Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 625/2000/QĐ-UB về gia hạn đầu tư một số hạng mục lâm sinh tại các dự án ĐCĐC đến năm 2000 đã hết hạn đầu tư được duyệt do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 625/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: La Thị Thính
Ngày ban hành: 08/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 625/2000/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
Người ký: La Thị Thính
Ngày ban hành: 08/06/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 625/2000/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 08 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIA HẠN ĐẦU TƯ MỘT SỐ HẠNG MỤC LÂM SINH TẠI CÁC DỰ ÁN ĐCĐC ĐẾN NĂM 2000 ĐÃ HẾT HẠN ĐẦU TƯ ĐƯỢC DUYỆT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;
Căn cứ Quyết định số: 661/QĐ-TTG ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;
Căn cứ Quyết định số 332/2000/QĐ-UB ngày 12/4/2000 và Quyết định số 406/2000/QĐ-UB ngày 26/4/2000 của UBND tỉnh Bắc Kạn V/v giao chỉ tiêu kế hoạch chi tiết Chương trình ĐCĐC-KTM và ổn định dân di cư tự do tỉnh Bắc Kạn năm 2000;
Theo đề nghị của sở Kế hoạch-Đầu tư tại tờ trình số: 162/TT-KH&ĐT V/v gia hạn đầu tư một số hạng mục lâm sinh tại các dự án ĐCĐC đến năm 2000 đã hết hạn đầu tư được duyệt;

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay gia hạn đầu tư 2 hạng mục lâm sinh của 07 dự án ĐCĐC đến năm 2000 đã hết hạn đầu tư được duyệt, gồm những chỉ tiêu sau:

1- Bảo vệ rừng: 702 ha

Huyện Na Rì : 01 dự án diện tích cần bảo vệ: 702 ha. Gia hạn thêm 3 năm đến hết 2002.

2- Chăm sóc rừng trồng: 198, 12 ha

* Hết năm 2000: 49, 58 ha

* Hết năm 2001: 148, 54 ha

Cụ thể như sau:

- Huyện Na Rì: 01 dự án = 91, 38 ha

- Huyện Chợ Đồn: 01 dự án= 24, 58 ha

- Huyện Bạch Thông: 01 dự án = 17, 39 ha

- Huyện Chự Mới: 03 dự án = 64, 77 ha

Điều 2. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục ĐCĐC-KTM, Thủ trưởng các Sở, Ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện: Bạch Thông, Na Rì, Chợ Mới, Chợ Đồn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2 (thực hiện).
- TT tỉnh uỷ ( B/c)
- TT HĐND+UBND tỉnh.
- Lưu: VT-TH-NLN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC CẠN
PHÓ CHỦ TỊCH
 La Thị Thính

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản