381547

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp giữa tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum

381547
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp giữa tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 622/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 11/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 622/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 11/12/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 622/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP, ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu của Luật Năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

Căn cứ Quyết định số 3080/QĐ-BKHCN, ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tnh Kon Tum;

Xét đ nghị của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tnh Kon Tum tại Tờ trình số 154/TTr-BCHƯPSC ngày 27 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia chun bị ứng phó và ứng phó sự cbức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Ban Chhuy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tnh, Th trưng các s, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Thường trực T
nh y (b/c);
- Thường tr
c ND tnh (b/c);
- Ch tịch, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 3
(t/h);
- B
áo Kon Tum, Đài PT-TH tnh:
- C
ng Thông tin điện t tnh;
- Lưu VT. KGVX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC GIỮA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của y ban nhân dân tnh Kon Tum)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về phạm vi, nguyên tắc, cơ chế phối hợp giữa các tchức, cá nhân tham gia công tác chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tnh Kon Tum.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động chuẩn bị ứng phó và ng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tnh Kon Tum.

Điều 2. Nguyên tắc phối hp

1. Phối hợp đồng bộ, kịp thời, đm bo việc ch huy chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự ctập trung, thống nhất, hiệu quả.

2. Công tác phi hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan tham gia phối hp đã được pháp luật quy định và được phân công trong Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của tnh. Các quan phối hợp có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ trì để triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình đảm bảo chính xác, kịp thời, đồng bộ, không chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành.

3. Khi một cơ quan có đề nghị phối hợp thì cơ quan được đề nghị thực hiện trao đổi thông tin kịp thời, đúng nội dung được đề nghị phối hợp. Trường hợp không thể đáp ứng nội dung được đề nghị phối hợp thì phải có văn bản thông báo rõ lý do cho cơ quan đề nghị phối hợp biết.

Chương II

PHỐI HỢP TRONG CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ SỰ CỐ

Điều 3. Công tác chuẩn bị ứng phó sự cố

1. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tnh (gọi tắt Ban Chỉ huy) có trách nhiệm kiểm tra và chỉ đạo việc tổ chức đào tạo nhân viên bức xạ, nhân viên ứng phó và lực lượng ứng phó ban đầu về khả năng nhận biết các dấu hiệu, sự cố tiềm n và đưa ra thông báo thích hợp, cảnh báo kịp thời khi sự cố xảy ra.

2. Thường trực Ban Chỉ huy có trách nhiệm:

a) Thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin tương ứng.

b) Thiết lập đầu mối tiếp nhận và x lý thông tin hoạt động liên tục 24 giờ/7 ngày (24/7) cho việc tiếp nhận thông tin về sự cố, yêu cầu trợ giúp và khuyến cáo biện pháp ứng phó ban đầu.

c) Tư vấn kỹ thuật, cung cấp lực lượng hỗ trợ bo vệ chống bức xạ cho người tham gia ứng phó sự cố và lực lượng ứng phó ban đầu đối với nhóm nguy cơ IV.

d) Phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức đào tạo cho nhân viên bức xạ, nhân viên ứng phó và lực lượng ứng phó nhận biết các dấu hiệu sự cố tiềm ẩn nhm đưa ra thông báo thích hợp, cnh báo kịp thời khi sự cố bức xạ xảy ra.

e) Tham mưu Ban Chỉ huy tchức thực tập kết nối thông tin, diễn tập ứng phó sự cố và diễn tập chuyên đề theo kế hoạch được phê duyệt.

3. Cơ ssử dụng nguồn phóng xạ có trách nhiệm:

a) Tạo điều kiện cho nhân viên bức xạ và nhân viên ứng phó sự cố tham gia các lp đào tạo khả năng nhận biết các dấu hiệu sự cố tiềm ẩn và đưa ra thông báo thích hợp, cảnh báo kịp thời khi sự cố xảy ra.

b) Chuẩn bị nhân lực, thiết bị, phương tiện, quy trình cho việc đánh giá kịp thời các sự cố xảy ra.

c) Chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng thực hiện các hành động giảm thiểu hậu quả sự cố nhm đạt được các mục tiêu:

- Ngăn ngừa sự c leo thang;

- Đưa cơ s trlại trạng thái an toàn;

- Giảm khả năng phát tán chất phóng xạ;

- Gim khnăng bị chiếu xạ;

- Cung cấp kịp thời việc hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên vận hành;

- Cung cấp kịp thời các đội ứng phó khẩn cấp;

- Chun bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận hỗ trợ từ các tchức tham gia ứng phó sự cố.

4. Các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó có trách nhiệm

a) Chun bị sẵn sàng các nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành được xác định tại Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tnh Kon Tum (đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 3080/QĐ-BKHCN, ngày 19 tháng 10 năm 2016).

b) Cử cán bộ giúp việc tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, diễn tập liên quan tới ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Chương III

PHỐI HỢP TRONG ỨNG PHÓ SỰ CỐ

Điều 4: Phối hợp thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố

1. Cơ snơi xảy ra sự cố có trách nhiệm

a) Xác định vị trí xy ra sự cố, xác định mức báo động, xác định sơ bộ nguyên nhân, tính chất và kh năng diễn biến sự cố tương ng với nhóm nguy cơ gây ra sự cố quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cbức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (sau đây gọi tắt là Thông tư 25 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

b) Huy động nhân lực, phương tiện của cơ s đkhắc phục sự cố, hạn chế sự lan rộng, hạn chế hậu quả, tchức cấp cứu người bị nạn, cô lp nơi nguy hiểm, kiểm soát an ninh.

c) Thông báo ngay cho SKhoa học và Công nghệ hoặc Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan công an nơi xảy ra sự cố gần nhất.

2. SKhoa học và Công nghệ có trách nhiệm

a) Cử cán bộ phụ trách về an toàn bức xạ và cán bộ nghiệp vụ của đơn vị được trang bị các thiết bị chuyên môn đến nơi xảy ra sự cố để xác định thông tin ban đầu và báo cáo ngay cho Trưng ban, Phó Trưng ban thường trực Ban Chỉ huy tổ chức ứng phó sự cố.

b) Tham mưu Ban Chỉ huy họp đánh giá tình hình, quyết định phương án ứng phó.

c) Làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin hoạt động liên tục 24/24 giờ đbáo cáo kịp thời Ban Chỉ huy để chỉ đạo trong suốt quá trình ứng phó sự cố.

3. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố có trách nhiệm

a) Khi tiếp nhận thông tin liên quan tới sự cố đã được thẩm định do SKhoa học và Công nghệ báo cáo, Ban Chỉ huy ứng phó thông báo và khi động ứng phó sự cố phù hợp theo quy chế phối hợp và kế hoạch đã được phê duyệt.

b) Chỉ huy, điều động các lực lượng tham gia hoạt động ứng phó sự cố, chỉ đạo thực hiện các biện pháp can thiệp kịp thời.

c) Căn cứ trên mức báo động, điều kiện cụ thể và các số liệu quan trắc tại hiện trường đưa ra cnh báo kịp thời và hướng dẫn hành động bo vệ cho công chúng.

d) Đề nghị Trung tâm Hỗ tr kthuật An toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Viện nghiên cứu hạt nhân Đà lạt hỗ trợ (nếu cần thiết). Đơn vị htrợ có trách nhiệm:

- Chủ trì việc đo, đánh giá bức xạ tại hiện trường, tư vấn để xác định có sự cố bức xạ hay không và đưa ra khuyến cáo lập vành đai an toàn;

- Tiến hành quan trắc bức xạ và phân tích mẫu môi trường nhằm xác định kịp thời các mối nguy him tiềm tàng và thay đi chiến lược ứng phó.

4. Công an tỉnh có trách nhiệm

a) Cử ngay lực lượng đến hiện trường khu vực sự cố xảy ra đbảo đảm an ninh trật tự.

b) Chỉ đạo lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cu nạn, cứu hộ huy động lực lượng, phương tiện tiến hành phòng cháy, chữa cháy, thực hiện việc cứu nạn, cứu hộ và tham gia cứu nạn, cứu hộ trong tình huống sự c liên quan đến bức xạ và hạt nhân theo yêu cầu của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố.

c) Phối hợp với các đơn vị tham gia ứng phó xác định và lập hàng rào kim soát vùng nguy hiểm (khoanh vùng đm bảo an toàn, an ninh).

d) Thực hiện các biện pháp để bo vệ con người và tài sản bị tác động từ sự cố bức xạ, hạt nhân; phối hợp sơ tán người và tài sản ra khi vùng nguy hiểm khi cần thiết.

d) Phi hợp với các lực lượng kỹ thuật khắc phục sự cố.

e) Tổ chức phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

ê) Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra nguyên nhân gây ra sự cố.

5. Bộ Chhuy Quân sự tnh có trách nhiệm

a) Chỉ đạo lực lượng tham gia ứng phó sự cố sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm cấp báo động 3.

b) Thực hiện phương án tẩy xạ, khắc phục môi trường theo yêu cầu.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh có trách nhiệm

Khi sự cố xảy ra ở khu vực biên giới, trực tiếp chủ trì và phối hợp với các lực lượng tham gia ứng phó sự cố triển khai các biện pháp bo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, chống các thế lực thù địch lợi dụng sự cố xâm nhập, phá hoại, khủng bố gây mất trật tự an toàn xã hội ơ khu vực biên giới.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

a) Triển khai lực lượng, thiết bị thực hiện quan trắc, kiểm soát môi trường tại nơi xảy ra sự cố.

b) Tiến hành lấy mu môi trường tại nơi xảy ra sự cố để phân tích, đề xuất biện pháp khắc phục sau sự cố.

9. S Nông nghiệp và Phát trin nông thôn có trách nhiệm

a) Chỉ đạo, huy động lực lượng đến hiện trường triển khai thực hiện các biện pháp bo vệ các hoạt động sn xuất nông nghiệp tại địa bàn.

b) Phối hợp với SY tế tư vấn, hướng dẫn người dân và lực lượng tham gia ứng phó trong việc sử dụng lương thực, thực phm trong quá trình ứng phó sự c.

8. S Tài chính và Sở Kế hoạch & Đầu tư có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân tnh đảm bảo kinh phí phục vụ ứng phó sự cố theo quy định.

9. Sở Giao thông Vận ti có trách nhiệm

a) Huy động, cung cấp kịp thời, đầy đủ phương tiện vận ti phục vụ ứng phó sự cố theo yêu cầu của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố.

b) Huy động lực lượng, phương tiện kịp thời ứng cứu, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông theo yêu cu của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố.

10. Sở Công thương có trách nhiệm

a) Clực lượng đến hiện trường thực hiện các hoạt động ứng phó và xlý các vấn đề liên quan đến hóa chất.

b) Kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, lưu thông sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công quản lý có nguồn gốc từ vùng có nguy cơ bị ô nhiễm phóng xạ.

11. Ban Qun lý Khu kinh tế tnh có trách nhiệm: Hỗ trợ việc huy động các lực lượng ứng phó sự cố tại chỗ của các Cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp cho công tác ứng phó sự cố.

12. Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum có trách nhiệm

Khi sự cố xảy ra khu vực hoạt động của hải quan chỉ đạo lực lượng hải quan phi hợp với các cơ quan liên quan tham gia ứng phó theo sự phân công của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tại hiện trường.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi xy ra sự cố có trách nhiệm

a) Chỉ đạo đôn đốc y ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xảy ra sự cố thực hiện các yêu cu trợ giúp và khắc phục sự cố.

b) Quản lý, duy trì địa điểm sơ tán trong ứng phó sự cố theo phân công của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố;

c) Tchức huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ phục vụ ứng phó sự cố theo yêu cầu của Ban Chhuy ứng phó sự cố.

14. y ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi xảy ra sự cố có trách nhiệm

a) Chỉ đạo lực công an và lực lượng có liên quan nhanh chóng xác định và lập hàng rào kiểm soát vùng nguy him (khoanh vùng đảm bo an toàn, an ninh).

b) Chủ trì sơ tán cấp báo động 2 và phối hợp di chuyển, sơ tán Nhân dân cấp báo động 3 đến nơi tập kết an toàn theo các phương án hành động đã xây dựng.

15. Cơ s sdụng nguồn phóng xạ thuộc nhóm I và nhóm II theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ” - QCVN 6:2010/BKHCN ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ trưng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

a) Thiết lập mối quan hệ và phương thức liên lạc kịp thời với tổ chức đánh giá phóng xạ hoặc chuyên gia bo vệ chống bức xạ theo quy định trong kế hoạch ứng phó sự cố khi xảy ra sự cố nhằm gim thiểu mọi hậu qu.

b) Xây dựng nguồn lực để thực hiện biện pháp giảm thiu hậu quả của sự cố.

16. Tổ chức quần chúng khác có trách nhiệm huy động nhân lực thích hợp theo yêu cầu của Trưởng ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tnh đtham gia ứng phó sự cố.

Điều 5. Phối hợp cung cấp thông tin sự cố và ứng phó sự cố

1. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo việc xây dựng cơ shạ tầng cho việc cung cấp thông tin như phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện dự phòng trong ứng phó sự cố.

b) Căn cứ trên mức báo động, điều kiện cụ thể và các số liệu quan trắc tại hiện trưng đưa ra cnh báo kịp thời và hướng dẫn hành động bảo vệ cho Nhân dân theo thẩm quyền.

c) Cung cấp thông tin chính thức nhm hạn chế việc phát tán thông tin sai lệch, thiếu chính xác.

2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: Thay mặt Ban Chỉ huy ứng phó sự cố thông báo ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyn đến các đơn vị có liên quan tham gia ứng phó sự cố.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm

a) Chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về sự cố, các chủ trương, mệnh lệnh, chthị, chỉ đạo của Trung ương về ứng phó sự cố và của Ủy ban nhân dân tnh, Ban Chhuy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tnh.

b) Tham mưu Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tổ chức họp báo về sự cố.

c) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương trong việc định hướng, thông tin kịp thời, chính xác về sự cố.

d) Chđạo các cơ quan bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình ứng phó sự cố.

đ) Triển khai phương tiện hỗ trợ (loa, đài phát thanh) phục vụ công tác thông tin cho người dân khu vực xảy ra sự cố biết và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tại hiện trường;

e) Cung cấp đường dây nóng phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó sự cố.

4. Cơ sở có nguồn phóng xạ: Chun bị sẵn sàng cho việc cung cấp thông tin về sự cố tới Ban Chỉ huy ứng phó sự cố, bao gồm: Thông tin về tình trạng nguy hiểm hiện tại và cách thức cảnh báo, thông báo và các hành động người dân cần thực hiện khi xy ra sự cố.

Điu 6. Phi hp trong đánh giá mức báo đng

1. Cơ sở có nguồn phóng xạ có trách nhiệm đánh giá kịp thời:

a) Các điều kiện bất thường trong cơ sở.

b) Tình huống chiếu xạ hoặc phát tán chất phóng xạ.

c) Tình trạng bức xạ trong và ngoài cơ s.

d) Mọi tình huống chiếu xạ tiềm năng hoặc thực tế đối với công chúng.

2. Cơ sở có nguồn phóng xạ và Ban Chỉ huy ứng phó sự ccấp tỉnh (Trực tiếp do Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu):

a) Bố trí nguồn lực được đào tạo và trang thiết bị để thực hiện đánh giá nhiễm bn phóng xạ, phát tán cht phóng xạ, liều bức xạ (Nếu vượt quá khả năng thì Ban Chỉ huy có văn bn yêu cầu h trợ từ Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố - Cục An toàn Bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt).

b) Xác đnh mức độ nguy hiểm và khuyến cáo các hành động bảo vệ tới cơ quan có thẩm quyền.

3. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố:

a) Căn cứ mức độ nhiễm bn phóng xạ, xác định mức độ báo động.

b) Quyết định khi động kế hoạch ứng phó sự cố phù hợp với mức độ báo động theo kế hoạch.

Điều 7. Phối hp trong quản lý y tế trong ứng phó sự cố

1. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố xây dựng kế hoạch phân loại và chuyn những người bị chiếu xạ quá liều đến các bệnh viện chuyên ngành i với khu vực UPZ, PAZ của cơ sở nhóm nguy cơ I).

2. Sở Y tế có trách nhiệm

a) Tổ chức huy động lực lượng y tế đã được đào tạo về an toàn bức xạ; triệu chứng lâm sàng do chiếu xạ gây ra; quy trình thông báo và quy trình sơ cứu, điều trị nạn nhân trong sự cố bức xạ, hạt nhân; trang thiết bị y tế cn thiết đến ngay hiện trường để chn đoán, cấp cứu, điều trị nạn nhân bị chiếu xạ, nhiễm bẩn phóng xạ theo phác đđã xác định; vệ sinh môi trường, dập dịch bệnh nguy hiểm; vận chuyn nạn nhân lên tuyến trên khi cần thiết.

b) Thành lập các bệnh viện chiến (trên cơ sở các lực lượng có sẵn của ngành y tế, hội chữ thập đỏ, lực lượng quân y...) khi được yêu cầu.

c) Thiết lập mạng lưới các bệnh viện trong tnh hoặc đề xuất các bệnh viện chuyên ngành, bệnh viện tuyến trên tham gia hỗ trợ ứng phó sự cố.

d) Tham vấn ý kiến của các chuyên gia bức xạ để đảm bảo an toàn trong điều trị bệnh nhân bị nhiễm bẩn phóng xạ.

đ) Tư vấn, tuyên truyền nhằm ngăn ngừa kịp thời việc lo lắng sức khỏe thái quá cho người dân, lực lượng tham gia ứng phó sự cố.

e) Tư vấn, hướng dẫn người dân và lực lượng tham gia ứng phó sự cố về sử dụng lương thực, thực phẩm, nước uống trong quá trình xlý sự cố và sau khi xử lý sự cố.

ê) Tchức thực hiện các biện pháp bo vệ, chăm sóc sức khỏe và tâm lý cho những người bị ảnh hưng do sự cố.

g) Tổ chức sàng lọc, phát hiện và điều trị cho nạn nhân bị nh hưng bởi bức xạ.

h) Tchức điều phi sự phối hợp của các lực lượng y tế (của quân đội, công an, bệnh viện Trung ương hỗ trợ...) trong ứng phó sự cố.

3. Cơ sở có nguồn phóng xạ: Chun bị sẵn sàng cho việc điều trị số lượng nhất định nhân viên bị chiếu xạ quá liều hoặc nhiễm bẩn phóng xạ. Việc điều trị bao gồm sơ cứu, đánh giá liều, vận chuyn và điều trị y tế ban đầu đối với bệnh nhân nhiễm bẩn phóng xạ hoặc bị chiếu xạ liều cao lại bệnh viện địa phương.

4. Tchức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó và hoạt động ứng phó sự cố có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bo vệ nhân viên, kiểm soát liều theo quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.

5. Tchức, cá nhân có trách nhiệm thông báo tới Sở Khoa học và Công nghệ và SY tế khi phát hiện thấy các biểu hiện bệnh lý do bức xạ gây ra.

Điều 8. Phối hợp trong việc thực hiện các biện pháp hạn chế tiêu thụ lương thực, thực phm và bảo vệ dài hạn

1. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi xảy ra sự cố tham mưu việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ, hạn chế tiêu thụ lương thực, thực phẩm và bảo vệ dài hạn phù hợp với quy định trong Phụ lục II của Thông tư 25 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Chỉ đạo SKhoa học và Công nghệ ch t, phối hợp với STài nguyên và Môi trường tham mưu việc chỉ đạo tổ chức quản lý chất thải phóng xạ và xử lý nhiễm bn phóng xạ do sự cố gây ra.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Tchức đánh giá mức độ tác động của sự cố đến sản xuất nông nghiệp, thiệt hại đối với đất, cây trồng, gia súc, gia cầm và cơ schế biến.

b) Chủ trì, phối hợp với SCông thương bảo đảm cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đáp ứng yêu cầu trong và sau ứng phó sự cố.

3) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ban Chỉ huy ứng phó sự cố về tổ chức quản lý chất thi phóng xạ và xlý nhiễm bn phóng xạ do sự cố gây ra.

Chương IV

PHỐI HỢP SAU ỨNG PHÓ SỰ CỐ

Điều 9. Phối hp trong các hoạt động chấm dứt các hành động bo vệ, can thiệp, thông báo mức sự cố và khắc phục hậu qusự c

1. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố có trách nhiệm

a) Chỉ đạo lập kế hoạch cho việc ra thông báo kết thúc hoạt động ứng phó sự cố và kế hoạch phục hồi môi trường theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 25 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

c) Xác định thời đim chấm dứt các hành động bảo vệ, can thiệp và thông báo tới công chúng theo thẩm quyền.

2. SKhoa học và Công nghệ có trách nhiệm

a) Thông báo chính thức việc chấm dứt hoạt động ứng phó sự cố trên phương tiện thông tin đại chúng.

b) Phi hợp các sở, ban, ngành, tchức liên quan tư vấn kthuật cho tchức, cá nhân, chính quyền địa phương trong xây dựng phương án khắc phục hậu qusự cố, trin khai các hoạt động khc phục hậu quả sự cố và kim tra kết quả sau khi khắc phục.

c) Tham mưu Ban Chỉ huy ứng phó sự cố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cthiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn kết quả ứng phó sự cố.

3) Công an tnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tnh có trách nhiệm: Tiếp tục đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn sau sự cố.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm

a) Tham mưu Ban Ch huy ứng phó sự cố tổ chức họp báo thông báo kết quả ứng phó sự cố.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương thông tin, tuyên truyền kết quả ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố.

5. Sở Y Tế có trách nhiệm: Thực hiện các biện pháp đánh giá việc tăng tỉ lệ ung thư đối với nhân viên ứng phó và Nhân dân; đưa ra các biện pháp điều trị thích hợp khi cần thiết.

6. S Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm

a) Tổ chức lập báo cáo đánh giá nh hưng tác động về môi trường sau sự cố.

b) Chủ trì, phối hợp với SKhoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và thực hiện phương án cải tạo, khắc phục ô nhiễm môi trường sau sự cố.

7. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp thực hiện các mức can thiệp trong việc qun lý ơng thực, thực phẩm và biện pháp phòng ngừa lâu dài trong sn xuất nông nghiệp vùng xảy ra sự cố.

b) Hướng dẫn sn xuất nông nghiệp trong vùng xảy ra sự cố bức xạ và hạt nhân.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Hướng dn và kim tra thực hiện các chế độ, chính sách cho người tham gia ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân và nạn nhân của sự cố.

9. Tchức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ xảy ra sự cố có trách nhiệm

a) Xây dựng và thực hiện phương án khắc phục hậu qusự cố bên trong cơ sở.

b) Thực hiện khắc phục hậu quả sự cố bên ngoài cơ sở theo chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ huy ứng phó sự cố.

c) Chịu chi phí khắc phục hậu qusự cố do cơ sở gây ra theo quy định pháp luật.

10. Ủy ban nhân dân cp huyện, cấp xã nơi xảy ra sự cố hoặc bị nh hưng bi sự cố có trách nhiệm

a) Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện phương án khắc phục hậu qusự cố trên địa bàn qun lý.

b) Sử dụng chi phí khắc phục hậu quả sự cố theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Phối hợp trong thực hiện các biện pháp giảm thiểu hậu quả phi phóng xạ của sự cố và công tác ứng phó sự cố

1. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố có trách nhiệm

a) Chỉ đạo áp dụng các biện pháp tối ưu để thực hiện các mức can thiệp trong việc qun lý lương thực, thực phẩm và biện pháp phòng ngừa lâu dài.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét các tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lâu dài tới phúc lợi xã hội và ảnh hưởng khác của sự cố.

c) Sẵn sàng tư vấn cho Nhân dân về giảm thiểu hậu quả.

d) Kịp thời giải thích về các ri ro sức khỏe và tư vấn cho công chúng về các hành động bảo vệ cần thực hiện và các hành động cần tránh thực hiện đ gim thiểu hậu qudo sự cố gây ra.

đ) Ngăn chặn kịp thời các hành động quá khích.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các SKhoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ huy ứng phó sự cố thực hiện nội dung quy định tại Điểm a, b, c, Mục 1 Điều này.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với SKhoa học và Công nghệ tham mưu Ban Chỉ huy ứng phó sự cố thực hiện nội dung quy định tại Điểm d, Mục 1 Điều này.

4) Công an tnh chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu Ban Chỉ huy ứng phó sự cố thực hiện nội dung quy định tại Điểm đ Mục 1 Điều này.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan tham gia phi hợp có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tng hợp báo cáo việc thực hiện Quy chế này theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc và phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phn ánh về SKhoa học và Công nghệ để tng hợp báo cáo, tham mưu Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bsung cho phù hợp./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản