Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 5830/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin thành Công ty cổ phần In Nhãn hàng An Lạc do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5830/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 31/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5830/2003/QĐ-UB
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 31/12/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5830/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC XÍ NGHIỆP IN NHÃN HÀNG LIKSIN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN IN NHÃN HÀNG AN LẠC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty
cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án sắp xếp tổng thể doanh nghiệp Nhà nước của thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 5829/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 của ủy nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin ;
Xét tờ trình số 474/ĐMDN ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin (hạch toán phụ thuộc Công ty Liksin) như sau :

1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần : 3.580.200.000 đồng.

Trong đó :

- Tỷ lệ Nhà nước giữ cổ phần chi phối : 51,00% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp : 35,3% vốn điều lệ (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 3,38% vốn điều lệ).

- Tỷ lệ cổ phần bán đấu giá cho cổ đông ngoài doanh nghiệp : 13,7% vốn điều lệ.

2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa

ngày 31 tháng 12 năm 2002 :

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp : 7.099.082.165 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 1.904.747.753 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 1.210 cổ phần.

Phần giá trị được ưu đãi : 36.300.000 đồng.

Điều 2.- Giao cho Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin trực tiếp tổ chức bán 4.900 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 13,7% vốn điều lệ của công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Công ty Liksin, Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần Công văn số 693/UB-CNN ngày 25 tháng 02 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố ; danh sách gửi về Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin.

Điều 3.- Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Nhãn hàng an Lạc ;

- Tên giao dịch quốc tế : An Lac Labels Joint Stock Company ;

- Tên gọi tắt : An Lac LABELS ;

- Trụ sở giao dịch (Trụ sở chính) đặt tại : 01 Khu phố 7, thị trấn An Lạc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4.- Công ty cổ phần Nhãn hàng An Lạc sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Sản xuất kinh doanh các lọai nhãn hàng cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Kinh doanh các loại vật tư, phụ tùng thiết bị ngành in.

Điều 5.- Công ty cổ phần In Nhãn hàng An Lạc :

- Là pháp nhân theo Pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước - Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin - có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Nhãn hàng An Lạc.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Công ty Liksin, Giám đốc Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM và PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- VP/TU, Ban TC/TU
- TT Ban ĐMQLDN.TP
- Sở LĐ-TBXH, Cục Thuế TP
- Kho bạc NN/TP, CATP
- Chi nhánh NHNN.TP
- VP HĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN
- Lưu (CNN.K).

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản