9693

Quyết định 637/2000/QĐ-UB về giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý I/2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn ban hành

9693
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 637/2000/QĐ-UB về giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý I/2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn ban hành

Số hiệu: 637/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Dương Đình Hân
Ngày ban hành: 12/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 637/2000/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
Người ký: Dương Đình Hân
Ngày ban hành: 12/06/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 637/2000/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH GIÁ THANH TOÁN CÁC LOẠI VẬT LIỆU DÙNG TRONG XDCB QUÝ I/2000 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND năm 1994;
Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số: 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và nghị định số: 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số: 230/KT-XD ngày 26/5/2000 và biên bản họp Hội đồng giá xây dựng cơ bản ngày 16/5/2000 V/v trình duyệt giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong xây dựng cơ bản quý I/2000,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này giá thanh toán các loại vật tư, trang thiết bị dùng trong xây dựng cơ bản quý I năm 2000 như sau:

1- Giá thanh toán các loại vật liệu, thiết bị tại cụm gốc (thị xã Bắc Kạn) và các trung tâm thị trấn huyện lỵ theo phụ lục số 1-1 và 1-2.

2- Giá thanh toán các loại thiết bị, vật liệu điện theo phụ số 2.

3- Giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong ngành giao thông theo phụ lục số 3.

4- Giá thanh toán các loại vật liệu không nêu ở các phụ lục trên, khi thanh toán căn cứ vào mức giá đã ban hành tại Quyết định điều chỉnh giá trước đây của UBND tỉnh Bắc Kạn theo nguyên tắc quý liền kề.

5- Giá thanh toán các loại vật liệu xây dựng của các công trình ở ngoài khu vực giá tại các trung tâm huyện lỵ được xác định chênh lệch chi phí vận chuyển vật liệu trong dự toán. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo Sở Xây dựng Bắc Kạn thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các ông, (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Thủ trưởng các đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế- lập dự toán và đơn vị thi công các công trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban VGCP,Bộ XD,Bộ TC (b/c)
- Như điều 3 (t/h)
- TT Tỉnh uỷ (thay b/c)
- TT HĐND,UBND tỉnh.
- Lưu VT-TH-XDCB

TM. UỶ BAN NHÂN TỈNH BẮC KẠN
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Đình Hân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản