381701

Quyết định 637/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

381701
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 637/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 637/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 03/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 637/QĐ-BTTTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 03/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BTHÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 637/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công:Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng các Cục: Thông tin cơ sở, Báo chí, Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trư
ng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Các cơ quan báo chí (để thực hiện);
- Sở TT&TT các t
nh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTCS, BH(175).

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG: THUẾ, ĐIỆN, NƯỚC, HỌC PHÍ, VIỆN PHÍ VÀ CHI TRẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-BTTTT ngày 03/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nn kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ công và người dân về thực hiện giao dịch thanh toán qua ngân hàng, bao gồm các khoản thuế, các loại hóa đơn định kỳ (điện, nước, học phí) và viện phí; chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền:

- Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng.

- Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt.

- Những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện nộp thuế, trả tiền điện, nước, học phí, viện phí và chi trả an sinh xã hội.

- Thông tin kết quả triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội.

- Thông tin, phổ biến kinh nghiệm và sáng kiến tốt trên thế giới, cung cấp thông tin tư vấn, các chương trình quản lý rủi ro của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

- Đxuất giải pháp thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện nộp thuế, trả tiền điện, nước, học phí, viện phí và chi trả an sinh xã hội.

2. Phương thức thông tin, tuyên truyền

- Thông qua các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương, bao gồm: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và tạp chí chuyên ngành.

- Thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cấp xã; các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi tập trung đông người; đặt tài liệu tại tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

- Thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến, tổ chức các sự kiện, lồng ghép các nội dung về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong các chương trình phổ biến kiến thức về ngân hàng, tài chính cho người dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thông tin cơ sở:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổ chức hội nghị hằng năm cung cấp thông tin ở Mục 1 Phần II cho đội ngũ cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã để nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng.

- Kiểm tra, đôn đốc công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

- Tổ chức tổng kết việc triển khai Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020 theo quy định.

2. Cục Báo chí chủ trì, phối hợp với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử:

- Chỉ đạo, cung cấp thông tin về thanh toán qua ngân hàng cho các cơ quan báo chí tại giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

- Tổ chức hội nghị hằng năm cung cấp thông tin ở Mục 1 Phần II cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí để nâng cao nhận thức, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

- Kiểm tra, đôn đốc công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng của các cơ quan báo chí và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Thông tin cơ sở định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Các cơ quan báo chí:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tích cực tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan đến thanh toán các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng bằng các tin, bài, các ký sự, chuyên mục, chuyên đề, trang tin, tăng thời lượng phát sóng, tổ chức các chương trình phỏng vấn, tọa đàm...

4. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã xây dựng và nâng cao chất lượng các tin, bài có nội dung thông tin ở Mục 1 Phần II để thực hiện thông tin, tuyên truyền.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan.

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội, Cục Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các sở, ngành liên quan chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về tài chính, ngân hàng đến cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội dung về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư...

Kiểm tra, đôn đốc công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng của địa phương và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Thông tin cơ sở định kỳ trước ngày 05 tháng 12 hằng năm đtổng hợp, báo cáo theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến năm 2020 được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản