Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 539/2006/QĐ-UBND về việc cấp bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 539/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 15/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 539/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 15/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 539/2006/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 15 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP, ngày 16/9/2004 của Chính phủ qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia giai đọan 2001-2010;
Căn cứ Quyết định số 1108/2005/QĐ-UB, ngày 18/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy trình công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn quốc gia;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 226/TT-GD-ĐT ngày 20/02/2005 về việc cấp bằng công nhận trường mầm non và trung học đạt chuẩn quốc gia năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho các trường trung học như sau :

1- Trường trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2- Trường trung học phổ thông Thủ Khoa Nghĩa, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

3- Trường trung học phổ thông Tịnh biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

4- Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh An Giang. ( Đặt tại huyện Tri Tôn).

Điều 2. Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông nêu trên và thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm duy trì các chuẩn quốc gia theo Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, để không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và thủ trưởng các đơn vị có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TU;
- UBND thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc, huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn
- Phòng VHXH, TH;
- Lưu VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đảm

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản