Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5629/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên;
Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BKH ngày 28 tháng 01 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên;
Căn cứ Thông tư số 26/2002/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên;
Căn cứ Thông tư số 58/2002/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên;
Căn cứ Thông tư số 09/2002/TT-LBLĐTBXH ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với Công ty TNHH một thành viên;
Căn cứ Biên bản ngày 26 tháng 8 năm 2004 của Ban Tài chính Quản trị Thành ủy về thẩm định phương án xử lý tài chính và xác định vốn điều lệ cho Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận để chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên;

Xét Tờ trình số 579/ĐMDN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên đối với Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận trực thuộc Ban Tài chính Quản trị Thành ủy như sau :

1. Chuyển Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận thành Công ty TNHH một thành viên :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận.

- Tên giao dịch quốc tế : Tan Thuan Construction and Investment Limited Company;

- Tên viết tắt : TACONVESO

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 325 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận kinh doanh các ngành nghề sau :

- Thi công xây dựng và sửa chữa các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, công cộng.

- Thi công xây dựng các hệ thống hạ tầng kỹ : san lấp mặt, giao thông, cấp thoát nước, cấp điện cho các khu công nghiệp, khu dân cư.

- Trang trí nội thất.

- Tư vấn thiết kế xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công cộng.

- Tư vấn giám sát thi công các công trình : dân dụng, công nghiệp, giao thông, công cộng.

- Tư vấn thiết kế quy hoạch, lập dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu dân cư.

- Đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu dân cư, khu công nghiệp.

- Kinh doanh nhà.

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng,

- Dịch vụ cho người nước ngoài thuê nhà.

- Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa và kho bãi.

- Dịch vụ cung ứng tàu biển, kiểm kiện hàng hóa và đại lý tàu biển.

- Liên doanh và hợp tác kinh doanh với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

3. Vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận : 35.000.000.000đồng

Trong đó :

- Vốn chủ sở hữu thực có tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2003 là : 24.933.941.786đồng.

- Vốn do chủ sở hữu bổ sung dần trong quá trình kinh doanh (trong 02 năm 2004 và 2005) : 10.066.058.214đồng.

4. Ban Tài chính Quản trị Thành ủy là chủ sở hữu Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận.

5. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ và xử lý những vấn đề tồn tại của Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận

Điều 2. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận

1. Là pháp nhân theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổ chức hoạt động theo mô hình Hội đồng Quản trị Công ty, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Công ty TNHH một thành viên do chủ sở hữu Công ty phê duyệt và theo Luật Doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận gồm có :

a) Hội đồng Quản trị

b) Tổng Giám đốc

c) Bộ máy giúp việc.

3. Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp - Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận - có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 5005/QĐ-UB-KT ngày 25 tháng 9 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sáp nhập Công ty Kho vận Nhà Bè vào Công ty Xây dựng và phát triển Nhà Bè và đổi tên thành Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận sau khi Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tài chính Quản trị Thành ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư và xây dựng Tân Thuận và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 47
- BCĐ ĐM & PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT
- Bộ LĐTB và XH, Bộ Nội vụ
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực UBND thành phố
- VP.TU, Ban Tổ chức Thành ủy
- TT Ban ĐMQLDN thành phố
- Sở LĐ-TB và XH, Cục Thuế TP
- Công an TP, Kho bạc NN/TP
- Chi Nhánh Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : các PVP, Tổ CNN
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC 
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản