Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 603/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH THUỶ LỢI LƯU VỰC SÔNG CẦU - SÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến Luật Quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 5203/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Cầu - sông Thương giai đoạn 2019-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Căn cứ văn bản số 61/CV-QHTL ngày 14/02/2020 của Viện Quy hoạch

Thủy lợi ý kiến về đề nghị bổ sung hạng mục xây dựng đập dâng nước trên sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn vào Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cầu - sông Thương giai đoạn 2019-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn đề nghị bổ sung vào quy hoạch thủy lợi đối với hạng mục xây dựng đập dâng nước trên sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn và báo cáo kèm theo; văn bản số 211/UBND-NN ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang; văn bản số 32/SNN-CCTL ngày 09/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương; văn bản số 32/SNN-CCTL ngày 08/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh; văn bản số 104/SNN&PTNT- CCTL ngày 21/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, văn bản số 512/UBND-QLXD ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia ý kiến về việc bổ sung hạng mục xây dựng đập dâng nước trên sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn vào Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cầu - sông Thương giai đoạn 2019-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi tại Tờ trình số 288/TTr-TCTL-NN ngày 26/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung phương án công trình trên dòng chính sông Cầu như sau:

Xây dựng đập dâng trên dòng chính sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, mùa kiệt dâng nước bổ cập nước ngầm, tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp, tạo nguồn tưới cho khoảng 40 ha đất nông nghiệp, kết hợp nuôi trồng thủy sản, dâng nước tạo cảnh quan phục vụ du lịch khu vực thành phố Bắc Kạn; mùa lũ vận hành công trình trả về cao trình đáy sông để bảo đảm không cản trở thoát nước lũ.

Giai đoạn nghiên cứu quy hoạch chỉ đánh giá sơ bộ về quy mô công trình, tác động của đập dâng đến cấp nước, thoát nước mưa, nước lũ, nước thải. Đề nghị giai đoạn đầu tư xây dựng công trình phải nghiên cứu chi tiết, lựa chọn quy mô, giải pháp kỹ thuật xây dựng đập dâng, tính toán các tác động và có giải pháp phù hợp để bảo đảm việc xây dựng công trình hiệu quả, không tác động bất lợi đến đến vùng thượng, hạ lưu đập và các địa phương hạ du lưu vực sông Cầu - sông Thương.

Điều 2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 5203/QĐ- BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố, chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy hoạch.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn cập nhật phương án vào quy hoạch tỉnh Bắc Kạn. Đầu tư xây dựng công trình phù hợp quy hoạch được duyệt và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

3. Một số yêu cầu đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn:

- Trong quá trình lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn phải nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo đảm tiêu thoát nước mưa, nước lũ; thu gom, xử lý, thoát nước thải, bảo vệ môi trường khu vực thành phố Bắc Kạn ở thượng lưu đập dâng.

- Tính toán các tác động và có giải pháp phù hợp để bảo đảm việc xây dựng công trình hiệu quả, không tác động bất lợi đến đến vùng thượng, hạ lưu đập và các địa phương hạ du lưu vực sông Cầu - sông Thương.

- Có giải pháp quản lý vận hành công trình đảm bảo hiệu quả, an toàn cho công trình, vùng thượng hạ lưu đập và vùng hạ du lưu vực sông.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh, thành: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh;
- Lưu VT, TCTL (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản