10206

Quyết định 506/2004/QĐ-TCDL về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

10206
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 506/2004/QĐ-TCDL về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 506/2004/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 01/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 506/2004/QĐ-TCDL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch
Người ký: Võ Thị Thắng
Ngày ban hành: 01/12/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 506/2004/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG

 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19 tháng 8 năm 2003, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 24/2000/QĐ-BGD-ĐT, ngày 11 tháng 7 năm 2000, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-TCDL, ngày 23 tháng 7 năm 2004, của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc thành lập Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Xúc tiến Du lịch, Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng đơn vị liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH 
Võ Thị Thắng

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHIỆP VỤ DU LỊCH HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 506 /QĐ-TCDL, ngày 01 tháng12 năm 2004, của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch )

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này cụ thể hoá Điều lệ trường Trung học chuyên nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 24/2000/QĐ-BGDĐT, ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục -Đào tạo, quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động áp dụng đối với Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Trường).

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng là cơ sở giáo dục chuyên nghiệp du lịch thuộc bậc trung học và dạy nghề có quan hệ đào tạo liên thông với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, dạy nghề, cao đẳng và đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân;

2. Trường là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Tổng cục Du lịch, chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Du lịch, sự quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và sự quản lý theo lãnh thổ của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng;

3. Trường là đơn vị sự nghiệp có thu; có tư cách pháp nhân, có con dấu; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch tiếng Anh: HAI PHONG TOURISM SCHOOL

Tên viết tắt: HTS

Trụ sở của Trường: tại Thành phố Hải Phòng

4. Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng có chức năng:

- Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ở trình độ trung học và trình độ thấp hơn về lĩnh vực du lịch và liên quan đến du lịch;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội.

- Hoạt động về các lĩnh vực liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo của Trường là đào tạo nhân lực cho ngành Du lịch có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp và các trình độ thấp hơn, có đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ và khả năng tìm việc làm phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh quốc phòng.

Điều 4. Nhiệm vụ của Trường

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới trường trung học của Nhà nước trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt. Tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt;

2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo đối với các chuyên ngành Trường được phép đào tạo trên cơ sở Chương trình khung quy định, tiến tới liên thông các chương trình đào tạo; Tổ chức nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và phê duyệt giáo trình các môn học thuộc các chuyên ngành được phép đào tạo;

3. Tổ chức thực hiện tuyển sinh theo chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm được duyệt, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tuyển sinh và đào tạo nghề; Thực hiện công tác quản lý đào tạo theo Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình đào tạo các chuyên ngành, nghề về du lịch được Tổng cục Du lịch và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép;

5. Quản lý cán bộ, giáo viên; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, cân đối về trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tuổi và giới tính; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và phương pháp giảng dạy cho giáo viên; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, tạo điều kiện để họ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường và tham gia các sinh hoạt đoàn thể, cộng đồng xã hội;

6. Quản lý học sinh; phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong học sinh, cán bộ, giáo viên của Trường. Thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật;

7. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, thực hiện các hoạt động thực nghiệm, ứng dụng và phát triển công nghệ, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước;

8. Tổ chức thực hiện các dịch vụ có liên quan đến đào tạo như xúc tiến việc làm, tư vấn trong đào tạo theo quy định của pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội;

9. Thực hiện chế độ tự đánh giá chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo, nghiên cứu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

10. Tổ chức xuất bản tập san, tạp chí, các ấn phẩm khoa học, tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường theo quy định của pháp luật;

11. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của Trường theo quy định của pháp luật nhằm khai thác và phát huy cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn có phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về du lịch;

12. Hợp tác, liên kết với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật để thúc đẩy hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường, không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, hình thức đào tạo;

13. Phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng, chính quyền và đoàn thể địa phương nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh, thực hiện chủ trương giáo dục toàn diện và xã hội hoá giáo dục;

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Tổng cục Du lịch và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành;

15. Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Tổng cục Du lịch giao.

Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Trường

Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trước Tổng cục Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về các mặt sau đây:

5.1 Công tác tổ chức và nhân sự

a) Quyết định thành lập các tổ chức trực thuộc Trường theo cơ cấu tổ chức đã được Tổng cục Du lịch phê duyệt tại Quy chế này;

b) Quyết định bổ nhiệm các chức vụ từ cấp phòng, khoa và tương đương trở xuống. Riêng Trưởng phòng Tài chính-Kế toán phải có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Tổng cục Du lịch trước khi Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm;

c) Quản lý và phân phối chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị trong Trường theo chỉ tiêu được Tổng cục Du lịch giao hàng năm;

d) Quyết định các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ từ ngạch giáo viên, chuyên viên và tương đương trở xuống;

đ) Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về cơ cấu tổ chức và việc thay đổi cơ cấu tổ chức và những nội dung liên quan khác nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường;

5.2 Hoạt động đào tạo

a) Quyết định điểm xét tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh được giao hàng năm;

b) Tiến hành các hoạt động đào tạo trong phạm vi ngành nghề, trình độ đào tạo và phương thức đào tạo được phê duyệt;

c) Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc mở các chuyên ngành đào tạo và mở thí điểm các chuyên ngành đào tạo mới khi có đủ điều kiện và xã hội có nhu cầu .

5.3 Hoạt động khoa học, công nghệ

a) Nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ; thực hiện các chương trình, dự án sản xuất và chuyển giao công nghệ theo kế hoạch do Tổng cục Du lịch giao hoặc chủ động hợp tác với viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cơ sở kinh doanh, các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Du lịch;

b) Tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, dự án kinh doanh thử nghiệm cấp Trường. Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước.

5.4. Công tác quản lý kế hoạch, tài chính, tài sản

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu, chi tài chính của Trường; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản của Trường theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục Du lịch;

b) Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo; hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội;

c) Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh; sử dụng nguồn ngân sách, nguồn thu từ hoạt động đào tạo và các nguồn thu khác để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trường, chi cho đào tạo và bổ sung nguồn tài chính cho Trường theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục Du lịch;

d) Quản lý, sử dụng đất đai, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo theo quy định của pháp luật.

5.5. Công tác hợp tác quốc tế

a) Được hợp tác liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ, trao đổi kinh nghiệm tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn tọa đàm và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khác theo quy định của pháp luật; cử cán bộ, giáo viên, học sinh, đi học tập, nghiên cứu, tham quan, thực tập ở nước ngoài; được mời giáo sư, giảng viên, chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và trao đổi khoa học tại Trường;

b) Được tự chủ quản lý các đoàn công tác của Trường ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta làm việc với Trường trong phạm vi hoạt động hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục Du lịch.

Chương 2:

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 

Mục I: CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Trường

1. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

2. Hội đồng khoa học và đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác;

3.Tổ chức Đảng và đoàn thể;

4.Các phòng chức năng

1-Phòng Tổ chức-Hành chính;

2-Phòng Đào tạo;

3-Phòng Tài chính-Kế toán;

4-Phòng Quản trị-Đời sống;

5-Phòng Công tác học sinh;

5. Các khoa, tổ bộ môn trực thuộc Trường

1- Khoa Lễ tân-Lưu trú;

2- Khoa Nhà hàng & Chế biến món ăn;

3- Khoa Lữ hành-Hướng dẫn;

4- Khoa Quản trị dịch vụ;

5- Khoa Tại chức;

6- Tổ bộ môn Ngoại ngữ;

7- Tổ bộ môn Tin học;

8- Tổ bộ môn Giáo dục thể chất-Quốc phòng

10- Tổ bộ môn Chính trị-Pháp luật;

Trong khoa có các bộ môn thuộc khoa

6. Cơ sở phục vụ đào tạo và nghiên cứu

1- Khách sạn Trường;

2-Trung tâm công nghệ thông tin;

3-Trung tâm tư liệu, thư viện;

4-Trung tâm thể thao, dịch vụ.

Điều 7. Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của Trường, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước, Điều lệ trường Trung học chuyên nghiệp, các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và của Tổng cục Du lịch. Hiệu trưởng do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 5 năm và không giữ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

2. Tiêu chuẩn Hiệu trưởng

Hiệu trưởng phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tín nhiệm; có trình độ đại học ngành chuyên môn về du lịch hoặc liên quan phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của Trường; đã qua giảng dạy hay quản lý trường trung học chuyên nghiệp ít nhất 5 năm, hoặc là cán bộ, công chức ngành giáo dục đào tạo hoặc ngành du lịch ít nhất 10 năm, có năng lực quản lý, có sức khoẻ.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng

a) Tổ chức xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;

b) Xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn trình Tổng cục Du lịch và các cơ quan nhà nước liên quan phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược quy hoạch đã được phê duyệt;

c) Quyết định về chương trình đào tạo các môn học, giáo trình, kế hoạch đào tạo; tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao; tổ chức quy trình đào tạo, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

d) Tổ chức và chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh, hợp tác quốc tế, liên kết với các cơ sở đào tạo khác, nhận tài trợ và tiếp nhận viện trợ của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

e) Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt về cơ cấu tổ chức và biên chế của Trường; quyết định bổ nhiệm các chức vụ của bộ máy tổ chức Trường từ Trưởng khoa, Trưởng phòng, hoặc tương đương trở xuống; thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng cán bộ, giáo viên hoặc hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

f) Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh; ban hành các nội quy, quy định trong nội bộ Trường nhằm đảm bảo việc điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của Trường theo quy định hiện hành;

g) Bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Trường; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường; tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua, lao động công ích, hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong Trường;

h) Khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển Trường và các biện pháp đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học;

i) Hiệu trưởng là chủ tài khoản của Trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị của Trường; quyết định sử dụng nguồn vốn theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng cục Du lịch; xây dựng chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt;

k) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về lao động, tiền lương, tiền công, học bổng, trợ cấp xã hội, các chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh của Trường;

l) Quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước liên quan và của Tổng cục Du lịch;

m) Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra trong Trường, quyết định việc khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong Trường theo quy định của Nhà nước;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao.

Điều 8. Phó Hiệu trưởng

1. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng do Hiệu trưởng đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Phó Hiệu trưởng là 5 năm và không quá hai nhiệm kỳ liên tục.

2. Tiêu chuẩn Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có trình độ đại học về du lịch hoặc liên quan phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của Trường, đã qua giảng dạy ít nhất 3 năm hoặc đã là cán bộ, công chức ngành giáo dục hoặc ngành du lịch ít nhất 6 năm; có năng lực, có sức khỏe.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng

a) Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc khác do Hiệu trưởng giao trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Trường;

b) Được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng để thực thi nhiệm vụ khi được Hiệu trưởng uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc;

c) Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết công việc quản lý và điều hành Trường khi Hiệu trưởng vắng mặt và uỷ quyền bằng văn bản.

Điều 9. Hội đồng khoa học và đào tạo

1. Hội đồng khoa học và đào tạo là tổ chức giúp việc, tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trường. Hội đồng khoa học và đào tạo có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng về:

a) Xây dựng mục tiêu, kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm, về đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và phương hướng phát triển Trường;

b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Trường để Hiệu trưởng trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt;

c) Xây dựng báo cáo hàng năm của Hiệu trưởng về lĩnh vực khoa học và đào tạo.

2. Hội đồng do Hiệu trưởng làm chủ tịch, được thành lập vào đầu năm mỗi năm học; thành viên của Hội đồng gồm các Phó Hiệu trưởng, bí thư Đảng uỷ, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng khoa, thủ trưởng một số đơn vị và một số giáo viên có uy tín;

3. Các thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo được quyền kiến nghị về kế hoạch và nội dung công việc của Hội đồng;

4. Hội đồng khoa học và đào tạo họp ít nhất 6 tháng một lần và do chủ tịch Hội đồng triệu tập. Các phiên học khác do Hiệu trưởng quyết định. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại các phiên họp phải được thông báo tới các phòng, khoa, bộ môn, các cơ sở phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Điều 10. Các Hội đồng tư vấn khác

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của Trường, Hiệu trưởng thành lập các hội đồng, ban tư vấn. Nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động, thành viên của các hội đồng và ban tư vấn do Hiệu trưởng quyết định.

Điều 11. Các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc Trường, cơ sở phục vụ đào tạo và nghiên cứu

1. Hiệu trưởng quyết định thành lập các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc và các cơ sở phục vụ đào tạo và nghiên cứu (sau đây gọi chung là đơn vị) theo cơ cấu tổ chức quy định tại Điều 6 của Quy chế này và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ đối với từng đơn vị;

2. Chức danh vị trí đứng đầu đơn vị sau đây gọi tắt là Trưởng đơn vị

+ Trưởng phòng,

+ Trưởng khoa,

+ Tổ trưởng bộ môn,

+ Giám đốc Trung tâm,

+ Giám đốc Khách sạn Trường;

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đơn vị

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Nhà trường quy định cũng như kế hoạch nhiệm vụ công tác được giao;

b) Xây dựng chức trách, nhiệm vụ và lề lối làm việc và phân công đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị;

c) Lập kế hoạch, có biện pháp phân công và chỉ đạo, động viên, kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ được giao;

d) Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện làm việc tại đơn vị;

đ) Quản lý giờ công, ngày công và kế hoạch công tác của cấp dưới đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao;

e) Tổ chức xây dựng phong trào thi đua trong đơn vị;

g) Định kỳ báo cáo Hiệu trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ được giao và các mặt công tác khác tại Hội nghị giao ban; thực hiện báo cáo kết quả sơ kết, tổng kết và tổ chức bình bầu, khen thưởng, kỷ luật theo định kỳ;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Điều 12. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong Trường

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật;

Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục của Trường.

Mục II: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Điều 13. Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc

Khoa, Tổ bộ môn trực thuộc là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, quản lý chất lượng dạy và học, cụ thể:

1. Tổ chức quản lý hoạt động hành chính của khoa, tổ bộ môn trực thuộc;

2. Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động đào tạo khác thuộc phạm vi trách nhiệm quy định về chương trình, kế hoạch đào tạo của Trường;

3. Quản lý giáo viên, học sinh theo phân cấp của Trường;

4. Đảm nhiệm việc giảng dạy các môn học được Trường giao;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên thuộc đơn vị phụ trách;

6. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu, phương tiện giảng dạy gắn đào tạo và sử dụng theo sự phân công của Trường;

7. Trực tiếp quản lý, sử dụng, bảo dưỡng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thực hành chuyên ngành thuộc bộ môn của khoa quản lý;

8. Thực hiện công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác quản lý giáo dục học sinh, giúp đỡ học sinh học tập, nghiên cứu, thực tập;

9. Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và đời sống xã hội, góp phần bổ sung nguồn tài chính cho Trường;

10. Nghiên cứu cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy môn học; tổng kết rút kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Điều 14. Văn phòng khoa

Văn phòng khoa là bộ phận giúp Trưởng khoa trong việc quản lý hành chính, giáo vụ, điều phối hoạt động trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của khoa theo chương trình, kế hoạch công tác của Trường.

Điều 15. Bộ môn thuộc khoa

1. Bộ môn thuộc khoa là đơn vị cơ sở về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của khoa, chịu trách nhiệm về thực hiện kế hoạch và những vấn đề về nội dung, học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ;

2. Bộ môn thuộc khoa do Hiệu trưởng quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động, giải thể bộ môn trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa;

3. Đứng đầu bộ môn thuộc khoa có Trưởng bộ môn do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa;

4. Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa:

a) Về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy của Bộ môn theo sự phân công của Khoa và của Trường;

b) Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy thuộc Bộ môn quản lý liên quan đến ngành, chuyên ngành đào tạo theo phân công;

c) Triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, công nghệ của giáo viên của bộ môn, sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản, trang thiết bị được giao;

d) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, triển khai các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Điều 16. Cơ sở phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Các cơ sở phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động hỗ trợ, dịch vụ, ứng dụng, chuyển giao, nhằm phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với quy định của Nhà nước. Hiệu trưởng quy định chi tiết cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Chương 3:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Mục I: GIÁO VIÊN

Điều 17. Tiêu chuẩn giáo viên của Trường

Giáo viên Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng phải là người có trình độ chuyên môn và sư phạm phù hợp với từng cấp đào tạo; có phẩm chất đạo đức, tư

tưởng, sức khoẻ tốt và lý lịch bản thân rõ ràng.

a) Hiểu biết

- Hiểu và vận dụng đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành trong công tác giáo dục và đào tạo;

- Nắm vững kiến thức (cả về lý thuyết và thực hành) môn học thuộc chuyên ngành đào tạo, quy chế giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Trường;

- Hiểu biết và có khả năng vận dụng những vấn đề cơ bản của phương pháp giảng dạy ở bậc trung học để nâng cao chất lượng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

b) Yêu cầu trình độ

- Phải có bằng tốt nghiệp đại học về chuyên ngành được phân công giảng dạy và phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm; bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn du lịch;

- Sử dụng được một ngoại ngữ trong chuyên môn thấp nhất ở trình độ C (là ngoại ngữ thứ hai đối với giáo viên ngoại ngữ ).

Điều 18. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Giảng dạy theo đúng mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo hệ trung học và dạy nghề;

2. Biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập theo sự phân công của bộ môn, khoa, Trường;

3. Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học, không ngừng sáng tạo, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo;

4. Tham gia hoặc chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo sự phân công của Trường, khoa, bộ môn;

5. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy chế của Tổng cục Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường Trung học chuyên nghiệp và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường;

6. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách của học sinh, tham gia công tác quản lý của Trường;

7. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

8. Hoàn thành các công tác khác được Trường, khoa, bộ môn giao.

Điều 19. Quyền hạn của giáo viên

1. Được bố trí giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; xác định nội dung các giáo trình giảng dạy phù hợp với quy định chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

2. Lựa chọn phương pháp và phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân, bảo đảm hiệu quả cao của quá trình giảng dạy;

3. Được tham gia nghiên cứu khoa học, được bồi dưỡng, đào tạo lại để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; được thi nâng bậc, nâng ngạch giáo viên theo quy định của Nhà nước;

4. Được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ nghỉ lễ, nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ học kỳ theo quy định của Nhà nước;

5. Trên cơ sở hoàn thành các nhiệm vụ được giao, được tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học khác ngoài Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của Trường;

6. Được Nhà nước xét tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, huy chương “Vì sự nghiệp du lịch ”, huy chương “ Vì sự nghiệp giáo dục ” và các danh hiệu thi đua khác.

Mục II: HỌC SINH

Điều 20. Học sinh

Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện quy định theo quy chế tuyển sinh, chế độ cử tuyển, xét tuyển hiện hành đều được đăng ký dự tuyển vào Trường. Những người được tiếp nhận vào học được gọi là Học sinh.

Điều 21. Nhiệm vụ của học sinh

1. Hoàn thành trong thời hạn quy định tất cả nội dung học tập, nghiên cứu, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Trường;

2. Chấp hành các quy định trong Điều lệ trường Trung học chuyên nghiệp, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và các quy chế về học sinh nội trú, ngoại trú;

3. Kính trọng giáo viên, cán bộ, viên chức của Trường, tuân thủ pháp luật của Nhà nước;

4. Thực hiện nghĩa vụ đóng học phí theo quy định hiện hành của Nhà nước;

5. Tham gia sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn thể, lao động công ích và các hoạt động cộng đồng xã hội;

6. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của Trường.

Điều 22. Quyền hạn của học sinh

1. Được Trường tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chương trình học tập;

2. Được học cùng một lúc nhiều ngành, nhiều trường, học vượt lớp, học lưu ban theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

3. Tham gia hoạt động các đoàn thể, tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật;

4. Sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao của Trường;

5. Trực tiếp hoặc thông qua tổ chức, đoàn thể của mình kiến nghị với Trường các giải pháp nhằm góp phần xây dựng Trường; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình;

6. Được hưởng các chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước và các quyền lợi theo quy định của pháp luật về thành quả nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất. Học sinh tốt nghiệp loại giỏi, có đạo đức tốt được xét cấp học bổng, được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong việc tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước.

Điều 23. Học viên khác

Học viên khác bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong Ngành Du lịch tham gia các khoá đào tạo lại, bồi dưỡng tại Trường; học sinh, sinh viên, học viên là người Việt Nam, người nước ngoài tham gia các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo của Trường hoặc do Tổng cục Du lịch giao tổ chức tại Trường thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành, những hướng dẫn của Tổng cục Du lịch và những quy định cụ thể của Trường do Hiệu trưởng quyết định.

Chương 4:

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 24. Quản lý và sử dụng tài sản

1. Tài sản của Trường bao gồm: Đất đai, nhà cửa, công trình xây dựng, công trình khoa học, quyền sử hữu trí tuệ, các trang thiết bị và tài sản khác được Nhà nước giao quản lý và sử dụng hoặc do Trường đầu tư mua sắm, xây dựng, hoặc được biếu, được tặng để đảm bảo các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khác;

2. Tài sản của Trường thuộc sở hữu Nhà nước được quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

3. Trường thường xuyên bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản hàng năm; lập kế hoạch và bố trí kinh phí hợp lý từ nguồn thu của Trường để đầu tư bổ sung, đổi mới trang thiết bị, sửa chữa lớn, xây dựng mới và từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật;

4. Trường xây dựng dự toán kinh phí huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học theo đúng quy định về đầu tư tăng cường cơ sở vật chất của Nhà nước;

5. Hàng năm, Trường tổ chức kiểm kê, đánh gía về giá trị tài sản của đơn vị và báo cáo Tổng cục Du lịch và Bộ Tài chính.

Điều 25. Nguồn tài chính được sử dụng của Trường

1.Nguồn ngân sách Nhà nước cấp:

a) Kinh phí hoạt động thường xuyên được ngân sách Nhà nước đảm bảo một phần; kinh phí cấp thực hiện tinh giảm biên chế; vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị, công cụ phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo dự án và kế hoạch hàng năm; vốn đối ứng của các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt phần kinh phí đầu tư ban đầu;

b) Kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành, chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao, kinh phí thanh toán cho Trường theo chế độ đặt hàng để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước;

2.Nguồn thu của Trường:

a) Học phí, lệ phí thu từ người học theo quy định của pháp luật;

b) Thu từ kết quả hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

c) Các nguồn thu sự nghiệp khác: Lãi tiền gửi ngân hàng; tiền thanh lý, khấu hao tài sản;

d) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật: Tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng, vốn góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư mở rộng và phát triển Trường và các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 26. Quản lý tài chính

Việc quản lý Tài chính của Trường thực hiện theo quy định của Nhà nước áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu quy định tại Nghị định số 10/2002/NĐ-CP, ngày 16 tháng 01 năm 2002, của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu.

Chương 5:

QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 

Điều 27. Trách nhiệm của Trường trong mối quan hệ với gia đình và xã hội

1. Thông báo công khai chỉ tiêu, điều kiện, kế hoạch tuyển sinh hàng năm; Quy chế tuyển sinh, tổ chức đào tạo , kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, các quy định khác của Bộ Giáo dục- Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng cục Du lịch và các quy định riêng của Trường có liên quan đến học tập, quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh;

2. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh;

3. Thực hiện quy chế dân chủ trong Trường.

Điều 28. Quan hệ giữa Trường với các bộ, ban, ngành, các cơ sở đào tạo

khác, cơ sở nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh.

1. Trường chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo khác cùng ngành và liên quan, cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở thực hành, các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm, hợp tác nghiên cứu, tham quan thực tập, thực hành, rèn luyện nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào sản xuất kinh doanh; gắn việc giảng dạy, học tập với các hoạt động kinh doanh và đời sống xã hội;

2. Chủ động quan hệ và phối hợp với các bộ, ban, ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trong việc xác định nhu cầu đào tạo, gắn đào tạo với việc làm, xây dựng môi trường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, thực hiện xã hội hoá giáo dục.

Điều 29. Quan hệ giữa Trường với các cơ sở văn hoá, văn nghệ, thể dục

thể thao, cơ quan thông tin đại chúng

Trường chủ động phối hợp với các cơ sở văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, cơ quan thông tin đại chúng trong việc tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh cho học sinh; phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính phục vụ cho hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao trong học sinh.

Điều 30. Quan hệ giữa Trường với chính quyền địa phương các cấp

Trường có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, nơi Trường đặt trụ sở, trong việc đảm bảo trật tự, an ninh, bảo đảm môi trường học tập và an toàn cho học sinh; ngăn chặn các tệ nạn xã hội và ma tuý xâm nhập vào Trường.

Điều 31 . Trách nhiệm và quyền hạn của gia đình học sinh

1. Gia đình học sinh có trách nhiệm:

- Giáo dục, động viên con em mình chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động của Trường;

- Thông tin cho Trường về học tập, rèn luyện của con em mình;

- Chịu trách nhiệm vật chất đối với Trường trong trường hợp con em mình gây thiệt hại.

2. Gia đình học sinh có quyền:

- Yêu cầu Trường cho biết kết quả học tập, rèn luyện của con em;

- Tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của Trường, đóng góp ý kiến xây dựng Trường.

Chương 6:

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

Điều 32. Khen thưởng

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 33. Kỷ luật

Tập thể, cá nhân có những hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm đều bị xử lý các hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này, cụ thể:

- Tổ chức phân công nhiệm vụ đến từng đơn bị thông qua việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu các bộ phận và chức danh đối với từng đơn vị trực thuộc Trường;

- Căn cứ Quy chế này và Điều lệ Trường Trung học chuyên nghiệp, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Trường và của từng từng đơn vị.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc trường phân công nhiệm vụ, đôn đốc, giám sát thực hiện Quy chế này và các nội quy, quy chế do Hiệu trưởng ban hành trong phạm vị đơn vị.

3. Các cán bộ, giáo viên, học sinh và các đối tượng liên quan có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện theo đúng Quy chế này và các quy định của Trường và của đơn vị.

Điều 35. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc, phát sinh, Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch để xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp với điều kiện thực tế./.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản