220575

Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

220575
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 54/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Tiến Đạt
Ngày ban hành: 22/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/2014 Số công báo: 10-10
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 54/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Tiến Đạt
Ngày ban hành: 22/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/2014
Số công báo: 10-10
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 4
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/QĐ-UBND

Quận 4, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 01/TTr-PTP ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Trưởng phòng Tư pháp quận 4,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 4 ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (đính kèm Danh mục văn bản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Phòng Kiểm tra văn bản STP;
- TT. Quận ủy Q4;
- TT. UBND Q4;
- Lưu Vt. (PTP/T2) (70b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Đạt

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2013
(Ban hành kèm Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 4 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007

Quyết định về thành lập Thanh tra xây dựng quận 4 và Thanh tra xây dựng 15 phường thuộc Quận 4.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 763/QĐ-UBND-NC ngày 29/5/2013 của UBND Q4.

29/5/2013

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 4.

Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013

01/7/2013

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TỪ NGÀY 14/4/2012 ĐẾN NGÀY 01/01/2013*

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

1952/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao Quận 4

Được bãi bỏ bởi Quyết định 1231/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của UBND Quận 4

14/12/2009

2

Quyết định

1978/2005/QĐ-UBND ngày 09/12/2005

Quyết định về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận 4

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 767/QĐ-UBND-NC ngày 21/7/2009 của UBND Quận 4

21/7/2009

3

Quyết định

41/2005/QĐ-UB ngày 09/12/2005

Quyết định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và chế độ lương đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh chuyên trách ở phường

Được thay thế bởi các Quyết định số 1367/2006/QĐ-UBND-NC ngày 27/12/2006; Quyết định số 991/QĐ-UBND-NC ngày 23/11/2007; Quyết định số 1167/QĐ-UBND-NC ngày 22/10/2010 của UBND Quận 4.

27/12/2006

4

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND

Quyết định về ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn Quận 4

Do thời hiệu có hiệu lực được quy định trong văn bản (từ 2007 đến 2010); đã tổ chức tổng kết vào năm 2010.

31/12/2010

5

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND

Chỉ thị về công tác ứng phó bão đổ bộ vào địa bàn Quận 4

Được thay thế bởi các Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 28/4/2011; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/4/2013 của UBND Q4

31/12/2010

6

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND-M ngày 30/12/2011

Chỉ thị về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự và động viên quân đội năm 2012

Do thời hiệu có hiệu lực được quy định trong văn bản và đã có Quyết định số 206/QĐ-UBND-TH ngày 30/01/2013 công bố hết hiệu lực thi hành

31/12/2012

7

Chỉ thị

09/2011/CT-UBND-M ngày 30/12/2011

Chỉ thị về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - Quốc phòng năm 2012

Do thời hiệu có hiệu lực được quy định trong văn bản và đã có Quyết định số 206/QĐ-UBND-TH ngày 30/01/2013 công bố hết hiệu lực thi hành

31/12/2012

8

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND ngày 11/6/2012

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Quận 4 năm 2012

Do thời hiệu có hiệu lực được quy định trong văn bản và đã có Quyết định số 206/QĐ-UBND-TH ngày 30/01/2013 công bố hết hiệu lực thi hành

31/12/2012

* Gồm các văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố.

D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TỪ NGÀY 14/4/2012 ĐẾN NGÀY 01/01/2013**

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND Q4 Quyết định về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quận 4.

Quy định về giải quyết khiếu nại; tố cáo

Từ ngày 01/7/2012 Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành. Do đó, các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND Q4 cần phải được sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật mới.

01/7/2012

2

Quyết định

633/2009/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của UBND Q4 Quyết định về ban hành trình tự, thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Quận 4

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản này đã bị bãi bỏ

Căn cứ để ban hành Quyết định số 633 là Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của UBNDTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/6/2010.

07/6/2010

** Gồm các văn bản hết hiệu lực một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố.

Các văn bản hết hiệu lực trước ngày 14/4/2012 đã được công bố theo Quyết định số 862/QĐ-UBND-TH ngày 13/4/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản