317094

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020

317094
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020

Số hiệu: 630/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Hữu Lập
Ngày ban hành: 16/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 630/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
Người ký: Nguyễn Hữu Lập
Ngày ban hành: 16/04/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 16 tháng 4 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIÊC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020;

Căn cứ Công văn số 5949/VPCP-KTN ngày 05 ngày 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch cụm công nghiệp của 26 tỉnh/thành phố (đợt 2);

Căn cứ Công văn số 9053/BCT-CNĐP ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc thông báo danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre sau rà soát theo Chỉ thị số 07/CT-TTg;

Căn cứ Công văn số 5548/UBND-KTN ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chủ trương không tiếp tục thực hiện cụm công nghiệp An Hóa huyện Châu Thành;

Căn cứ Kế hoạch số 6219/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 596/TTr-SCT ngày 31 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 với nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm điều chỉnh

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phù hợp với nội dung Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phù hợp với Công văn số 9053/BCT-CNĐP ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc thông báo danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre sau rà soát theo Chỉ thị số 07/CT-TTg;

- Tạo quỹ đất sạch, phục vụ nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, đồng thời, kêu gọi, khuyến khích đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp, các sản phẩm công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế cao, đóng góp lớn vào tổng giá trị GDP và ngân sách nhà nước.

2. Mục tiêu điều chỉnh

- Điều chỉnh số lượng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ và theo Công văn số 9053/BCT-CNĐP ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc thông báo danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre sau rà soát theo Chỉ thị số 07/CT-TTg;

- Loại bỏ những cụm công nghiệp chậm triển khai, không khả thi, khả năng thu hút đầu tư thấp để tập trung nguồn lực, kêu gọi đầu tư những cụm công nghiệp mang tính khả thi cao;

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo đúng quy định tại quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Phát triển các cụm công nghiệp theo hướng bền vững có hiệu quả.

3. Nội dung quy hoạch điều chỉnh

Điều chỉnh số lượng cụm công nghiệp tại Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020, từ 14 CCN với diện tích 533,3 ha giảm xuống còn 11 CCN với diện tích với diện tích 358,3 ha.

Quy hoạch phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020 được chia thành 02 giai đoạn:

3.1. Bố trí xây dựng các cụm công nghiệp giai đoạn 2011-2015: Khẩn trương tiến hành quy hoạch chi tiết, thành lập và giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, cụ thể:

STT

Tên CCN

Vị trí

Diện tích (ha)

Ghi chú

1

CCN Bình Thới

Bình Đại

12

Đã thành lập

2

CCN Thị Trấn - An Đức

Ba Tri

20,6

Đã thành lập

3

CCN An Hòa Tây

 

25

 

4

CCN Phong Nẫm

Giồng Trôm

10,3

Đã thành lập

5

CCN Cảng An Nhơn

Thạnh Phú

14

 

6

CCN An Thạnh

Mỏ Cày Nam

20

 

7

CCN Phú Hưng

TP. Bến Tre

30

Đã thành lập

 

Tổng diện tích

 

131,9

 

3.2. Bố trí xây dựng các cụm công nghiệp giai đoạn 2016-2020: Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết, thành lập, mở rộng và kêu gọi đầu tư, lấp đầy các CCN, cụ thể:

STT

Tên CCN

Vị trí

Diện tích (ha)

Ghi chú

1

CCN Bình Thới

Bình Đại

17,4

Đã mở rộng

2

CCN Thị Trấn- An Đức

Ba Tri

35.6

Đã mở rộng

3

CCN An Hòa Tây

Ba Tri

50

Mở rộng

4

CCN Phong Nẫm

Giồng Trôm

40,3

Đã mở rộng

5

CCN Cảng An Nhơn

Thạnh Phú

17

Mở rộng

6

CCN Thị Trấn

Thạnh Phú

10

 

7

CCN Sơn Quy

Chợ Lách

20

 

8

CCN An Thạnh

Mỏ Cày Nam

35

Mở rộng

9

CCN Khánh Thạnh Tân

Mỏ Cày Bắc

50

 

10

CCN Tân Thành Bình

Mỏ Cày Bắc

33

 

11

CCN Phú Hưng

TP. Bến Tre

50

Mở rộng

 

Tổng diện tích

 

358,3

 

3.3. Loại bỏ và điều chỉnh diện tích các cụm công nghiệp: Loại bỏ 03 CCN và điều chỉnh diện tích 02 CCN đã được phê duyệt tại Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

STT

Tên CCN

Vị trí

Diện tích (ha)

Ghi chú

1

CCN Phong Nẫm 2

Giồng Trôm

70

Loại bỏ

2

CCN Thạnh Phú Đông

Giồng Trôm

30

Loại bỏ

3

CCN An Hoá

Châu Thành

35

Loại bỏ

4

CCN Sơn Quy

Chợ Lách

40

Điều chỉnh diện tích

5

CCN Khánh Thạnh Tân

Mỏ Cày bắc

70

Điều chỉnh diện tích

 

Tổng diện tích

 

245

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân đầu tư hạ tầng, sản xuất kinh doanh trong CCN và các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp đã được điều chỉnh theo đúng nội dung nêu tại Điều 1, Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước;

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan xây dựng và cân đối nguồn vốn đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp trong các kế hoạch hàng năm, dài hạn. Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương đăng ký hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hàng năm để xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp;

3. Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 6219/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020, phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện Quy hoạch này;

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn; kêu gọi nhà đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch;

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 1146/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản