Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 490/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Dự án Đường Trà Phong – Trà Bao - Trà Khê, huyện Tây Trà do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 490/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 02/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 490/2006/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 02/03/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 490/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐƯỜNG TRÀ PHONG – TRÀ BAO - TRÀ KHÊ, HUYỆN TÂY TRÀ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định tạm thời về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 130/2004/QĐ-UB ngày 28/4/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Qui hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ Tây Trà;
Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-CT ngày 30/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư: Đường Trà Phong - Trà Bao - Trà Khê, huyện Tây Trà, lý trình Km0 - Km7 và Km4+767 - Km7+467;
Xét Tờ trình số 12/TTr-BQL ngày 07/02/2006 của Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà và Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 08/02/2006 của UBND huyện Tây Trà về việc xin thẩm định, phê duyệt Dự án điều chỉnh Đường Trà Phong - Trà Bao - Trà Khê, huyện Tây Trà;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 16/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/02/2006 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Đường Trà Phong - Trà Bao - Trà Khê, huyện Tây Trà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Đường Trà Phong - Trà Bao - Trà Khê.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Tây Trà.

3. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

4. Hình thức tổ chức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

5. Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Trà.

a. Tuyến chính: Đường Trà Phong - Trà Khê.

- Điểm đầu: Km0 tại nút qui hoạch N1 của Qui hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ Tây Trà (thuộc tuyến đường Trà Bồng - Trà Phong, cách cầu Hà Riềng 60m về phía Trà Phong).

- Điểm cuối: Km7+415 tại UBND xã Trà Khê.

b. Tuyến nhánh:

- Điểm đầu: Km0 tại thôn Trà Bao (trùng Km5+091 tuyến chính).

- Điểm cuối: Km0+865 thuộc xã Trà Quân.

6. Mục tiêu đầu tư:

- Góp phần xoá đói giảm nghèo, giữ vững an ninh quốc phòng.

- Từng bước hoàn thiện mạng lưới qui hoạch giao thông của huyện Tây Trà, đấu nối vào tuyến đường Trà Bồng - Trà Phong tạo điều kiện lưu thông từ Trung tâm huyện lỵ Tây Trà về hai xã Trà Khê và Trà Quân thông suốt.

- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội huyện Tây Trà.

7. Qui mô, tiêu chuẩn kỹ thuật:

a. Nền đường:

- Tổng chiều dài tuyến: L = 8.280m, trong đó, tuyến chính dài L.=.7.415m và tuyến nhánh dài L = 865m.

- Cấp đường: Cấp VI miền núi (TCVN 4054-85).

- Bề rộng nền đường: Bn = 6m (không thiết kế mặt đường).

- Độ dốc dọc lớn nhất: Idmax = 10%.

- Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: Rmin = 15m.

- Nền đường đầm chặt K ≥ 0,95.

- Tần suất thiết kế nền đường: P = 4%.

b. Công trình thoát nước:

- Cầu, cống bằng BTCT vĩnh cửu.

- Tải trọng thiết kế: H13- XB60.

- Tần suất thiết kế: P = 10%.

- Khổ cầu có chiều dài L ≤ 8m và khổ cống bằng khổ nền đường; khổ cầu có chiều dài L > 8m bằng 4,5m + 2 x 0,5m = 5,5m.

- Số lượng: Gồm 01 cầu L = 54m; 01 cầu L = 15m; 01 cầu L = 12m và 58 cống các loại.

c. Gia cố rãnh dọc và hệ thống an toàn giao thông:

- Rãnh dọc được gia cố bằng bê tông ở những đoạn cần thiết để chống xói, tổng chiều dài rãnh gia cố L = 6.362m.

- Cọc tiêu, biển báo được bố trí tại các vị trí phù hợp, gồm 1.711 cọc tiêu và 95 cột biển báo.

8. Tổng mức đầu tư: 21.265 triệu đồng

Trong đó: - Xây lắp: 16.814 triệu đồng

- Chi khác: 2.548 triệu đồng (kể cả đền bù, giải toả)

- Dự phòng: 1.903 triệu đồng

9. Nguồn vốn đầu tư:

- Huyện chịu kinh phí và tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Phần còn lại ngân sách tỉnh đầu tư.

10. Phương thức thực hiện dự án: Đấu thầu.

Chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu trình duyệt và triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng qui định hiện hành.

11. Thời gian thực hiện dự án: Khi hội đủ các điều kiện theo qui định và được ghi kế hoạch vốn đầu tư.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư tiến hành triển khai các bước tiếp theo của dự án và phải đảm bảo thực hiện đúng các qui định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, sớm đưa dự án vào khai thác có hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Tây Trà, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Tây Trà và Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1787/QĐ-CT ngày 30/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Kim Hiệu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản