10069

Quyết định 56/2005/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

10069
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 56/2005/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 56/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 05/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 56/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 05/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2005/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.
Căn cứ Quyết định số 84/2004/QĐ-UBND ngày 09/8/2004 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 47/TT-SXD ngày 13/01/2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 184/TT.SNV ngày 26/4/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An căn cứ Quyết định thi hành

 

 

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 


Nguyễn Hồng Trường

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 56/2005/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An là đơn vị trực thuộc quản lý trực tiếp Sở Xây dựng Nghệ An, được thành lập theo Quyết định số 3983/QĐ-UB-NV ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An là đơn vị sự nghiệp có thu, Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An đặt tại thành phố Vinh - Nghệ An.

Chương 2:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN

Điều 3. Chức năng của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng là giúp UBND tỉnh, Sở Xây dựng, UBND các huyện, TP Vinh, TX Cửa Lò thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác Quy hoạch và Kiến trúc xây dựng.

Điều 4. Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng Nghệ An có nhiệm vụ sau đây:

1. Lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, lợi ích địa phương và lợi ích cộng đồng, đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường.

2. Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quy hoạch, kiến trúc xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương .

3. Giúp Sở Xây dựng và UBND các cấp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc mang tính chất sự nghiệp như: Công bố quy hoạch, cắm mốc chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên thực địa...

4. Thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng (không phải do Viện lập) phục vụ cho công tác phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

5. Lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

6. Công tác khảo sát phục vụ thiết kế, quy hoạch (khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, thí nghiệm, vật liệu xây dựng...).

7. Tùy theo năng lực thực tiễn và khối lượng công việc giao theo kế hoạch, Viện được thực hiện các hợp đồng: Khảo sát, quy hoạch, tư vấn thiết kế kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn như: giao thông, san nền, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng, đường dây và trạm biến áp đến 35KV...

8. Quản lý cán bộ và tài sản Nhà nước tại Viện.

9. Các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Sở Xây dựng giao.

Điều 5. Quyền hạn của Viện.

1. Hoạt động trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao, đúng quy định của Nhà nước, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng đúng mục đích có hiệu quả tài sản và các nguồn vốn do Ngân sách cấp.

3. Ký kết hợp đồng kinh tế với các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu của chủ đầu tư khác.

4. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí dịch vụ tư vấn và các nguồn kinh phí khác theo quy hoạch của Nhà nước.

5. Chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng và ban hành quy chế, quy định nội bộ phù hợp với đặc điểm cụ thể của Viện và quy định của Nhà nước.

Chương 3:

TỔ CHỨC CỦA VIỆN QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Viện bao gồm:

+ Viện trưởng và 1-2 phó Viện trưởng

+ Các phòng chức năng: Do Viện trưởng quyết định phù hợp với từng giai đoạn.

Điều 7. Viện trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Sở Nội vụ Nghệ An.

+ Phó viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.

2. Các Phòng chức năng của Viện chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng. Mỗi phòng có 1 Trưởng phòng, giúp việc cho trưởng phòng có Phó trưởng phòng; Trưởng phòng. Phó trưởng phòng do Viện trưởng bổ nhiệm theo phân cấp quản lý.

Điều 8. Viện trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

+ Là đại diện pháp nhân của Viện trước pháp luật, là chủ tài khoản, quyết định việc chi tiêu, sử dụng nguồn tài chính và lao động của Viện theo đúng quy định.

+ Điều hành mọi hoạt động của Viện để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Xây dựng và ban hành nội quy, quy chế quản lý nội bộ phù hợp pháp luật và đặc điểm cụ thể của Viện.

+ Đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Phó viện trưởng, Trưởng phòng, Phó phòng của Viện.

+ Ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ kỹ thuật phù hợp với nhiệm vụ được giao, theo đúng pháp luật Nhà nước.

+ Hợp đồng tuyển dụng lao động dài hạn, ngắn hạn theo phương án tổ chức được duyệt, sắp xếp CBCNVC phù hợp với phương án tổ chức của Viện theo từng giai đoạn; được đình chỉ công tác đối với CBCNV vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của Viện và báo cáo đến cấp có thẩm quyền xử lý.

+ Được ủy quyền người thay thế khi đi vắng và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền đó.

Điều 9. Phó viện trưởng

1. Là người giúp việc Viện trưởng trong quản lý điều hành hoạt động của Viện, được Viện trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác.

2. Được Viện trưởng ủy quyền thay mặt Viện trưởng giải quyết công việc khi Viện trưởng đi vắng.

3. Được thay mặt Viện trưởng giải quyết các công việc được phân công phụ trách phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về mọi quyết định của mình.

Điều 10. Nhiệm vụ của Trưởng phòng chuyên môn:

Trưởng phòng chuyên môn là người tham mưu và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về các công việc được phân công phụ trách.

Điều 11. Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng Nghệ An được giao biên chế lao động ổn định và được hưởng quỹ lương từ ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, căn cứ vào khối lượng công việc thực tế của Viện, Viện trưởng được ký kết hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu giao theo đúng các quy định của Bộ luật Lao động, theo nguyên tắc tự trang trải và đúng với đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Người được tuyển dụng vào Viện phải đủ năng lực, sức khỏe, phẩm chất đạo đức và phù hợp với yêu cầu công tác. Người lao động của Viện được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, khen thưởng, kỷ luật... và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. 

Chương 4:

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Điều 12. Công tác tài chính kế toán của Viện được thực hiện theo chế độ đơn vị sự nghiệp có thu. Việc mở sổ sách kế toán và hạch toán thu, chi, báo cáo quyết toán theo định kỳ hoặc đột xuất phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 13. Hàng năm Viện được UBND tỉnh cân đối kinh phí để hoạt động trên cơ sở xem xét yêu cầu nhiệm vụ sự nghiệp và các nguồn thu của Viện. Viện được trình đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện để phục vụ hoạt động bằng nguồn vốn ngân sách.

Điều 14. Nguồn kinh phí hoạt động bao gồm:

- Kinh phí chi thường xuyên do ngân sách tỉnh cấp.

- Kinh phí thu được từ các hoạt động dịch vụ, tư vấn, các chương trình dự án...

- Các nguồn thu khác.

Việc thu và sử dụng nguồn kinh phí nói trên phải thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Viện được phép sử dụng phần tỷ lệ để lại để trang trải cho các khoản chi như: lương cho người lao động theo hợp đồng, tiền công chuyên gia, chi hội họp, hội thảo phục vụ chuyên môn và các khoản chi thường xuyên khác theo đúng quy định.

Chương 5:

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 15. Đối với UBND tỉnh, Sở Xây dựng

1. Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Xây dựng theo phân cấp của UBND tỉnh. Việc thành lập, sát nhập, giải thể Viện do Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định.

2. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Viện chịu sự chỉ đạo hướng dẫn của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Viện có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất cho UBND tỉnh, Sở Xây dựng.

Điều 16. Đối với các Sở ban Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò:

- Viện được quan hệ trực tiếp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh để giải quyết các công việc liên quan. Các ngành, huyện, thành, thị có trách nhiệm tạo điều kiện cho Viện trong quá trình hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật.

- Chịu sự hướng dẫn giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan thuộc tỉnh và Trung ương.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc Sở Xây dựng, thủ trưởng các cấp, các ngành, các địa phương có liên quan và Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng Nghệ An có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, có vấn đề gì vướng mắc, Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng Nghệ An báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản