407561

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020

407561
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020

Số hiệu: 488/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 22/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 488/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai
Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 22/10/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÍ ĐIỂM ĐƯA TRI THỨC TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của các hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới và tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 123/TTr-SNNPTNT ngày 18/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện: Chư Sê, Đak Pơ, Phú Thiện, Kbang, Ia Grai, thị xã Ayunpa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

KẾ HOẠCH

THÍ ĐIỂM ĐƯA TRI THỨC TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập thành viên, ổn định kinh tế-xã hội địa phương.

- Tạo điều kiện, môi trường để khuyến khích các tri thức trẻ được đào tạo bài bản có cơ hội thể hiện, phát huy năng lực, từ đó có tâm huyết, gắn bó làm việc lâu dài với HTX.

2. Yêu cầu

- Quá trình thực hiện hỗ trợ phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính và Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh và các quy định, hướng dẫn hiện hành có liên quan khác.

- Việc thực hiện thí điểm mô hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp phải đảm bảo xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các HTX.

- Tri thức trẻ phải có đơn tình nguyện và cam kết về làm việc tại HTX nông nghiệp.

- Quá trình thực hiện phải được kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo cấp có thẩm quyền đầy đủ, kịp thời.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng hỗ trợ

- Đối với HTX nông nghiệp: HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; có hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; có phương án sử dụng lao động, phương án sản xuất kinh doanh cụ thể; có nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn phù hợp về làm việc tại HTX.

- Đối với tri thức trẻ thực hiện thí điểm: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của các HTX nông nghiệp; độ tuổi không quá 35 tuổi đối với nữ và 40 đối với nam.

2. Địa bàn, số lượng tri thức trẻ và hợp tác xã nông nghiệp thực hiện thí điểm

Thực hiện thí điểm đưa 12 tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở 06 HTX nông nghiệp trên địa bàn 05 huyện và 01 thị xã, cụ thể:

- Huyện Ia Grai: Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (02 tri thức trẻ có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Quản trị kinh doanh);

- Huyện Chư Sê: Hợp tác xã Cà phê Tân Nông Nguyên (02 tri thức trẻ có trình độ đại học chuyên ngành Ngân hàng và chuyên ngành Kế toán);

- Huyện Kbang: Hợp tác xã nông nghiệp, xây dựng và thương mại Sơ Pai (02 tri thức trẻ có trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học và chuyên ngành Kế toán);

- Huyện Đak Pơ: Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ An Trường Phát (01 tri thức trẻ có trình độ đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học và 01 tri thức trẻ có trình độ cao đẳng chuyên ngành Kế toán);

- Huyện Phú Thiện: Hợp tác xã nông nghiệp Thắng Lợi (02 tri thức trẻ có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Nông nghiệp);

- Thị xã Ayun Pa: Hợp tác xã nông nghiệp Thống nhất (02 tri thức trẻ có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Kỹ thuật);

3. Thời gian thực hiện: 03 năm (từ năm 2018 - 2020)

4. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương, các HTX nông nghiệp được hỗ trợ thí điểm tổ chức thực hiện Kế hoạch thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các HTX nông nghiệp theo đúng quy định.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, năng lực cho tri thức trẻ, cán bộ quản lý và thành viên HTX tham gia kế hoạch thí điểm.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Hàng năm, lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/5), hàng năm (trước ngày 20/11) tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch thí điểm gửi về UBND tỉnh; kết thúc giai đoạn, tổ chức tổng kết để đánh giá hiệu quả của mô hình thí điểm và đề xuất nhân rộng mô hình hiệu quả.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổng hợp dự toán do Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Kế hoạch thí điểm theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình công tác của các tri thức trẻ tại các HTX và tình hình phát triển HTX nông nghiệp được hỗ trợ thí điểm.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn công tác tài chính (quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí) và kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các HTX thực hiện thí điểm.

- Tổ chức tuyên truyền, lựa chọn các mô hình thực hiện thí điểm thành công để nhân rộng.

4. UBND các huyện: Chư Sê, Đak Pơ, Phú Thiện, Kbang, Ia Grai và thị xã Ayun Pa

- Giao phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế hướng dẫn các HTX nông nghiệp được hỗ trợ thí điểm hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX theo đúng theo quy định.

- Tư vấn, hướng dẫn các HTX tuyển chọn tri thức trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc thực hiện các quy định có liên quan về quản lý, sử dụng lao động thuộc diện hỗ trợ tri thức trẻ về làm việc ở các HTX nông nghiệp gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/5), hàng năm (trước ngày 10/11) để báo cáo UBND tỉnh.

5. Hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ thí điểm

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn, HTX bổ sung, hoàn thiện các văn bản đề nghị, phương án sử dụng lao động, kế hoạch kinh doanh, hợp đồng ký kết lao động, các bản sao công chứng, văn bằng, chứng chỉ của người lao động gửi về UBND huyện, thị xã (qua phòng Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế) để thẩm định trước khi ký kết hợp đồng lao động với các tri thức trẻ.

- Bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tri thức trẻ được tuyển dụng làm việc; xem xét để bầu, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý HTX khi có thành tích xuất sắc và đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, năng lực do cơ quan chuyên môn tổ chức.

- Sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, chế độ theo quy định. Ngoài phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, các HTX căn cứ tình hình hoạt động và hiệu quả công việc của tri thức trẻ hợp đồng có thể hỗ trợ thêm để nâng cao thu nhập.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm có đánh giá chất lượng đội ngũ tri thức trẻ, đánh giá tiến độ và hiệu quả hoạt động của HTX báo cáo UBND cấp huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT.

Trên đây là Kế hoạch thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018 - 2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản