375293

Quyết định 637/QĐ-NHNN năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

375293
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 637/QĐ-NHNN năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 637/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Kim Anh
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 637/QĐ-NHNN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Người ký: Nguyễn Kim Anh
Ngày ban hành: 31/03/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 637/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2545/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM PHÁT GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nạm giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- L
ưu: VP, TT(3b).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Kim Anh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2545/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Đảm bảo triển khai kịp thời, có hiệu quả và đạt mục tiêu của Đán phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 (Quyết định 2545/QĐ-TTg), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, xác định cụ thể các nhiệm vụ, lộ trình, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức có liên quan thuộc NHNN trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; cụ thể như sau:

A. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

I. Hoàn thin hành lang pháp lý và cơ chế chính sách

1. Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến TTKDTM tại các văn bản Luật hiện hành.

- Vụ Pháp chế làm đầu mối, cùng Vụ Thanh toán, các đơn vị liên quan thuộc NHNN phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều khoản liên quan đến TTKDTM tại các văn bản Luật hiện hành (như: Luật các tổ chức tín dụng (TCTD), Luật NHNN, Luật phòng chống rửa tiền...) hoặc đề xuất ban hành một Luật riêng về các hệ thống thanh toán, báo cáo Chính phủ trước 30/6/2018; hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước 01/3/2019; triển khai, xây dựng dự thảo Luật báo cáo Chính phủ trước 31/12/2019; hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội trong năm 2020.

2. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về TTKDTM, thanh toán bằng tiền mặt và các văn bản hướng dẫn về thanh toán.

- Nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Nghị định về TTKDTM.

Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc NHNN; Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 và Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 hoặc ban hành Nghị định mới về TTKDTM (trong đó bao gồm các quy định về các phương tiện dịch vụ TTKDTM mới, dịch vụ trung gian thanh toán, tiền điện tử, hoạt động thương mại điện tử...), trình Chính phủ trong năm 2018; xây dựng kế hoạch, triển khai các văn bản hướng dẫn Nghị định (khi được Chính phủ ký ban hành), trình Thống đốc ban hành trong năm 2019.

- Nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 222/2013/-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tin mặt hoặc ban hành văn bản mới quy định giao dịch mua bán bất động sản và những tài sản có giá trị lớn thực hiện TTKDTM.

Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc NHNN; Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 222/2013/NĐ-CP, trong đó quy định giao dịch mua bán bất động sản và những tài sản có giá trị lớn (như ô tô, xe máy, tàu thuyền,...) thực hiện TTKDTM, hoặc xây dựng văn bản mới quy định giao dịch mua bán bất động sản và những tài sản có giá trị lớn thực hiện TTKDTM, trình Chính phủ trước 31/12/2018; xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định (khi được Chính phủ ký ban hành) trình Thống đốc trước 30/6/2019.

3. Ban hành văn bản để quản lý, vận hành, hạn chế rủi ro, giám sát đối với các loại hình thanh toán, phương tiện, hệ thống thanh toán mới.

Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin các đơn vị liên quan thuộc NHNN; Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Thông tư quy định về giám sát các hệ thống thanh toán trình Thống đốc trong tháng 12/2017.

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về việc sử dụng các phương tiện TTKDTM để giải ngân vốn vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đi với khách hàng.

Vụ Chính sách tiền tệ làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan thuộc NHNN, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012 quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán đgiải ngân vn cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng phù hợp với quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định vhoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, báo cáo Thống đốc ban hành trưc 31/12/2017; tổ chức triển khai khi được Thống đốc ký ban hành.

5. Ban hành các quy định về hoạt động ủy thác thanh toán cho phép các các tổ chức không phải là ngân hàng tham gia vào việc cung ứng các dịch vụ thanh toán.

Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Vụ Pháp chế, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, các đơn vị liên quan thuộc NHNN, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức liên quan khác xây dựng Thông tư quy định về hoạt động ủy thác thanh toán, trình Thống đốc trong năm 2017; tổ chức triển khai khi Thông tư được ban hành.

6. Ban hành và triển khai văn bản quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Vụ Thanh toán làm đu mối phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc NHNN, các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức triển khai Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 và Thông tư 32/2016/TT- NHNN ngày 26/12/2016 của NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đề xuất bổ sung, sửa đổi, trình Thống đốc.

7. Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các cơ sở bán lẻ hàng hóa, dịch vụ chấp nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến.

Vụ Thanh toán làm đầu mối của NHNN phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ, các cơ sở bán lẻ chấp nhận và sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2018.

8. Xây dựng cơ chế, chính sách về phí dịch vụ thanh toán.

- Vụ Thanh toán làm đu mối phối hợp với Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Công nghệ thông tin, Sở Giao dịch, các đơn vị liên quan thuộc NHNN; Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án tính và thu phí qua tài khoản ngân hàng đối với các dịch vụ công như thu thuế, điện, nước sinh hoạt, học phí, viện phí, chi trả các chương trình an sinh xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017; tổ chức triển khai Đề án khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Công nghệ thông tin, Sở Giao dịch, các đơn vị liên quan thuộc NHNN rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN, bổ sung quy định về phí dịch vụ thanh toán ngoại tệ của Hệ thng thanh toán điện tử liên ngân hàng trình Thống đốc trong năm 2018; tổ chức triển khai khi được Thống đốc ký ban hành.

9. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về an ninh, an toàn, phòng, chống rửa tiền, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến.

- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng làm đầu mối của NHNN phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị liên quan rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách về đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mt, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh toán điện t, thanh toán trực tuyến.

- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan thuộc NHNN nghiên cứu rà soát, đề xuất xây dựng các quy định, chính sách về phòng, chng rửa tin trong hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến báo cáo Thng đốc trong năm 2018, tổ chức triển khai theo chỉ đạo của Thống đốc.

- Cục Công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán và các đơn vị liên quan thuộc NHNN rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách về đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến; chỉ đạo việc tăng cường cập nhật và áp dụng các biện pháp tiên tiến bảo đảm an ninh, an toàn cho các hệ thống thanh toán điện tử quan trọng, các dịch vụ thanh toán dựa trên công nghệ cao, định kỳ báo cáo và kịp thời đề xuất giải pháp xử lý, trình Thống đốc.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 10/01/2017 của Thống đốc NHNN về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trong thanh toán điện t và thanh toán th; theo dõi, tng hợp, báo cáo định kỳ, đề xuất xử lý, trình Thống đốc.

II. Nâng cấp, mở rộng, cấu trúc lại Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS)

1. Nâng cấp, mở rộng Hệ thống IBPS đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Cục Công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối, Sở Giao dịch và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Quyết định số 1170/QĐ-NHNN ngày 07/6/2016 (Quyết định 1170/QĐ-NHNN) phê duyệt Đề án bổ sung một số dịch vụ thanh toán và tập trung hóa Hệ thống IBPS; định kỳ báo cáo, kịp thời đxuất, trình Thống đốc.

2. Cấu trúc lại mô hình tổ chức và vận hành Hệ thống IBPS.

Ban Trù bị xây dựng Trung tâm Thanh toán quốc gia, Cục Công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối, Sở Giao dịch và các đơn vị liên quan xây dựng Đề án cấu trúc lại mô hình tổ chức và vận hành Hệ thống IBPS với lộ trình phù hợp từng bước chuyển đổi mô hình tổ chức, vận hành và quản lý Hệ thống IBPS theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, cung ứng dịch vụ thanh toán tại một đơn vị độc lập, trình Thống đốc trong năm 2017; tổ chức thực hiện khi Đề án được Thống đốc duyệt.

III. Xây dựng, phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán bán lẻ

1. Phát triển thanh toán thẻ ngân hàng qua POS/Thiết bị chấp nhận thẻ.

Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch tiếp tục phát triển (cả về số lượng và chất lượng) kết hợp với sắp xếp hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả mạng lưới POS; phát triển mạng lưới POS dùng chung, thanh toán POS trên thiết bị di động (mPOS); tăng cường chấp nhận thanh toán thẻ trong các giao dịch thanh toán trực tuyến; mở rộng ra các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học... trình Thống đốc ban hành trước 30/6/2017; tổ chức triển khai, định kỳ báo cáo, đề xuất xử lý trình Thống đốc theo Kế hoạch.

2. Xây dựng, phát triển Hệ thống bù trừ điện tử tự động cho các giao dịch thanh toán bán lẻ (ACH) tại Việt Nam.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan đề xuất Phương án triển khai Hệ thống ACH tại Việt Nam trình Thống đốc trong quý I/2017; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Phương án theo nội dung, kế hoạch được Thống đốc phê duyệt.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc NHNN, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng hành thang pháp lý cho việc triển khai, vận hành Hệ thống ACH tại Việt Nam, trình Thống đốc trong năm 2018.

3. Hoàn thiện, tăng cường kết nối giữa hạ tng kỹ thuật thanh toán điện tử của hệ thống ngân hàng với hạ tầng thanh toán của các đơn vị khác để thúc đẩy thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, tại các điểm bán lẻ và thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ trực tuyến.

Cục Công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, các đơn vị liên quan thuộc NHNN, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính triển khai có hiệu quả các nội dung liên quan tại Thỏa thuận hợp tác liên bộ giữa Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và NHNN; theo dõi, tng hợp định kỳ hàng năm, đxuất gii pháp x lý gửi Vụ Thanh toán để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo 03 Bộ.

4. Phát triển, sắp xếp phù hợp mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM).

Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát, chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thường xuyên duy tvà không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ATM, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật trong giao dịch ATM, làm tt công tác chăm sóc, bo vệ lợi ích của khách hàng; định kỳ báo cáo đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý, trình Thống đốc.

5. Phát triển TTKDTM khu vực nông thôn để thực hiện giải pháp đề ra tại Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế gắn với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thúc đy Tài chính Toàn din (Financial Inclusion) tại Việt Nam.

- Vụ Hợp tác quốc tế làm đu mi phối hợp với Vụ Thanh toán, Vin Chiến lược ngân hàng, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, các đơn vị liên quan thuộc NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố xây dựng chương trình/kế hoạch triển khai thúc đy Tài chính Toàn diện tại Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 6/2018; tổ chức triển khai theo chương trình/kế hoạch được phê duyệt.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Viện Chiến lược ngân hàng, Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan thuộc NHNN xây dựng Đề án/chương trình về phát triển TTKDTM ở nông thôn, đẩy mạnh phát triển, ứng dụng các phương tiện và mô hình thanh toán/chuyển tiền hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện nông thôn, gắn với việc thực hiện chương trình/kế hoạch thúc đy Tài chính Toàn diện tại Việt Nam trình Thống đốc trong tháng 6/2018; tổ chức triển khai Đề án khi được Thống đốc phê duyệt.

IV. Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ hành chính công

1. Hoàn thiện, tăng cường kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của ngân hàng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán với hạ tầng của các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước để phục vụ yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) bằng phương thức điện tử.

- Cục Công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán Vụ Tài chính - Kế toán, Sở Giao dịch và các đơn vị liên quan thuộc NHNN nâng cấp Hệ thống IBPS, xử lý giải pháp trao đổi thông tin, dữ liệu để đáp ứng tốt hơn yêu cầu phối hợp thu NSNN bằng phương thức điện tử theo Quyết định 1170/QĐ-NHNN và Thỏa thuận hợp tác liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và NHNN.

- Cục Công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán và các đơn vị liên quan xây dựng phương án triển khai, thực hiện kết nối giữa hạ tầng thanh toán điện tử của ngân hàng với Hệ thống ACH, hệ thống của các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và hạ tầng của các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước... để phục vụ thu NSNN bằng phương thức điện tử.

2. Phát triển, ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến phục vụ chi tiêu công vụ của các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN.

Vụ Thanh toán làm đầu mối của NHNN phối hợp với Bộ Tài chính; các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc NHNN nghiên cứu, xây dựng Đề án hoặc văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2018; tổ chức triển khai theo nội dung, kế hoạch được phê duyệt.

3. Tăng tỷ lệ chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu thông qua các phương tiện thanh toán điện tử.

Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc NHNN, Bộ Lao động, thương binh và xã hội nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chi trả trợ cấp xã hội, lương hưu thông qua phương tiện thanh toán điện tử, tài khoản thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng, kết hợp với mrộng các điểm tiếp cận tiền mặt (bưu điện, đại lý) và các hình thức thanh toán mới, hiện đại, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2018.

4. Tiếp tục mở rộng việc trả lương, thu nhập qua tài khoản; nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ trả lương qua tài khoản và các dịch vụ đi kèm; vận động, khuyến khích để cán bộ, công chức, người lao động tăng cường sử dụng các phương tiện TTKDTM thông qua tài khoản.

Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá kết quả và đôn đốc NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tổ chức thực hiện; báo cáo Thống đốc vào tháng 12 hàng năm.

V. Đổi mới Hệ thống bù trừ và quyết toán chứng khoán

1. Phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thành chuyển chức năng quyết toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ từ ngân hàng thương mại sang NHNN.

Sở Giao dịch làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Cục Công nghệ thông tin các đơn vị liên quan thuộc NHNN, Bộ Tài chính hoàn thành việc chuyển chức năng quyết toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ từ ngân hàng thương mại sang NHNN trong quý II/2017.

2. Nghiên cứu, đề xuất mô hình phù hp để quyết toán tiền giao dịch các loại chứng khoán khác.

Sở Giao dịch làm đầu mối của NHNN phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất mô hình quyết toán tiền giao dịch các loại chứng khoán khác (cổ phiếu và trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán), xem xét khả năng chuyển chức năng quyết toán tiền cho các giao dịch chứng khoán này từ ngân hàng thương mại sang NHNN, báo cáo, đxuất trình Lãnh đạo Bộ Tài chính và NHNN trong năm 2019.

VI. Đổi mới hệ thống thanh quyết toán trên thị trường tiền tệ và ngoại tệ liên ngân hàng

1. Nghiên cứu, đánh giá nghiệp vụ, quy trình quyết toán của thị trường tiền tệ liên ngân hàng.

Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Sở Giao dịch, Cục Công nghthông tin, Vụ Chính sách tiền tệ các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá nghip vụ quy trình quyết toán của thị trường tiền tệ liên ngân hàng hiện nay, đề xuất cơ chế, biện pháp nâng cao hiệu quả quyết toán, tăng cường hiệu quả của thị trường trình Thống đốc trong năm 2018.

2. Nghiên cứu, lựa chọn mô hình xử lý, bù trừ và quyết toán các giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng tại NHNN.

- Công nghệ thông tin làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối, Sở Giao dịch và các đơn vị liên quan đánh giá hệ thống thanh toán ngoại tệ liên ngân hàng của ngân hàng thương mại hiện nay, đề xuất xử lý, trình Thống đốc trong năm 2018.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Vụ Chính sách tin tệ, Vụ Quản lý ngoại hi, Sở giao dịch và các đơn vị liên quan nghiên cứu, lựa chọn mô hình xử lý, bù trừ và quyết toán các giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng tại NHNN đảm bảo theo cơ chế thanh toán ngoại tệ đồng thời với thanh toán tiền đng (PvP) theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế tốt nhất để giảm thiu rủi ro cho thị trường tài chính, gắn với việc thực hiện Quyết định 1170/QĐ-NHNN, trình Thống đốc trong năm 2018.

VII. Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thanh toán và chuyển tiền quốc tế

1. Tổ chức triển khai, đánh giá các cơ chế, quy định quản lý đối với dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại Việt Nam.

Vụ Quản lý ngoại hối làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các quy định hiện hành về dịch vụ chuyển tiền quốc tế (Nghị định 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của các tổ chức kinh tế, Thông tư 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ...); theo dõi, tổng hợp, đánh giá theo các Nguyên tắc chung đối với các dịch vụ chuyển tiền quốc tế mà Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) khuyến nghị; chính sách kiều hối của Đảng và Chính phủ; báo cáo định kỳ, đề xuất bổ sung, sửa đổi, trình Chính phủ, Thống đốc xem xét quyết định.

2. Nghiên cứu giải pháp thiết lập cơ sở hạ tầng thanh toán hiệu quả cho dịch vụ chuyển tiền kiều hối; tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử và đổi mới cho chuyển tiền kiều hối.

Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp thiết lập cơ sở hạ tầng thanh toán hiệu quả cho dịch vụ chuyển tiền kiều hối; tăng cường sử dụng các phương tiện thanh toán điện tvà đổi mới cho chuyển tiền kiều hối để tăng sự tiện lợi và giảm chi phí cho người nhận kiều hối, báo cáo Thống đốc trong năm 2018; tổ chức triển khai khi được Thống đốc phê duyệt.

VIII. Giám sát và áp dụng các tiêu chuẩn cho các hệ thống thanh toán theo các tiêu chí và chun mực quốc tế

1. Tăng cường quản lý, giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn và sự tin cậy đối với các hệ thống thanh toán.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Chiến lược giám sát các hệ thống thanh toán tại Việt Nam đến năm 2020; tăng cường hoạt động giám sát đối với các hệ thống thanh toán theo các nguyên tắc giám sát quốc tế; tăng cường quản lý, giám sát đối với các hệ thống thanh toán quan trọng trong nền kinh tế, như Hệ thng IBPS, hệ thng chuyển mạch thẻ, Hệ thống ACH, hệ thống thanh toán ngoại tệ liên ngân hàng, hệ thng thanh toán chứng khoán; các hoạt động thanh toán xuyên biên giới, thanh toán quốc tế; các phương tiện, dịch vụ thanh toán mới.

- Vụ Tchức cán bộ làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng, Vụ Hợp tác quc tế, các đơn vị liên quan thuc NHNN xây dựng chương trình/kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tăng cường đào tạo cán bộ giám sát thanh toán, nâng cao năng lực giám sát của NHNN đối với các hệ thống thanh toán quan trọng, các dịch vụ, phương tiện thanh toán mới; đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức NHNN hàng năm, trình Thống đốc phê duyệt.

2. Xây dựng tiêu chuẩn thẻ chip nội địa và thực hiện chuyển đổi từ thẻ ngân hàng từ sang thẻ chip.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tổ chức triển khai Kế hoạch số 16/KH-NHNN ngày 30/12/2015 về kế hoạch chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan thuộc NHNN nghiên cu hoàn thiện hành lang pháp lý về tiêu chuẩn thẻ chip nội địa, lộ trình chuyển đổi thngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip, báo cáo Thng đốc trong tháng 12/2017; tổ chức xây dựng hành lang pháp lý cho tiêu chuẩn thẻ chip nội địa theo sự phân công của Thng đốc.

3. Nghiên cứu, áp dụng chuẩn tin điện tài chính quốc tế ISO 20022.

Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Sở Giao dịch và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng kế hoạch áp dụng chuẩn tin điện tài chính quốc tế ISO 20022 đối với một số hệ thống thanh toán quan trọng tại Việt Nam (như Hệ thống IBPS, Hệ thống ACH và các hệ thống thanh toán quan trọng khác...), trình Thống đốc trong năm 2018; tổ chức triển khai Kế hoạch sau khi được Thống đốc phê duyệt.

IX. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong TTKDTM

1. Thông tin, tuyên truyền về hoạt động TTKDTM.

- Vụ Truyền thông làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán, Thời báo ngân hàng, Tạp chí ngân hàng, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch hàng năm thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về TTKDTM đến người dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; trình Thống đốc vào tháng 12 hàng năm; phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch được Thống đốc phê duyệt.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc NHNN chỉ đạo các NHTM, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức thẻ quốc tế (như VISA, MasterCard...), các tổ chức liên quan khác xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp, hiệu quả để phổ biến kiến thức, giáo dục tài chính, kỹ năng tài chính cho các tổ chức/cá nhân có liên quan, kể cả người dân ở vùng nông thôn; thực hiện chương trình tiếp thị, phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến tốt trên thế giới, cung cấp tư vấn, các chương trình quản lý rủi ro... để tạo điều kiện thúc đẩy TTKDTM.

- Vụ Thi đua khen thưởng làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán và các đơn vị liên quan thuộc NHNN, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, các bộ, ngành liên quan áp dụng các hình thức thi đua, khen thưng, vinh danh, xếp hạng, đánh giá doanh nghiệp bán lẻ; áp dụng các hình thức khen thưng thích hợp, kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong triển khai Quyết định 2545/QĐ-TTg.

- Vụ Thanh toán phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công thương, NHNN, Hội thẻ Ngân hàng nghiên cứu, xây dựng và áp dụng các hình thức thi đua, khen thưởng, vinh danh, xếp hạng, đánh giá doanh nghiệp bán lẻ để khuyến khích TTKDTM; xây dựng văn bản hướng dẫn thích hợp trình cấp có thẩm quyền chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các hình thức khuyến khích như miễn giảm phí, chiết khấu, khuyến mãi, tích điểm, quay xổ số, bốc thăm trúng thưởng... đối với người tiêu dùng.

- Vụ Thanh toán làm đu mối phối hợp với Vụ Truyền thông, các đơn vị liên quan thuộc NHNN xây dựng cơ sở dữ liệu chung với ngôn ngữ dễ hiểu, đảm bảo nội dung chính xác, tin cậy, trung lập, được cập nhật thường xuyên để sử dụng trong các hoạt động phổ biến kiến thức, giáo dục cộng đồng về TTKDTM.

2. Bảo vệ người tiêu dùng trong TTKDTM.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối phối hợp Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng các đơn vị liên quan thuộc NHNN, Bộ Công Thương, các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế tiến hành phân tích, đánh giá những rủi ro, những tồn tại, bất cập cơ bản trong việc bảo vệ người tiêu dùng các dịch vụ TTKDTM, nhất là đối với khách hàng thu nhập thấp ở khu vực nông thôn, đề xuất biện pháp xử lý trình cấp có thẩm quyền trong năm 2018.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối của NHNN phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng các quy định về bảo vệ người tiêu dùng các dịch vụ TTKDTM, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2019.

- Vụ Truyền thông làm đu mi phối hợp với Vụ Thanh toán, Cục Công nghệ thông tin, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và các đơn vị liên quan xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin trực tuyến để người dân có thể phản ánh, cập nhật các hành vi tội phạm như gian lận, giả mạo, lừa đảo, biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và xử lý khi bị lợi dụng trong hoạt động TTKDTM, trình Thống đốc trong năm 2019.

X. Tăng cường cơ chế phối hợp thúc đẩy TTKDTM

1. Tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc triển khai các giải pháp TTKDTM.

- Vụ Thanh toán làm đầu mối của NHNN tổ chức triển khai:

+ Tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đng Thanh toán và Công nghệ như một diễn đàn hợp tác giữa các bên liên quan để thảo luận, tư vn và thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng thanh toán quốc gia, phương tiện thanh toán và dịch vụ thanh toán điện tử.

- Ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận, biên bản hợp tác, phối hợp song phương hoặc đa phương giữa các bộ, ngành liên quan đđẩy mạnh phát triển thanh toán điện tử, nhất là trong việc thu, nộp NSNN, xây dựng và ban hành các đề án, chính sách, chương trình thúc đẩy phát triển thanh toán điện tử tại các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ hàng hóa và dịch vụ nhằm thúc đy thương mại điện tử phát triển.

+ Phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng, ban hành và thực hiện các thỏa thuận hợp tác giám sát giữa NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để giám sát hiệu quả các hệ thống bù trừ và quyết toán chứng khoán.

+ Phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội Thương mại điện tử Hiệp hội doanh nghiệp bán lẻ và các hiệp hội khác để năng nâng cao vai trò của các hiệp hội, triển khai các biện pháp góp phần vào việc phát triển TTKDTM.

+ Chỉ đạo NHNN chi nhánh các tnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc UBND các tỉnh, thành phố để chỉ đạo, triển khai, lồng ghép các ni dung, nhiệm vụ của Quyết định 2545/QĐ-TTg vào các chương trình kế hoạch phát triển của địa phương hàng năm, như: phát triển kinh tế - xã hội; phát triển dịch vụ trên địa bàn nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khuyến khích ưu đãi phù hợp đối với người sử dụng thẻ, đơn vị có lắp đặt thiết bị thanh toán POS, đơn vị chp nhận thanh toán điện tử đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

2. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nhận được hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, học hỏi kinh nghiệm, mô hình dự án đã triển khai thành công và nguồn tài chính cần thiết phục vụ phát triển TTKDTM.

Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối phối hợp với Vụ Thanh toán và các đơn vị liên quan đề xuất xử lý việc tham gia vào các hoạt động của các định chế tài chính - tiền tệ, các diễn đàn về thanh toán khu vực và quốc tế; tập trung triển khai các cam kết hội nhập đã ký liên quan đến lĩnh vực thanh toán; thiết lập và củng cố các cơ chế đối ngoại song phương về lĩnh vực thanh toán vi các đối tác chiến lược và đối tác quan trọng khác; nghiên cứu gia nhập tổ chức, diễn đàn quốc tế về Tài chính Toàn diện, thanh toán; tham gia vào thảo luận các luật lệ và chuẩn mực quốc tế về hoạt động thanh toán; phối hợp ban hành các thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia liên quan để tăng cường phát triển, quản lý, giám sát hoạt động thanh toán nội địa và xuyên biên giới.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc NHNN, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động có kế hoạch tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đề xuất điều chỉnh kịp thời và trước ngày 15 tháng 12 hàng năm có báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao gửi Vụ Thanh toán để tổng hợp, báo cáo Thống đốc.

- Vụ Thanh toán tham mưu giúp Thống đốc NHNN triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này; sơ kết, đánh giá định kỳ hàng năm, báo cáo Thống đốc NHNN về tình hình, kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý; làm đầu mối tổng hợp tình hình chung, xây dựng báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

- Vụ Tài chính - Kế toán chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

- NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về TTKDTM; nắm bắt tình hình thanh toán trên địa bàn để báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và Thống đốc NHNN theo quy định.

- Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán xây dựng kế hoạch phát triển TTKDTM của đơn vị mình để tổ chức thực hiện cụ thể, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này.

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản