271701

Quyết định 562/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2015

271701
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 562/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2015

Số hiệu: 562/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lò Mai Kiên
Ngày ban hành: 13/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 562/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
Người ký: Lò Mai Kiên
Ngày ban hành: 13/03/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THỰC THI HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 24/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 107/TTr-KHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2015 như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH:

1. Mục tiêu

Thực hiện có hiệu quả Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được phê duyệt.

2. Nhiệm vụ

a) Thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại và phổ biến đến các cơ quan, tổ chức có liên quan.

b) Tăng cường năng lực nhận thức và năng lực kỹ thuật cho cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) tại địa phương.

c) Duy trì mối quan hệ giữa cơ quan TBT địa phương với mạng lưới TBT quốc gia.

d) Nâng cao hiệu quả của hoạt động phổ biến, tuyên truyền về vai trò và ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

I

Hoàn thiện cơ sở pháp lý làm nền tảng cho hoạt động về hàng rào kỹ thuật trong thương mại năm 2015

Quý II, III

1

Cập nhật, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Quý II, III

II

Duy trì và nâng cao năng lực Ban liên ngành TBT, Mạng lưới TBT tỉnh Sơn La.

Quý II, III, IV

1

Tham dự hội thảo về hiệp định WTO, Hiệp định TBT và các văn bản khác có liên quan tại Đà Nẵng (Theo công văn của Văn phòng TBT Việt Nam, 05 cán bộ).

Quý III

2

Tổng kết đề án TBT giai đoạn 2011 - 2015 tại Hà Nội

Quý IV

3

Tham dự Hội nghị Ban liên ngành về TBT

Quý III

4

Tham dự lớp tập huấn về triển khai đề án xây dựng cổng thông tin điện tử chính thức về WTO và cơ sở dữ liệu về TBT

Quý II

5

Tham dự lớp tập huấn về triển khai các hoạt động của TBT trong năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020.

Quý II

III

Nâng cao hiệu quả của hoạt động phổ biến, tuyên truyền về vai trò và ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Quý II, III, IV

1

Thực hiện bản tin TBT

Quý II, III, IV

2

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn tuyên truyền, phổ biến thông tin liên quan đến TBT cho các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 02 huyện và Thành phố Sơn La.

Quý II, III

3

Tổ chức hội nghị Tổng kết đánh giá việc thực hiện Quyết định số 682/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình hành động triển khai Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quý IV

III. Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2015.

(Đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; trong đó nguồn vốn dành cho triển khai thực hiện Đề án thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2015 là: 180.000.000 đồng)

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch được phê duyệt; tuân thủ hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định hiện hành của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX-T, 30 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản