Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5429/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát ND tối cao; Toà án ND tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo Bộ NN và PTNT;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BNN-PC ngày   tháng   năm    của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn )

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

1. Trồng trọt

1.

Pháp lệnh

15/2004/PL-UBTVQH11

Giống cây trồng

Hết hiệu lực thi hành bởi Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018

01/01/2020

2. Chăn nuôi

2.

Pháp lệnh

16/2004/PL-UBTVQH11

Giống vật nuôi

Hết hiệu lực thi hành bởi Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018

01/01/2020

3.

Nghị định

39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Được thay thế bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

4.

Nghị định

100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Được thay thế bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

3. Thú y

5.

Nghị định

05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

Về phòng, chống bệnh dại ở động vật

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 05/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

03/01/2020

4. Thủy sản

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000

Về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/12/2020

5. Bảo vệ thực vật

8.

Nghị định

108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017

Về quản lý phân bón

Hết hiệu lực thi hành bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

9.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

09/1998/CT-TTg 18/02/1998

Về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

6. Thủy lợi, Đê điều, Phòng chống thiên tai

10.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

93/1999/QĐ-TTg ngày 05/4/1999

Về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/12/2020

11.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

66/2000/TTg-QĐ ngày 13/6/2000

Về một số chính sách và cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

7. Kinh tế hợp tác và PTNT

12.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000

Về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

8. Chế biến và PTTT nông sản

13.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

24/2003/CT-TTg ngày 08/10/2003

Về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg ngày 19/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/12/2020

14.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

26/2007/QĐ-TTg ngày 15/2/2007

Phê duyệt quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

9. Lâm nghiệp

15.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

162/1999/QĐ-TTg ngày 07/8/1999

Về chính sách hưởng lợi của các hộ gia đình, cá nhân tham gia dự án trồng rừng bằng nguồn vốn không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

16.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

17.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

152/2001/QĐ-TTg ngày 09/10/2001

Về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên vay vốn của ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

18.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

142/2006/QĐ-TTg ngày 19/6/2006

Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

19.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

166/2007/QĐ-TTg ngày 30/10/2007

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia dự án “Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên”

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

03/01/2020

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH

1. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

20.

Thông tư

27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011

Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Được thay thế bằng Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí kinh tế trang trại

14/4/2020

21.

Thông tư

22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

2. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

22.

Quyết định

650/2000/QĐ-BTS ngày 04/8/2000

Ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thủy sản, thay thế Quyết định số 08/2000/QĐ-BTS ngày 07/01/2000

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

23.

Thông tư

63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010

Hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

24.

Thông tư

51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

3. Chăn nuôi

25.

Quyết định

78/2004/QĐ-BNN ngày 31/12/2004

Ban hành Danh mục giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

26.

Quyết định

88/2005/QĐ-BNN ngày 27/12/2005

Ban hành Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

27.

Quyết định

43/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006

Ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

28.

Thông tư

92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

29.

Thông tư

02/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

30.

Thông tư

06/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/02/2012

Ban hành Danh mục bổ sung nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần được bảo tồn

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

31.

Thông tư

35/2013/TT-BNNPTNT ngày 01/7/2013

Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

32.

Thông tư

14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014

Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

33.

Thông tư

20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

34.

Thông tư

01/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2018

Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

35.

Thông tư

28/2014/TT-BNNPTNT ngày 04/9/2014

Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

14/01/2020

36.

Thông tư

42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015

Ban hành Danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

14/01/2020

37.

Thông tư

01/2017/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2017

Bổ sung danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

14/01/2020

38.

Thông tư

02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019

Ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu đơn được phép lưu hành tại việt Nam

Được thay thế bằng Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

14/01/2020

39.

Quyết định

66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống

Được thay thế bằng Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

15/01/2020

40.

Quyết định

07/2005/QĐ-BNN ngày 31/01/2005

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống

Được thay thế bằng Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

15/01/2020

41.

Quyết định

13/2007/QĐ-BNN ngày 09/02/2007

Ban hành quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống

Được thay thế bằng Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

15/01/2020

42.

Quyết định

108/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007

Về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống

Được thay thế bằng Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

15/01/2020

43.

Thông tư

61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Được thay thế bằng Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

01/7/2020

4. Trồng trọt

44.

Thông tư

18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

01/02/2020

45.

Quyết định

95/2007/QĐ- BNN ngày 27/11/2007

Về việc ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 94/2019/NĐ- CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

01/02/2020

46.

Quyết định

58/2004/QĐ-BNN ngày 04/11/2004

Về việc ban hành Danh mục giống cây trồng chính.

Được thay thế bởi Thông tư 17/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng chính

01/01/2020

5. Lâm nghiệp

47.

Thông tư

90/2008/TT-BNN ngày 28/8/2008

Hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi xử lý tịch thu hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước

20/02/2020

48.

Thông tư liên tịch

58/2008/TTLT-BNN-BKHĐT-BTC ngày 02/5/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007-2010

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

49.

Thông tư liên tịch

10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

50.

Quyết định

15/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

51.

Quyết định

16/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Về việc ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

52.

Quyết định

25/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

53.

 

111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008

Về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển

15/02/2020

54.

Quyết định

128/2008/QĐ- BNN ngày 31/12/2008

Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT- BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

6. Bảo vệ thực vật

55.

Thông tư

05/1998/TT-BNN-BVTV số ngày 06/5/1998

Hướng dẫn Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg ngày 18/2/1998 về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng của Thủ tướng Chính phủ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

56.

Quyết định

219/1998/QĐ/BNN/KHCN ngày 30/12/1998

Về việc bổ sung 128 loại phân bón vào “Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

57.

Quyết định

74/2001/QĐ-BNN ngày 10/7/2001

Về việc bổ sung 09 loại phân bón vào “Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

58.

Quyết định

68/2003/QĐ-BNN ngày 16/6/2003

Về việc ban hành “Danh mục phân bón phải công bố tiêu chuẩn chất lượng”.

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

59.

Quyết định

94/2006/QĐ-BNN ngày 23/10/2006

Về việc ban hành “Danh mục phân bón phải áp dụng tiêu chuẩn ngành”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

60.

Quyết định

119/2006/QĐ-BNN ngày 29/12/2006

Về việc ban hành “Danh mục phân bón phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ngành”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ- CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

61.

Quyết định

10/2007/QĐ-BNN ngày 06/2/2007

Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

62.

Quyết định

59/2008/QĐ-BNN ngày 09/5/2008

Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

63.

Quyết định

105/2008/QĐ-BNN ngày 22/10/2008

Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

64.

Thông tư

17/2009/TT-BNN ngày 27/3/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

65.

Thông tư

43/2009/TT-BNNPTNT Ngày 14/7/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

66.

Thông tư

62/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

67.

Thông tư

85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

68.

Thông tư

40/2010/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

69.

Thông tư

29/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

70.

Thông tư

42/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/6/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

71.

Thông tư

59/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

72.

Thông tư

86/2011/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

73.

Thông tư

13/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/3/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

74.

Thông tư

31/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ- CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

75.

Thông tư

45/2012/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

76.

Thông tư

64/2012/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

77.

Thông tư

38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/08/2013

Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

78.

Thông tư

19/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2014

Sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2013 ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón

01/01/2020

79.

Thông tư

10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số  10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

25/10/2020

80.

Thông tư

06/2020/TT-BNNPTNT Ngày 24/4/2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2020 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

25/10/2020

7. Thủy sản

81.

Thông tư

04/2000/TT-BTS ngày 03/11/2000

 

Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

82.

Thông tư

06/2000/TT-BTS ngày 27/12/2000

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2000/TT-BTS ngày 03 tháng 11 năm 2000 hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

 

83.

Quyết định

04/2006/QĐ-BTS ngày 16/01/2006

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

84.

Thông tư liên tịch

01/2006/TTLT-BTS-BNV ngày 20/03/2006

Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Thủy sản ở địa phương

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

8. Thủy lợi

85.

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

86.

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT-BNNPTNT-BYT-BGDĐT ngày 31/5/2013

Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

1. Chăn nuôi

87.

Nghị định

123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Khoản 5 Điều 1 và Điều 3

Được thay thế bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

88.

Nghị định

66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

Điều 9, 10 và 11

Được thay thế bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

2. Trồng trọt

89.

Nghị định

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Điều 4

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

01/02/2020

90.

Nghị định

62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Khoản 1, khoản 2 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

01/02/2020

3. Thú y

91.

Nghị định

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Điểm b khoản 6 Điều 6

Tiêu đề khoản 2 Điều 7

Điểm b khoản 8 Điều 8

Điểm a khoản 3 Điều 12

Khoản 2 Điều 15

Khoản 10 Điều 15

Điểm b, điểm c và điểm e khoản

11 Điều 15

Khoản 5 Điều 17

Khoản 10 Điều 20

Điểm b khoản 12 Điều 20

Điểm c khoản 13 Điều 20

Khoản 7 Điều 33

Khoản 8 Điều 33

Khoản 3 Điều 36

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ- CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

18/02/2020

 

 

 

Khoản 5 Điều 36

Tiêu đề khoản 3 Điều 4

Tiêu đề khoản 4 Điều 49

Điều 50

Thay đổi từ “thức ăn chăn nuôi” thành từ “thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản” tại khoản 6

Điều 15; từ “chăn nuôi” thành từ “chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản” tại điểm a khoản 9, khoản 11 Điều 20

 

 

 

 

 

Điểm d khoản 13 Điều 20 Nghị định 90/2017/NĐ-CP

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

18/02/2020

4. Bảo vệ thực vật

92.

Nghị định

31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Điều 2

Điểm b, điểm c khoản 6 Điều 19

Điểm a, điểm b, điểm đ khoản 6 Điều 20

Khoản 4, khoản 5, khoản 6,

khoản 7 và điểm c khoản 8 Điều 24

Điều 25

Tiêu đề khoản 3 Điều 36

Tiêu đề khoản 4 Điều 36

Khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 39

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ- CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

18/02/2020

 

 

 

Điểm b khoản 2 Điều 19, điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định số

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

18/02/2020

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH

1. Bảo vệ thực vật

93.

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung Giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.

Khoản 2 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

01/01/2020

94.

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam”.

Khoản 3, 4 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

01/01/2020

95.

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam”.

Khoản 2, 3 Điều 1

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về quản lý phân bón.

01/01/2020

2. Chăn nuôi

96.

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

Điều 1, 2, 3, 4, 5 và 6

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

97.

Thông tư

43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

15/01/2020

3. Trồng trọt

98.

Thông tư

17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ

Quy định về người kiểm định, người lấy mẫu giống cây trồng quy định tại khoản 4, khoản 8, khoản 11, khoản 16, khoản 17 Điều 5

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

10/12/2020

99.

Thông tư

46/2015/TT- BNNPTNT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

Quy định về “Giấy chứng nhận hợp quy lô giống nhập khẩu do tổ chức chứng nhận cấp hoặc kết qua giám định của tổ chức giám định được chỉ định là căn cứ để cơ quan hải quan thực hiện việc thông quan lô giống nhập khẩu” tại điểm a khoản 1 Điều 4 và điểm b khoản 2 Điều 7

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

10/12/2020

4. Lâm nghiệp

100.

Quyết định

114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

5. Thủy sản

101.

Thông tư

02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư số 02/2006/TT-BTS, Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT.

Điều 2, Điều 3, Điều 4

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

102.

Thông tư

24/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ

Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/02/2020

C. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2020

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định

Ngưng hiệu lực

Lý do

Ngưng hiệu lực

Ngày ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Thủy sản

103.

Nghị định

26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65

Bị ngưng hiệu lực bởi Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thủy sản.

20/01/2020

D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20201; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20202

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2020

TT

Tên loạivăn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1. Tổ chức cán bộ

104.

Quyết định

117/2006/QĐ-BNN ngày 22/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1

Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

20/4/2017

105.

Quyết định

02/2007/QĐ-BNN ngày 18/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 2 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2

Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

20/4/2017

106.

Quyết định

115/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 3 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3

Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

20/4/2017

107.

Quyết định

114/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 4 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4

Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

20/4/2017

108.

Quyết định

113/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 5 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5

Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

20/4/2017

109.

Quyết định

112/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 6 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6

Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

20/4/2017

110.

Quyết định

44/2007/QĐ-BNN ngày 16/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 7 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1

Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

20/4/2017

111.

Quyết định

111/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 8 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8

Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

20/4/2017

112.

Quyết định

110/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 9 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9

Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

20/4/2017

113.

Quyết định

109/2006/QĐ-BNN ngày 12/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 10 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Được thay thế bởi Quyết định số 1516/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban quản đầu tư và xây dựng thủy lợi trực thuộc Bộ

20/4/2017

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2020; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2020; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2020: Không có.

 

____________________

1 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì văn bản quy phạm pháp luật đó được đưa vào Bảng biểu này để trình Bộ trưởng công bố theo quy định.

2 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì văn bản quy phạm pháp luật đó được đưa vào Bảng biểu này để trình Bộ trưởng công bố theo quy định.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản