7938

Quyết định 67/2001/QĐ-TTg về việc sáp nhập Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ vào Tổng công ty Than Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

7938
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 67/2001/QĐ-TTg về việc sáp nhập Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ vào Tổng công ty Than Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 67/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/2001 Số công báo: 20-20
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 67/2001/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/04/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/2001
Số công báo: 20-20
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2001/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ VÀO TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (tại công văn số 4377/CV-TCCB ngày 20 tháng 11 năm 2000 và số 875/CV-TCCB ngày 14 tháng 3 năm 2001); ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ thuộc Bộ Công nghiệp vào Tổng công ty Than Việt Nam.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng : Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Văn phòng TW Đảng,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Công nghiệp, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Tổng công ty Than Việt Nam,
- Tổng công ty Cơ khí năng lượng và mỏ,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : TH, KTTH, CN,
- Lưu : ĐMDN (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản