152973

Quyết định 5640/QĐ-UBND năm 2012 giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao năm 2012 nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

152973
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 5640/QĐ-UBND năm 2012 giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao năm 2012 nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 5640/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 05/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5640/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 05/12/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5640/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ SẢN XUẤT LÚA HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2012 NHẰM ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 17/03/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012;

Xét Tờ trình số 242/TTr-SNN ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao năm 2012 nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao năm 2012 cho Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội (nay là Trung tâm Phát triển cây trồng) thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Tổng diện tích sản xuất trong năm 2012 là 7.000 ha; trong đó: Vụ Xuân 3.400 ha, vụ Mùa 3.600 ha, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Kinh phí năm 2012 là 31 tỷ đồng; trong đó, vụ Xuân 15 tỷ đồng. vụ Mùa 16 tỷ đồng. Nguồn kinh phí 16.000.000.000 đ (Mười sáu tỷ đồng chẵn) phục vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao vụ Mùa năm 2012 được lấy từ các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được giao tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội (nay là Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội) thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các PCT: Nguyễn Huy Tưởng, Trần Xuân Việt;
- CVP, các PVP: Lý Văn Giao, Nguyễn Ngọc Sơn
;
- TH, KT, NNNT;
- Lưu VT, NNNT (Túy 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản