380308

Quyết định 6461/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô thanh lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Đợt 2)

380308
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 6461/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô thanh lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Đợt 2)

Số hiệu: 6461/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Miên
Ngày ban hành: 17/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 6461/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Trần Văn Miên
Ngày ban hành: 17/11/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6461/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ THANH LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (ĐỢT 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố Đà Nng về phân cấp thẩm quyền quyết định trong trang bị, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố Đà Nng;

Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 28/6/2017, Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 14/6/2017, Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 11/5/2017, Quyết định số 9185/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng về việc thanh lý xe ô tô của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố;

Xét nội dung Công văn số 2986/STC-GCS ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Sở Tài chính về việc giá khởi điểm để bán đấu giá xe ô tô thanh lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố (Đợt 2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô thanh lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố (Đợt 2) với tong giá trị 1.525.000.000 đồng, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác bán đấu giá xe ô tô thanh lý theo phương thức tập trung đảm bảo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông Vận tải và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có xe thanh lý căn cứ quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VP UBND TPĐN: P. KT;
- Lưu: VT, STC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Miên

 

PHỤ LỤC

GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ XE Ô TÔ THANH LÝ (ĐT 2)
(Kèm theo Quyết định số 6461/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nng)

ĐVT: đồng

TT

Đơn vị được giao quản lý trước đây

Biển kiểm soát

Chủng loại xe

Số loại xe

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Năm sản xuất

Niên hạn sử dụng

Số chỗ ngồi

Màu sơn

Công thức bánh xe

Dung tích động (cm3)

Tỷ lệ chất lượng còn lại (%)

Ch báo số km trên đồng hồ hiện nay

Nguyên giá

Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán

Giá khi điểm bán đấu giá thanh lý

1

Văn phòng UBND thành phố

43E-0889

Ô tô con

3181

BMW

Việt Nam

2000

 

5

Xanh

4x2

1.895

34,70

260.891

744.852.000

0

250.000.000

2

Thanh tra thành phố

43E-1239

Ô tô con

Corolla AE101

Toyota

Việt Nam

1997

 

4

Xám

4x2

1.587

26,30

285.513

344.800.000

0

90.000.000

3

UBND quận Ngũ Hành Sơn

43E-0708

Ô tô con

323

Mazda

Việt Nam

1998

 

5

Bạc

4x2

1.598

26,65

276.896

314.982.000

0

80.000.000

4

UBND huyện Hòa Vang

43E-0196

Ô tô con

Pajero

Mitsubishi

Nhật Bn

1993

 

6

Trắng

4x4

2.875

25,79

318.286

543.000.000

0

140.000.000

5

Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN ĐN

43E-0494

Ô tô con

 

Mitsubishi

Nhật Bản

1996

 

7

Trng

4x4

2.351

20,65

404.875

 

0

120.000.000

6

Báo Đà Nng

43E-0676

Ô tô con

Corolla AE101

Toyota

Việt Nam

1997

 

4

Xám

4x2

1.587

27,90

186.549

345.272.000

0

110.000.000

7

Bệnh viện Đà Nng

43E-0607

Ô tô con

Landcruise

Toyota

Nhật Bản

1997

 

5

Trắng

4x4

4.477

30,45

115.247

 

0

250.000.000

8

Chi cục Kiểm lâm

80B-0324

Ô tô con

Landcruise

Toyota

Nhật Bản

1993

 

7

Trắng

4x4

2.367

19,27

300.269

 

0

100.000.000

9

Chi cục Kiểm lâm

43E-0475

Ô tô con

Corolla AB101

Toyota

Nhật Bản

1995

 

4

Xám

4x2

1.598

19,65

305.092

 

0

70.000.000

10

Trung tâm cấp cứu

43E-0849

Ô tô cứu thương

Urvan

Nissan

Nhật Bản

2001

2021

7

Trắng

4x2

 

12,95

Trên 650.000

330.190.000

0

30.000.000

11

Trung tâm cấp cứu

43E-0888

Ô tô cứu thương

L300

Mitsubishi

Việt Nam

2004

2024

5

Trng

4x2

 

13,75

689.465

358.894.800

0

35.000.000

12

Trường Cao đẳng Nghề Đà Nng

43M-000.80

Ô tô khách

Hiace RZH114

Toyota

Nhật Bản

1996

2016

15

Trng

4x2

2.580

14,25

257.627

 

0

20.000.000

13

Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV TDTT

43E-1161

Ô tô khách

Hiace RZH115

Toyota

Việt Nam

2003

2023

15

Bạc

4x2

2.438

29,36

433.624

393.542.000

0

130.000.000

14

Hội Khuyến học thành phố Đà Nng

43E-1477

Ô tô con

626

Mazda

Việt Nam

1997

 

5

Xanh

4x2

1.991

27,30

272.372

 

0

100.000.000

Tổng cộng

1.525.000.000

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản