297809

Quyết định 5087/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung danh mục địa bàn, khoảng cách xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông, đi lại khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

297809
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 5087/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung danh mục địa bàn, khoảng cách xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông, đi lại khó khăn để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 5087/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 04/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 5087/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 04/12/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5087/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 12 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

BỔ SUNG DANH MỤC ĐỊA BÀN, KHOẢNG CÁCH XÁC ĐỊNH HỌC SINH KHÔNG THỂ ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ NHÀ TRONG NGÀY DO ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH TRUNG HỌC PHTHÔNG Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật T chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính ph ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường ph thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Quyết định số 12/2003/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tưng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học ph thông vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT- BTC ngày 26/7/2013 ca Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2003/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của Chủ tịch UBND tnh ban hành danh mục địa bàn, khoảng cách xác định học sinh không th đến trường và trở về nhà trong ngày do địa hình cách tr, giao thông đi lại khó khăn để thc hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học ph thông vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2295/SGDĐT- KHTC ngày 25/11/2015, của Ban Dân tộc tnh tại Công văn số 472/BDT-CSTT ngày 23/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. B sung danh mc địa bàn, khong cách xác định học sinh không thể đến trường và tr v nhà trong ngày do địa hình cách trở, giao thông, đi lại khó khăn đthực hiện chính sách htrợ học sinh trung học ph thông vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tnh Thanh Hóa (Có phụ lục danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan; Chtịch UBND các huyện và các Hiệu trưởng các trường THPT có tên trong danh mục tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- N Điều 2 Quyết định;
-
Chủ tịch UBND tỉnh;
-
PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền;
-
PCVP UBND tnh Phạm Đinh Minh;
-
Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG DANH MỤC ĐỊA BÀN, KHOẢNG CÁCH XÁC ĐỊNH HỌC SINH KHÔNG THỂ ĐẾN TRƯỜNG VÀ TRỞ VỀ TRONG NGÀY DO ĐỊA HÌNH ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Địa danh đi học phi qua theo các trưng báo cáo

TT

Thôn bản

Tên sông suối (không có cầu)

Tên Đèo núi cao, vùng sạt lở, đất đá

Khoảng cách (km)

Ghi chú

I. TRƯỜNG THPT CẨM THỦY 2, HUYỆN CẨM THỦY

1. Xã Cẩm Yên

1

101

Sông Mã

 

7 km

 

2

102b

Sông Mã

 

7.5 km

 

3

104

Sông Mã

 

8.0 km

 

II. TRƯỜNG THPT QUAN SƠN, HUYỆN QUAN SƠN

1. Xã Trung Thượng

1

Bn Máy

Sông Lò

 

8 km

 

2. Xã Sơn Hà

1

Bn Nà Ơi

Suối Hạ

 

6 km

 

III. TRƯỜNG THPT BÁ THƯỚC, HUYỆN BÁ THƯỚC

1. Xã Ái Thượng

1

Làng Mé

 

Dốc Đắm

6.5 km

 

2

Làng Trênh

 

Dốc Đắm

8.0 km

 

IV. TRƯỜNG THPT NHƯ THANH 2, HUYỆN NHƯ THANH

1. Xã Yên Lạc

1

Ao Mè

Khe nước lụt

 

8 km

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản