331838

Quyết định 570/QĐ-CT năm 2011 phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử do tỉnh Tuyên Quang ban hành

331838
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 570/QĐ-CT năm 2011 phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 570/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 21/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 570/QĐ-CT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang
Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 21/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 570/QĐ-CT

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU THUỘC NGUỒN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia;

Căn cứ văn bản số 316/LTNN-NVĐP ngày 24 tháng 6 năm 1999 của Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành Danh mục mẫu thành phần tài liệu nộp lưu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-CT ngày 26/8/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục số 01 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 119/TTr-SNV ngày 10/5/2011 về việc phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử để ban hành danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu trữ hiện hành của cơ quan, đơn vị.

Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và tổ chức thu nộp tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ để bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Các Ông (Bà) Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Danh mục số 01 theo Quyết định số 1712/QĐ-CT ngày 26/8/2009 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
- Thường trực Tỉnh uỷ; (Báo
- Thường trực HĐND tinh; cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Lưu: VT.(NK- 30)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

DANH MỤC

THÀNH PHẦN HỒ SƠ, TÀI LIỆU THUỘC NGUỒN NỘP LƯU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 570/QĐ-CT ngày 21 tháng 5 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh )

Phần thứ 1:

NHỮNG NHÓM TÀI LIỆU QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH PHỔ BIẾN CHUNG Ở CÁC CƠ QUAN

1. Tài liệu về hành chính - tổng hợp

1.1. Chương trình kế hoạch, báo cáo công tác nhiều năm, hàng năm của cơ quan.

1.2. Chương trình kế hoạch, báo cáo công tác nhiều năm, hàng năm của các đơn vị trực thuộc.

1.3. Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chung do cơ quan ban hành theo thẩm quyền.

1.4. Hồ sơ thanh tra, kiểm tra của cơ quan đối với cơ quan, đơn vị cấp dưới.

1.5. Hồ sơ, hội nghị tổng kết công tác cơ quan

1.6. Báo cáo chuyên đề về lĩnh vực quản lý của cơ quan.

1.7. Hồ sơ về công tác hành chính văn phòng của cơ quan

1.8. Hồ sơ thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

1.9. Tập văn bản quy định, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư và lưu trữ do cơ quan ban hành.

1.10. Tập lưu, sổ đăng ký văn bản đi của cơ quan (Văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị, Quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn)

2. Tài liệu về tổ chức bộ máy và cán bộ

2.1. Hồ sơ, tài liệu về thành lập, hợp nhất, chia tách, giải thể, đổi tên cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

2.2. Hồ sơ về chức năng, nhiệm vụ, biên chế của cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

2.3. Hồ sơ, tài liệu về các đề án xây dựng tổ chức bộ máy của ngành, của cơ quan và đơn vị trực thuộc (có thể có nhiều hồ sơ cụ thể).

2.4. Hồ sơ hội nghị về công tác tổ chức của ngành do cơ quan chủ trì.

2.5. Hồ sơ tài liệu về thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của cơ quan và đơn vị.

2.6. Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác tào tạo tại các trường, cơ sở dạy nghề trực thuộc cơ quan.

2.7. Hồ sơ, tài liệu về thực hiện biên chế, lao động tiền lương hàng năm của cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

2.8. Kế hoạch báo cáo công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương hàng năm của cơ quan và đơn vị.

2.10. Hồ sơ, tài liệu về thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ nội bộ cơ quan.

2.11. Hồ sơ, tài liệu về khen thưởng Huân chương, Huy chương, Chiến sĩ thi đua, danh hiệu cao quý cho cán bộ trong cơ quan.

3. Tài liệu về Kế hoạch - Thống kê – Tài chính

3.1. Hồ sơ, tài liệu về xây dựng quy hoạch phát triển ngành, cơ quan.

3.2. Hồ sơ xây dựng đề án, dự án, chương trình mục tiêu của ngành, cơ quan

3.3. Hồ sơ quản lý tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của ngành, cơ quan

3.4. Hồ sơ về tổng kết đánh giá thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của ngành, cơ quan

3.5. Hồ sơ về chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm

3.6. Hồ sơ về xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch của ngành, cơ quan

3.7. Tập báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm hoặc nhiều năm của cơ quan và đơn vị trực thuộc.

3.8. Các biểu mẫu, báo cáo thống kê định kỳ hàng năm, nhiều năm hoặc đột xuất của cơ quan và các đơn vị.

3.9. Hồ sơ, tài liệu về ngân sách hàng năm của cơ quan và đơn vị trực thuộc.

- Dự toán ngân sách hàng năm do cơ quan và đơn vị trực thuộc lập.

- Chỉ tiêu ngân sách hàng năm của cơ quan và đơn vị.

- Báo cáo quyết toán năm của cơ quan và đơn vị.

3.10. Hồ sơ kiểm tra, thanh tra tài chính tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc

3.11. Hồ sơ về thanh lý, biên bản bàn giao tài sản cố định của cơ quan.

4. Tài liệu của Đảng và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan

4.1. Hồ sơ Đại hội Đảng bộ, Chi bộ của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

4.2. Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp uỷ

4.3. Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết năm, nhiệm kỳ

4.4. Hồ sơ Đại hội, Hội nghị công nhân viên chức của cơ quan

4.5. Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết năm, nhiệm kỳ

4.6. Hồ sơ Đại hội Công đoàn, Đoàn thanh niên, phụ nữ trong cơ quan hàng năm.

4.7. Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đoàn thể

5. Tài liệu phổ biến khác

5.1. Tài liệu xây dựng cơ bản

- Hồ sơ xây dựng các công trình thuộc phạm vi quản lý của cơ quan do UBND tỉnh quyết định đầu tư;

- Kế hoạch, báo cáo về công tác xây dựng cơ bản hàng năm, nhiều năm của cơ quan và các đơn vị trực thuộc;

- Hồ sơ về thanh tra, kiểm tra công tác xây dựng cơ bản của cơ quan, đơn vị trực thuộc.

5.2. Tài liệu về hoạt động đối ngoại

- Kế hoạch, chương trình, báo cáo hoạt động đối ngoại hàng năm, nhiều năm của cơ quan và các đơn vị trực thuộc;

- Hồ sơ, tài liệu về các đoàn cán bộ của cơ quan và các đơn vị trực thuộc đi công tác, học tập, tham quan khảo sát ở nước ngoài;

- Hồ sơ về các đoàn của cơ quan, tổ chức nước ngoài đến làm việc tại cơ quan, đơn vị trực thuộc;

- Hồ sơ thực hiện các dự án, chương trình hợp tác với cơ quan, tổ chức nước ngoài.

5.3. Tài liệu về hoạt động khoa học - công nghệ

- Chương trình, kế hoạch, báo cáo hoạt động khoa học - công nghệ của cơ quan và các đơn vị trực thuộc hàng năm hoặc nhiều năm;

- Hồ sơ, tài liệu về chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học của cơ quan và các đơn vị trực thuộc;

- Hồ sơ, tài liệu về các sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học - công nghệ của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị;

- Hồ sơ, tài liệu về chuyển giao công nghệ của các cơ quan, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài cho cơ quan và đơn vị trực thuộc.

5.4. Tài liệu về công tác thanh tra

- Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác thanh tra hàng năm của cơ quan;

- Hồ sơ các đợt thanh tra điểm do cơ quan thực hiện tại các đơn vị trực thuộc;

- Hồ sơ thanh tra các vụ việc lớn do cơ quan thực hiện;

- Hồ sơ, tài liệu về thanh tra các vụ việc vi phạm chế độ do cơ quan tổ chức thanh tra ở các đơn vị trực thuộc.

Phần thứ 2

NHỮNG NHÓM TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN CHỦ YẾU LÀ NGUỒN NỘP LƯU

1. Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

1.1. Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;

1.2. Hồ sơ, các kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh (mỗi kỳ họp lập thành một hồ sơ);

1.3. Báo cáo tổng kết về nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh;

1.4. Tài liệu lãnh đạo, chỉ đạo về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

1.5. Báo cáo đánh giá kết quả bầu cử ĐBQH; HĐND các cấp tỉnh Tuyên Quang

1.6. Kỷ yếu các kỳ họp Quốc hội và nhiệm kỳ HĐND tỉnh Tuyên Quang

1.7. Chương trình, Kế hoạch công tác hàng năm của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh

2.1. Hồ sơ các kỳ họp của UBND tỉnh (thường kỳ và đột xuất);

2.2. Hồ sơ hội nghị chuyên đề do UBND tỉnh triệu tập;

2.3. Sổ nghi biên bản các hội nghị của UBND tỉnh;

2.4. Hồ sơ về giao chỉ tiêu kế hoạch;

2.5. Hồ sơ, tài liệu về quản lý, thẩm định, giải quyết các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

2.6. Hồ sơ, tài liệu về phối hợp hoạt động của UBND tỉnh với các đoàn thể trong tỉnh;

2.7. Tài liệu hoạt động của văn phòng UBND tỉnh.

3. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

3.1. Báo cáo tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm và hoạt động công tác kiểm sát hàng năm của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

3.2. Các tập kháng nghị Phúc thẩm Giám đốc thẩm, Tái thẩm các vụ án Hình sự, Dân sự;

3.3. Hồ sơ giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo mang tính chất điển hình, có giá trị lịch sử trong tỉnh.

4. Toà án nhân dân tỉnh

- Hồ sơ xét xử các vụ án điển hình trên địa bàn tỉnh;

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

5.1. Hồ sơ về quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh (từng thời kỳ);

5.2. Hồ sơ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội;

5.3. Hồ sơ, tài liệu về quản lý đầu tư trong nước và nước ngoài;

5.4. Hồ sơ, tài liệu về quản lý vốn ODA và các nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ;

5.5. Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác đấu thầu, xét thầu và chỉ thầu theo thẩm quyền;

5.6. Hồ sơ, tài liệu về quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất;

5.7. Hồ sơ, tài liệu về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và kinh tế hợp tác xã.

6. Sở Khoa học công nghệ

6.1.Hồ sơ, tài liệu về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (hoạt động nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất- đời sống; quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ; các đề tài nghiên cứu khoa học; hoạt động giải thưởng khoa học; hoạt động của hội đồng khoa học);

6.2. Hồ sơ, tài liệu về sở hữu trí tuệ;

6.3. Hồ sơ, tài liệu về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

6.4. Hồ sơ, tài liệu về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân;

6.5. Hồ sơ về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

7. Cục Thống kê tỉnh

7.1. Hồ sơ, tài liệu thống kê về thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiều năm, hàng năm;

7.2. Hồ sơ, tài liệu về tổng điều tra dân số và lao động, đời sống...;

7.3. Hồ sơ, tài liệu về điều tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;

7.4. Hồ sơ, tài liệu về điều tra diện tích, năng xuất, sản lượng cây trồng, chăn nuôi;

7.5. Niên giám thống kê tổng hợp kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trong tỉnh.

8. Sở Nội vụ:

8.1. Hồ sơ, tài liệu về tổ chức bộ máy

- Hồ sơ, tài liệu về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Hồ sơ về thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc UBND tỉnh.

8.2. Hồ sơ, tài liệu về quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp.

8.3. Hồ sơ, tài liệu về tổ chức chính quyền

- Báo cáo về hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn;

- Hồ sơ về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội

- Hồ sơ, tài liệu về tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

- Hồ sơ về phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên khác của Uỷ ban nhân dân các cấp

8.4. Hồ sơ, tài liệu về địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính

- Hồ sơ về thành lập, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn tỉnh;

- Hồ sơ quản lý bản đồ địa giới, mốc, địa giới hành chính;

- Hồ sơ, tài liệu về quy chế dân chủ tại xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

8.5. Hồ sơ, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức

- Hồ sơ về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

- Hồ sơ về bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, kỷ luật cách chức danh lãnh đạo UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành trong tỉnh;

- Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ hàng năm

8.6. Hồ sơ, tài liệu về cải cách hành chính

8.7. Hồ sơ, tài liệu về công tác tôn giáo

- Tài liệu chỉ đạo của cơ quan cấp trên và UBND tỉnh về công tác tôn giáo;

- Báo cáo về công tác tôn giáo

- Hồ sơ, tài liệu về phòng chống truyền đạo trái phép

8.8. Hồ sơ, tài liệu về thi đua khen thưởng.

- Tài liệu chỉ đạo của cơ quan cấp trên và UBND tỉnh về công tác thi đua khen thưởng;

- Hồ sơ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tuyên Quang;

- Hồ sơ xét tặng các danh hiệu anh hùng lao động;

- Hồ sơ xét tặng các loại huân chương cho tập thể và cá nhân thuộc tỉnh;

- Hồ sơ xét tặng chiến sĩ thi đua toàn quốc;

- Hồ sơ về việc tặng cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể thuộc tỉnh.

8.9. Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ

8.10. Hồ sơ, tài liệu về công tác tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ

9. Thanh tra tỉnh

9.1.Tài liệu về quản lý, chỉ đạo các hoạt động thanh tra, kiểm tra trong tỉnh;

9.2. Tài liệu về thanh tra chuyên đề (do cấp trên chỉ đạo) thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội trong tỉnh;

9.3. Hồ sơ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luât.

10. Sở Tư pháp:

10.1. Hồ sơ về quản lý công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

10.2. Hồ sơ, tài liệu về theo dõi tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

10.3. Hồ sơ, tài liệu về kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

10.4. Hồ sơ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;

10.5. Hồ sơ về quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng;

10.6. Hồ sơ quản lý hộ tịch, quốc tịch, con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp;

10.7. Hồ sơ, tài liệu về quản lý luật sư và hoạt động tư vấn tư pháp;

10.8. Hồ sơ về hoạt động trợ giúp pháp lý;

10.9. Hồ sơ về hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi địa phương;

10.10. Hồ sơ quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp;

10.11. Hồ sơ về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

10.12. Hồ sơ công tác trách nhiệm bồi thường nhà nước;

11. Sở Tài chính

11.1. Hồ sơ xây dựng, ban hành về chế độ, quy định tài chính kế toán;

11.2. Hồ sơ, tài liệu về ngân sách của UBND tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, huyện, thành phố;

- Dự toán

- Chỉ tiêu

- Quyết toán

11.3. Hồ sơ về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch ngân sách hàng năm của tỉnh.

11.4. Hồ sơ, tài liệu về quản lý các nguồn kinh phí uỷ quyền của TW.

11.5. Hồ sơ, tài liệu về thanh lý, chuyển nhượng, bàn giao tài sản cố định của tỉnh.

11.6. Hồ sơ, tài liệu về quản lý công sản (đất đai, trụ sở làm việc...) của tỉnh.

11.7. Hồ sơ, tài liệu về việc kiểm tra thực hiện Nghi quyết của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách hàng năm;

11.8. Tài liệu về kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm về tài chính đối với các cơ quan HCSN, tổ chức kinh tế, văn hoá - xã hội, doanh nghiệp và công dân theo thẩm quyền

11.9. Hồ sơ, tài liệu về tình hình giá cả nhiều năm, hàng năm của tỉnh

11.10. Hồ sơ, tài liệu về quản lý phí, lệ phí các loại

11.11. Hồ sơ về trợ cước, trợ giá các mặt hàng

11.12. Hồ sơ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp;

11.13. Hồ sơ về sắp xếp, xếp hạng các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh

11.14. Hồ sơ về việc cổ phần hoá, giải thể, sáp nhập các doanh nghiệp nhà nước;

12. Cục Thuế tỉnh

12.1. Hồ sơ, tài liệu về quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh;

12.2. Hồ sơ tổng hợp về kết quả lập sổ, quyết toán thu, hoàn thuế, miễn thuế đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất, tiền thuê đất hàng năm;

12.3. Hồ sơ tổng hợp quyết toán thu đối với tiền sử dụng đất, phí, lệ phí

12.4. Hồ sơ quản lý thu thuế thuộc địa bàn quản lý;

12.5. Hồ sơ tổ chức thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân;

12.6. Tài liệu chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin ngành Thuế;

12.7 Hồ sơ các giải pháp kỹ thuật và triển khai ứng dụng về công tác tin học ngành Thuế;

12.8. Hệ thống các quy định về công tác tin học ngành thuế;

12.9 Hồ sơ phân tích và thiết kế các phần mềm phục vụ quản lý của ngành Thuế.

13. Các Ngân hàng

13.1. Hồ sơ về quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối;

13.2. Hồ sơ về quản lý tiền tệ;

13.3. Hồ sơ, tài liệu về quản lý tín dụng;

13.4. Hồ sơ về chiến lược phát triển ngân hàng;

13.5. Hồ sơ về thành lập, hoạt động phát triển các tổ chức tín dụng;

13.6. Hồ sơ về hoạt động phòng, chống rửa tiền;

13.7. Hồ sơ về phát hành và kho quỹ;

13.8. Hồ sơ, tài liệu về công tác thanh toán.

14 Sở Giao thông - vận tải

14.1. Hồ sơ về quy hoạch tổng thể, chi tiết phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ;

14.2. Hồ sơ về xây dựng, tu bổ các tuyến đường giao thông, cầu lớn, tiêu biểu thuộc tỉnh (bao gồm toàn bộ tài liệu liên quan đến công trình như khảo sát địa chất, mời thầu, chỉ thầu, thành lập Ban quản lý, Dự án tiền khả thi, Dự án khả thi, thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán, Tổng dự toán, Thẩm định thiết kế - kỹ thuật, Phê duyệt xây dựng cơ bản hoàn thành,...);

14.3. Hồ sơ về phân loại, điều chỉnh hệ thống đường, cầu tỉnh và các đường khác theo quy định của pháp luật;

14.4. Hồ sơ về thiết lập, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thuỷ nội địa địa phương trong phạm vi quản lý;

14.5 Hồ sơ, tài liệu quản lý hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ trong tỉnh (bao gồm đăng ký, đăng kiểm);

14.6. Báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra chất lượng các công trình giao thông thuộc tỉnh.

14.7. Hồ sơ quản lý các tuyến đường vận tải hành khách;

15. Sở Công Thương

15.1. Công nghiệp

15.1.1. Hồ sơ, tài liệu về quản lý cơ khí và luyện kim (quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn tỉnh);

15.1.2. Hồ sơ về quản lý quy hoạch, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh;

15.1.3. Hồ sơ, tài liệu về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn kỹ thuật;

15.1.4. Hồ sơ, tài liệu về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng);

- Hồ sơ về quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh

15.1.5. Hồ sơ, tài liệu về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác (quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt);

15.1.6. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động khuyến công;

15.1.7. Hồ sơ, tài liệu về cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

15.2. Thương mại

15.2.1. Hồ sơ, tài liệu về quản lý thương mại nội địa (quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ);

15.2.2. Hồ sơ, tài liệu về quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá;

15.2.3. Hồ sơ, tài liệu về quản lý thương mại điện tử;

15.2.4. Hồ sơ, tài liệu về quản lý xúc tiến thương mại;

15.2.5. Hồ sơ, tài liệu về quản lý thị trường;

15.2.6. Hồ sơ, tài liệu về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

15.2.7. Hồ sơ, tài liệu về hội nhập kinh tế, thương mại trên địa bàn tỉnh;

16. Sở Xây dựng

16.1. Hồ sơ về xây dựng các công trình lớn, tiêu biểu thuộc tỉnh (gồm: lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thi công, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành công trình)

16.2. Hồ sơ về kiến trúc, quy hoạch xây dựng (gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao);

16.3. Hồ sơ về quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, chất thải rắn trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

16.4. Hồ sơ về phát triển đô thị: ( gồm xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống các đô thị, các điểm dân cư tập trung như điểm dân cư công nghiệp, điểm dân cư nông thôn);

16.5. Hồ sơ, tài liệu về quản lý nhà ở và công sở;

16.6. Hồ sơ, tài liệu về quản lý kinh doanh bất động sản;

16.7. Hồ sơ, tài liệu về quản lý vật liệu xây dựng;

17. Sở Tài nguyên – Môi trường

17.1. Hồ sơ quản lý về đất đai

- Hồ sơ về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh;

- Hồ sơ về giao đất, cho thuê, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất;

- Hồ sơ điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập và chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch đất;

- Hồ sơ về quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký sử dụng đất.

17.2. Hồ sơ, tài liệu về tài nguyên nước

- Hồ sơ về quy hoạch, kế hoạch quản lý sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước;

- Hồ sơ thẩm định các đề án, dự án về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, chuyển nước giữa các lưu vực sông thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Hồ sơ, tài liệu về công tác điều tra, kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh;

- Hồ sơ về quản lý, khai thác các công trình quan trắc tài nguyên nước do tỉnh đầu tư xây dựng;

- Hồ sơ thẩm định gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước ;

17.3. Hồ sơ, tài liệu về tài nguyên khoáng sản

- Hồ sơ, tài liệu về xác định các khu vực đầu tư, thăm dò, khai thác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

- Hồ sơ thẩm định đề án thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn;

- Hồ sơ thẩm định về việc cấp phép, gia hạn, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản

17.4. Hồ sơ, tài liệu về môi trường

- Hồ sơ về quản lý môi trường và tác động môi trường

17.5. Hồ sơ, tài liệu về khí tượng thuỷ văn

- Hồ sơ thẩm định về việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung thu hồi giấy phép hoạt động của các công trình khí tượng thuỷ văn ở địa phương;

- Hồ sơ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;

- Báo cáo tình hình tác động và biến đổi khí hậu đối với các yếu tố tự nhiên, con người và kinh tế - xã hội ở địa phương.

17.6. Hồ sơ, tài liệu về đo đạc và bản đồ.

18. Sở Thông tin và Truyền thông

18.1. Hồ sơ, tài liệu về báo chí (bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử trên mạng Internet);

18.2. Hồ sơ, tài liệu về xuất bản;

18.3. Hồ sơ, tài liệu về bưu chính và chuyển phát;

18.4. Hồ sơ, tài liệu về viễn thông, Internet;

18.5. Hồ sơ, tài liệu về công nghệ thông tin điện tử;

18.6. Hồ sơ, tài liệu về quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm;

18.7. Hồ sơ, tài liệu về truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện;

18.8. Hồ sơ, tài liệu về quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông trên địa bàn

18.9. Hồ sơ, tài liệu về quản lý và tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

19. Ban Di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang

19.1. Hồ sơ về chủ trương di dân tái định cư thuỷ điện;

19.2. Hồ sơ về quy hoạch tổng thể vùng thuỷ điện;

19.3. Hồ sơ về quy hoạch tổng thể vùng di dân tái định cư thuỷ điện;

19.4. Hồ sơ về xây dựng kế hoạch di dân, tái định cư thuỷ điện;

19.5. Hồ sơ về xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu di dân TĐC thuỷ điện;

19.6. Hồ sơ về đền bù cho các hộ thuộc diện di dân, tái định cư thuỷ điện

20. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20.1. Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi)

- Hồ sơ về quy hoạch và phát triển nông nghiệp;

- Hồ sơ quản lý chỉ đạo về nông nghiệp;

- Hồ sơ về chống thái hoá đất nông nghiệp;

- Hồ sơ về giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và vật tư phục vụ sản xuất;

- Hồ sơ về chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; thực hiện cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng;

- Hồ sơ về cơ cấu giống, thời vụ, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng;

- Hồ sơ về quản lý, sử dụng, dự trữ giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y;

- Hồ sơ, tài liệu về công tác bảo vệ thực vật, thú y (bao gồm cả thú y thuỷ sản), phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh động vật, thực vật; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về động vật, thực vật trên địa bàn tỉnh;

- Hồ sơ, tài liệu về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh đối với sản xuất nông nghiệp;

- Hồ sơ, tài liệu về giống cây trồng, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, các vật tư hàng hoá thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh;

- Hồ sơ, tài liệu về khảo nghiệm, nhân giống, lai tạo giống cây trồng, vật nuôi;

- Hồ sơ, tài liệu về những nghiên cứu, phát minh yếu tố thời vụ, kỹ thuật thâm canh, canh tác ở tỉnh nhằm nâng cao năng xuất cây trồng, vật nuôi;

- Hồ sơ theo dõi thực hiện kế hoạch nhân rộng giống lúa mới trong tỉnh;

- Tài liệu phim, ảnh, ghi âm, ghi hình những sự kiện quan trọng trong nông nghiệp của tỉnh;

- Hồ sơ các đợt thanh tra về các vấn đề nông nghiệp của tỉnh;

- Hồ sơ về chỉ đạo điểm hoặc điển hình về những vấn đề nông nghiệp;

- Hồ sơ, tài liệu về các đợt diệt trừ, ngăn chặn các loại dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi (dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm; sâu bệnh hại cây trồng...).

20.2 Lâm nghiệp

- Hồ sơ về quy hoạch và phát triển lâm nghiệp;

- Hồ sơ, tài liệu về phân loại rừng (rừng phòng hộ, khu rừng đặc dụng, khu rừng sản xuất);

- Hồ sơ, tài liệu về xác định ranh giới các loại rừng, thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng;

- Hồ sơ về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, công nhận quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng;

- Hồ sơ về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp và sử dụng vật tư lâm nghiệp;

- Hồ sơ, tài liệu về trồng rừng ;

- Hồ sơ, tài liệu về chế biến bảo quản lâm sản;

- Hồ sơ, tài liệu về phòng, chống bệnh gây hại rừng, cháy rừng;

- Hồ sơ, tài liệu về thiết kế khai thác rừng;

- Hồ sơ về chỉ đạo và kiểm tra việc trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ;

- Hồ sơ về bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng;

20.3 Thuỷ sản

- Hồ sơ, tài liệu về danh mục các loại thuỷ sản cấm khai thác và thời gian cấm khai thác;

- Hồ sơ, tài liệu về chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loại thuỷ sản được phép khai thác;

- Hồ sơ, tài liệu về quy chế quản lý khu bảo tồn, quy chế vùng khai thác thuỷ sản ở sông, hồ, đầm và các vùng nước tự nhiên khác;

- Hồ sơ, tài liệu về đánh giá nguồn thuỷ sản trên địa bàn tỉnh;

- Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch, kế hoạch nuôi trồng thuỷ sản;

- Hồ sơ, tài liệu về kiểm tra chất lượng và kiểm dịch giống thuỷ sản;

- Hồ sơ, tài liệu về phòng trừ và khắc phục hậu quả dịch bệnh thuỷ sản trên đại bàn tỉnh.

20.4. Thuỷ lợi

- Hồ sơ, tài liệu về quản lý các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ;

- Hồ sơ, tài liệu về chương trình mục tiêu cấp nước, thoát nước nông thôn trên địa bàn tỉnh;

- Hồ sơ, tài liệu về khai thác, sử dụng và bảo vệ các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ;

- Hồ sơ, tài liệu về quản lý các sông, suối, khai thác, sử dụng và phát tiển các dòng sông, suối trên địa bàn tỉnh;

- Hồ sơ, tài liệu về xây dựng, khai thác, bảo vệ đê điều, bảo vệ công trình phòng, chống lũ lụt, bão, hạn hán, úng ngập, sạt lở ven sông, suối trên địa bàn tỉnh.

20.5. Phát triển nông thôn

- Hồ sơ, tài liệu về cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển nông thôn;

- Hồ sơ về phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp;

- Hồ sơ, tài liệu về phát triển ngành nghề, làng nghề;

- Hồ sơ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chương trình phát triển nông thôn;

- Hồ sơ về công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn;

- Hồ sơ về chương trình, dự án xoá đói giảm nghèo;

- Hồ sơ về chương trình xây dựng nông thôn mới.

20.6. Chế biến và thương mại nông sản, lâm sản, thuỷ sản

- Hồ sơ về quy hoạch, chương trình, cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực chế biến;

- Hồ sơ về đánh giá tình hình phát triển chế biến đối với ngành hàng và lĩnh vực cơ điện, ngành nghề, làng nghề nông thôn;

- Hồ sơ về công tác xúc tiến thương mại nông sản, lâm sản, thuỷ sản;

- Hồ sơ về công tác khuyến nông, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

21. Sở Lao động thương binh – xã hội

21.1. Hồ sơ, tài liệu về việc làm và bảo hiểm thất nghiệp (thực hiện chương trình, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh; giới thiệu việc làm; bảo hiểm thất nghiệp).

21.2. Hồ sơ, tài liệu về người lao động Việt nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng.

21.3. Hồ sơ, tài liệu về dạy nghề (quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển dạy nghề)

21.4. Hồ sơ, tài liệu về lao động tiền lương, tiền công

21.5. Hồ sơ, tài liệu về quản lý bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

21.6. Hồ sơ, tài liệu về an toàn lao động

21.7. Hồ sơ, tài liệu về chế độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng

21.8. Hồ sơ, tài liệu về bảo trợ xã hội (chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và các chương trình, dự án, đề án về trợ giúp xã hội);

21.9. Hồ sơ, tài liệu về bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em, các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt).

21.10. Hồ sơ, tài liệu về phòng chống tệ nạn xã hội (phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma tuý; phòng, chống HIV/AIDS;

22. Sở Y tế

22.1. Hồ sơ, tài liệu về y tế dự phòng (gồm các chuyên đề về vệ sinh phòng dịch, tiêm chủng mở rộng phòng chống sốt rét, phòng chống lao, phòng chống HIV/AIDS);

22.2. Hồ sơ về quản lý hoạt động khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng;

22.3. Hồ sơ về quản lý hoạt động y học cổ truyền;

22.4. Hồ sơ về quản lý hoạt động thuốc và mỹ phẩm;

22.5. Hồ sơ về quản lý hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm;

22.6. Hồ sơ về quản lý hoạt động về trang thiết bị và chương trình y tế;

22.7. Hồ sơ hoạt động về dân số, kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản;

22.8. Hồ sơ về quản lý hoạt động bảo hiểm y tế;

22.9. Hồ sơ về đào tạo nhân lực y tế (tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế, quản lý các trường đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh).

22.10. Hồ sơ về hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực y tế.

23. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

23.1. Hồ sơ, tài liệu về di sản văn hoá:

- Hồ sơ về điều tra, thống kê, phân loại di sản văn hoá phi vật thể;

- Hồ sơ về xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh;

- Hồ sơ về bảo quản, thu nhận các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

Hồ sơ về hoạt động bảo tồn phát huy gía trị văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng; bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.

23.2. Hồ sơ, tài liệu về nghệ thuật biểu diễn

- Hồ sơ về quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn;

- Hồ sơ về quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật;

- Hồ sơ về quy chế quản lý việc sản xuất phát hành băng, đĩa ca nhạc, vở diễn;

23.3. Hồ sơ, tài liệu về điện ảnh.

23.4. Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm.

23.5. Hồ sơ, tài liệu về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật.

23.6. Hồ sơ, tài liệu về quản lý thư viện.

23.7. Hồ sơ về quảng cáo (Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh)

23.8. Hồ sơ, tài liệu về văn hoá quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động (quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan đơn vị văn hoá trên địa bàn tỉnh; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học).

23.9. Hồ sơ, tài liệu về gia đình (quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình)

23.10. Hồ sơ, tài liệu về thể dục, thể thao (quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh)

23.11. Hồ sơ, tài liệu về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp (Tổ chức thực hiện đại hội thể dục, thể thao cấp tỉnh, các giải thi đấu quốc gia, khu vực và quốc tế ...)

23.12. Hồ sơ, tài liệu về du lịch (quy hoạch chi tiết khu du lịch Tân Trào; công nhận khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch)

24. Sở Giáo dục – Đào tạo

24.1. Hồ sơ quản lý công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

24.2. Hồ sơ về tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh;

24.3. Hồ sơ về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em;

24.4. Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của tỉnh;

24.5. Hồ sơ về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn;

24.6. Hồ sơ về ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến trong giáo dục;

24.7. Hồ sơ về công nhận trường mầm non, trường phổ thông đạt tiêu chuẩn quốc gia;

24.8. Hồ sơ về hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

25. Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh

25.1. Băng ghi âm, ghi hình những sự kiện quan trọng trong tỉnh;.

25.2. Băng ghi âm, ghi hình những phóng sự điều tra, phim tài liệu nghệ thuật xuất sắc;

25.3. Băng ghi âm, ghi hình những nhân vật, những văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh;

25.4. Hồ sơ về xây dựng, quy hoạch sự nghiệp phát triển phát thanh, truyền hình;

25.5. Hồ sơ, tài liệu về thực hiện chương trình quốc gia về truyền hình;

25.6. Tư liệu về đầu tư, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình;

25.7. Hồ sơ về phát triển mạng lưới phát thanh, truyền hình của tỉnh;

25.8. Hồ sơ về các hoạt động phát thanh, truyền hình của các huyện, thành phố;

25.9. Hồ sơ về hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình

26. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

26.1. Chương trình, kế hoạch về xúc tiến và đầu tư phát triển các khu công nghiệp;

26.2. Kế hoạch hàng năm, 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu các khu công nghiệp;

26.3. Hồ sơ về điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

26.4. Hồ sơ về đăng ký đầu tư, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc các khu công nghiệp của tỉnh.

27. Ban Quản lý Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm

27.1. Hồ sơ về đầu tư và xây dựng phát triển khu Du lịch - Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ lâm;

27.2. Hồ sơ về quản lý hoạt động dịch vụ của các đơn vị, cá nhân kinh doanh trong khu Du lịch - Điều dưỡng Suối khoáng Mỹ lâm.

28. Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang

28.1. Hồ sơ về đầu tư và xây dựng phát triển khu du lịch sinh thái na Hang

28.2. Hồ sơ về quản lý hoạt động dịch vụ của các đơn vị, cá nhân kinh doanh trong khu du lịch sinh thái na Hang.

29. Ban Dân tộc

29.1. Hồ sơ, tài liệu về quản lý và phát triển dân dộc trên địa bàn tỉnh.

29.2. Hồ sơ, tài liệu về điều tra, nghiên cứu, thống kê về nguồn gốc lịch sử, sự phát triển các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

29.3. Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch, quy hoạch đầu tư và các dự án phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn.

30. Công ty Điện lực Tuyên Quang.

30.1. Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch mạng lưới điện lực của tỉnh

30.2. Hồ sơ các dự án, đề án thuộc lĩnh vực điện lực của tỉnh

30.3. Hồ sơ các công trình điện lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước hoặc tỉnh.

31. Các Hội ( theo danh mục số 01) và Liên minh Hợp tác xã

31.1. Hồ sơ các kỳ đại Đại hội của Hội và Liên minh Hợp tác xã;

31.2. Quy định, nguyên tắc, Điều lệ hoạt động của Hội và Liên Minh Hợp tác xã.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản