380481

Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2008 về phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

380481
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2008 về phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 615/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 29/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 615/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 29/10/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh về hợp nhất Sở Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2062/TTr-SNN ngày 29/9/2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nội dung như sau:

1. Về vị trí, chức năng:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn; theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và các quy định khác của pháp luật.

3. Về cơ cấu tổ chức bộ máy:

3.1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

a. Văn phòng: Thành lập trên cơ sở bộ phận làm công tác hành chính, quản trị, tổng hợp của Phòng Tổ chức-Hành chính thuộc 2 Sở trước khi hợp nhất;

b. Thanh tra: Thành lập trên cơ sở bộ phận thanh tra hành chính của 2 Sở trước khi hợp nhất. Nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trước mắt giao cho các Chi cục quản lý nhà nước chuyên ngành đảm nhận, chờ hướng dẫn của Trung ương;

c. Phòng Kế hoạch - Tài chính: thành lập trên cơ sở hợp nhất Phòng Kế hoạch - Đầu tư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và Phòng Kinh tế - Kế hoạch thuộc Sở Thủy sản (cũ);

d. Phòng Tổ chức cán bộ: Thành lập trên cơ sở bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng của Phòng Tổ chức Hành chính thuộc 2 Sở trước khi hợp nhất;

đ. Phòng Trồng trọt: Thành lập trên cơ sở bộ phận làm công tác quản lý nhà nước về trồng trọt của Phòng Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ);

e. Phòng Chăn nuôi: Thành lập trên cơ sở bộ phận làm công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi của Phòng Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ);

g. Phòng Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản: Thành lập trên cơ sở bộ phận làm công tác quản lý chất lượng thủy sản của Phòng Kỹ thuật - Quản lý nghề cá thuộc Sở Thủy sản (cũ) và giao bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng nông sản, lâm sản, muối;

h. Phòng Thủy lợi vừa Quản lý xây dựng công trình: Thành lập trên cơ sở đổi tên và bổ sung nhiệm vụ quản lý xây dựng công trình cho Phòng Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ);

3.2. Các Chi cục quản lý nhà nước chuyên ngành:

a. Chi Cục Bảo vệ thực vật: Giữ ổn định theo nguyên trạng;

b. Chi Cục Thú y: Tiếp nhận Trạm Kiểm dịch thú y thủy sản thuộc UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn; Trạm Kiểm dịch thú y thủy sản và nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y thủy sản từ Chi Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Thủy sản (cũ);

c. Chi Cục Kiểm lâm: Giữ ổn định theo nguyên trạng;

d. Chi Cục Lâm nghiệp: Thành lập trên cơ sở đổi tên Chi Cục Phát triển lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ);

đ. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Thành lập trên cơ sở đổi tên và bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về khai thác thủy sản cho Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Thủy sản (cũ);

e. Chi cục Nuôi trồng thủy sản: Thành lập mới để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về nuôi trồng thủy sản;

g. Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều: Giữ ổn định theo nguyên trạng;

h. Chi cục Phát triển nông thôn: Thành lập trên cơ sở đổi tên và bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về chế biến lâm sản, làng nghề, ngành nghề nông thôn, cơ điện nông nghiệp, công nghiệp sau thu hoạch, nghề muối cho Chi cục Hợp tác xã và PTNT thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ);

3.3. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

a. Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm một phần và toàn bộ kinh phí hoạt động:

- Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư: thành lập trên cơ sở sáp nhập bộ phận làm công tác khuyến ngư của Trung tâm Khuyến ngư và Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thủy sản thuộc Sở Thủy sản (cũ) vào Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ);

- Trung tâm Giống cây trồng: Giữ ổn định theo nguyên trạng;

- Trung tâm Giống vật nuôi: Thành lập trên cơ sở đổi tên Trung tâm Khoa học Kỹ thuật vật nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ);

- Trung tâm Giống thủy sản: Thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại Trạm Giống thủy sản Mỹ Châu và Cát Tiến và bộ phận kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thủy sản của Trung tâm Khuyến ngư và Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thủy sản thuộc Sở Thủy sản (cũ);

- Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật: Giữ ổn định theo nguyên trạng;

- Ban Quản lý Khu sinh thái Cồn Chim - đầm Thị Nại: giữ ổn định nguyên trạng;

- Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn: Thành lập trên cơ sở tổ chức lại Đoàn Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông lâm nghiệp, bổ sung nhiệm vụ quy hoạch thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn. Định hướng chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp tự trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động hoặc doanh nghiệp chậm nhất năm 2011;

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: Thành lập trên cơ sở đổi tên Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ);

b. Các đơn vị sự nghiệp tự trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động:

- Ban Quản lý khai thác Yến Sào: Giữ ổn định theo nguyên trạng;

- Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn: Giữ ổn định theo nguyên trạng;

- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp, nông thôn: Thành lập trên cơ sở đổi tên và bổ sung nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn cho Ban Quản lý Dự án thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (cũ);

4. Về biên chế:

- Trước mắt, tạm thời giữ nguyên tổng biên chế hành chính sự nghiệp được UBND tỉnh giao năm 2008 : là: 595 biên chế. Chia ra:

+ Hành chính nhà nước: 302 biên chế;

+ Biên chế sự nghiệp giáo dục: 60 biên chế;

+ Sự nghiệp khác: 233 biên chế;

- Số cán bộ, công chức đăng ký thực hiện chính sách tinh giản chế theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ là 25 người, được thực hiện theo lộ trình sau:

+ Năm 2008: 01 biên chế hành chính;

+ Năm 2009: 12 biên chế (07 hành chính nhà nước, 05 sự nghiệp);

+ Năm 2010: 06 biên chế (05 hành chính nhà nước, 01 sự nghiệp);

+ Năm 2011: 06 biên chế (04 hành chính nhà nước, 02 sự nghiệp);

- Sau khi thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch đã đăng ký, tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ được điều chỉnh giảm tương ứng với số cán bộ, công chức nghỉ theo chế độ quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

2. Tham mưu trình UBND tỉnh quyết định:

- Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; về phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước được giao theo Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác của Nhà nước;

- Chuyển giao Trạm Kiểm dịch Thú y thủy sản trực thuộc UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và Tuy Phước về Chi cục Thú y và thực hiện sáp nhập vào Trạm Thú y thuộc Chi cục Thú y đặt tại các huyện nêu trên;

- Thành lập, tổ chức lại (sáp nhập, hợp nhất, chia tách, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, đổi tên) các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Chi cục quản lý nhà nước chuyên ngành và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo cơ cấu tổ chức quy định tại Điều 1.

3. Xây dựng phương án sắp xếp, bố trí biên chế, cán bộ, công chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các Chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo tiêu chuẩn chức danh công chức, vị trí việc làm, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4. Lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ với cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế, bảo đảm đúng đối tượng, nguyên tắc, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản