190117

Quyết định 64/2011/QĐ-UBND về hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn do tỉnh Ninh Thuận ban hành

190117
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 64/2011/QĐ-UBND về hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 64/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 23/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 64/2011/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 23/11/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/2011/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TỰ CAM KẾT VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT VỀ VIỆC KÊ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỪNG LẦN PHÁT SINH KHI NỘP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Cục Thuế tại Tờ trình số 4076/TTr-CT ngày 14 tháng 11 năm 2011; Báo cáo kết quả thẩm định văn bản số 1260/BC-STP ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân khi nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Đất ở đang sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở thì phải kê khai diện tích đất ở đã được cấp giấy đang sử dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Mục đích

Quản lý chặt chẽ việc thu tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân phát sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; khuyến khích hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả.

Điều 4. Nội dung cam kết

Hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất.

Ðiều 5. Trình tự, thủ tục cam kết

Hộ gia đình, cá nhân nộp Bản tự cam kết (BTCK) về diện tích đất ở (mẫu BTCK kèm theo Quyết định này) kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định cho cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cơ quan tiếp nhận hồ sơ).

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:

- Hướng dẫn người sử dụng đất kê khai theo mẫu Bản tự cam kết về diện tích đất ở;

- Bổ sung Bản tự cam kết về diện tích đất ở (hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng, chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở.

Điều 7. Trách nhiệm của Chi cục Thuế

Căn cứ vào Bản tự cam kết về diện tích đất ở, Chi cục Thuế xác định diện tích hạn mức sử dụng đất để tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính.

Điều 8. Giao Cục trưởng Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các Giám đốc các Sở, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Cục Thuế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

 

Mẫu BTCKI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Ninh Thuận)

 

BẢN TỰ CAM KẾT VỀ DIỆN TÍCH ĐẤT Ở

(dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất theo hạn mức đất ở)

Kính gửi: Chi cục Thuế .........................................................

1. Họ và tên:...........................................................................................................

2. Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Số CMND:............................... Ngày cấp:................. Nơi cấp:...........................

4. Địa chỉ (hộ khẩu thường trú):..............................................................................

5. Hiện nay tôi có các thửa đất sau:

5.1 Thửa số:................................................... Tờ bản đồ:............. Diện tích:.... m2

Toạ lạc tại:..............................................................................................................

GCNQSDĐ số.....................do UBND............... cấp ngày ...... tháng ...... năm .....

5.2 Thửa số:..................................... Tờ bản đồ:................. Diện tích:............. m2

Toạ lạc tại:............................................................................................................

GCNQSDĐ số.....................do UBND............... cấp ngày ...... tháng ...... năm .....

5.3 Thửa số:..................................... Tờ bản đồ:................ Diện tích:.............. m2

Toạ lạc tại:............................................................................................................

GCNQSDĐ số.....................do UBND............... cấp ngày ...... tháng ...... năm .....

6. Trong các thửa đất trên,

Thửa số:.......................................... Tờ bản đồ:......................... Diện tích:...... m2

Toạ lạc tại:.............................................................................................................

Là thửa đất được tôi lựa chọn để xác định diện tích trong hạn mức ở, kê khai nộp tiền sử dụng đất và xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin trên./.

 

 

................................,ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI TỰ CAM KẾT
(ký, ghi rõ họ tên)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản