145454

Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2009 về Quy định phân cấp quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

145454
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 531/QĐ-UBND năm 2009 về Quy định phân cấp quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 531/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Cao Anh Lộc
Ngày ban hành: 12/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 531/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu
Người ký: Cao Anh Lộc
Ngày ban hành: 12/03/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 531/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 116/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số: 121/2006/NĐ-CP, ngày 23/10/2006 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 116/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số: 27/2003/QĐ-TTg, ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số: 04/2007/TT-BNV, ngày 21/8/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số: 121/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định phân cấp quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế nội dung quy định về phân cấp quản lý viên chức được nêu tại Công văn số: 1058/UBND, ngày 07/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn quản lý cán bộ, công chức, viên chức và Hướng dẫn số: 01/HD-SNV, ngày 03/01/2008 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức làm việc trong lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo trực thuộc UBND huyện, thị xã./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Anh Lộc

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 531/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và nâng bậc lương cho viên chức trong các đơn vị sự nghiệp do Nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên; đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên theo quy định tại Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Viên chức trong chỉ tiêu định mức biên chế được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc được giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Chương II

TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

Điều 3. Tuyển dụng

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu công việc, hàng năm đơn vị sử dụng viên chức lập kế hoạch tuyển dụng gởi đơn vị cấp trên trực tiếp, thủ trưởng cấp trên trực tiếp (đối với cấp huyện gởi UBND huyện qua Phòng Nội vụ huyện) để tổng hợp và gởi Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng.

2. Căn cứ kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt, đơn vị, ngành có đủ điều kiện tuyển dụng như:

a/ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp làm việc ở những đơn vị trực thuộc Sở.

b/ Chủ tịch UBND huyện, thị xã thành lập Hội đồng tuyển dụng và tổ chức xét tuyển viên chức làm việc trong lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo, ở những đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, thị xã theo phân cấp quản lý.

c/ Đối với những đơn vị còn lại, lập thủ tục gởi Sở Nội vụ tổ chức tuyển dụng theo quy định.

d/ Riêng đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì do đơn vị tổ chức tuyển dụng theo quy định.

đ/ Hội đồng tuyển dụng có 5 hoặc 7 thành viên, gồm:

* Đối với các đơn vị sự nghiệp:

- Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.

- Các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các bộ phận chuyên môn của đơn vị hoặc các chức danh chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp (trong đó có một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng).

Trường hợp đơn vị sự nghiệp không đủ 5 thành viên để thành lập Hội đồng thì cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp thành lập Hội đồng tuyển dụng, để tổ chức việc tuyển dụng cho đơn vị sự nghiệp. Hội đồng tuyển dụng có 5 hoặc 7 thành viên do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan trực tiếp của đơn vị sự nghiệp quyết định.

* Đối với UBND huyện, thị xã:

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

- Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các phòng chức năng có liên quan thuộc UBND huyện, thị xã do UBND huyện, thị xã quyết định (trong đó có một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng).

3. Chậm nhất 15 ngày sau khi tổ chức xét tuyển, căn cứ kết quả xét của Hội đồng, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có văn bản kèm danh sách trúng tuyển gởi về Sở Nội vụ để xem xét, ra quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.

Điều 4. Hợp đồng làm việc

Căn cứ văn bản pháp luật hiện hành, quyết định công nhận kết quả tuyển dụng của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh ra quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng hoặc ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực tiếp quản lý viên chức thực hiện ký quyết định hợp đồng làm việc theo quy định.

- Hợp đồng làm việc lần đầu có thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng trong thời gian thử việc.

- Hợp đồng làm việc có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

- Hợp đồng không có thời hạn.

- Hợp đồng làm việc đặc biệt.

(Hợp đồng làm việc được ký bằng văn bản theo mẫu quy định của Bộ Nội vụ).

Điều 5. Chấm dứt Hợp đồng làm việc

Người thử việc không đạt yêu cầu thử việc, bị thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức, đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định bằng văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc, đồng thời, báo cáo về Sở Nội vụ để theo dõi.

Điều 6. Bổ nhiệm ngạch viên chức

1. Đối với viên chức có hệ số lương từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống, sau khi hết thời gian thử việc theo trình độ của ngạch, đơn vị sử dụng viên chức nhận xét, đánh giá và đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức theo quy định. Trường hợp không đạt yêu cầu trong thời gian thử việc thì ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng theo quy định và báo cáo về Sở Nội vụ để theo dõi.

2. Đối với viên chức có hệ số lương từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh làm thủ tục gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch.

Điều 7. Chuyển ngạch, chuyển loại, nâng ngạch

1. Chuyển ngạch.

+ Đối với viên chức có hệ số lương từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống:

a/ Viên chức được giao nhiệm vụ mới mà nhiệm vụ đó không phù hợp với ngạch viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch viên chức sang ngạch tương đương phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ được giao và viên chức được chuyển ngạch phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch được chuyển.

b/ Căn cứ nhu cầu công việc, đơn vị lập kế hoạch chuyển ngạch gởi Chủ tịch UBND huyện, thị xã (qua Phòng Nội vụ), Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh tổng hợp. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra để sát hạch trình độ, năng lực của viên chức.

c/ Hội đồng kiểm tra có 5 hoặc 7 thành viên, gồm:

* Đối với các đơn vị sự nghiệp:

- Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các bộ phận chuyên môn có trình độ cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn trong đơn vị sự nghiệp. Trường hợp đơn vị sự nghiệp không đủ 5 thành viên để thành lập Hội đồng thì cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp thành lập Hội đồng kiểm tra, Hội đồng kiểm tra có 5 hoặc 7 thành viên do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp quyết định.

* Đối với các huyện, thị xã:

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

- Các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các phòng chức năng có liên quan; các bộ phận chuyên môn có trình độ cùng ngạch hoặc cao hơn trong đơn vị sự nghiệp do UBND huyện, thị xã quyết định.

Chậm nhất là 15 ngày sau khi tổ chức xét chuyển ngạch, căn cứ kết quả kiểm tra của Hội đồng chuyển ngạch, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có văn bản và kèm danh sách chuyển ngạch gởi về Sở Nội vụ để xem xét và ra quyết định công nhận kết quả trước khi ra quyết định chuyển ngạch mới. Khi xét chuyển ngạch không được kết hợp nâng ngạch và nâng bậc lương.

+ Đối với viên chức có hệ số lương từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên:

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh làm thủ tục gởi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Chuyển loại.

(Chỉ thực hiện đối với viên chức từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống)

a/ Viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi đào tạo, nâng cao trình độ và đã có bằng tốt nghiệp, nếu được bố trí vào vị trí công tác phù hợp với yêu cầu của trình độ đào tạo và đạt tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì được xem xét chuyển loại, được bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch viên chức phù hợp với vị trí công tác và trình độ đào tạo.

b/ Căn cứ nhu cầu vị trí công việc, hàng năm đơn vị lập kế hoạch xét chuyển loại viên chức gởi Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh tổng hợp và trình Sở Nội vụ phê duyệt.

Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét chuyển loại viên chức.

c/ Thành lập Hội đồng xét chuyển loại viên chức có 5 hoặc 7 thành viên gồm:

* Đối với các đơn vị sự nghiệp:

- Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.

- Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các bộ phận chuyên môn của đơn vị, đại diện lãnh đạo phụ trách công tác tổ chức cán bộ và có một ủy viên kiêm thư ký Hội đồng. Trường hợp đơn vị sự nghiệp không đủ 5 thành viên để thành lập Hội đồng theo quy định hoặc viên chức xét chuyển loại là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thì cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp thành lập Hội đồng xét chuyển loại. Hội đồng có 5 hoặc 7 thành viên do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp quyết định.

* Đối với các huyện, thị xã:

- Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

- Các ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các phòng chức năng có liên quan do UBND huyện, thị xã quyết định (trong đó có một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng).

Chậm nhất 15 ngày sau khi tổ chức xét chuyển loại, căn cứ kết quả của Hội đồng xét chuyển loại viên chức, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh có văn bản kèm danh sách chuyển loại gởi về Sở Nội vụ để xem xét và ra quyết định công nhận kết quả, trước khi ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức.

3. Nâng ngạch.

(Chỉ thực hiện việc thi nâng ngạch đối với viên chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên)

Sau khi nhận được thông báo của Sở Nội vụ, UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh làm thủ tục theo quy định gởi về Sở Nội vụ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 8. Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung

1. Đối với viên chức có bậc lương từ chuyên viên và tương đương trở xuống, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh quyết định và gởi kết quả nâng bậc lương về Sở Nội vụ để theo dõi.

2. Đối với viên chức có bậc lương chuyên viên chính và tương đương, Giám đốc Sở Nội vụ ký quyết định và gởi kết quả nâng bậc lương về UBND tỉnh để theo dõi (riêng nâng bậc lương trước thời hạn phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh).

3. Đối với viên chức có bậc lương chuyên viên cao cấp và tương đương, Giám đốc Sở Nội vụ lập thủ tục, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định (riêng nâng bậc lương trước thời hạn phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Nội vụ).

Chương III

ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM

Điều 9. Điều động viên chức

Việc điều động viên chức phải căn cứ vào trình độ đào tạo, năng lực của viên chức và nhu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

1. Viên chức giữ chức vụ từ cấp phòng và tương đương trở xuống thuộc các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các huyện, thị xã được điều động, thuyên chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác ngoài phạm vi quản lý trong và ngoài tỉnh do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định.

2. Việc tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển viên chức từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác trong phạm vi quản lý và trong tỉnh do Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã quyết định.

3. Việc điều động viên chức từ đơn vị sự nghiệp sang cơ quan hành chính Nhà nước do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh.

Điều 10. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

1. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo như: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp và trường trung học dạy nghề; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường cao đẳng, đại học trực thuộc tỉnh, Bệnh viện đa khoa hạng II do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

2. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo như: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường trực thuộc huyện, thị xã; Trưởng trạm, phó Trưởng trạm y tế, Trưởng phòng, phó Trưởng phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh khu vực do Chủ tịch UBND huyện, thị xã quyết định theo quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, trừ những chức danh do pháp luật quy định.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở xuống thuộc Trung tâm và tương đương do Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm.

4. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh do Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ, trừ những chức danh do pháp luật quy định.

Điều 11. Hưu trí, thôi việc

1. Đối với viên chức đang ở ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh quyết định và báo cáo Sở Nội vụ để theo dõi.

2. Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương; Giám đốc, Phó giám đốc các Trung tâm, Ban quản lý dự án, Bệnh viện đa khoa; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường phổ thông thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã và viên chức đang ở ngạch chuyên viên chính và tương đương mà không giữ chức vụ nêu trên thì do Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp và trường trung học dạy nghề; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường cao đẳng, đại học trực thuộc tỉnh Giám đốc, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa hạng II do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 12. Xử lý kỷ luật

1. Đối với viên chức đang ở ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh quyết định theo trình tự, thủ tục quy định, đồng thời gửi quyết định xử lý kỷ luật về Sở Nội vụ để theo dõi.

2. Đối với viên chức đang ở ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên không giữ chức vụ; viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và tương đương do Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Đối với Hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp và trung học dạy nghề; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường cao đẳng, đại học trực thuộc tỉnh, Giám đốc, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa hạng II do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

Chương IV

QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về viên chức.

2. Thực hiện việc tuyển dụng, hợp đồng, thôi việc đối với viên chức theo phân cấp.

3. Bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, điều động, xếp lương, nâng bậc lương, đánh giá viên chức theo quy định.

4. Thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với viên chức.

5. Khen thưởng, kỷ luật viên chức theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

6. Thực hiện việc lập và lưu trữ hồ sơ cá nhân của viên chức theo quy định của pháp luật.

7. Thống kê và báo cáo về đội ngũ viên chức thuộc quyền quản lý cho cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với viên chức thuộc quyền.

9. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị do mình phụ trách.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp

1. Ký hợp đồng làm việc với viên chức là người được bổ nhiệm chức vụ đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Hàng quý, duyệt danh sách lương của các đơn vị trực thuộc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước để Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước chi trả lương đảm bảo chính xác, đúng chế độ theo quy định và hàng quý báo cáo về Sở Nội vụ để theo dõi.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, hưu trí đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thực hiện đánh giá người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

3. Quyết định hủy bỏ hoặc yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp hủy bỏ các quyết định của đơn vị sự nghiệp trực thuộc về tuyển dụng, xếp ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm, xếp lương, khen thưởng, kỷ luật viên chức trái với pháp luật.

4. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.

Điều 15. Quản lý hồ sơ viên chức

1. Cơ quan sử dụng viên chức có trách nhiệm quản lý về số lượng, chất lượng, lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhân của viên chức, mọi diễn biến trong quá trình công tác của viên chức từ khi được tuyển dụng, bổ nhiệm đến khi thôi việc đều phải lưu vào hồ sơ viên chức.

2. Sở Nội vụ quản lý hồ sơ đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo từ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương trở lên thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã.

Điều 16. Quản lý viên chức

1. Sở Nội vụ trực tiếp quản lý và duyệt danh sách lương của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng tài chính của đơn vị để quyết định việc tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, hợp đồng lao động, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, xử lý kỷ luật, giải quyết chính sách nghỉ hưu, thôi việc; quản lý hồ sơ, lý lịch theo quy định của pháp luật sau khi thông qua cơ quan chủ quản (trừ các chức danh do Sở Nội vụ quản lý).

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về những việc được giao quyền quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp.

Điều 18. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã tổ chức thực hiện. Đồng thời, thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra công tác tổ chức cán bộ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, thị xã

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quản lý, sử dụng viên chức của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; các trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh khu vực và viên chức sự nghiệp trên phạm vị địa bàn huyện, thị xã.

2. Phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế để tổ chức tuyển dụng và quản lý viên chức theo quy định.

Điều 20. Đối với các Hội được giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động thì tiếp tục thực hiện theo phân cấp quản lý hiện hành, khi có thay đổi chủ trương về quản lý và hoạt động của Hội thì có văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 21. Ngoài thẩm quyền quản lý viên chức được giao nêu trên, những vấn đề còn lại thực hiện theo Quyết định số: 2247/QĐ-UBND, ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản