10100

Quyết định 516/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Báo cáo KTKT Công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Hố Vàng huyện Sơn Tịnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

10100
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 516/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Báo cáo KTKT Công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Hố Vàng huyện Sơn Tịnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 516/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 516/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 07/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 516/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ BÁO CÁO KTKT CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI HỒ CHỨA NƯỚC HỐ VÀNG HUYỆN SƠN TỊNH
(Điều chỉnh theo Thông tư 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng)

 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI  

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Bản quy định tạm thời về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Hố Vàng huyện Sơn Tịnh;
Xét đề nghị của Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Sơn Tịnh tại Tờ trình số 37/TTr-BQL ngày 15/02/2006, của UBND huyện Sơn Tịnh tại Tờ tình số 125/TTr-UBND ngày 17/02/2006 về việc xin điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Hố Vàng, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 204/TTr-SKHĐT ngày 27/02/2006 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Hố Vàng huyện Sơn Tịnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư tại Điều 1 Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Hố Vàng, huyện Sơn Tịnh như sau:

Tổng mức đầu tư: 3.288 triệu đồng

Trong đó: - Xây lắp 2.741 triệu đồng

- Chi khác 400 triệu đồng

- Dự phòng 147 triệu đồng.

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh; Giám đốc Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Sơn Tịnh, Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Kim Hiệu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản