326614

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

326614
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 52/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 30/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 52/2016/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 30/08/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH NGH AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 52/2016/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết thi hành một số điu của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1063/SCT-QLTM.TTr ngày 14/7/2016 về việc phê duyệt “Quyết định ban hành Quy chế phi hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh Nghệ An”; báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 848/BCTĐ-STP ngày 12/7/2016

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương);
- Cục Kiểm tra v
ăn bản (Bộ Tư pháp);
-
Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Chủ tch, các PCT UBND tnh;
- CVP, các PVP UBND tnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các tổ CV;
- Lưu VT, KT
(Hòa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phi hợp của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành cấp tnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan (gọi chung là cơ quan) trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cu công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo từng thời đim.

2. Việc phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đi với hoạt động bán hàng đa cấp phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tạo điu kiện thuận lợi đcác doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cp thực hiện đúng quy định pháp luật. Nghiêm cm mọi hành vi, thái độ ca quyền, quan liêu, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu đối với doanh nghiệp.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, các cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp hoạt động với cơ quan liên quan đề đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo và tchức thực hiện.

4. Việc tchức phối hợp lực lượng thanh tra, kiểm tra và xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin và công tác thanh tra, kim tra của từng cơ quan và phải do người có thm quyền ra quyết định thanh tra, kiểm tra yêu cầu bằng văn bản.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xác nhn Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Xác nhận thông báo sửa đi, bsung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Xác nhn thông báo tchức hội nghị, hội tho, đào tạo về bán hàng đa cấp; Tiếp nhn h sơ, thm định nội dung các hội nghị, hội tho quốc tế đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tchức trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Xác nhận nội dung qung cáo sản phm tại hội nghị, hội thảo.

2. Phbiến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tnh.

3. Cung cp, trao đi thông tin gia các cơ quan qun lý nhà nước tham gia thực hiện Quy chế này.

4. Thanh tra, kim tra, hướng dẫn, giám sát hoạt động bán hàng đa cp; phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định ca pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo thm quyền hoặc báo cáo cấp có thm quyền xlý các vi phạm theo quy định pháp luật.

5. Định kỳ hàng năm, S Công thương làm đầu mối tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết qu công tác phi hợp, rút kinh nghiệm và đ xut kiến nghị (nếu có).

6. Tham mưu tchức thực hiện các quy định, văn bản chđạo, hướng dn của cp trên đối với hoạt động bán hàng đa cp trên địa bàn tnh. Báo cáo định kỳ việc thực hiện các th tc hành chính về hoạt động bán hàng đa cấp; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Đxuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan trách nhiệm thường xuyên phối hợp với S Công thương, phân công đu mi (Lãnh đạo và chuyên viên) theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Chđộng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị mình.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đi thông tin, đxuất các các nội dung cn phối hợp đkịp thời thống nhất, trin khai thực hiện.

3. Đđảm bảo công tác phi hợp được kịp thời, các cơ quan có th trao đi thông tin thông qua hình thức trực tiếp gặp gỡ để trao đổi, thông qua văn bản hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, đơn vị ch trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành trin khai công tác kiểm tratrách nhiệm: Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; Chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; kết quả gửi S Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH NGHỆ AN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm Sở công thương

1. Là cơ quan đầu mối, chtrì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đi với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh Nghệ An theo các quy định của pháp luật có liên quan; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cp trên địa tnh Nghệ An tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Lp kế hoạch triển khai, hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trin khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và nhân dân.

3. Xác nhận tiếp nhận hsơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh Nghệ An; Xác nhận tiếp nhn Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh Nghệ An; Xác nhận tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật hiện hành. Gửi Giy xác nhận tiếp nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, xác nhận thông báo sa đi, bổ sung hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội tho, đào tạo vbán hàng đa cấp của các doanh nghiệp cho các đơn vị, cơ quan có liên quan (gửi qua đường Công văn hoặc email); Sao gửi hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, xác nhận thông báo sửa Thông báo bán hàng đa cấp (nếu yêu cầu).

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo vụ việc; thường xuyên giám sát, kiểm tra đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cp theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật hoặc báo cáo cp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định. Chủ động giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn. Thường xuyên kim tra, giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức huy động (khi cần thiết) lc lượng của các cơ quan để tham gia thực hiện công tác kim tra, xử lý các hoạt động bán hàng đa cấp trái phép. Tạo điu kiện cho lực lượng của cơ quan chức năng thực hiện điều tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền của từng cơ quan.

5. Tổ chức thanh tra, xử lý hành vi vi phạm khi có đơn thư phản ánh của cá nhân được gửi đến Sở về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật hoặc báo cáo cp có thm quyn xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

6. Hàng năm, tổng hợp báo cáo định kỳ gửi Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tnh Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, Thông báo t chc hội nghị, hội tho, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh Nghệ An, kết qukiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Đề nghị cơ quan thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước thẩm quyền đ sa đi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Chủ trì, phi hp tham mưu UBND tnh Nghệ An thực hiện công tác quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh Nghệ An.

9. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức các cấp trực tiếp thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm hoạt động bán hàng đa cấp nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ, giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 6. Trách nhiệm Công an tỉnh Nghệ An

1. Chđộng lp kế hoạch triển khai, hoặc phi hợp triển khai công tác tuyên truyền, đôn đốc, hướng dn thực hiện pháp luật cho các doanh nghip bán hàng đa cp và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân tỉnh Nghệ An.

2. Chủ động, thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, điều tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tnh Nghệ An theo chức năng, nhiệm vụ, thm quyền.

3. Phối hợp Sở Công thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Thực hiện kiểm tra, xác minh, điu tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyên các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi tiếp nhn được thông tin về du hiệu vi phạm pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

5. Chtrì phối hợp với các S, ngành liên quan tham mưu UBND tnh Nghệ An ban hành các quy định quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phối hợp với Sở Công thương kiến nghị cơ quan Nhà nước có thm quyền bổ sung, điều chnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

6. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đSở Công thương phối hợp quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định.

Điều 7. Trách nhiệm Sở Y tế

1. Sở Y tế trực tiếp thực hiện hoặc giao các đơn vị chức năng trực thuộc chịu trách nhiệm thẩm định, cấp văn bn xác nhận nội dung quảng cáo sn phẩm được kinh doanh theo phương thức đa cấp tại hội nghị, hội thảo, đào tạo, sự kiện giới thiệu sản phẩm đối với sn phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thông báo tổ chức hội nghị, hội tho, đào tạo, sự kiện giới thiệu sn phẩm về bán hàng đa cấp theo quy định.

2. Chủ trì chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực Sở Y tế quản lý.

3. Thanh tra, kiểm tra giám sát hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quảng cáo, việc thực hiện các hội nghị, hội tho, sự kiện giới thiệu sản phẩm hàng hóa thuộc thm quyền quản lý của Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

4. Thanh tra, kiểm tra giám sát hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đặc biệt trong việc thực hiện các điều kiện đm bảo chất lượng sn phẩm hàng hóa thuộc thẩm quyền qun lý của SY tế.

5. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyên các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin vdấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của S Y tế do Sở Công thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

6. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách đ S Công thương phi hợp các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

7. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả kim tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ cho Sở Công thương trước ngày 25/12 hàng năm đphối hợp quản lýtổng hợp báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Công thương.

8. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thm quyền để sửa đổi bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 8. Trách nhiệm Sở Ngoại vụ

1. Là cơ quan chủ trì tham mưu UBND tỉnh Nghệ An việc cấp phép hội nghị, hội tho quốc tế và là đu mối tiếp nhn hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật (riêng đối với các hội nghị, hội tho tổ chức ngoài các địa đim là trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa đim kinh doanh của doanh nghiệp và có các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, phải có văn bn xác nhn tiếp nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của Sở Công thương Nghệ An).

2. Kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tnh Nghệ An.Thực hiện thanh tra, kiểm traxử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội tho quốc tế do Sở Công thương và các cơ quan liên quan cung cấp.

3. Gửi bn sao Giấy phép các hội nghị, hội thảo quốc tế đã được UBND tỉnh Nghệ An cấp cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh tới Sở Công thương và các cơ quan liên quan đphối hợp quản lý.

4. Định khàng năm báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội tho quốc tế có liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh gi Sở Công thương trước ngày 25/12 hàng năm đ phi hợp quản lý và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Công thương.

5. Phối hợp Sở Công thương thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tnh Nghệ An và kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 9. Trách nhiệm các Sở, ban, ngành liên quan

1. Có trách nhiệm chỉ đạo, tchức thực hiện công tác quản lý chất lượng và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sn phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý.

2. Ch trì, phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định pháp luật.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vc ngành phụ trách gửi SCông thương để phối hợp quản lý.

4. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả kim tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ cho SCông thương trước ngày 25/12 hàng năm đphối hợp quản lý và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công thương.

5. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 10. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

1. Quản lý hành chính nhà nước đối vi hoạt động bán hàng đa cấp theo phân cấp trên địa bàn.

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tại địa phương tổ chức tuyên truyền, phbiến các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp đlừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cp trên địa bàn quản lý. Chđộng giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

4. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc địa bàn quản lý gửi Sở Công thương đphối hợp quản lý.

5. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả kim tra, giám sát, xử lý vi phạm đi với hoạt động bán hàng đa cấp tại địa bàn quản lý gửi Sở Công thương trước ngày 25/12 hàng năm đ phi hợp quản lý và tng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công thương.

Điều 11. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Phối hợp kim tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Chđộng giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật vhoạt động bán hàng đa cấp.

2. Chỉ đạo các khối, thôn, xóm giám sát chặt chcác doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tổ chức tuyên truyền, phbiến các quy định về quản lý bán hàng đa cấp, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp đnhân dân trên địa bàn biết.

4. Thực hiện báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất các hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương về UBND huyện, thành phố, thị xã hoặc Sở Công thương.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Xử lý vi phạm

Cán bộ, công chức, đơn vị khi thi hành công vụ nếu vi phạm các quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật liên quan thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sbị xử lý theo quy định pháp lut.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mc, các Sở, Ban, ngành cp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn phản ánh kịp thời về UBND tnh (qua Sở Công thương) đtổng hợp trình UBND tnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản