297834

Quyết định 5818/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt đề cương Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025

297834
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 5818/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt đề cương Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025

Số hiệu: 5818/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5818/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 11/12/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5818/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 3344/TTr-SVHTTDL ngày 23 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025. (có đề cương kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan:

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lập Quy hoạch với nội dung theo đề cương đã được phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

2. Các sở, ngành; UBND các huyện, thành, thị theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong quá trình xây dựng Quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1210/QĐ-UBND-VX ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc cỏc sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

ĐỀ CƯƠNG

QUY HOẠCH HỆ THỐNG TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2016- 2025
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 5818/QĐ - UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH

I. Thực trạng

- Đánh giá tình hình, thực trạng về hoạt động tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay.

- Đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch hệ thống tuyên truyền- quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2010-2020 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1210/QĐ.UBND.VX ngày 22/3/2010.

II. Cơ sở pháp lý.

Những văn bản của nhà nước đã ban hành về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo mới được ban hành.

III. Sự cần thiết

Những vấn đề bất cập nảy sinh trong thực tế của hoạt động tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An so với quy hoạch được ban hành tại Quyết định số 1210/QĐ.UBND.VX của UBND tỉnh đòi hỏi cần được điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Phần thứ hai

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

I. Khái quát chung về đề án

1. Tên gọi: “Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An.

3. Các cơ quan phối hợp:

- Các sở, ngành liên quan.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Các chuyên gia chuyên ngành ở tỉnh Nghệ An.

II. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nguyên tắc chung của Quy hoạch:

1. Mục tiêu của Quy hoạch:

- Định hướng cho hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An đảm bảo mỹ quan đô thị, văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy phát kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo mối quan hệ hài hoà giữa phát triển kinh tế và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc.

- Làm đẹp cảnh quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự công cộng, bảo vệ di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh và bảo vệ môi trường. Phát huy thế mạnh của tỉnh trong việc tuyên truyền quảng bá thu hút đầu tư, hội nhập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh .

- Quy hoạch tổng thể phải đảm bảo tính khoa học, đánh giá đúng thực trạng, phân biệt rõ hệ thống tuyên truyền cổ động chính trị và hệ thống quảng cáo ngoài trời theo quy định của pháp luật.

- Làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt các cụm biển tấm lớn, biển tấm nhỏ, băng rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ … nhằm mục đích tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước và quảng bá giới thiệu sản phẩm kinh tế thương mại.

- Quy hoạch phải cụ thể về địa điểm, diện tích, số lượng, kiểu dáng, chất liệu phù hợp với từng điều kiện kinh phí, thời gian và không gian theo hướng hiện đại hoá, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, địa phương tham gia thực hiện có hiệu quả.

2. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu:

Hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó tập trung tại thành phố Vinh, các trung tâm hành chính, kinh tế thương mại và các trục đường giao thông lớn trên địa bàn tỉnh.

3. Nguyên tắc chung của Quy hoạch:

3.1. Các cụm cổ động, bảng quảng cáo phải đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mỹ quan đô thị và cảnh quan môi trường xung quanh; phải có thiết kế kết cấu phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông; an toàn lưới điện; an toàn phòng cháy chữa cháy; hành lang an toàn đê bao và các điều kiện về trật tự, an toàn xã hội khác.

3.2. Không được quảng cáo ở khu vực Quảng trường, nơi đặt tượng đài các danh nhân, làm ảnh hưởng tới hoạt động tuyên tuyền cổ động chính trị; Trụ sở của cơ quan quản lý Nhà nước, trường học, bệnh viện, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, doanh trại quân đội, trụ sở công an và các tổ chức quốc tế; di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang nhân dân; không được đặt trong hành lang an toàn giao thông, không che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông và bảng chỉ dẫn công cộng.

3.3. Đối với quy chuẩn kỹ thuật các phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện theo quy hoạch này. Trường hợp khác chưa quy định thì áp dụng theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời, mã số QCVN 17:2013/BXD.

3.4. Đối với hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên bảng quảng cáo tấm nhỏ (dưới 40m2), màn hình điện tử, trên cột điện, trên giải phân cách, hệ thống băng rôn khẩu hiệu, cổng chào, bảng tin rao vặt… giao cho UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào quy hoạch này và các quy định của pháp luật khác có liên quan xây dựng điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho phù hợp (trước khi ban hành phải có ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng, Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch).

3.5. Đối với các cụm cổ động chính trị được quy hoạch này (gồm cả quy hoạch cấp huyện), nếu thực hiện theo hình thức xã hội hoá thì phải đảm bảo thời gian tuyên truyền tối thiểu là 03 đợt/năm, mỗi đợt ít nhất là 30 ngày (trước 20 ngày và sau 10 ngày), nguồn kinh phí sử dụng để thay đổi nội dung các đợt tuyên truyền phải sử dụng từ nguồn kinh phí xã hội hoá.

III. Nội dung quy hoạch

Gồm 02 phần:

1. Quy hoạch hệ thống tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị và quảng cáo không sinh lời.

2. Quy hoạch quảng cáo thương mại.

IV. Các phương pháp kỹ thuật và khối lượng công tác xây dựng quy hoạch

1. Thu thập tổng hợp tài liệu.

- Thu thập, tổng hợp, rà soát các Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Trung ương, của tỉnh, của các địa phương liên quan và chiến lược phát triển hoạt động tuyên truyền, quảng cáo giai đoạn 2016- 2025.

- Thống kê tình hình hoạt động tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn tỉnh: hệ thống cụm cổ động chính trị, bảng quảng cáo tấm lớn, bảng quảng cáo tấm nhỏ, hệ thống treo mắc băng rôn, cổng chào, màn hình điện tử.

- Tổng hợp số liệu các phương tiện quảng cáo từ năm 2010 đến nay để phục vụ công tác xây dựng quy hoạch và dự báo nhu cầu đến năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

2. Khảo sát thu thập tài liệu bổ sung.

- Khảo sát để xác định cơ sở các tuyến, điểm, khu vực chưa được quy hoạch để bổ sung vào quy hoạch.

- Khảo sát làm rõ hiện trạng các tuyến, điểm, khu vực đã được quy hoạch nhưng cần xem xét để điều chỉnh trong quy hoạch.

3. Xây dựng quy hoạch.

- Tổng hợp, cập nhật các phương tiện tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn toàn tỉnh để xác định số lượng, kiểu dáng, chất liệu, kích thước, độ cao phù hợp với từng khu vực, tuyến đường, địa điểm.

- Rà soát đưa ra khỏi quy hoạch các bảng quảng cáo không phù hợp với quy định, không đảm bảo mỹ quan.

- Xây dựng Quy hoạch hệ thống tuyên truyền- quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016- 2025 phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội hiện nay.

4. Sản phẩm của đề án.

Sản phẩm của đề án được thể hiện dưới dạng các tài liệu chính sau:

- Báo cáo thuyết minh Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016- 2025.

- Bảng tổng hợp số liệu hoạt động của hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời từ năm 2010 đến 31/12/2015.

- Bản đồ quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016- 2025.

5. Các giải pháp thực hiện.

- Giải pháp thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức.

- Giải pháp về quản lý nhà nước và cơ chế chính sách đối với hoạt động tuyên truyền quảng cáo

- Giải pháp về nguồn vốn

- Giải pháp về hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển tuyên truyền, quảng cáo

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Thời gian thực hiện.

- Thời điểm bắt đầu triển khai: 01/01/2016

- Thời điểm hoàn thành: 30/6/2016.

II. Kinh phí thực hiện

- Các căn cứ để xây dựng đơn giá các hạng mục công việc

- Tổng dự toán kinh phí

- Nguồn kinh phí thực hiện

III. Phân công trách nhiệm.

- Trách nhiệm các sở, ban, ngành liên quan

- Trách nhiệm của UBND các huyện, thành thị

- Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan...

Phần thứ tư:

PHỤ LỤC VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản