326216

Quyết định 5709/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH06 đoạn từ đường liên khu vực (nối phân khu đô thị S1, S2, S3) đến đường khu dân cư hiện có xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500

326216
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 5709/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH06 đoạn từ đường liên khu vực (nối phân khu đô thị S1, S2, S3) đến đường khu dân cư hiện có xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Số hiệu: 5709/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 12/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5709/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 12/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5709/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG ĐH06 ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG LIÊN KHU VỰC (NỐI PHÂN KHU ĐÔ THỊ S1, S2, S3) ĐẾN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ HIỆN CÓ XÃ ĐỨC GIANG, HUYỆN HOÀI ĐỨC, TỶ LỆ 1/500.
ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/5000;

Căn cứ Quyết đnh số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 5674/TTr-QHKT-P7 ngày 29/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH06 đoạn từ đường liên khu vực (nối phân khu đô thị S1, S2, S3) đến đường khu dân cư hiện có xã Đức Giang, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, hoàn thành ngày 23/8/2016, được Sở Quy hoch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí tuyến đường: Tuyến đường có chiều dài khoảng 0,94km, thuộc địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội.

- Điểm đầu tuyến (điểm 1): tại điểm giao với đường liên khu vực (kết nối 3 phân khu đô thị S1, S2, S3).

- Điểm cuối tuyến (điểm 4): tại nút giao với đường khu dân cư xã Đức Giang hiện có.

- Hướng tuyến đường được xác định phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị S2, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố phê duyệt, phù hợp với hiện trạng dân cư tại khu vực.

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường cấp khu vực.

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường:

Tuyến đường được chia thành 2 đoạn như sau:

- Đoạn từ điểm đầu tuyến (điểm 1) đến điểm 2 (dài khoảng 0,4km): được xác định là đường khu vực, quy mô chiều rộng mặt cắt ngang B=24m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 14m, hè mỗi bên rộng 2x5m.

- Đoạn còn lại từ điểm 2 đến điểm 4 (dài khoảng 0,54km): được xác định là đường chính khu vực, quy mô chiều rộng mặt cắt ngang B=30m, gồm: 2 lòng đường xe chạy rộng 2x7,5m, dải phân cách giữa rộng 5m, hè mỗi bên rộng 2x5m.

4. Tim đường và Chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3, 4 được xác định bởi các đim tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trực tiếp tại bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ: được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, bề rộng mặt cắt ngang đường và các yếu tố kỹ thuật kết hợp nội suy được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

5. Các nút giao thông:

Các nút giao trên tuyến đường xây dựng nút giao thông cùng mức.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch-Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của sliệu trình duyệt.

- Giao UBND huyện Hoài Đức phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc theo chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt và triển khai cắm mốc giới để tổ chức quản lý theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức; Chủ tịch UBND xã có tuyến đường đi qua; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các Đ/c Phó CT UBND;
- VPUBTP: các đ/c PCVP: Phạm Văn Chiến, Phạm Chí Công; các phòng: TH, KT, ĐTC,N, TKBT;
- Lưu: VT (21 bản), SQHKT(01); ĐTVTA2, LTA1.
39129

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản