6051

Quyết định 620/2004/QĐ-UB về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

6051
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 620/2004/QĐ-UB về việc chọn doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 620/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 17/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 620/2004/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 17/02/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 620/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỌN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC  ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN VÀ THÀNH LẬP BAN CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN THUẬN.

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH 1 thành viên ;
Căn cứ Quyết định số 4206/QĐ-UB-KT ngày 14 tháng 8 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 5075/QĐ-UB ngày 06 tháng 12 năm 2002 của ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH 1 thành viên ;
Theo đề nghị của Ban Tài chính Quản trị Thành ủy về việc chọn và đề cử danh sách Ban chuyển đổi doanh nghiệp tại công văn số 54/CV-TCQT-SXKD ngày 27 tháng 10 năm 2003 và của Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận tại công văn số 47-10/2003-CV-ĐTXDTT ngày 22 tháng 10 năm 2003 ;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố tại tờ trình số 18/ĐMDN ngày 02 tháng 02 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận cho doanh nghiệp kinh tế Đảng Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận được tiến hành chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên và thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp đối với Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận gồm các Ông-Bà sau đây :

1- Trưởng Ban : Ông Huỳnh Hữu Âu, Giám đốc Công ty

2- ủy viên Thường trực : Ông Hoàng Đình Phi, Kế toán trưởng

3- Các ủy viên khác :

- Ông Nguyễn Hoàng Lộc, Phó Giám đốc ;

- Ông Nguyễn Duy Trúc, Bí thư Chi bộ ;

- Ông Hồ Tấn Phát, Chủ tịch Công đoàn

- Ông Lê Bá Vinh, Trưởng phòng Đầu tư ;

- Bà Dương Thị Chính, Phó phòng Hành chánh-Nhân lực.

Quy chế và tổ chức làm việc của Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận do Trưởng Ban quy định trên cơ sở nội dung qui trình chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH 1 thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận gồm :

1- Thiết lập quy chế làm việc của Ban, phân công thành viên trong Ban thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đã được quy định tại :

- Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH 1 thành viên ;

- Những Thông tư, công văn hướng dẫn triển khai công tác chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH 1 thành viên của các Bộ Ngành ban hành liên quan, để thực hiện Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ.

Đảm bảo phối hợp hoạt động và tạo điều kiện cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2- Xác định thời điểm chuyển đổi doanh nghiệp, báo cáo về Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

3- Thẩm định cấp cơ sở các phương án chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH 1 thành viên theo kết quả tại thời điểm chuyển đổi nói trên theo phân cấp, gửi Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố xem xét và thẩm định cấp thành phố.

4- Lập kế hoạch chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên trong thời hạn 90 ngày (cho đến ngày đăng ký kinh doanh) kể từ ngày ra quyết định này. Báo cáo tiến độ xây dựng đề án chuyển đổi Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận thành Công ty TNHH 1 thành viên cho Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố (số 177 Lý Chính Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) theo định kỳ vào ngày mùng 5 mỗi tháng.

5- Báo cáo Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền của Ban.

Điều 3. Ban chuyển đổi doanh nghiệp Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận được sử dụng con dấu của Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận trong quá trình xây dựng đề án chuyển đổi thành Công ty TNHH 1 thành viên cho đến khi đăng ký kinh doanh xong.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi Cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng Tân Thuận, Trưởng Ban chuyển đổi doanh nghiệp và các Ông-Bà nói tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận :
- Như điều 5
- Văn phòng Chính phủ
- BCĐ/ĐM và PTDN. TW
- Thường trực Thành ủy
- TT/HĐND, TT/UBND. TP
- Trưởng Ban TCQT/TU
- Ban Tổ chức Thành ủy
- TT/BĐM-QLDN. TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN, TM
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

 Mai Quốc BìnhVăn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản