183052

Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Quy định về thi đua khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

183052
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2013 ban hành Quy định về thi đua khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 656/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 12/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 656/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 12/04/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 656/QĐ-UBND

An Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 12/TTr-STP ngày 02 tháng 04 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thi đua khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Các Phòng, TT: VHXH, TH, CB-TH;
- Lưu: HC-TC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

QUY ĐỊNH

VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy tính năng động, sáng tạo và có những đóng góp tích cực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành luật của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thi đua khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

I. Phạm vi áp dụng:

Quy định này được áp dụng để khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp tỉnh; cấp huyện hàng năm trên địa bàn tỉnh.

II. Đối tượng:

1. Cá nhân:

a) Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định công nhận để thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 1 Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05/11/2010 quy định về Báo cáo viên pháp luật).

b) Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Tập thể:

a) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

b) Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;

c) Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành (công an, quân sự), Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, thị, thành phố.

III. Hình thức, số lượng khen thưởng:

1. Hình thức:

- Cấp tỉnh: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cấp huyện: Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện.

2. Số lượng khen thưởng đối với Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tập thể: Tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh cho 08 tập thể (Sở, Ban, ngành, đòan thể cấp tỉnh: 03; Ban, ngành, đoàn thể cấp huyện: 05).

- Cá nhân: Tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh cho 12 cá nhân (Sở, ban, ngành, đòan thể cấp tỉnh: 06; Ban, ngành, đòan thể cấp huyện: 06).

3. Trong một năm, đối với tập thể không xét tặng quá 02 Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh, đối với cá nhân không quá 01 Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Số lượng khen thưởng đối với Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện:

Tùy điều kiện, tình hình địa phương, Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố quy định số lượng khen thưởng cho phù hợp.

IV. Tiêu chuẩn:

Tập thể, cá nhân phải lập được thành tích cụ thể các tiêu chuẩn sau:

1. Đối với tập thể:

- Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân: tuyên truyền miệng, biên soạn tài liệu, tủ sách pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật; phổ biến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, Bản tin của ngành. Vận động cán bộ, công chức và nhân dân tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được phát động trên địa bàn tỉnh với tỉ lệ cao.

- Kịp thời ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở đơn vị, địa phương như: Chương trình, Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm, theo chuyên đề; Kế hoạch liên ngành, phối hợp; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Thường xuyên tổ chức phổ biến cho cán bộ, công chức và nhân dân các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành, quyền, nghĩa vụ của công dân và các văn bản pháp luật mới ban hành; chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể phổ biến các văn bản do ngành mình tham mưu ban hành bằng các hình thức phù hợp.

- Xây dựng và thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: công chức Tư pháp, cán bộ pháp chế làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên… Định kỳ bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn Báo cáo viên pháp luật do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức đúng thành phần.

- Các cơ quan, tổ chức thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên phối hợp thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng dẫn của Hội đồng cấp trên.

- Tổ chức thực hiện tốt “Ngày pháp luật” ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Định kỳ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả công tác đúng tiến độ.

- Bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định.

- Cơ quan, đơn vị không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật bị xử lý.

2. Đối với cá nhân:

- Nhiệt tình, tâm huyết, tận tụy trong trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, có thành tích cụ thể, tiêu biểu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật. Làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn hoặc trực tiếp tham gia triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao. Có nhiều đổi mới, sáng tạo trong nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn báo cáo viên pháp luật do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức.

V. Quy trình, thủ tục và thời gian xét khen thưởng.

1. Quy trình:

- Ở cấp huyện: Căn cứ vào tiêu chuẩn nêu trên, qua theo dõi hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Phòng Tư pháp lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp đề nghị Ủy ban nhân dân khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Ở cấp tỉnh: Căn cứ vào tiêu chuẩn nêu trên, qua theo dõi hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh sẽ lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

2. Hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng được lập thành 02 bộ.

a) Đối với tập thể:

- Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị xét (Có xác nhận của đơn vị chủ quản).

- Bảng điểm tự chấm (theo mẫu bảng điểm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh).

b) Đối với cá nhân:

- Bản thành tích của cá nhân đựơc xét khen thưởng (Có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị).

c) Hồ sơ trình UBND tỉnh gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Biên bản họp xét của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Bản thành tích của tập thể, cá nhân đựơc xét khen thưởng

3. Thời gian:

- Thời gian gởi hồ sơ đề nghị khen thưởng của tập thể, cá nhân gởi về Sở Tư pháp trước ngày 30/11 hàng năm.

- Thời gian Sở Tư pháp gởi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chậm nhất 30/01 hàng năm.

VI. Quỹ khen thưởng.

Quỹ khen thưởng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được trích từ Quỹ khen thưởng của tỉnh và của huyện.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thi đua khen thưởng phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

VII. Tổ chức thực hiện:

Sở Tư pháp phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh triển khai và đề ra thang điểm thi đua phù hợp với yêu cầu công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổng kết khen thưởng hàng năm.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy định này tổ chức phát động phong trào thi đua trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ quan đơn vị, địa phương mình. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản