải quyết hoặc giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 3. Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị phát điện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng (để b/c);
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia;
- Công ty Mua bán điện, Trung tâm ĐĐ HTĐ QG, Trung tâm CNTT EVNiT;
- Các công ty phát điện độc lập;
- Lưu: VP, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản