Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 58/2005/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 58/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Văn Hành
Ngày ban hành: 11/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 58/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Nguyễn Văn Hành
Ngày ban hành: 11/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/2005/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 11 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2005/QĐ-UB BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2005  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 3 về nhiệm vụ năm 2005;
Căn cứ Quyết định 72/2003/QĐ-UB ngày 8/8/2003 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành và kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 129/2004 ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành cơ chế chỉ đạo và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2005;
Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Nghệ An năm 2005 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-UB ngày 31/01/2005 của UBND tỉnh Nghệ An, gồm 12 quyết định (có danh mục kèm theo).

Điều 2.

1. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình và thẩm định các dự thảo để trình UBND tỉnh ban hành theo đúng trình tự và thời gian quy định.

2. Giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh được phân công tại Quyết định này chỉ đạo việc soạn thảo, tham gia soạn thảo theo đúng quy trình, đúng thời gian quy định.

3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp trình UBND tỉnh Quyết định hỗ trợ kinh phí soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2005, cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo và thẩm định dự thảo văn bản QPPL tại Quyết định này.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm hành Quyết định này.

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Nguyễn Văn Hành

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2005/QĐ.UBND ngày 11 tháng 05 năm 2005 của UBND tỉnh Nghệ An) 

TT

Hình thức VB

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian ban hành

Ghi chú

1

Quyết định

Phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội miền núi Nghệ An thời kỳ 2003 - 2010 có tính đến 2015

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, các huyện có liên quan

Quý I/2005


 

2

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở` Tư pháp và các Sở, ngành liên quan

Quý II/2005

 

3

Quyết định

Về việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính

Quý II/2005


 

4

Quyết định

Về việc quản lý chất lượng phân bón trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học & Công nghệ

Quý II/2005


 

5

Quyết định

Về việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính

Quý III/2005


 

6

Quyết định

Ban hành quy chế về thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan

Quý III/2005

 

7

Quyết định

Về chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống thuỷ lợi nước sạch trên địa bàn Nghệ An

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính

Quý III/2005


 

8

Quyết định

Về chính sách khuyến khích nghề muối

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, HĐ liên minh các HTX và DNNQD

Quý III/2005


 

9

Quyết định

Về cơ chế quản lý điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2006

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính

Quý IV/2005


 

10

Quyết định

Về việc giao kế hoạch kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2006

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính

Quý IV/2005


 

11

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Du lịch Nghệ An

Sở Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành có liên quan

Quý IV/2005

 

12

Quyết định

Về việc ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển du lịch Nghệ An

Sở Du lịch

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp

Quý IV/2005

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản