204447

Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình tỉnh Ninh Bình

204447
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 578/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 14/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 578/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình
Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 14/08/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 578/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Thực hiện Văn bản số 1316/BVHTTDL-GĐ ngày 15/4/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác Gia đình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 64/TTr-SVHTTDL ngày 22/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình tỉnh Ninh Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), gồm các ông, bà có tên sau:

Trưởng ban Chỉ đạo:

Ông Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các Phó trưởng ban:

1. Ông Lâm Quang Nghĩa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực;

2. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Các Ủy viên:

1. Ông Trịnh Xuân Hồng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

2. Ông Phạm Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

3. Ông Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

4. Ông Vũ Xuân Hiệp, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

5. Ông Phạm Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

6. Bà Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội;

7. Ông Bùi Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

8. Ông Lưu Danh Cung, Phó Giám đốc Sở Y tế;

9. Ông Đoàn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

10. Bà Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

11. Bà Trần Thị Thu Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh;

12. Ông Lương Văn Thái, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

13. Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn;

14. Ông Nguyễn Minh Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

15. Ông Phạm Ngọc Văn, Trưởng phòng Gia đình và Nếp sống văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thư ký:

Bà Vũ Thị Lý, Phó trưởng Phòng Gia đình và Nếp sống văn hóa, Sở VHTT&DL.

Điều 2.Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh có nhiệm vụ:

- Giúp UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về công tác gia đình và chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch và công tác gia đình. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo;

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác gia đình tại địa phương, đồng thời kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về công tác gia đình;

- Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo tỉnh là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phân công.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, VP5, VP6, VP7. KH/17

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản