Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 547/QĐ-BXD năm 2017 Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 547/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 19/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 547/QĐ-BXD
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 19/06/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 547/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 145/2003/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Đảng ủy cơ quan Bộ;
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, P. TTTT.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 547/QĐ-BXD ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. MỤC ĐÍCH

1.1. Tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958 - 29/4/2018) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những mốc son quan trọng trong chặng đường 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; biểu dương những thành tựu to lớn, những đóng góp của Ngành Xây dựng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định vị thế của Ngành Xây dựng trong giai đoạn mới, thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

1.2. Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Xây dựng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất; nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực của Ngành để nhân rộng, tạo nhân tố mới, động lực mới thúc đẩy sự phát triển của Ngành Xây dựng.

2. YÊU CẦU

2.1. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức; vừa có ý nghĩa tổng kết đánh giá chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, vừa có tính giáo dục truyền thống cao, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của từng đơn vị và của toàn Ngành.

2.2. Hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với tính chất điều kiện công tác của cơ quan, đơn vị, động viên được sự nhiệt tình, hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành.

2.3. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sâu sát và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị toàn Ngành trong tổ chức thực hiện.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

1.1. Mở đợt tuyên truyền trên các báo, tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Ngành và trên các báo viết, báo điện tử, phát thanh, truyền hình ngoài Ngành về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Ngành Xây dựng; những thành tựu, đóng góp của Ngành qua các thời kỳ.

- Thời gian: Tháng 7/2017 - 4/2018.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Phối hợp: Trung tâm Thông tin; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng; các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan thông tấn báo chí.

- Nội dung, hình thức thực hiện: Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, trang Web của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Sở Xây dựng tổ chức các ấn phẩm, bản tin, chuyên trang, chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng; phối hợp với các báo ngoài Ngành thông tin tuyên truyền về những thành tựu, đóng góp của Ngành Xây dựng qua 60 năm xây dựng và phát triển; những mục tiêu, định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo của Ngành Xây dựng; các giải pháp; chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện các mục tiêu; những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, những nhân tố mới góp phần tạo động lực phát triển của Ngành…

- Hoạt động tiêu biểu: Tổ chức cuộc thi bài viết hoặc ảnh về Đề tài 60 năm Ngành Xây dựng. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2017 - trao giải trước 31/3/2018.

1.2. Xây dựng phim tư liệu “Ngành Xây dựng 60 năm xây dựng và phát triển” có thời lượng từ 20-30 phút

- Thời gian: Hoàn thành trước 15/2/2018 và phát sóng vào tháng 4/2018.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Phối hợp: Văn phòng Bộ; Công đoàn Xây dựng Việt Nam; các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Phim Tài liệu Đài truyền hình Việt Nam.

- Nội dung: Giới thiệu về chặng đường, dấu mốc lịch sử và những thành tựu, đóng góp quan trọng của Ngành Xây dựng trong 60 năm xây dựng và phát triển.

1.3. Triển lãm, trưng bày, áp phích, biểu ngữ, tranh cổ động, giới thiệu về ngày truyền thống, giới thiệu các thành tựu, sản phẩm của Ngành

- Thời gian: Từ nay đến ngày kỷ niệm, trọng điểm từ tháng 2 đến tháng 4/2018.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Phối hợp: Trung tâm thông tin; các đơn vị liên quan.

Hoạt động tiêu biểu:

- Lập dự án, mô hình tổ chức Phòng Truyền thống Bộ Xây dựng để trưng bày, giới thiệu các hiện vật, hình ảnh, tư liệu về truyền thống vẻ vang và các hoạt động nổi bật của Ngành Xây dựng -Khẩn trương để có thể khai trương vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành

- Trên các công trường, nhà máy, cơ quan đơn vị có khẩu hiệu, áp phích, pano…

1.4. Tổ chức biên soạn cuốn sách Kỷ yếu “Ngành Xây dựng - 60 năm xây dựng và phát triển”, trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung cuốn sách 55 năm truyền thống Ngành Xây dựng

- Thời gian: Hoàn thành nội dung trước 31/1/2018.

- Chủ trì: Trung tâm Thông tin.

- Phối hợp: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; Công đoàn Xây dựng Việt Nam; các đơn vị liên quan.

1.5. Sáng tác ca khúc về Ngành Xây dựng (xây dựng kịch bản, chương trình riêng)

- Thời gian: Hoàn thành trước 15/1/2018.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Phối hợp: Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Xây dựng; Hội nhạc sĩ Việt Nam; Đài truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan.

- Nội dung: Phối hợp với các nhạc sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc để phát động sáng tác ca khúc về ngành Xây dựng; thể hiện, giới thiệu tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa ca khúc vào phong vào văn nghệ quần chúng trong toàn Ngành.

2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

- Tổ chức gặp mặt thăm hỏi, tặng quà các cán bộ là lãnh đạo qua từng thời kỳ đã nghỉ hưu; các gia đình có công với cách mạng thuộc cơ quan Bộ; các đối tượng cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn trong Ngành; thăm các địa danh, công trình xây dựng tiêu biểu gắn với lịch sử xây dựng và phát triển Ngành Xây dựng.

- Thời gian: Hoàn thành trước 20/4/2018.

- Chủ trì: Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

- Phối hợp: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ; các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; các Sở Xây dựng.

3. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG TOÀN NGÀNH

3.1. Phát động đợt thi đua đặc biệt 6 tháng cuối năm 2017 đến hết tháng 4/2018, nhằm lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và các Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về nhiệm vụ, mục tiêu đối với công tác quản lý nhà nước về xây dựng; thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp đề ra trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; tổ chức đăng ký giao ước thi đua hoàn thành các đề án, chương trình; thi đua bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả trên các công trình; thực hiện gắn biển các công trình, sản phẩm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành.

Chủ đề phong trào thi đua là: “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, kỷ cương và phát triển bền vững”; gắn với thực hiện các mục tiêu thi đua thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2010 và các mục tiêu của từng đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành.

- Thời gian: Từ nay đến hết tháng 4/2018. Tổng kết trước ngày 15/4/2018.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Phối hợp: Văn phòng Bộ; Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong toàn Ngành và trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ

- Hoạt động tiêu biểu:

+ Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc Ngành Xây dựng (Lựa chọn các tiết mục xuất sắc để biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống)

+ Tổ chức các giải thi đấu thể thao bóng đá, cầu lông, tennis…

- Thời gian: Tổ chức và trao giải trước 15/4/2018

- Chủ trì: Công đoàn Xây dựng Việt Nam

- Phối hợp: Các công đoàn cơ sở; Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Xây dựng; các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ; Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.3. Tổng kết thi đua, khen thưởng

- Tổng kết và khen thưởng đợt thi đua đặc biệt, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Ngành Xây dựng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của Ngành cho cán bộ, công nhân viên trong ngành và cho các cá nhân ngoài ngành, người nước ngoài có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển Ngành Xây dựng.

- Tổ chức đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng thưởng Ngành Xây dựng và các đơn vị, cá nhân (Tại Lễ kỷ niệm 60 năm)

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ

- Phối hợp: Văn phòng Bộ; Công đoàn Xây dựng Việt Nam; các cơ quan, đơn vị liên quan

4. TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH XÂY DỰNG (Có kế hoạch và kịch bản riêng)

- Là hoạt động quan trọng, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành.

- Địa điểm: Tại Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Xây dựng.

- Phối hợp: Văn phòng Bộ Xây dựng; Vụ tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch- tài chính; Công đoàn Xây dựng Việt Nam; các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ; các Sở Xây dựng địa phương.

5. TỔNG KẾT, RÚT KINH NGHIỆM

- Ban chỉ đạo và các Tiểu ban tổ chức họp tổng kết, đúc rút bài học, kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ kỷ niệm (công tác tổ chức, tài chính…)

- Chỉ đạo việc lưu trữ tư liệu là những hình ảnh, hiện vật, các báo cáo số liệu…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng và các Tiểu ban để chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nội dung của kế hoạch.

2. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, Trưởng Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban xây dựng nội dung, dự toán kinh phí và phương án cụ thể để thực hiện

3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với cấp ủy Đảng và phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua trong đơn vị nhằm tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thiết thực, lập thành tích hướng tới Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống.

4. Trong quá trình triển khai, các Tiểu ban chỉ đạo các nhiệm vụ được phân công; Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, Giám đốc Sở Xây dựng các tỉnh và thành phố báo cáo thường xuyên, kịp thời với Ban Chỉ đạo của Bộ về tiến độ thực hiện các hoạt động được giao, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời giải quyết./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản