5245

Quyết định 63/2004/QĐ-UB về việc uỷ nhiệm thu ngân sách cho Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

5245
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 63/2004/QĐ-UB về việc uỷ nhiệm thu ngân sách cho Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 63/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Đoàn Bá Nhiên
Ngày ban hành: 27/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 63/2004/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn
Người ký: Đoàn Bá Nhiên
Ngày ban hành: 27/12/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ NHIỆM THU NGÂN SÁCH CHO UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số:1751 TCT/QĐ/NV6 ngày 30/12/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế về việc ban hành Quy chế tạm thời về Quản lý các khoản thuế và thu khác, uỷ nhiệm cho UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thu;
Xét Tờ trình số: 1175 TTr/TC-QLNHSX ngày 21 tháng 12 năm 2004 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ nhiệm từ ngày 01-01-2005 cho Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trong toàn tỉnh thu các khoản thu trên địa bàn xã các khoản thu theo quy định về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp; môn bài từ bậc 4 đến bậc 6 đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh như: kinh doanh vận tải, xây dựng tư nhân, cho thuê nhà, hộ sản xuất, kinh doanh thời vụ, vãng lai, giết mổ gia súc.

Các khoản thu khác ngoài các khoản thu nêu trên đã uỷ nhiệm thu cho UBND xã trước đây được tiếp tục thực hiện.

Điều 2. - Mức chi trả thù lao uỷ nhiệm thu được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số thực thu được uỷ nhiệm đã nộp vào NSNN do ngân sách xã đảm nhiệm (chưa kể phần kinh phí ngành thuế chi trả theo quy định) theo từng loại địa bàn là:

- Phường và thị trấn: 6%;

- Xã: 13%,

- Kinh phí uỷ nhiệm thu được sử dụng như sau: 70% chi trực tiếp cho uỷ nhiệm thu; 30% chi cho nghiệp vụ phí, công tác quản lý và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác thu của UBND xã.

Điều 3. Sở Tài chính và Cục Thuế hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- BTC; (B/ cáo)
- BTP; (B/cáo)
- TT tỉnh uỷ;( B/ cáo)
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- CPVP, TCTM, KTTH;
- Lưu: VT .

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
 Đoàn Bá Nhiên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản