10064

Quyết định 63/2005/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng Quản lý Nhà nước về công tác Định canh, định cư đối với đồng bào Dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

10064
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 63/2005/QĐ-UBND về việc chuyển chức năng Quản lý Nhà nước về công tác Định canh, định cư đối với đồng bào Dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 63/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Văn Hành
Ngày ban hành: 03/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 63/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Nguyễn Văn Hành
Ngày ban hành: 03/06/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2005/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN CHỨC NĂNG QLNN VỀ CÔNG TÁC ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 114/2004/ QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh V/v đổi tên Ban Dân tộc và miền núi và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức và biên chế hệ thống cơ quan làm công tác Dân tộc tỉnh Nghệ An; Quyết định số 55/2005/QĐ-UB.NN ngày 05 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 84/2004/QĐ.UB ngày 09/8/2004 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;
Theo báo cáo cuộc họp ngày 11/5/2005 giữa Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Sở NN&PTNT, Chi cục ĐCĐC&KTM và xét đề nghị ông Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 213/TT-SNV ngày 03/6/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác định canh, định cư đối với đồng bào Dân tộc thiểu số từ Sở Nông nghiệp và PTNT sang Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Giao cho Sở Nội vụ chủ trì việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cán bộ giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Ban Dân tộc theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Định canh, định cư và vùng KTM, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan chịu trách thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Hành

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản