Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 607/2000/QĐ-UB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Xuất nhập khẩu & Du lịch Bắc Cạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Số hiệu: 607/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: La Thị Thính
Ngày ban hành: 05/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 607/2000/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
Người ký: La Thị Thính
Ngày ban hành: 05/06/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC CẠN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 607/2000/QĐ-UB

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU & DU LỊCH BẮC KẠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 1995 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật DNNN của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương;
Căn cứ Quyết định số: 764/QĐ-UB ngày 06/10/1998 của UBND tỉnh Bắc Kạn v/v thành lập Công ty Xuất nhập khẩu & Du lịch Bắc Kạn;
Xét đề nghị của Công ty Xuất nhập khẩu & Du lịch Bắc Kạn tại văn bản số: 25/CV-XNK ngày 24/4/2000;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn tại văn bản số: 168/CV-KH&ĐT ngày 25/5/2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung ngành nghề kinh doanh: Khai thác tận thu quặng chì, kẽm, thiếc, măng gan cho Công ty Xuất nhập khẩu và Du lịch Bắc Kạn.

Điều 2 Công ty Xuất nhập khẩu và Du lịch Bắc Kạn có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục để bổ sung ngành nghề kinh doanh và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch, Giám đốc Sở CN-KHCNMT, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu & Du lịch Bắc Kạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3(t/hiện).
- TT Tỉnh uỷ (B/cáo).
- TT HĐND tỉnh.
- CT, PCT UBND tỉnh.
- Lưu: VT -PVPTH-TH-NLN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
PHÓ CHỦ TỊCH 
La Thị Thính 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản