Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 632/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp bảo đảm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 3195/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2019 ca Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chun tiếp cận pháp luật năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 3372/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ca Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 632/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bn hướng dẫn thi hành luật; đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của các đối tượng thi hành.

b) Kịp thời phổ biến, tuyên truyền Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, Luật chuyển giao công nghệ 2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019 và các luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định ca Chtịch nước; nghị định của Chính ph; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các VBQPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định mới ban hành thuộc/liên quan đến lĩnh vực qun lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm hiệu qucông tác này. Ngoài ra còn phổ biến, tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ...các quy định mới về kinh tế, xã hội, văn hóa giáo dục, KH&CN, y tế, môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân liên quan đến trách nhiệm, phạm vi quản lý nhà nước ca Chính phủ, Bộ, ngành, chính quyền địa phương....

c) Tuyên truyền, phổ biến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Công ước chng tra tn, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận của Cộng đồng ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư, thuế, hải quan, các thỏa thuận v kinh tế với Liên minh kinh tế Á - Âu, Liên minh Châu Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...

d) Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù của Bộ KH&CN.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nhiệm vụ trọng tâm ca ngành KH&CN 2020, phát huy thế mạnh của từng đơn vị và huy động sự tham gia tích cực ca các cơ quan báo chí, tạp chí của Bộ KH&CN.

b) Gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác soạn thảo văn bản, hoạt động tuyên truyền, htrợ, cung cấp thông tin cho tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, người dân và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

c) Đcao trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò tham mưu, tư vấn cho Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật về pháp luật KH&CN; vai trò tham mưu ca các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật về KH&CN.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến, tuyên truyền

a) Phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật KH&CN năm 2013, Luật chuyển giao công nghệ năm 2017, Luật sa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bo hiểm, Luật Sở hu trí tuệ năm 2019 và các luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XIII và Quốc hội khóa XIV, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã được thông qua; các VBQPPL do Bộ KH&CN chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2018, 2019 và 2020.

b) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức trong Bộ và các đi tượng là người dân, tổ chức KH&CN và doanh nghiệp; tọa đàm, đối thoại với tchức KH&CN, doanh nghiệp để cung cấp thông tin pháp luật và giải đáp vướng mc trong thực thi pháp luật; tăng cường thông tin, tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình xây dựng các VBQPPL, đơn vị chủ trì để xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến bằng các hình thức thích hợp; bảo đảm phù hợp với các đi tượng thi hành. Trong đó, tập trung vào các VBQPPL có phạm vi điều chỉnh rộng, đối tượng thi hành là người dân, tchức KH&CN và doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành.

Căn cứ vào từng văn bản cụ thể, việc phổ biến, tuyên truyền được thực hiện trước và sau khi được ban hành.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020

Các hoạt động trọng tâm cần tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020:

a) Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tchức các phong trào thi đua, phong trào hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ KH&CN, tổ chức KH&CN và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật.

b) Các đơn vị trc thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình xây dựng các VBQPPL do đơn vị mình chủ trì có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế triển khai công tác quy định tại điểm a khoản 2 Mục này.

Thời gian thực hiện: C năm.

3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó lực lượng nòng cốt là các báo, tạp chí của Bộ KH&CN, qua đó tạo kênh thông tin quan trọng trong việc lấy ý kiến rộng rãi đối với các VBQPPL ngay trong quá trình soạn thảo.

a) Cơ quan báo chí, tạp chí của Bộ KH&CN phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN, Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị trực thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo VBQPPL để đăng ti kịp thời các thông tin về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật KH&CN, tạo kênh thông tin trong việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi đối với các VBQPPL đang trong quá trình soạn thảo.

b) Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm cập nhật kịp thời VBQPPL do Bộ KH&CN soạn thảo, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành vào cơ sở dliệu VBQPPL trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN;

c) Hàng quý Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan tổ chức họp báo, thông cáo báo chí về văn bn quy phạm pháp luật;

d) Vụ Pháp chế chtrì phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; cập nhật văn bn quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Thời gian thực hiện: C năm.

4. Kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả giáo dục pháp luật tại các đơn vị trực thuộc Bộ

Vụ Pháp chế - đơn vị thường trực về phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ KH&CN phi hợp với Văn phòng Bộ thực hiện kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị trực thuộc Bộ. Tiến hành sơ kết 6 tháng, tổng kết năm về tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo Bộ trưởng; xây dựng báo cáo về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trình Bộ trưởng gi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Xây dựng báo cáo trình Bộ trưởng về việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

Thời gian thực hiện: C năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai; tổ chức kim tra, đôn đốc, theo dõi và đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN.

b) Các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa của việc ban hành văn bản pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị khác có liên quan triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các VBQPPL cụ thể.

- Tham gia đầy đủ và tích cực hội nghị phổ biến các các VBQPPL theo quy định tại Kế hoạch này; tổ chức phbiến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức trong đơn vị đối với các VBQPPL quy định tại Kế hoạch này, bảo đm phục vụ công tác chuyên môn với các hình thức thích hợp theo quy định.

- Lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan đơn vị mình, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tổ chức KH&CN nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực KH&CN liên quan đến tchức KH&CN, doanh nghiệp và người dân.

- Căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trước ngày 22/5/2020 đối với báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 và trước 20/11/2020 đi với báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 gửi về Vụ Pháp chế đ tng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và Bộ Tư pháp theo quy định.

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm

- Bố trí kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí theo Luật ngân sách nhà nước, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dn thi hành.

- Hướng dẫn xây dng dự toán kinh phí và bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản