10338

Quyết định 68/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xưởng May số 8B Lê Trực thuộc Công ty May Chiến Thắng thành Công ty cổ phần May Lê Trực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

10338
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 68/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xưởng May số 8B Lê Trực thuộc Công ty May Chiến Thắng thành Công ty cổ phần May Lê Trực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 68/1999/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 20/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 68/1999/QĐ-BCN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp
Người ký: Lê Quốc Khánh
Ngày ban hành: 20/10/1999
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 1999 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN XƯỞNG MAY SỐ 8B LÊ TRỰC THUỘC CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 14 tháng 10 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án chuyển Xưởng May số 8B Lê Trực thuộc Công ty May Chiến Thắng thành Công ty cổ phần May Lê Trực ;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, tại Tờ trình số 2066/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 10 năm 1999;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xưởng May số 8B Lê Trực, đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty May Chiến Thắng - doanh nghiệp thành viên độc lập thuộc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam , gồm có:

1) Cơ cấu vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là: 4.200.000.000 đồng (bốn tỷ hai trăm triệu đồng Việt Nam), trong đó:

+ Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước : 25% vốn Điều lệ

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp (Xưởng May Lê trực): 59% vốn Điều lệ,

+ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp: 16% vốn Điều lệ.

Giá trị một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

2) Giá trị của Xưởng May số 8B Lê Trực (Quyết định số 284/QĐ/HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam về xác định giá trị Xưởng May số 8B Lê Trực) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hoá :

Giá trị thực tế doanh nghiệp: 4.194.584.636 đồng, trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: 3.769.273.436 đồng.

3) Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Xưởng May Lê Trực là 24.800 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi là 744.000.000 đồng, trong đó :

Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong Xưởng May Lê Trực trả dần là 1385 cổ phần, trị giá 96.950.000 đồng.

4) Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Dệt -May Việt Nam về việc được sử dụng một phần tiền bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước của Xưởng May số 8B Lê Trực để chi phí cổ phần hoá, đào tạo lại công nhân, bổ sung vốn đầu tư của Công ty May Chiến Thắng. Công ty May Chiến Thắng và Xưởng May số 8B Lê Trực làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam xem xét quyết định.

Điều 2. Chuyển Xưởng May số 8B Lê Trực, đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty May Chiến Thắng - doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam thành Công ty cổ phần May Lê Trực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2000

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần May Lê Trực,

- Tên giao dịch quốc tế: LETRUC GARMENT STOCK COMPANY, viết tắt là LEGASTCO,

- Trụ sở đặt tại : số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 3. Công ty cổ phần May Lê Trực kinh doanh ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng may mặc ,

- Kinh doanh, dịch vụ các ngành hàng khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần May Lê Trực là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Công ty.

Điều 5. Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty May Chiến Thắng và Xưởng May số 8B Lê Trực tổ chức Đại hội Cổ đông lần thứ nhất (bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần ).

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty May Chiến Thắng và Xưởng May số 8B Lê Trực có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ Xưởng May số 8B Lê Trực cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần May Lê Trực.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty May Chiến Thắng và Quản đốc Xưởng May số 8B Lê Trực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Đổi mới QLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN, kho bạc Tp Hà Nội,
- Cục quản lý Tài chính DN,
- UBND Tp Hà nội ,
- Cty Cổ phần May Lê Trực,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản