6043

Quyết định 50/2004/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

6043
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 50/2004/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 50/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/04/2004 Số công báo: 4-4
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 50/2004/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/04/2004
Số công báo: 4-4
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CHUYỂN TỔNG CÔNG TY BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn thuộc Bộ Công nghiệp sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu : tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Yêu cầu : đổi mới tổ chức quản lý của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn từ liên kết hành chính sang hình thức liên kết thông qua đầu tư, góp vốn giữa công ty mẹ với các công ty con, công ty liên kết, trên cơ sở đó xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm, mối liên kết chặt chẽ về vốn, lợi ích kinh tế, thương hiệu, thông tin, tiếp thị, tiêu thụ, cung ứng, nghiên cứu, đào tạo giữa các doanh nghiệp.

3. Nội dung chuyển đổi chính :

a) Tổ chức, sắp xếp lại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn theo cơ cấu như sau:

- Công ty mẹ được hình thành từ Văn phòng, cơ quan quản lý của Tổng công ty, các nhà máy, xí nghiệp, phân xưởng sản xuất hạch toán phụ thuộc Tổng công ty. Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước, do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, hoạt động theo các quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, có đặc điểm :

+ Tên gọi : Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; tên giao dịch quốc tế: SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION, viết tắt là SABECO,

+ Trụ sở : số 187 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh,

+ Nhiệm vụ chính : trực tiếp sản xuất bia và các ngành nghề khác theo quy định của Nhà nước; thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn đã đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

+ Bộ máy quản lý gồm : Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

- Công ty con là các doanh nghiệp có vốn góp chi phối (trên 50% vốn điều lệ) của công ty mẹ gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài, công ty ở nước ngoài.

- Công ty liên kết : là các doanh nghiệp có một phần vốn góp không chi phối (dưới 50% vốn điều lệ) của công ty mẹ, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty liên doanh với nước ngoài.

Các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (trước đây) được chuyển thành công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết theo lộ trình cụ thể sau đây.

b) Công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của Tổng công ty, công ty thành viên được chuyển đổi.

c) Lộ trình hình thành công ty mẹ, các công ty con, công ty liên kết :

Năm 2004 :

- Chuyển Công ty Rượu Bình Tây thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để hình thành công ty con.

- Sáp nhập Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ vào công ty mẹ.

- Cổ phần hóa Công ty Nước giải khát Chương Dương, Nhà máy Bia Sài Gòn Cần Thơ, Nhà máy Bia Sài Gòn Sóc Trăng trong đó công ty mẹ giữ trên 50% vốn điều lệ; góp thêm vốn để nắm trên 50% vốn điều lệ ở Công ty Liên doanh bia Sài Gòn - Phú Yên để hình thành các công ty con.

- Cổ phần hóa Xí nghiệp vận tải, trong đó công ty mẹ giữ cổ phần dưới 50% vốn điều lệ; để hình thành công ty liên kết.

- Đầu tư góp vốn, tiếp nhận một số nhà máy bia địa phương để hình thành các công ty con, công ty liên kết.

- Các Công ty liên doanh đang có vốn góp của Tổng công ty (Công ty TNHH Carnaud Metalbox - Sài Gòn, Công ty TNHH Thủy tinh Malaya - Việt Nam, Công ty TNHH Trung tâm Mê Linh, Công ty TNHH Bao bì San Miguel Phú Thọ, Công ty TNHH Allied Domecq Việt Nam) được gọi là các công ty liên kết.

Năm 2005 :

- Cổ phần hóa Công ty Thương mại dịch vụ Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, trong đó công ty mẹ giữ trên 50% vốn điều lệ để hình thành công ty con.

- Cổ phần hóa Nhà máy Nước khoáng Đa Kai, trong đó công ty mẹ giữ cổ phần dưới 50% vốn điều lệ để hình thành công ty liên kết.

- Đầu tư góp vốn, tiếp nhận một số nhà máy bia địa phương để hình thành công ty con, công ty liên kết.

4. Quyền và nghĩa vụ của công ty mẹ; tổ chức, quản lý công ty mẹ; quan hệ giữa công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và các công ty con, công ty liên kết thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật, được cụ thể hóa trong điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ.

Điều 2. Các cơ quan được giao làm đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (trước đây) tiếp tục là đại diện chủ sở hữu đối với vốn nhà nước tại công ty mẹ - Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (hiện nay) cho đến khi có các quy định khác của pháp luật về vấn đề này.

Điều 3.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp :

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện và theo dõi hoạt động của Tổng công ty, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần uốn nắn, điều chỉnh.

b) Căn cứ các quy định hiện hành để quyết định hình thành công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết theo lộ trình nêu trên.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan quy định nguyên tắc xác định vốn điều lệ của công ty mẹ; xử lý vốn, tài sản, tài chính và lao động của công ty mẹ và các công ty con; trách nhiệm cụ thể của công ty mẹ và từng công ty con đối với việc kế thừa các quyền, nghĩa vụ và xử lý các vấn đề tồn tại và phát sinh trong quá trình chuyển đổi.

d) Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính của công ty mẹ và theo dõi việc thực hiện chế độ quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh, công khai tài chính của công ty mẹ.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi quá trình thí điểm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ những kinh nghiệm thực tế về mô hình công ty mẹ - công ty con, trên cơ sở đó đề xuất những biện pháp phù hợp chuyển Tổng công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập được quy định tại Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ : Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ưởng Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Các Bộ: Công nghiệp, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Ban Chỉ đạo đổi mới và PTDN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- TCT Bia - Rượu - NGK Sài Gòn,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
các Vụ : TH, CN, KTTH,
- Lưu : ĐMDN (5b),VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản